Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
4. Devadaha Vagga

Sutta 135

Khana (aka Sangayha) Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava sakkesu viharati devadaham nama Sakyanam nigamo.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Labha vo bhikkhave,||
suladdham vo bhikkhave,||
khano vo patiladdho brahmacariyavasaya.|| ||

Dittha maya bhikkhave cha phassayatanika nama niraya.|| ||

Tattha yam kinci cakkhuna rupam passati||
anittharupam yeva passati no ittharupam||
akantarupam yeva passati no kantarupam||
amanaparupam yeva passati no manaparupam.|| ||

Yam kinci sotena saddam sunati||
anittharupam yeva passati no ittharupam||
akantarupam yeva passati no kantarupam||
amanaparupam yeva passati no manaparupam.|| ||

Yam kinci ghanena gandham ghayati||
anittharupam yeva passati no ittharupam||
akantarupam yeva passati no kantarupam||
amanaparupam yeva passati no manaparupam.|| ||

Yam kinci jivhaya rasam sayati||
anittharupam yeva passati no ittharupam||
akantarupam yeva passati no kantarupam||
amanaparupam yeva passati no manaparupam.|| ||

Yam kinci kayena photthabbam phusati||
anittharupam yeva passati no ittharupam||
akantarupam yeva passati no kantarupam||
amanaparupam yeva passati no manaparupam.|| ||

Yam kinci manasa dhammam vijanati||
anittharupam yeva passati no ittharupam||
akantarupam yeva passati no kantarupam||
amanaparupam yeva passati no manaparupam.|| ||

Labha vo bhikkhave,||
suladdham vo bhikkhave,||
khano vo patiladdho brahmacariyavasaya.|| ||

 


 

Dittha maya bhikkhave cha phassayatanika nama sagga.|| ||

Tattha yam kinci cakkhuna rupam passati||
ittharupam yeva passati no anittharupam,||
kantarupam yeva passati no akantarupam,||
manaparupam yeva passati no amanaparupam.|| ||

Yam kinci sotena saddam sunati||
ittharupam yeva passati no anittharupam,||
kantarupam yeva passati no akantarupam,||
manaparupam yeva passati no amanaparupam.|| ||

Yam kinci ghanena gandham ghayati||
ittharupam yeva passati no anittharupam,||
kantarupam yeva passati no akantarupam,||
manaparupam yeva passati no amanaparupam.|| ||

Yam kinci jivhaya rasam sayati||
ittharupam yeva passati no anittharupam,||
kantarupam yeva passati no akantarupam,||
manaparupam yeva passati no amanaparupam.|| ||

Yam kinci kayena photthabbam phusati||
ittharupam yeva passati no anittharupam,||
kantarupam yeva passati no akantarupam,||
manaparupam yeva passati no amanaparupam.|| ||

Yam kinci manasa dhammam vijanati||
ittharupam yeva passati no anittharupam,||
kantarupam yeva passati no akantarupam,||
manaparupam yeva passati no amanaparupam.|| ||

Labha vo bhikkhave,||
suladdham vo bhikkhave,||
khano vo patiladdho brahmacariyavasaya" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement