Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
1. Yogakkhemi Vagga

Sutta 108

Seyya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[88]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Kismin nu kho bhikkhave sati||
kim upadaya||
kim abhinivissa||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti" ti?|| ||

"Bhagavam-mulaka no bhante dhamma,||
Bhagavantettika||
Bhagavampatisarana,||
sadhu vata bhante,||
Bhagavantam yeva patibhatu etassa bhasitassa attho,||
Bhagavato sutva bhikkhu dharessanti" ti.|| ||

"Tena hi bhikkhave sunatha,||
sadhukam manasi karotha,||
bhasissami" ti.

"Evam bhante" ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Cakkhusmim kho bhikkhave sati||
cakkhum upadaya||
cakkhum abhinivissa||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti.|| ||

sotasmim sati||
sotam upadaya||
sotam abhinivissa||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti.|| ||

ghanasmim sati||
ghanam upadaya||
ghanam abhinivissa||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti.|| ||

jivhaya sati||
jivham upadaya||
jivham abhinivissa||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti.|| ||

kayasmim sati||
kayam upadaya||
kayam abhinivissa||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti.|| ||

manasmim sati||
manam upadaya||
manam abhinivissa||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti.|| ||

 


 

Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Cakkhum niccam va aniccam va" ti?|| ||

"Aniccam bhante".|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham||
viparinama-dhammam api nu tam anupadaya||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Sotam niccam va aniccam va" ti?|| ||

"Aniccam bhante".|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham||
viparinama-dhammam api nu tam anupadaya||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Ghanam niccam va aniccam va" ti?|| ||

"Aniccam bhante".|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham||
viparinama-dhammam api nu tam anupadaya||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

[86]"Jivha niccam va aniccam va" ti?|| ||

"Aniccam bhante".|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham||
viparinama-dhammam api nu tam anupadaya||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Kayo niccam va aniccam va" ti?|| ||

"Aniccam bhante".|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham||
viparinama-dhammam api nu tam anupadaya||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Mano niccam va aniccam va" ti?|| ||

"Aniccam bhante".|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham||
viparinama-dhammam api nu tam anupadaya||
'Seyyo ham asmi' ti va hoti,||
'Sadiso ham asmi' ti va hoti,||
Hino ham asmi' ti va hoti" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

Evam passam bhikkhave, sutava ariyasavako||
cakkhusmim pi nibbindati,||
sotasmim pi nibbindati,||
ghanasmim pi nibbindati,||
jivhaya pi nibbindati,||
kayasmim pi nibbindati,||
manasmim pi nibbindati,||
nibbindam virajjati,||
viraga vimuccati,||
vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam itthattaya' ti pajanati" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement