Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
40. Moggallana Samyutta

Sutta 10

Sakka Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma Maha Moggallano Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho ayasma maha Moggallano seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya,||
evam eva Jetavane antarahito devesu Tavatimsesu paturahosi.|| ||

Atha kho Sakko devanam indo pancahi devatasatehi saddhim yenayasma Maha Moggallano ten'upasankami,||
[270] upasankamitva ayasmantam maha Moggallanam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thitam kho Sakkam devanam indam ayasma Maha Moggallano etad avoca:|| ||

Sadhu kho devanam inda Buddham saranagamanam hoti,||
Buddha saranagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho devanam inda dhammam saranagamanam hoti,||
dhammam saranagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho devanam inda sangham saranagamanam hoti,||
sangham saranagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana Buddham saranagamanam hoti,||
Buddham saranagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana dhammam saranagamanam hoti,||
dhammam saranagamanahete kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana sangham saranagamanam hoti,||
sangham saranagamanahetu kho Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo chahi devatasatehi saddhim ... pe ... || ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo sattahi devatasatehi saddhim ... pe ... || ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo atthahi devatasatehi saddhim ... pe ... || ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo asitiya devatasahassehi saddhim yenayasma Maha Moggallano ten'upasankami,||
upasankamitva ayasmantam maha Moggallanam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thitam kho Sakkam devanam indam ayasma Maha Moggallano etad avoca:|| ||

Sadhu kho devanam inda Buddham saranagamanam hoti,||
Buddha saranagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho devanam inda dhammam saranagamanam hoti,||
dhammam saranagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho devanam inda sangham saranagamanam hoti,||
sangham saranagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana Buddham saranagamanam hoti,||
Buddham saranagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana dhammam saranagamanam hoti,||
dhammam saranagamanahete kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana sangham saranagamanam hoti,||
sangham saranagamanahetu kho Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

 


2.


 

Atha kho Sakko devanam indo pancahi devatasatehi saddhim yenayasma Maha Moggallano ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Maha Moggallanam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thitam kho Sakkam devanam indam ayasma Maha Moggallano etad avoca:|| ||

Sadhu kho devanam inda buddhe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Iti pi so Bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi satta deva-manussanam buddho Bhagava' ti.|| ||

Buddhe avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

Sadhu kho devanam inda dhamme avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Svakhya- [272] to Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi' ti|| ||

Dhamme avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho devanam inda sanghe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Supatipanno Bhagavato savakasangho ujupatipanno Bhagavato savakasangho nayapatipanno Bhagavato savakasangho samicipatipanno Bhagavato savakasangho,||
yad idam cattari purisayugani atthapurisapuggala,||
esa Bhagavato savakasangho ahuneyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa' ti.|| ||

Sanghe avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho devanam inda ariyakantehi silehi samannagamanam hoti,|| ||

'Akhandehi acchiddehi asabalehi akammasehi bhujissehi vinnuppasatthehi aparamatthehi samadhisanvattanikehi,||
ariyakantehi silehi samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana buddhe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Iti pi so Bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava' ti.|| ||

Buddhe avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana dhamme avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Svakhyato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi'ti.|| ||

Dhamme avecca pasadena samannagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana sanghe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Supatipanno Bhagavato savakasangho ujupatipanno Bhagavato savakasangho nayapatipanno Bhagavato savakasangho samicipatipanno Bhagavato savakasangho,||
yad idam cattari purisayugani atthapurisapuggala,||
esa Bhagavato savakasangho ahuneyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram [278] punnakkhettam lokassa' ti.|| ||

sanghe avecca pasadena samannagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana ariyakantehi silehi samannagamanam hoti,|| ||

'Akhandehi acchiddehi asabalehi akammasehi bhujissehi vinnuppasatthehi aparamatthehi samadhisanvattanikehi, ariyakantehi silehi samannagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo chahi devatasatehi saddhim ... pe ... || ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo sattahi devatasatehi saddhim ... pe ... || ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo atthahi devatasatehi saddhim ... pe ... || ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo asitiya devatasahassehi saddhim yenayasma Maha Moggallano ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Maha Moggallanam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thitam kho Sakkam devanam indam ayasma Maha Moggallano etad avoca:|| ||

Sadhu kho devanam inda buddhe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Iti pi so Bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi satta deva-manussanam buddho Bhagava' ti.|| ||

Buddhe avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

Sadhu kho devanam inda dhamme avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Svakhyato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi' ti|| ||

Dhamme avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho devanam inda sanghe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Supatipanno Bhagavato savakasangho ujupatipanno Bhagavato savakasangho nayapatipanno Bhagavato savakasangho samicipatipanno Bhagavato savakasangho,||
yad idam cattari purisayugani atthapurisapuggala,||
esa Bhagavato savakasangho ahuneyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa' ti.|| ||

Sanghe avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho devanam inda ariyakantehi silehi samannagamanam hoti,|| ||

'Akhandehi acchiddehi asabalehi akammasehi bhujissehi vinnuppasatthehi aparamatthehi samadhisanvattanikehi,||
ariyakantehi silehi samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana buddhe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Iti pi so Bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava' ti.|| ||

Buddhe avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana dhamme avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Svakhyato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi'ti.|| ||

Dhamme avecca pasadena samannagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana sanghe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Supatipanno Bhagavato savakasangho ujupatipanno Bhagavato savakasangho nayapatipanno Bhagavato savakasangho samicipatipanno Bhagavato savakasangho,||
yad idam cattari purisayugani atthapurisapuggala,||
esa Bhagavato savakasangho ahuneyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa' ti.|| ||

sanghe avecca pasadena samannagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana ariyakantehi silehi samannagamanam hoti,|| ||

'Akhandehi acchiddehi asabalehi akammasehi bhujissehi vinnuppasatthehi aparamatthehi samadhisanvattanikehi, ariyakantehi silehi samannagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

 


3.


 

Atha kho ayasma maha Moggallano seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya,||
evam eva Jetavane antarahito devesu Tavatimsesu paturahosi.|| ||

Atha kho Sakko devanam indo pancahi devatasatehi saddhim yenayasma Maha Moggallano ten'upasankami,||
upasankamitva ayasmantam maha Moggallanam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thitam kho Sakkam devanam indam ayasma Maha Moggallano etad avoca:|| ||

Sadhu kho devanam inda Buddham saranagamanam hoti,||
Buddha saranagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa [275] bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi|| ||

Sadhu kho devanam inda dhammam saranagamanam hoti,||
dhammam saranagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho devanam inda sangham saranagamanam hoti,||
sangham saranagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana Buddham saranagamanam hoti,||
Buddham saranagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana dhammam saranagamanam hoti,||
dhammam saranagamanahete kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana sangham saranagamanam hoti,||
sangham saranagamanahetu kho Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjant,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi' ti.|| ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo chahi devatasatehi saddhim ... pe ... || ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo sattahi devatasatehi saddhim ... pe ... || ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo atthahi devatasatehi saddhim ... pe ... || ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo asitiya devatasahassehi saddhim yenayasma Maha Moggallano ten'upasankami,||
upasankamitva ayasmantam maha Moggallanam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thitam kho Sakkam devanam indam ayasma Maha Moggallano etad avoca:|| ||

Sadhu kho devanam inda Buddham saranagamanam hoti,||
Buddha saranagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho devanam inda dhammam saranagamanam hoti,||
dhammam saranagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho devanam inda sangham saranagamanam hoti,||
sangham saranagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana Buddham saranagamanam hoti,||
Buddham saranagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana dhammam saranagamanam hoti,||
dhammam saranagamanahete kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana sangham saranagamanam hoti,||
sangham saranagamanahetu kho Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjant,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi' ti.|| ||

 


4.


 

Atha kho Sakko devanam indo pancahi devatasatehi saddhim yenayasma Maha Moggallano ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Maha Moggallanam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thitam kho Sakkam devanam indam ayasma Maha Moggallano etad avoca:|| ||

Sadhu kho devanam inda buddhe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Iti pi so Bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi satta deva-manussanam buddho Bhagava' ti.|| ||

Buddhe avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjantti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho devanam inda dhamme avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Svakhyato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi' ti|| ||

Dhamme avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.

Sadhu kho devanam inda sanghe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Supatipanno Bhagavato savakasangho ujupatipanno Bhagavato savakasangho nayapatipanno Bhagavato savakasangho samicipatipanno Bhagavato savakasangho,||
yad idam cattari purisayugani atthapurisapuggala,||
esa Bhagavato savakasangho ahuneyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa' ti.|| ||

Sanghe avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho devanam inda ariyakantehi silehi samannagamanam hoti,|| ||

'Akhandehi acchiddehi asabalehi akammasehi bhujissehi vinnuppasatthehi aparamatthehi samadhisanvattanikehi,||
ariyakantehi silehi samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana buddhe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Iti pi so Bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava' ti.|| ||

Buddhe avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana dhamme avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Svakhyato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi'ti.|| ||

Dhamme avecca pasadena samannagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana sanghe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Supatipanno Bhagavato savakasangho ujupatipanno Bhagavato savakasangho nayapatipanno Bhagavato savakasangho samicipatipanno Bhagavato savakasangho,||
yad idam cattari purisayugani atthapurisapuggala,||
esa Bhagavato savakasangho ahuneyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa' ti.|| ||

sanghe avecca pasadena samannagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana ariyakantehi silehi samannagamanam hotiti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

'Akhandehi acchiddehi asabalehi akammasehi bhujissehi vinnuppasatthehi aparamatthehi samadhisanvattanikehi, ariyakantehi silehi samannagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi' ti.|| ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo chahi devatasatehi saddhim ... pe ... || ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo sattahi devatasatehi saddhim ... pe ... || ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo atthahi devatasatehi saddhim ... pe ... || ||

 

§

 

Atha kho Sakko devanam indo asitiya devatasahassehi saddhim yenayasma Maha Moggallano ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Maha Moggallanam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thitam kho Sakkam devanam indam ayasma Maha Moggallano etad avoca:|| ||

Sadhu kho devanam inda buddhe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Iti pi so Bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi satta deva-manussanam buddho Bhagava' ti.|| ||

Buddhe avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho devanam inda dhamme avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Svakhyato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi' ti|| ||

Dhamme avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho devanam inda sanghe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Supatipanno Bhagavato savakasangho ujupatipanno Bhagavato savakasangho nayapatipanno Bhagavato savakasangho samicipatipanno Bhagavato savakasangho,||
yad idam cattari purisayugani atthapurisapuggala,||
esa Bhagavato savakasangho ahuneyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa' ti.|| ||

Sanghe avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho devanam inda ariyakantehi silehi samannagamanam hoti,|| ||

'Akhandehi acchiddehi asabalehi akammasehi bhujissehi vinnuppasatthehi aparamatthehi samadhisanvattanikehi,||
ariyakantehi silehi samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana buddhe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Iti pi so Bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava' ti.|| ||

Buddhe avecca pasadena samannagamanahetu kho devanam inda evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana dhamme avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Svakhyato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi'ti.|| ||

Dhamme avecca pasadena samannagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana sanghe avecca pasadena samannagamanam hoti,|| ||

'Supatipanno Bhagavato savakasangho ujupatipanno Bhagavato savakasangho nayapatipanno Bhagavato savakasangho samicipatipanno Bhagavato savakasangho,||
yad idam cattari purisayugani atthapurisapuggala,||
esa Bhagavato savakasangho ahuneyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa' ti.|| ||

Sanghe avecca pasadena samannagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi.|| ||

Sadhu kho marisa Moggallana ariyakantehi silehi samannagamanam hoti,|| ||

'Akhandehi acchiddehi asabalehi akammasehi bhujissehi vinnuppasatthehi aparamatthehi samadhisanvattanikehi, ariyakantehi silehi samannagamanahetu kho marisa Moggallana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti,||
te anne deve dasahi thanehi adhiganhanti:||
dibbena ayuna||
dibbena vannena||
dibbena sukhena||
dibbena yasena||
dibbena adhipateyyena||
dibbehi rupehi||
dibbehi saddehi||
dibbehi gandhehi||
dibbehi rasehi||
dibbehi photthabbehi' ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement