Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
5. Sala Vagga

Sutta 101

Pathama Na Tumhaka Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[81]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Yam bhikkhave na tumhakam tam pajahatha, tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati|| ||

Kinca bhikkhave na tumhakam?|| ||

Cakkhum bhikkhave na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Rupa na tumhakam.|| ||

Te pajahatha.|| ||

Te vo pahina hitaya sukhaya bhavissanti.|| ||

Cakkhu-vinnanam na tumhakam, tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Cakkhu-samphasso na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

So vo pahino hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tam pi na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Sotam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Sa vo pahina hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Sadda na tumhakam.|| ||

Te pajahatha.|| ||

Te vo pahina hitaya sukhaya bhavissanti.|| ||

Sota-vinnanam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Sota-samphasso na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

So vo pahino hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tam pi na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Ghanam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Sa vo pahina hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Gandha na tumhakam.|| ||

Te pajahatha.|| ||

Te vo pahina hitaya sukhaya bhavissanti.|| ||

Ghana-vinnanam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Ghana-samphasso na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

So vo pahino hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tam pi na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Jivha na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Sa vo pahina hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Rasa na tumhakam.|| ||

Te pajahatha.|| ||

Te vo pahina hitaya sukhaya bhavissanti.|| ||

Jivha-vinnanam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Jivha-samphasso na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

So vo pahino hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam [82] sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tam pi na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Kayo na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Sa vo pahina hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Photthabba na tumhakam.|| ||

Te pajahatha.|| ||

Te vo pahina hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Kaya-vinnanam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Kaya-samphasso na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

So vo pahino hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tam pi na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Mano na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Dhamma na tumhakam.|| ||

Te pajahatha.|| ||

Te vo pahina hitaya sukhaya bhavissanti.|| ||

Mano-vinnanam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Mano-samphasso na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

So vo pahino hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tam pi na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

 


 

Seyyatha pi, bhikkhave, yam imasmim Jetavane tinakatthasakhapalasam,||
tam jano hareyya va||
daheyya va||
yathappaccayam va kareyya,||
api nu tumhakam evam assa:|| ||

'Amhe jano harati||
va dahati||
va yathappaccayam va||
karoti'" ti?|| ||

"No h'etam bhante.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Na hi no h'etam bhante atta va attaniyam va" ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave cakkhum na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Rupa na tumhakam.|| ||

Te pajahatha.|| ||

Te vo pahina hitaya sukhaya bhavissanti.|| ||

Cakkhu-vinnanam na tumhakam, tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Cakkhu-samphasso na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

So vo pahino hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tam pi na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Sotam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Sa vo pahina hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Sadda na tumhakam.|| ||

Te pajahatha.|| ||

Te vo pahina hitaya sukhaya bhavissanti.|| ||

Sota-vinnanam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Sota-samphasso na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

So vo pahino hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tam pi na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Ghanam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Sa vo pahina hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Gandha na tumhakam.|| ||

Te pajahatha.|| ||

Te vo pahina hitaya sukhaya bhavissanti.|| ||

Ghana-vinnanam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Ghana-samphasso na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

So vo pahino hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tam pi na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Jivha na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Sa vo pahina hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Rasa na tumhakam.|| ||

Te pajahatha.|| ||

Te vo pahina hitaya sukhaya bhavissanti.|| ||

Jivha-vinnanam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Jivha-samphasso na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

So vo pahino hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tam pi na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Kayo na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Sa vo pahina hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Photthabba na tumhakam.|| ||

Te pajahatha.|| ||

Te vo pahina hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Kaya-vinnanam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Kaya-samphasso na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

So vo pahino hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tam pi na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Mano na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Dhamma na tumhakam.|| ||

Te pajahatha.|| ||

Te vo pahina hitaya sukhaya bhavissanti.|| ||

Mano-vinnanam na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Mano-samphasso na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

So vo pahino hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tam pi na tumhakam.|| ||

Tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam hitaya sukhaya bhavissati" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement