Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Sanyutta Nikaya,
V: MahaVagga
48. Indriya Sanyutta
IV. Sukhindriya (or Uppati) -vagga

Sutta 40

Uppatika Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[213] [1][wood][olds] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Panc'imani, bhikkhave, indriyani.|| ||

Katamani panca?|| ||

Dukkh'indriyam||
domanass'indriyam||
sukh'indriyam||
somanass'indriyam||
upekkh'indriyam.|| ||

Imani kho bhikkhave, panc'indriyani|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuno appamattassa||
atapino||
pahitattassa viharato||
uppajjati dukkh'indriyam.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Uppannam kho me idam dukkh'indriyam.|| ||

Tan ca kho sanimittam||
sanidanam||
sasankharam||
sappaccayam.|| ||

Tam ca animittam||
anidanam||
asankharam||
appaccayam||
dukkh'indriyam uppajjissati,||
n'etam thanam vijjati' ti.|| ||

So dukkh'indriyan ca pajanati||
dukkh'indriya-samudayan ca pajanati||
dukkh'indriya-nirodhan ca pajanati.|| ||

Yattha c'uppannam dukkh'indriyam aparisesan nirujjhati.|| ||

Tan ca pajanati.|| ||

Kattha c'uppannam dukkh'indriyam aparisesan nirujjhati?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu||
vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam||
savicaram||
vivekajam piti-sukham||
pathamam jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ettha c'uppannam dukkh'indriyam aparisesan nirujjhati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave:||
'Bhikkhu annasi dukkh'indriyassa nirodham||
tathattaya cittam upasanhasi.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuno appamattassa||
atapino||
pahitattassa viharato||
uppajjati domanass'indriyam.|| ||

[214] So evam pajanati:|| ||

'Uppannam kho me idam domanass'indriyam.|| ||

Tan ca kho sanimittam||
sanidanam||
sasankharam||
sappaccayam.|| ||

Tam ca animittam||
anidanam||
asankharam||
appaccayam||
domanass'indriyam uppajjissati,||
n'etam thanam vijjati' ti.|| ||

So domanass'indriyan ca pajanati||
domanass'indriya-nirodhan ca pajanati.|| ||

Yattha c'uppannam domanass'indriyam aparisesan nirujjhati.|| ||

Tan ca pajanati.|| ||

Kattha c'uppannam domanass'indriyam aparisesan nirujjhati?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu||
vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodibhavam||
avitakkam||
avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ettha c'uppannam domanass'indriyam aparisesan nirujjhati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave:||
'Bhikkhu annasi domanass'indriyassa nirodham||
tathattaya cittam upasanhasi.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuno appamattassa||
atapino||
pahitattassa viharato||
uppajjati sukh'indriyam.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Uppannam kho me idam sukh'indriyam.|| ||

Tan ca kho sanimittam||
sanidanam||
sasankharam||
sappaccayam.|| ||

Tam ca animittam||
anidanam||
asankharam||
appaccayam||
sukh'indriyam uppajjissati,||
n'etam thanam vijjati' ti.|| ||

So sukh'indriyan ca pajanati||
sukh'indriya-nirodhan ca pajanati.|| ||

Yattha c'uppannam sukh'indriyam aparisesan nirujjhati.|| ||

Tan ca pajanati.|| ||

Kattha c'uppannam sukh'indriyam aparisesan nirujjhati?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu||
pitiya ca viraga||
upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano||
sukhan ca kayena patisanvedeti.|| ||

Yam tam ariya acikkhanti|| ||

'Upekkhako satima sukha-vihari' ti||
tatiyam jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ettha c'uppannam sukh'indriyam aparisesan nirujjhati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave:||
'Bhikkhu annasi sukh'indriyassa nirodham||
tathattaya cittam upasanhasi.|| ||

[215] Idha, bhikkhave, bhikkhuno appamattassa||
atapino||
pahitattassa viharato||
uppajjati somanass'indriyam.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Uppannam kho me idam somanass'indriyam.|| ||

Tan ca kho sanimittam||
sanidanam||
sasankharam||
sappaccayam.|| ||

Tam ca animittam||
anidanam||
asankharam||
appaccayam||
somanass'indriyam uppajjissati,||
n'etam thanam vijjati' ti.|| ||

So somanass'indriyan ca pajanati||
somanass'indriya-nirodhan ca pajanati.|| ||

Yattha c'uppannam somanass'indriyam aparisesan nirujjhati.|| ||

Tan ca pajanati.|| ||

Kattha c'uppannam somanass'indriyam aparisesan nirujjhati?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu||
sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana||
pubb'eva somanassa domanassanam attha-gama||
adukkham||
asukham||
upekkha-sati-parisuddhim||
catuttham jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ettha c'uppannam somanass'indriyam aparisesan nirujjhati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave:||
'Bhikkhu annasi somanass'indriyassa nirodham||
tathattaya cittam upasanhasi.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuno appamattassa||
atapino||
pahitattassa viharato||
uppajjati upekkh'indriyam.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Uppannam kho me idam upekkh'indriyam.|| ||

Tan ca kho sanimittam||
sanidanam||
sasankharam||
sappaccayam.|| ||

Tam ca animittam||
anidanam||
asankharam||
appaccayam||
upekkh'indriyam uppajjissati,||
n'etam thanam vijjati' ti.|| ||

So upekkh'indriyan ca pajanati||
upekkh'indriya-nirodhan ca pajanati.|| ||

Yattha c'uppannam upekkh'indriyam aparisesan nirujjhati.|| ||

Tan ca pajanati.|| ||

Kattha c'uppannam upekkh'indriyam aparisesan nirujjhati?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu||
sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam samatikkama||
sanna-vedayita-nirodham upasampajja viharati.|| ||

Ettha c'uppannam upekkh'indriyam aparisesan nirujjhati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave:||
'Bhikkhu annasi upekkh'indriyassa nirodham||
tathattaya cittam upasanhasi.|| ||

Sukhindriya-vaggo catuttho.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement