Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
3. Gahapati Vagga

Sutta 131

Nakulapita Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava bhaggesu viharati Sumsumaragire Bhesakalavane Migadaye.|| ||

Atha kho Nakulapita gahapati yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Nakulapita gahapati Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Ko nu kho bhante hetu ko paccayo||
yena-m-idh'ekacce satta ditthe va dhamme no parinibbayanti?|| ||

Ko pana bhante hetu ko paccayo||
yena-m-idh'ekacce satta ditthe va dhamme parinibbayanti" ti?|| ||

 


 

"Santi kho gahapati, cakkhu-vinneyya rupa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
tan nissitam vinnanam hoti||
tad upadanam.|| ||

Saupadano gahapati, bhikkhu no parinibbayati.|| ||

Santi kho gahapati, sota-vinneyya sadda||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
tan nissitam vinnanam hoti||
tad upadanam.|| ||

Saupadano gahapati, bhikkhu no parinibbayati.|| ||

Santi kho gahapati, ghana-vinneyya gandha||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
tan nissitam vinnanam hoti||
tad upadanam.|| ||

Saupadano gahapati, bhikkhu no parinibbayati.|| ||

Santi kho gahapati, jivha-vinneyya rasa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
tan nissitam vinnanam hoti||
tad upadanam.|| ||

Saupadano gahapati, bhikkhu no parinibbayati.|| ||

Santi kho gahapati, kaya-vinneyya photthabba||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
tan nissitam vinnanam hoti||
tad upadanam.|| ||

Saupadano gahapati, bhikkhu no parinibbayati.|| ||

Santi kho gahapati, mano-vinneyya dhamma||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
tan nissitam vinnanam hoti||
tad upadanam.|| ||

Saupadano gahapati, bhikkhu no parinibbayati.|| ||

Ayam kho gahapati, hetu ayam paccayo||
yena-m-idh'ekacce satta ditthe va dhamme no parinibbayanti.|| ||

 


 

Santi ca kho gahapati, cakkhu-vinneyya rupa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najjhosaya||
titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato||
na tan nissitam vinnanam hoti||
na tad upadanam.|| ||

Anupadano gahapati, bhikkhu parinibbayati.|| ||

Santi ca kho gahapati, sota-vinneyya sadda||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najjhosaya||
titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato||
na tan nissitam vinnanam hoti||
na tad upadanam.|| ||

Anupadano gahapati, bhikkhu parinibbayati.|| ||

Santi kho gahapati, ghana-vinneyya gandha||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najjhosaya||
titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato||
na tan nissitam vinnanam hoti||
na tad upadanam.|| ||

Anupadano gahapati, bhikkhu parinibbayati.|| ||

Santi kho gahapati, jivha-vinneyya rasa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najjhosaya||
titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato||
na tan nissitam vinnanam hoti||
na tad upadanam.|| ||

Anupadano gahapati, bhikkhu parinibbayati.|| ||

Santi kho gahapati, kaya-vinneyya photthabba||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najjhosaya||
titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato||
na tan nissitam vinnanam hoti||
na tad upadanam.|| ||

Anupadano gahapati, bhikkhu parinibbayati.|| ||

Santi kho gahapati, mano-vinneyya dhamma||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najjhosaya||
titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato||
na tan nissitam vinnanam hoti||
na tad upadanam.|| ||

Anupadano gahapati, bhikkhu parinibbayati.|| ||

Ayam kho gahapati, hetu ayam paccayo||
yena-m-idh'ekacce satta ditthe va dhamme parinibbayanti" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement