Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasa Catuttham
3. Samudda Vagga

Sutta 194

Aditta-Pariyaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[168]

[1][pts][olds][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Aditta-pariyayam vo bhikkhave dhamma-pariyayam desissami.|| ||

Tam sunatha.|| ||

Katamo ca bhikkhave aditta-pariyayo dhamma-pariyayo?|| ||

Varam bhikkhave tattaya ayo-salakaya||
adittaya||
sampajjalitaya||
sajotibhutaya||
cakkhundriyam sampalimattham,||
na tv eva cakkhu-vinneyyesu rupesu||
anuvyanjanaso nimittaggaho.|| ||

Nimittassadagathitam va bhikkhave vinnanam titthamanam tittheyya anuvyanjanassada-gathitam va,||
tasmim ce samaye kalam kareyya,||
thanam etam vijjati||
yam dvinnam gatinam||
annataram gatim gaccheyya||
nirayam va||
tiracchanayonim va.|| ||

Imam khvaham bhikkhave adinavam disva||
evam vadami.|| ||

Varam bhikkhave tinhena ayosankuna||
adittena||
sampajjalitena||
sajotibhutena||
sotindriyam sampalimattham,||
na tv eva sota-vinneyyesu saddesu||
anuvyanjanaso nimittaggaho.|| ||

Nimittassadagathitam va bhikkhave vinnanam titthamanam tittheyya anuvyanjanassada-gathitam va,||
tasmim ce samaye kalam kareyya,||
thanam etam vijjati||
yam dvinnam gatinam||
annataram gatim gaccheyya||
nirayam va||
tiracchanayonim va.|| ||

Imam khvaham bhikkhave adinavam disva||
evam [169] vadami.|| ||

Varam bhikkhave tinhena nikhadanena||
adittena||
sampajjalitena||
sajotibhutena||
ghanindriyam sampalimattham, na tv eva ghana-vinneyyesu gandhesu anuvyanjanaso nimittaggaho.|| ||

Nimittassadagathitam va bhikkhave vinnanam titthamanam tittheyya anuvyanjanassada-gathitam va,||
tasmim ce samaye kalam kareyya,||
thanam etam vijjati||
yam dvinnam gatinam||
annataram gatim gaccheyya||
nirayam va||
tiracchanayonim va.|| ||

Imam khvaham bhikkhave adinavam disva||
evam vadami.|| ||

Varam bhikkhave tinhena khurena||
adittena||
sampajjalitena||
sajotibhutena||
jivhindriyam sampalimattham, natv eva jivha-vinneyyesu rasesu anuvyanjanaso nimittaggaho.|| ||

Nimittassadagathitam va bhikkhave vinnanam titthamanam tittheyya anuvyanjanassada-gathitam va,||
tasmim ce samaye kalam kareyya,||
thanam etam vijjati||
yam dvinnam gatinam||
annataram gatim gaccheyya||
nirayam va||
tiracchanayonim va.|| ||

Imam khvaham bhikkhave adinavam disva||
evam vadami.|| ||

Varam bhikkhave tinhaya sattiya||
adittaya||
sampajjalitaya||
sajotibhutaya||
kayindriyam sampalimattham, na tv eva kaya-vinneyyesu photthabbesu anuvyanjanaso nimittaggaho.|| ||

Nimittassadagathitam va bhikkhave vinnanam titthamanam tittheyya anuvyanjanassada-gathitam va,||
tasmim ce samaye kalam kareyya,||
thanam etam vijjati||
yam dvinnam gatinam||
annataram gatim gaccheyya||
nirayam va||
tiracchanayonim va.|| ||

Imam khvaham bhikkhave adinavam disva||
evam vadami.|| ||

Varam bhikkhave suttam||
suttam kho panaham bhikkhave||
vanjham jivitanam vadami,||
aphalam jivitanam vadami,||
momuham jivitanam vadami.|| ||

Na tv eva tatharupe vitakke vitakkeyya||
yatharupanam vitakkanam vasamgato sangham bhindeyya.|| ||

Imam khvaham [170] bhikkhave vanjham jivitanam adinavam disva evam vadami.|| ||

Tattha bhikkhave sutava ariyasavako iti patisancikkhati:|| ||

Titthatu tava tattaya ayosalakaya||
adittaya||
sampajjalitaya||
sajotibhutaya||
cakkhundriyam samphalimattham,||
handaham idam eva manasikaromi,|| ||

'Iti cakkhum anicca,||
rupa anicca,||
cakkhu-vinnanam aniccam,||
cakkhu samphasso anicco,||
yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccam.|| ||

Titthatu tava tinhena ayosankuna||
adittaya||
sampajjalitaya||
sajotibhutaya||
sotindriyam samphalimattham,||
handaham idameva manasikaromi,|| ||

'Iti sotam aniccam,||
sadda anicca,||
sota-vinnanam aniccam,||
sota-samphasso anicco,||
yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccam.|| ||

Titthatu tava tinhena nikhadanena||
adittaya||
sampajjalitaya||
sajotibhutaya||
ghanindriyam samphalimattham,||
handaham idameva manasikaromi:|| ||

'Iti ghanam aniccam,||
gandha anicca,||
ghana-vinnanam aniccam,||
ghana-samphasso anicco,||
yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccam.|| ||

Titthatu tava tinhena khurena||
adittaya||
sampajjalitaya||
sajotibhutaya||
jivhindriyam samphalimattham,||
handaham idameva manasikaromi:|| ||

'Iti jivha anicca,||
rasa anicca,||
jivha-vinnanam aniccam,||
jivha-samphasso anicco,||
yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccam.|| ||

Titthatu tava tinhaya sattiya||
adittaya||
sampajjalitaya||
sajotibhutaya||
kayindriyam samphalimattham,||
handaham idameva manasikaromi,|| ||

'Iti kayo anicco,||
photthabba [171] anicca,||
kaya-vinnanam aniccm,||
kaya-samphasso anicco,||
yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccam.|| ||

Titthatu tava suttam||
handaham idam eva manasikaromi|| ||

'Iti mano anicco,||
dhamma anicca,||
mano-vinnanam aniccam,||
mano-samphasso anicco,||
yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccam.|| ||

 


 

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako cakkhusmim pi nibbindati,||
rupesu pi nibbindati,||
cakkhu-vinnane pi nibbindati,||
cakkhu-samphasse pi nibbindati.|| ||

Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmim pi nibbindati.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako sotasmim pi nibbindati,||
sadda pi nibbindati,||
sota-vinnane pi nibbindati,||
sota-samphasse pi nibbindati.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmim pi nibbindati.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako ghanasmim pi nibbindati,||
gandha pi nibbindati,||
ghana-vinnane pi nibbindati,||
ghana-samphasse pi nibbindati.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmim pi nibbindati.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako jivhaya pi nibbindati,||
rasesu pi nibbindati,||
jivha-vinnane pi nibbindati,||
jivha-samphasse pi nibbindati.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmim pi nibbindati.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako kayasmim photthabba pi nibbindati,||
kaya-vinnane pi nibbindati,||
kaya-samphasse pi nibbindati.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmim pi nibbindati.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako manasmim pi nibbindati,||
dhammesu pi nibbindati||
mano-vinnane pi nibbindati,||
mano-samphasse pi nibbindati.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmim pi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati viraga vimuccati,||
vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti:|| ||

Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam itthattayati pajanati ti.|| ||

Ayam kho bhikkhave adittapariyayo dhammapariyayo" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement