Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
2. Lokakamaguna Vagga

Sutta 118

Sakka-Panha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[101]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Gijjhakute pabbate.|| ||

Atha kho Sakko devanam indo yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho Sakko devanam indo Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Ko nu kho bhante hetu||
ko paccayo||
[102] yena-m-idh'ekacce satta ditthe va dhamme no parinibbayanti?|| ||

Ko pana bhante hetu ko paccayo yena-m-idh'ekacce satta ditthe va dhamme parinibbayanti" ti?|| ||

 


 

Santi kho devanam inda,||
cakkhu-vinneyya rupa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
tannissitam vinnanam hoti tadupadanam.|| ||

Saupadano devanam inda,||
bhikkhu no parinibbayati.|| ||

Santi kho devanam inda, sota-vinneyya sadda||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
tannissitam vinnanam hoti tadupadanam.|| ||

Saupadano devanam inda,||
bhikkhu no parinibbayati.|| ||

Santi kho devanam inda, ghana-vinneyya gandha||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
tannissitam vinnanam hoti tadupadanam.|| ||

Saupadano devanam inda,||
bhikkhu no parinibbayati.|| ||

Santi kho devanam inda, jivha-vinneyya rasa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
tannissitam vinnanam hoti tadupadanam.|| ||

Saupadano devanam inda,||
bhikkhu no parinibbayati.|| ||

Santi kho devanam inda, kaya-vinneyya photthabba||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
tannissitam vinnanam hoti tadupadanam.|| ||

Saupadano devanam inda,||
bhikkhu no parinibbayati.|| ||

Santi kho devanam inda, mano-vinneyya dhamma||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
tannissitam vinnanam hoti tadupadanam.|| ||

Saupadano devanam inda,||
bhikkhu no parinibbayati.|| ||

Ayam kho devanam inda, hetu||
ayam paccayo||
yena-m-idh'ekacce satta ditthe va dhamme no parinibbayanti.|| ||

 


 

Santi ca kho devanam inda, cakkhu-vinneyya rupa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najjhosaya||
titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato||
na tannissitam vinnanam hoti na tadupadanam.|| ||

Anupadano devanam inda,||
bhikkhu parinibbayati.|| ||

 


 

Santi ca kho devanam inda, sota-vinneyya sadda||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najjhosaya||
titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato||
na tannissitam vinnanam hoti na tadupadanam.|| ||

Anupadano devanam inda,||
bhikkhu parinibbayati.|| ||

Santi kho devanam inda, ghana-vinneyya gandha||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najjhosaya||
titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato||
na tannissitam vinnanam hoti na tadupadanam.|| ||

Anupadano devanam inda,||
bhikkhu parinibbayati.|| ||

Santi kho devanam inda, jivha-vinneyya rasa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najjhosaya||
titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato||
na tannissitam vinnanam hoti na tadupadanam.|| ||

Anupadano devanam inda,||
bhikkhu parinibbayati.|| ||

Santi kho devanam inda, kaya-vinneyya photthabba||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najjhosaya||
titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato||
na tannissitam vinnanam hoti na tadupadanam.|| ||

Anupadano devanam inda,||
bhikkhu parinibbayati.|| ||

Santi kho devanam inda, mano-vinneyya dhamma||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najjhosaya||
titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato||
na tannissitam vinnanam hoti na tadupadanam.|| ||

Anupadano devanam inda,||
bhikkhu parinibbayati.|| ||

Ayam kho devanam inda, hetu||
ayam paccayo||
yena-m-idh'ekacce satta ditthe va dhamme no parinibbayanti" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement