Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
1. Yogakkhemi Vagga

Sutta 107

Loka-Samudaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Lokassa bhikkhave, samudayan ca atthagaman ca desissami.|| ||

Tam sunatha.|| ||

Katamo ca bhikkhave, lokassa samudayo?|| ||

Cakkhun ca paticca rupe uppajjati cakkhu-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti,||
ayam lokassa samudayo.|| ||

Sotan ca paticca sadde uppajjati sota-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti,||
ayam lokassa samudayo.|| ||

Ghanan ca paticca gandhe uppajjati ghana-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti,||
ayam lokassa samudayo.|| ||

Jivhan ca paticca rase uppajjati jivha-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti,||
ayam lokassa samudayo.|| ||

Kayan ca paticca photthabbe uppajjati kaya-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti,||
ayam lokassa samudayo.|| ||

Manan ca paticca dhamme uppajjati mano-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti,||
ayam lokassa samudayo.|| ||

 


 

Katamo ca bhikkhave, lokassa atthagamo?|| ||

Cakkhun ca paticca rupe uppajjati cakkhu-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana paccaya tanha,||
tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodha upada-nanirodho,||
upada-nanirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam soka-parideva-dukkha-domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Ayam kho bhikkhave lokassa atthagamo.|| ||

Sotan ca paticca sadde uppajjati sota-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana paccaya tanha,||
tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodha upada-nanirodho,||
upada-nanirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam soka-parideva-dukkha-domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Ayam kho bhikkhave lokassa atthagamo.|| ||

Ghanan ca paticca gandhe uppajjati ghana-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana paccaya tanha,||
tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodha upada-nanirodho,||
upada-nanirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam soka-parideva-dukkha-domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Ayam kho bhikkhave lokassa atthagamo.|| ||

Jivhan ca paticca rase uppajjati jivha-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana paccaya tanha,||
tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodha upada-nanirodho,||
upada-nanirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam soka-parideva-dukkha-domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Ayam kho bhikkhave lokassa atthagamo.|| ||

Kayan ca paticca photthabbe uppajjati kaya-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana paccaya tanha,||
tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodha upada-nanirodho,||
upada-nanirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam soka-parideva-dukkha-domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Ayam kho bhikkhave lokassa atthagamo.|| ||

Manan ca paticca dhamme uppajjati mano-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana paccaya tanha,||
tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodha upada-nanirodho,||
upada-nanirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam soka-parideva-dukkha-domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Ayam kho bhikkhave lokassa atthagamo" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement