Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
4. Channa Vagga

Sutta 93

Dutiya Dvaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[67]

[1][pts][than][olds][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Dvayam bhikkhave,||
paticca vinnanam sambhoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave,||
dvayam paticca vinnanam sambhoti?|| ||

Cakkhun ca paticca rupe uppajjati cakkhuvinnanam.|| ||

Cakkhum aniccam viparinami annathabhavi.|| ||

[68] Rupa anicca viparinamino annathabhavino.|| ||

Itth'etam dvayam calan c'eva vyayan ca aniccam viparinami annathabhavi||
cakkhu-vinnanam aniccam viparinami annathabhavi.|| ||

Yo pi hetu yo pi paccayo cakkhu-vinnanassa uppadaya,||
so pi hetu so pi paccayo anicco viparinami annathabhavi.|| ||

Aniccam kho pana bhikkhave paccayam||
paticca samuppannam||
cakkhu-vinnanam kuto niccam bhavissati?|| ||

Ya kho bhikkhave,||
imesam tinnam dhammanam||
sangati||
sannipato||
samavayo||
ayam vuccati bhikkhave cakkhu-samphasso.|| ||

Cakkhu-samphasso pi anicco viparinami annathabhavi|| ||

Yo pi hetu yo pi paccayo cakkhu-samphassassa uppadaya,||
so pi hetu so pi paccayo anicco viparinami annathabhavi,||
aniccam kho pana bhikkhave paccayam paticca uppanno cakkhu-samphasso||
kuto nicco bhavissati.|| ||

Phuttho bhikkhave vedeti,||
phuttho ceteti,||
phuttho sanjanati,||
itthete pi dhamma cala c'eva vyaya ca anicca viparinamino annathabhavino.|| ||

Sotan ca paticca sadde uppajjati sotavinnanam,||
sotam aniccam viparinami annathabhavi.|| ||

Sadda anicca viparinamino annathabhavino,||
itth'etam dvayam calanc'eva vyayan ca aniccam viparinami annathabhavi.|| ||

Sotavinnanam aniccam viparinami annathabhavi,||
yopi hetu yopi paccayo sotavinnanassa annathabhavi uppadaya,||
sopi hetu sopi paccayo anicco viparinami annathabhavi.|| ||

Aniccam kho pana bhikkhave paccayam paticca samuppannam sotavinnanam kuto niccam bhavissati.|| ||

Ya kho bhikkhave,||
imesam tinnam dhammanam sangati sannipato samavayo,||
ayam vuccati bhikkhave sotasamphasso sotasamphassopi anicco viparinami annathabhavi,||
yopi hetu yopi paccayo sotasamphassassa uppadaya,||
sopi hetu sopi paccayo anicco viparinami annathabhavi,||
aniccam kho pana bhikkhave paccayam paticca uppanno sotasamphasso kuto nicco bhavissati.|| ||

Phuttho bhikkhave vedeti,||
phuttho sanjanati,||
phuttho ceteti,||
itthetepi dhamma cala c'eva vyaya ca anicca viparinamino annathabhavino.|| ||

Ghananca paticca gandhe uppajjati ghanavinnanam,||
ghanam aniccam viparinami annathabhavi.|| ||

Gandha anicca viparinamino annathabhavino,||
itth'etam dvayam calanc'eva vyayan ca aniccam viparinami annathabhavi.|| ||

Ghanavinnanam aniccam viparinami annathabhavi,||
yopi hetu yopi paccayo ghanavinnanassa annathabhavi uppadaya,||
sopi hetu sopi paccayo anicco viparinami annathabhavi.|| ||

Aniccam kho pana bhikkhave paccayam paticca samuppannam ghanavinnanam kuto niccam bhavissati.|| ||

Ya kho bhikkhave,||
imesam tinnam dhammanam sangati sannipato samavayo ayam vuccati bhikkhave ghanasamphasso ghanasamphassopi anicco viparinami annathabhavi,||
yopi hetu yopi paccayo ghanasamphassassa uppadaya,||
sopi hetu sopi paccayo anicco viparinami annathabhavi,||
[69] aniccam kho pana bhikkhave paccayam paticca uppanno ghanasamphasso kuto nicco bhavissati.|| ||

Phuttho bhikkhave vedeti,||
phuttho sanjanati,||
phuttho ceteti,||
itthetepi dhamma cala c'eva vyaya ca anicca viparinamino annathabhavino.|| ||

Jivhanca paticca rase uppajjati jivhavinnanam,||
jivha anicca viparinami annathabhavi rasa anicca viparinamino annathabhavino,||
itth'etam dvayam calanc'eva vyayan ca aniccam viparinami annathabhavi.|| ||

Jivhavinnanam aniccam viparinami annathabhavi,||
yopi hetu yopi paccayo jivhavinnanassa uppadaya,||
sopi hetu sopi paccayo anicco viparinami annathabhavi.|| ||

Aniccam kho pana bhikkhave paccayam paticca samuppannam jivhavinnanam kuto niccam bhavissati.|| ||

Ya kho bhikkhave,||
imesam tinnam dhammanam sangati sannipato samavayo ayam vuccati bhikkhave jivhasamphasso jivhasamphassopi anicco viparinami annathabhavi,||
yopi hetu yopi paccayo jivhasamphassassa uppadaya,||
sopi hetu sopi paccayo anicco viparinami annathabhavi,||
aniccam kho pana bhikkhave paccayam paticca uppanno jivhasamphasso kuto nicco bhavissati.|| ||

Phuttho bhikkhave vedeti,||
phuttho sanjanati,||
phuttho ceteti,||
itthetepi dhamma cala c'eva vyaya ca anicca viparinamino annathabhavino.|| ||

Kayakhunca paticca photthabbe uppajjati kayavinnanam,||
kayam aniccam viparinami annathabhavi.|| ||

Photthabba anicca viparinamino annathabhavino,||
itth'etam dvayam calanc'eva vyayan ca aniccam viparinami annathabhavi.|| ||

Kayavinnanam aniccam viparinami annathabhavi,||
yopi hetu yopi paccayo kayavinnanassa annathabhavi uppadaya,||
sopi hetu sopi paccayo anicco viparinami annathabhavi.|| ||

Aniccam kho pana bhikkhave paccayam paticca samuppannam kayavinnanam kuto niccam bhavissati.|| ||

Ya kho bhikkhave,||
imesam tinnam dhammanam sangati sannipato samavayo ayam vuccati bhikkhave kayasamphasso kayasamphassopi anicco viparinami annathabhavi,||
yopi hetu yopi paccayo kayasamphassassa uppadaya,||
sopi hetu sopi paccayo anicco viparinami annathabhavi,||
aniccam kho pana bhikkhave paccayam paticca uppanno kayasamphasso kuto nicco bhavissati.|| ||

Phuttho bhikkhave vedeti,||
phuttho sanjanati,||
phuttho ceteti,||
itthetepi dhamma cala c'eva vyaya ca anicca viparinamino annathabhavino.|| ||

Mananca paticca dhamme uppajjati manovinnanam,||
mano anicco viparinami annathabhavi.|| ||

Dhamma anicca viparinamino annathabhavino,||
itth'etam dvayam calanc'eva vyayan ca aniccam viparinami annathabhavi.|| ||

Manovinnanam aniccam viparinami annathabhavi,||
yopi hetu yopi paccayo manovinnanassa annathabhavi uppadaya,||
sopi hetu sopi paccayo anicco viparinami annathabhavi.|| ||

Aniccam kho pana bhikkhave paccayam paticca samuppannam manovinnanam kuto niccam bhavissati.|| ||

Ya kho bhikkhave,||
imesam tinnam dhammanam sangati sannipato samavayo ayam vuccati bhikkhave manosamphasso manosamphassopi anicco viparinami annathabhavi.|| ||

Yopi hetu yopi paccayo manosamphassassa uppadaya,||
sopi hetu sopi paccayo anicco viparinami annathabhavi,||
aniccam kho pana bhikkhave paccayam paticca uppanno manosamphasso kuto nicco bhavissati.|| ||

Phuttho bhikkhave vedeti,||
phuttho sanjanati,||
phuttho ceteti,||
itthetepi dhamma vala c'eva vyaya ca anicca viparinamino annathabhavino.|| ||

Evam kho bhikkhave dvayam paticca vinnanam sambhoti ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement