Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
5. Navapurana Vagga

Sutta 152

Atthi Nu Kho Pariyayo Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[138]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Atthi nu kho bhikkhave, pariyayo||
yam pariyayam agamma bhikkhu||
annatreva saddhaya||
annatra ruciya||
annatra-anussava||
annatra-akara-parivitakka||
annatra ditthi- [139] nijjhanakkhantiya||
annam vyakareyya:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam||
itthattaya' ti pajanami" ti?|| ||

"Bhagava-mamulaka no bhante,||
dhamma Bhagavannettika Bhagavamapatisarana.|| ||

Sadhu vata bhante, Bhagavantam yeva patibhatu etassa bhasitassa attho,||
Bhagavato sutva bhikkhu dharassanti" ti.|| ||

"Tena hi bhikkhave sunatha,||
sadhukam manasikarotha,||
bhasissami" ti.|| ||

"'Evam bhante'... + Bhagava etad avoca'. When given in full is broken into two sentences: "Even so ... + B. said to them:"; but might it not be better translated as "Even so, bhante,' and the bhikkhus having so responded, the Bhagava said to them:'

p.p. explains it all - p.p.

"Evam bhante" ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Atthi bhikkhave, pariyayo||
yam pariyayam agamma bhikkhu||
annatreva saddhaya||
annatra ruciya||
annatra anussava||
annatra akaraparivitakka||
annatra ditthi-nijjhanakkhantiya||
annam vyakareyya:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam||
itthattaya' ti pajanami" ti.|| ||

Katamo ca bhikkhave, pariyayo||
yam pariyayam agamma bhikkhu||
annatreva saddhaya||
annatra ruciya||
annatra anussava||
annatra akaraparivitakka||
annatra ditthi-nijjhanakkhantiya||
annam vyakareyya:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam||
itthattaya' ti pajanami" ti?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva||
santam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Atthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati|| ||

Asantam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Natthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati.|| ||

Yantam bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva||
santam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Atthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati|| ||

Asantam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Natthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati;||
api nu me bhikkhave, dhamma saddhaya va veditabba||
ruciya va veditabba,||
anussavena va veditabba,||
akara-parivitakke va veditabba,||
ditthi-nijjhanakkhantiya va veditabba" ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

"Nanu me bhikkhave, dhamma pannaya disva veditabba" ti?|| ||

"Evam bhante".|| ||

"Ayam kho bhikkhave, pariyayo||
yam pariyayam agamma bhikkhu||
annatreva saddhaya||
annatra ruciya||
annatra anussava||
annatra akaraparivitakka||
annatra ditthi-nijjhanakkhantiya||
annam vyakareyya:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam||
itthattaya' ti pajanami" ti.|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu sotena saddam sutva||
santam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Atthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati|| ||

Asantam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Natthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati.|| ||

Yantam bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva||
santam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Atthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati|| ||

Asantam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Natthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati;||
api nu me bhikkhave, dhamma saddhaya va veditabba||
ruciya va veditabba,||
anussavena va veditabba,||
akara-parivitakke va veditabba,||
ditthi-nijjhanakkhantiya va veditabba" ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

"Nanu me bhikkhave, dhamma pannaya disva veditabba" ti?|| ||

"Evam bhante".|| ||

"Ayam kho bhikkhave, pariyayo||
yam pariyayam agamma bhikkhu||
annatreva saddhaya||
annatra ruciya||
annatra anussava||
annatra akaraparivitakka||
annatra ditthi-nijjhanakkhantiya||
annam vyakareyya:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam||
itthattaya' ti pajanami" ti.|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu ghanena gandham ghayitva||
santam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Atthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati|| ||

Asantam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Natthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati.|| ||

Yantam bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva||
santam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Atthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati|| ||

Asantam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Natthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati;||
api nu me bhikkhave, dhamma saddhaya va veditabba||
ruciya va veditabba,||
anussavena va veditabba,||
akara-parivitakke va veditabba,||
ditthi-nijjhanakkhantiya va veditabba" ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

"Nanu me bhikkhave, dhamma pannaya disva veditabba" ti?|| ||

"Evam bhante".|| ||

"Ayam kho bhikkhave, pariyayo||
yam pariyayam agamma bhikkhu||
annatreva saddhaya||
annatra ruciya||
annatra anussava||
annatra akaraparivitakka||
annatra ditthi-nijjhanakkhantiya||
annam vyakareyya:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam||
itthattaya' ti pajanami" ti.|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu jivhaya rasam sayitva||
santam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Atthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati|| ||

Asantam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Natthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati.|| ||

Yantam bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva||
santam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Atthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati|| ||

Asantam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Natthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati;||
api nu me bhikkhave, dhamma saddhaya va veditabba||
ruciya va veditabba,||
anussavena va veditabba,||
akara-parivitakke va veditabba,||
ditthi-nijjhanakkhantiya va veditabba" ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

"Nanu me bhikkhave, dhamma pannaya disva veditabba" ti?|| ||

"Evam bhante".|| ||

"Ayam kho bhikkhave, pariyayo||
yam pariyayam agamma bhikkhu||
annatreva saddhaya||
annatra ruciya||
annatra anussava||
annatra akaraparivitakka||
annatra ditthi-nijjhanakkhantiya||
annam vyakareyya:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam||
itthattaya' ti pajanami" ti.|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu kayena photthabbam phusitva||
santam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Atthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati|| ||

Asantam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Natthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati.|| ||

Yantam bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva||
santam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Atthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati|| ||

Asantam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Natthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati;||
api nu me bhikkhave, dhamma saddhaya va veditabba||
ruciya va veditabba,||
anussavena va veditabba,||
akara-parivitakke va veditabba,||
ditthi-nijjhanakkhantiya va veditabba" ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

"Nanu me bhikkhave, dhamma pannaya disva veditabba" ti?|| ||

"Evam bhante".|| ||

"Ayam kho bhikkhave, pariyayo||
yam pariyayam agamma bhikkhu||
annatreva saddhaya||
annatra ruciya||
annatra anussava||
annatra akaraparivitakka||
annatra ditthi-nijjhanakkhantiya||
annam vyakareyya:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam||
itthattaya' ti pajanami" ti.|| ||

[140] Idha bhikkhave, bhikkhu manasa dhammam vinnaya||
santam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Atthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati|| ||

Asantam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Natthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati.|| ||

Yantam bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva||
santam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Atthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati|| ||

Asantam va ajjhattam raga-dosa-moham:|| ||

'Natthi me ajjhattam raga-dosa-moho' ti pajanati;||
api nu me bhikkhave, dhamma saddhaya va veditabba||
ruciya va veditabba,||
anussavena va veditabba,||
akara-parivitakke va veditabba,||
ditthi-nijjhanakkhantiya va veditabba" ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

"Nanu me bhikkhave, dhamma pannaya disva veditabba" ti?|| ||

"Evam bhante".|| ||

"Ayam kho bhikkhave, pariyayo||
yam pariyayam agamma bhikkhu||
annatreva saddhaya||
annatra ruciya||
annatra anussava||
annatra akaraparivitakka||
annatra ditthi-nijjhanakkhantiya||
annam vyakareyya:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam||
itthattaya' ti pajanami" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement