Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasa Catuttham
3. Samudda Vagga

Sutta 193

Udayi

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

[166]


[1][pts][bodh][ati][bd] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma ca Anando ayasma ca Udayi Kosambiyam viharanti Ghositarame.|| ||

[2][pts][wp][ati][bd] Atha kho ayasma Udayi sayanhasamayam patisallana vutthito yenayasma Anando ten'upasankami.||
Upasankamitva [ayasmata Anandena saddhim sammodi.||
Sammodaniyam katham saraniyam] vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

[3][pts][wp][ati][bd] Eka-m-antam nisinno kho ayasma Udayi ayasmantam Anandam etad avoca:|| ||

Yatheva nu kho avuso Ananda ayam kayo Bhagavata aneka-pariyayena akkhato vivato pakasito:||
'Iti pi ayam kayo anatta' ti.|| ||

Sakka evam evam vinnanam pi acikkhitum desetum pannapetum patthapetum vivaritum vibhajitum uttanikatum:||
'Iti pidam vinnanam anatta' ti.|| ||

Yatheva kho avuso Udayi ayam kayo Bhagavata aneka-pariyayena akkhato vivato pakasito:||
'Iti payam kayo anatta' ti.|| ||

Sakka evam evam vinnanam pi acikkhitum desetum pannapetum patthapetum vivaritum vibhajitum uttanikatum:||
'Iti pidam vinnanam anatta' ti.|| ||

[4][pts][wp][ati][bd] Cakkhunc'avuso paticca rupe ca uppajjati cakkhuvinnananti.|| ||

[167] Evam avuso ti.|| ||

Yo cavuso hetu yo ca paccayo cakkhuvinnanassa uppadaya so ca hetu so ca paccayo sabbena sabbam sabbatha sabbam aparisesa nirujjheyya, api nu kho cakkhuvinnanam pannayethati.|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Imina pi kho etam avuso pariyayena Bhagavata akkhatam vivatam pakasitam: iti pidam vinnanam anatta ti.|| ||

[5][pts][wp][ati][bd] Sotanc'avuso paticca sadde ca uppajjati sotavinnananti.|| ||

Evam avuso ti.|| ||

Yo cavuso hetu yo ca paccayo sotavinnanassa uppadaya so ca hetu so ca paccayo sabbena sabbam sabbatha sabbam aparisesa nirujjheyya, api nu kho sotavinnanam pannayethati.|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Imina pi kho etam avuso pariyayena Bhagavata akkhatam vivatam pakasitam: iti pidam vinnanam anatta ti.|| ||

[6][pts][wp][ati][bd] Ghananc'avuso paticca gandhe ca uppajjati ghanavinnananti.|| ||

Evam avuso ti.|| ||

Yo cavuso hetu yo ca paccayo ghanavinnanassa uppadaya so ca hetu so ca paccayo sabbena sabbam sabbatha sabbam aparisesa nirujjheyya, api nu kho ghanavinnanam pannayethati.|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Imina pi kho etam avuso pariyayena Bhagavata akkhatam vivatam pakasitam: iti pidam vinnanam anatta ti.|| ||

[7][pts][wp][ati][bd] Jivhanc'avuso paticca rase ca uppajjati jivhavinnananti.|| ||

Evam avuso ti.|| ||

Yo cavuso hetu yo ca paccayo jivhavinnanassa uppadaya so ca hetu so ca paccayo sabbena sabbam sabbatha sabbam aparisesa nirujjheyya, api nu kho jivhavinnanam pannayethati.|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Imina pi kho etam avuso pariyayena Bhagavata akkhatam vivatam pakasitam: iti pidam vinnanam anatta ti.|| ||

[8][pts][wp][ati][bd] Kayanc'avuso paticca photthabbe ca uppajjati kayavinnananti.|| ||

Evam avuso ti.|| ||

Yo cavuso hetu yo ca paccayo kayavinnanassa uppadaya so ca hetu so ca paccayo sabbena sabbam sabbatha sabbam aparisesa nirujjheyya, api nu kho kayavinnanam pannayethati.|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Imina pi kho etam avuso pariyayena Bhagavata akkhatam vivatam pakasitam: iti pidam vinnanam anatta ti.|| ||

[9][pts][wp][ati][bd] Mananc'avuso paticca dhamme ca uppajjati manovinnananti.|| ||

Evam avuso ti.|| ||

Yo cavuso hetu yo ca paccayo manovinnanassa uppadaya so ca hetu so ca paccayo sabbena sabbam sabbatha sabbam aparisesa nirujjheyya, api nu kho manovinnanam pannayethati.|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Imina pi kho etam avuso pariyayena Bhagavata akkhatam vivatam pakasitam: iti pidam vinnanam anattati.|| ||

[10][pts][wp][ati][bd] seyyatha pi avuso puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano tinham kutharim adaya vanam paviseyya,||
so tattha passeyya mahantam kadalikkhandham ujum navakam akukkukajatam.||
Tam enam mule [168] chindeyya||
mule chetva agge chindeyya||
agge chetva pattavattim vinibbhujjeyye.|| ||

So tattha pheggum nadhigaccheyya. Kuto saram.|| ||

[11][pts][wp][ati][bd] Evam eva kho avuso bhikkhu chasu phassayatanesu n'evaattanam na ataniyam samanupassati,||
so evam asamanupassanto na kinci loke upadiyati,||
anupadiyam na paritassati,||
aparitassam paccattam n'eva parinibkhayati.||
Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam||
itthattayati pajanati ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement