Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
1. Yogakkhemi Vagga

Sutta 113

Upassuti Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Nadike viharati||
Ginjakavasathe.|| ||

Atha kho bhagava rahogato patisallino imam dhamma-pariyayam abhasi.|| ||

Cakkhum paticca rupe uppajjati||
cakkhu-vinnanam tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jat-ipaccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evame tassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

Sotan ca paticca sadde uppajjati||
sota-vinnanam tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jat-ipaccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evame tassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

Ghanan ca paticca gandhe uppajjati||
ghana-vinnanam tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jat-ipaccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evame tassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

Jivhan ca paticca rase uppajjati|| ||

jivha-vinnanam tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jat-ipaccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evame tassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

Kayan ca paticca photthabbe uppajjati||
cakkhu-vinnanam tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jat-ipaccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evame tassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

Manan ca paticca dhamme uppajjati||
mano-vinnanam tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jat-ipaccaya jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evame tassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

 


 

Cakkhun ca paticca rupe uppajjati||
cakkhu-vinnanam tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodha upada-nanirodho,||
upada-nanirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Sotan ca paticca sadde uppajjati||
sota-vinnanam tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodha upada-nanirodho,||
upada-nanirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Ghanan ca paticca gandhe uppajjati||
ghana-vinnanam tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodha upada-nanirodho,||
upada-nanirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Jivhan ca paticca rase uppajjati||
jivha-vinnanam tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodha upada-nanirodho,||
upada-nanirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Manan ca paticca dhamme uppajjati||
cakkhu-vinnanam-vinnanam tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodha upada-nanirodho,||
upada-nanirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam||
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti."|| ||

[91] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu Bhagavato upassutim thito hoti.|| ||

Addasa kho bhagava tam bhikkhum upassutim thitam.|| ||

Disvana tam bhikkhum etad avoca:|| ||

"Assosi no tvam bhikkhu imam dhammapariyayan" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"Ugganhahi tvam bhikkhu imam dhammapariyayam,||
pariyapunahi tvam bhikkhu imam dhammapariyayam,||
dharehi tvam bhikkhu imam dhammapariyayam,||
atthasamhito yam bhikkhu dhammapariyayo,||
adibrahmacariyako" ti.|| ||

Yogakkhemivaggo ekadasamo

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement