Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
4. Devadaha Vagga

Sutta 136

Rupaparama Suttam

(PTS: Agayha Suttam;
BJT: Sagayha Suttam + Gayha Suttam;
CSCD: Pathama Rupaparama Suttam + Dutiya Rupaparama Suttam)[ed1]

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[126]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava sakkesu viharati devadaham nama Sakyanam nigamo.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Ruparama bhikkhave deva-manussa||
rupa-rata||
rupa-sammudita||
rupa-viparinama-viraga-nirodha dukkha bhikkhave deva-manussa viharanti.|| ||

Saddarama bhikkhave deva-manussa||
sadda-rata||
sadda-sammudita||
sadda-viparinama-viraga-nirodha dukkha bhikkhave deva-manussa viharanti.|| ||

Gandharama bhikkhave deva-manussa||
gandha-rata||
gandha-sammudita gandha-viparinama-viraga-nirodha dukkha bhikkhave deva-manussa viharanti.|| ||

Rasarama bhikkhave deva-manussa||
rasa-rata||
rasa-sammudita||
rasa-viparinama-viraga-nirodha dukkha bhikkhave deva-manussa viharanti.|| ||

Photthabbarama bhikkhave deva-manussa||
photthabba-rata||
photthabba-sammudita||
photthabba-viparinama-viraga-nirodha dukkha bhikkhave deva-manussa viharanti.|| ||

Dhammarama bhikkhave [127] deva-manussa||
dhamma-rata||
dhamma-sammudita||
dhamma-viparinama-viraga-nirodha dukkha bhikkhave deva-manussa viharanti.|| ||

 


 

Tathagato ca kho bhikkhave||
araham||
sammasambuddho||
rupanam samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva||
na ruparamo||
na rupa-rato||
na rupa-sammudito,||
rupa-viparinama-viraga-nirodha sukho bhikkhave Tathagato viharati.|| ||

Saddanam samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva||
na saddaramo||
na sadda-rato||
na sadda-sammudito,||
sadda-viparinama-viraga-nirodha sukho bhikkhave Tathagato viharati.|| ||

Gandhanam samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva||
na gandharamo||
na gandha-rato||
na gandha-sammudito,||
gandha-viparinama-viraga-nirodha sukho bhikkhave Tathagato viharati.|| ||

Rasanam samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva||
na rasaramo||
na rasa-rato||
na rasa-sammudito,||
rasa-viparinama-viraga-nirodha sukho bhikkhave Tathagato viharati.|| ||

Photthabbanam samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva||
na photthabbaramo||
na photthabba-rato||
na photthabba-sammudito,||
photthabbaviparinama-viparinama-viraga-nirodha sukho bhikkhave Tathagato viharati.|| ||

Dhammanam samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva||
na dhammaramo||
na dhamma-rato||
na dhamma-sammudito,||
dhamma-viparinama-viraga-nirodha sukho bhikkhave Tathagato viharati.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Idam vatva sugato athaparam etad avoca sattha:|| ||

Rupa sadda gandha rasa||
phassa dhamma ca kevala||
Ittha kanta manapa ca||
yavatatthiti vuccati.|| ||

Sadevakassa lokassa||
ete vo sukhasammata||
Yattha ceto nirujjhanti||
tam tesam dukkhasammatam|| ||

Sukham dittham ariyehi||
sakka yassa nirodhanam||
Paccanikam idam hoti||
sabbalokena dassanam.|| ||

Yam pare sukhato ahu||
tad ariya ahu dukkhato||
Yam pare dukkhato ahu||
tad ariya sukhato vidu.|| ||

Passa dhammam durajanam||
sammulehattha aviddasu||
Nivutanam tamo hoti||
andhakaro apassatam,|| ||

[128] Satan ca vivatam hoti||
aloko passatam idha||
Santikena vijananti||
maha dhammassa kovida.|| ||

Bhavaragaparetehi||
bhavasotanusaribhi||
Mara-dheyyanupannehi||
nayam dhammo susambuddho.|| ||

Ko nu annatra-m-ariyehi padam||
sambuddham arahati.||
Yam padam sammadannaya||
parinibbanti anasavati.|| ||

 


 

[Here BJT calls the following #137: Gayha Suttam and CSCD: #137: Dutiyarupama Suttam]

Ruparama bhikkhave deva-manussa||
rupa-rata||
rupa-sammudita||
rupa-viparinama-viraga-nirodha dukkha bhikkhave deva-manussa viharanti.|| ||

Saddarama bhikkhave deva-manussa||
sadda-rata||
sadda-sammudita||
sadda-viparinama-viraga-nirodha dukkha bhikkhave deva-manussa viharanti.|| ||

Gandharama bhikkhave deva-manussa||
gandha-rata||
gandha-sammudita gandha-viparinama-viraga-nirodha dukkha bhikkhave deva-manussa viharanti.|| ||

Rasarama bhikkhave deva-manussa||
rasa-rata||
rasa-sammudita||
rasa-viparinama-viraga-nirodha dukkha bhikkhave deva-manussa viharanti.|| ||

Photthabbarama bhikkhave deva-manussa||
photthabba-rata||
photthabba-sammudita||
photthabba-viparinama-viraga-nirodha dukkha bhikkhave deva-manussa viharanti.|| ||

Dhammarama bhikkhave deva-manussa||
dhamma-rata||
dhamma-sammudita||
dhamma-viparinama-viraga-nirodha dukkha bhikkhave deva-manussa viharanti.|| ||

 


 

Tathagato ca kho bhikkhave||
araham||
sammasambuddho||
rupanam samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva||
na ruparamo||
na rupa-rato||
na rupa-sammudito,||
rupa-viparinama-viraga-nirodha sukho bhikkhave Tathagato viharati.|| ||

Saddanam samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva||
na saddaramo||
na sadda-rato||
na sadda-sammudito,||
sadda-viparinama-viraga-nirodha sukho bhikkhave Tathagato viharati.|| ||

Gandhanam samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva||
na gandharamo||
na gandha-rato||
na gandha-sammudito,||
gandha-viparinama-viraga-nirodha sukho bhikkhave Tathagato viharati.|| ||

Rasanam samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva||
na rasaramo||
na rasa-rato||
na rasa-sammudito,||
rasa-viparinama-viraga-nirodha sukho bhikkhave Tathagato viharati.|| ||

Photthabbanam samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva||
na photthabbaramo||
na photthabba-rato||
na photthabba-sammudito,||
photthabbaviparinama-viparinama-viraga-nirodha sukho bhikkhave Tathagato viharati.|| ||

Dhammanam samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam viditva||
na dhammaramo||
na dhamma-rato||
na dhamma-sammudito,||
dhamma-viparinama-viraga-nirodha sukho bhikkhave Tathagato viharati" ti.|| ||

 


[ed1] Bhikkhu Bodhi notes: "Feer wrongly entitles this sutta Agaytha, and runs it together with the next." I here follow the PTS numbering.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement