Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
5. Sala Vagga

Sutta 94

Cha-Phassayatana (Pathama Sangayya) Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[70]

[1][pts][olds][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Cha yime bhikkhave phassayatana||
adanta||
agutta||
arakkhita||
asamvuta||
dukkha-dhivaha honti.|| ||

Katame cha?|| ||

Cakkhum bhikkhave phassayatanam||
adantam||
aguttam||
arakkhitam||
asamvutam||
dukkhadhivaham hoti.|| ||

Sotam bhikkhave phassayatanam||
adantam||
aguttam||
arakkhitam||
asamvutam||
dukkhadhivaham hoti.|| ||

Ghanam bhikkhave phassayatanam||
adantam||
aguttam||
arakkhitam||
asamvutam||
dukkhadhivaham hoti.|| ||

Jivha bhikkhave phassayatanam||
adantam||
aguttam||
arakkhitam||
asamvutam||
dukkhadhivaham hoti.|| ||

Kayo bhikkhave phassayatanam||
adantam||
aguttam||
arakkhitam||
asamvutam||
dukkhadhivaham hoti.|| ||

Mano bhikkhave phassayatanam||
adantam||
aguttam||
arakkhitam||
asamvutam||
dukkhadhivaham hoti.|| ||

Ime kho bhikkhave cha phassayatana||
adanta||
agutta||
arakkhita||
asamvuta||
dukkha-dhivaha honti.|| ||

 


 

Chayime bhikkhave phassayatana||
sudanta||
sugutta||
surakkhita||
susamvuta||
sukhadhivaha honti.|| ||

Katame cha?|| ||

Cakkhum bhikkhave phassayatanam||
sudantam||
suguttam||
surakkhitam||
susamvutam||
sukhadhivaham hoti.|| ||

Sotam bhikkhave phassayatanam||
sudantam||
suguttam||
surakkhitam||
susamvutam||
sukhadhivaham hoti.|| ||

Ghanam bhikkhave phassayatanam||
sudantam||
suguttam||
surakkhitam||
susamvutam||
sukhadhivaham hoti.|| ||

Jivha bhikkhave phassayatanam||
sudantam||
suguttam||
surakkhitam||
susamvutam||
sukhadhivaham hoti.|| ||

Kayo bhikkhave phassayatanam||
sudantam||
suguttam||
surakkhitam||
susamvutam||
sukhadhivaham hoti.|| ||

Mano bhikkhave phassayatanam||
sudantam||
suguttam||
surakkhitam||
susamvutam||
sukhadhivaham hoti.|| ||

Ime kho bhikkhave cha phassayatana||
sudanta||
sugutta||
surakkhita||
susamvuta||
sukhadhivaha honti" ti.|| ||

Idam avoca bhagava.|| ||

Idam vatva sugato athaparam etad avoca sattha:|| ||

"Chaleva phassayatanani bhikkhavo||
Asamvuto yattha dukkham nigacchati,||
Tesan ca ye samvaranam avedimsu||
Saddhadutiya viharantanavassuta.|| ||

Disvana rupani manoramani||
Atho pi disva amanoramani||
Manorame ragapatham vinodaye||
Na cappiyam me ti manam padosaye|| ||

[71] Saddan ca sutava dutiyam piyappiyam||
Piyam hi sadde na samucchito siya||
Athappiye dosagatam vinodaye||
Na cappiyam me ti manam padosaye|| ||

Gandhan ca ghatva surabhim manoramam||
Atho pi ghatva asucim akantiyam||
Akantiyasmim patigham vinodaye||
Chandanunito na ca kantiye siya|| ||

Rasan ca bhotva saditan ca sadum ca||
Atho pi bhotvana asadum ekada||
Sadum rasam najjhosaya bhunjati||
Virodham asadusu no padam saye|| ||

Phassena phuttho na sukhena majje||
Dukkhena phuttho pi na sampavedhe||
Phassadvayam sukhadukkhe upekkho||
Ananuruddho aviruddha kenaci|| ||

Papanca-sanna itaritara nara||
Papanca-yanta upayanti sannino||
Manomayam gehasitan ca sabbam||
Panujja nekkhammasitam iriyati|| ||

Evam mano chassu yada subhavito||
Phutthassa cittam na vikampate kvaci||
Te ragadose abhibhuyya bhikkhavo||
Bhavatha jatimaranassa paraga" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement