Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
5. Navapurana Vagga

Sutta 146

Pathama Sappaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[133]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Nibbanasappayam vo bhikkhave patipadam desissami.|| ||

Tam sunatha,||
sadhukam manasi karotha,||
bhasissami ti.|| ||

Katama ca sa bhikkhave nibbana-sappaya patipada?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu cakkhum aniccanti passati,||
rupa aniccati passati,||
cakkhu-vinnanam aniccanti passati,||
cakkhu-samphasso aniccoti passati,||
yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccanti passati.|| ||

Sotam aniccanti passati,||
sadda aniccati passati,||
sota-vinnanam aniccanti passati,||
sota-samphasso aniccoti passati,||
yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccanti passati.|| ||

Ghanam aniccanti passati,||
ghandha aniccati passati,||
ghana-vinnanam aniccanti passati,||
ghana-samphasso aniccoti passati,||
yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccati passati.|| ||

Jivha aniccanti passati,||
rasa aniccati passati,||
jivha-vinnanam aniccanti passati,||
jivha-samphasso aniccoti [134] passati,||
yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccanti passati.|| ||

Kayo aniccoti passati,||
photthabba aniccati passati,||
kaya-vinnanam aniccanti passati,||
kayo-samphasso aniccoti passati,||
yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccanti passati.|| ||

Mano aniccoti passati,||
dhamma aniccati passati,||
mano-vinnanam aniccati passati,||
mano-samphasso aniccoti passati,||
yam pidam manosamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccanti passati.|| ||

Ayam kho sa bhikkhave nibbanasappaya patipada" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement