Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasa Catuttham
4. Asivisa Vagga

Sutta 206

Chappanaka Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[198]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Seyyatha pi, bhikkhave, puriso||
arugatto pakkagatto||
saravanam paviseyya,||
tassa kusakantaka c'eva pade vijejhayyum,||
arapakkani gattani vilikkheyyum.|| ||

Evam hi so bhikkhave puriso bhiyyo somattaya tato nidanam dukkham domanassam patisanvediyetha.|| ||

Evam eva kho bhikkhave idh'ekacco bhikkhu gamagato va||
arannagato va||
labhati cattaram:|| ||

'Ayan ca so ayasma evamkari evam samacaro asuci gamakantako' ti.|| ||

'Tam kantako' ti||
viditva samvaro ca asamvaro ca veditabbo.|| ||

 


 

Kathan ca bhikkhave asamvaro hoti?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuna rupam disva piyarupe rupe adhimuccati,||
appiyarupe rupe vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Sotena saddam sutva piyarupe sadde adhimuccati,||
appiyarupe sadde vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Ghanena gandham ghayitva piyarupe gandhe adhimuccati,||
appiyarupe gandhe vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Jivhaya rasam sayitva piyarupe rase adhimuccati,||
appiyarupe rase vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Kayena photthabbam phusitva piyarupe photthabbe adhimuccati,||
appiyarupe photthabbe khyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Manasa dhammam vinnaya piyarupe dhamme adhimuccati,||
appiyarupe dhamme vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Evam kho bhikkhave asamvaro hoti.|| ||

 


 

Seyyatha pi, bhikkhave, puriso chappanake gahetva nana visaye nanagocare dalhaya bandheyya:|| ||

Ahim gahetva dalhaya rajjuya bandheyya,||
sumsumaram gahetva dalhaya rajjuya bandheyya,||
pakkhim gahetva dalhaya rajjuya bandhayya,||
kukkuram gahetva dalhaya rajjuya [199] bandheyya,||
sigalam gahetva dalhaya rajjuya bandheyya,||
makkatam gahetva dalhaya rajjuya bandheyya.|| ||

Dalhaya rajjuya bandhitva majjhe ganathim karitva ossajjeyya,||
atha kho te bhikkhave chappanaka nana visaya nana gocara sakam sakam gocaravisayam avinjeyyum,|| ||

Ahi avinjeyya vammikam pavekkhamiti,||
sumsumaro avinjeyya udakam pavekkhamiti,||
pakkhi avinjeyya akasam dessamiti,||
kukkuro avinjeyya gamam pavekkhamiti,||
sigalo avinjeyya sivathikam pavekkhamiti,||
makkato avinjeyya vanam pavekkhamiti.|| ||

Yada kho te bhikkhave chappanaka jhatta assu kilanta,||
atha yo n'esam panako.|| ||

Balavataro assa,||
tassa te anuppavatteyyum,||
anuvidhayeyyum vasam gaccheyyum.|| ||

Evam eva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhuno kayagata-sati abhavita abahulikata,||
tam cakkhu avinjati manapikesu rupesu,||
amanapikassa rupa patikkula honti,||
sotam avinjati manapikesu saddesu,||
amanapikassa sadda patikkula honti,||
ghanam avinjati manapikesu gandhesu,||
amanapikassa gandha patikkula honti,||
jivha avinjati manapikesu rasesu,||
amanapikassa rasa patikkula honti,||
kayo avinjati manapikesu photthabbesu,||
amanapikassa photthabba patikkula honti,||
mano avinjati manapikesu dhammesu,||
amanapikassa dhamma patikkula honti.|| ||

Evam kho bhikkhave asamvaro hoti.|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuna rupam disva piyarupe rupe nadhimuccati,||
appiyarupe rupe na khyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Sotena saddam sutva piyarupe sadde nadhimuccati,||
appiyarupe sadde na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Ghanena gandham ghayitva piyarupe gandhe nadhimuccati,||
appiyarupe gandhe na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Jivhaya rasam sayitva piyarupe rase nadhimuccati,||
appiyarupe rase na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Kayena photthabbam phusitva piyarupe photthabbe nadhimuccati,||
appiyarupe photthabbe na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Manasa dhammam vinnaya piyarupe dhamme nadhimuccati,||
appiyarupe dhamme na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Evam kho bhikkhave samvaro hoti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, puriso chappanake gahetva nana visaye nanagocare dalhaya bandheyya:|| ||

Ahim gahetva dalhaya rajjuya bandheyya,||
sumsumaram gahetva dalhaya rajjuya bandheyya,||
pakkhim gahetva dalhaya rajjuya bandhayya,||
kukkuram gahetva dalhaya rajjuya bandheyya,||
sigalam gahetva dalhaya rajjuya bandheyya,||
makkatam gahetva dalhaya rajjuya bandheyya.||
dalhaya rajjuya bandhitva dalhe khile va thamhe va upanibandheyya.|| ||

Atha kho te bhikkhave chappanaka||
nana visaya||
nana gocara||
sakam sakam gocaravisayam avinjeyyum;||
ahi avinjeyya vammikam pavekkhamiti,||
sumsumaro avinjeyya udakam pavekkhamiti,||
pakkhi avinjeyya akasam dessamiti,||
kukkuro avinjeyya gamam pavekkhamiti,||
sigalo avinjeyya sivathikam pavekkhamiti,||
makkato avinjeyya vanam pavekkhamiti.|| ||

Yada kho pana te bhikkhave chappanaka jhatta assu kilanta,||
atha tam eva khilam va thamham va upatittheyyum,||
upanisideyyum,||
upanipajjeyyum,||
vasam gaccheyyum.|| ||

Evam eva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhuno kayagata-sati bhavita bahulikata,||
tam cakkhu navinjati manapikesu rupesu,||
amanapikassa rupani nappatikkula honti;||
sotam navinjati manapikesu saddesu,||
amanapikassa saddani nappatikkula honti,||
ghanam navinjati manapikesu gandhesu,||
amanapikassa gandha nappatikkula honti,||
jivha navinjati manapikesu rasesu,||
manapikassa rasa nappatikkula honti,||
kayo navinjati manapikesu photthabbesu,||
amanapikassa photthabba nappatikkula honti,||
mano navinjati manapikesu dhammesu,||
amanapikassa dhamma nappatikkula honti.|| ||

Evam kho bhikkhave samvaro hoti.|| ||

Dalhe khile va thamhe va.|| ||

Ti kho bhikkhave kayagata-satiya etam adhivacanam,||
tasmat iha bhikkhave evam sikkhitabbam:|| ||

'Kayagata no sati bhavita bhavissati bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha' ti,||
evam hi vo bhikkhave sikkhitabban" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement