Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Sanyutta Nikaya,
V: MahaVagga

10. (54) AnapanaSanyutta

2. Ananda
or
Dutiyo vaggo

Sutta 16

Dutiya Bhikkhu Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1994 Pali Text Society Sanyutta-Nikaya Part V, edited by M. Leon Feer

 


 

[1-2][pts][wp] Savatthi|| ||

Atha kho sambahula bhikkhu yena Bhagava ten'upasankamimsu.||
Upasankamitva Bhagavtam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Bhikkhu saddhim sammodi.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu Bhagavantam etad avocum:|| ||

"Atthi nu kho bhikkhave eko dhamma bhavito bahulikato cattaro dhamme paripureti,||
cattaro dhamma bhavita bahulikata satta dhamme paripurenti,||
satta dhamma bhavita bahulikata dve dhamme paripurenti" ti?|| ||

Bhagavammulaka no bhante dhamma,||
dhamma Bhagavannettika,||
Bhagavampatisarana.|| ||

Sadhu vata bhante,||
Bhagavantamyeva patibhatu etassa bhasitassa attho,||
Bhagavato sutva bhikkhu dharessanti ti.|| ||

"Atthi bhikkhave eko dhamma bhavito bahulikato cattaro dhamme paripureti,||
cattaro dhamma bhavita bahulikata satta [335] dhamme paripurenti,||
satta dhamma bhavita bahulikata dve dhamme paripurenti" ti.|| ||

Katamo pana bhikkhave, eko dhammo bhavito bahulikato cattaro dhamme paripurenti,||
cattaro dhamma bhavita bahulikata satta dhamme paripurenti,||
satta dhamma bhavita bahulikata dve dhamme paripurenti:|| ||

Anapanasatisamadhi kho bhikkhave eko dhammo bhavito bahulikato cattaro satipatthane paripureti,||
cattaro satipatthana bhavita bahulikata satta bojjhange paripurenti,||
satta bojjhanga bhavita bahulikata vijajavimuttim paripurenti.|| ||

 

i

 

Katham bhavito ca bhikkhave, anapanasati-samadhi katham bahulikato cattaro satipatthane paripureti:|| ||

Idha, bhikkhave,, bhikkhu arannagato va rukkhamulagato va sunnaragato va nisidati pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva so sato va assasati sato va passasati.|| ||

Digham va assasanto digham assasamiti pajanati.||
Digham va passasanto digham passasamiti pajanati.|| ||

Rassam va assasanto rassam assasamiti pajanati.||
Rassam va passasanto rassam passasamiti pajanati.|| ||

Sabbakayapatisanvedi assasissamiti sikkhati.||
Sabbakayapatisanvedi passissamiti sikkhati.|| ||

Passam-bhayam kayasankharam assasissamiti sikkhati.||
Passam-bhayam kayasankharam passasissamiti sikkhati.|| ||

Pitipatisanvedi assasissamiti sikkhati.||
Pitipatisanvedi passasissamiti sikkhati.|| ||

Sukhapatisanvedi assasissamiti sikkhati.||
Sukhapatisanvedi passasissamiti sikkhati.|| ||

Cittasankharapatisanvedi assasissamiti sikkhati.||
Cittasankharapatisanvedi passasissamiti sikkhati.|| ||

Passam-bhayam cittasankharam assasissamiti sikkhati.||
Passam-bhayam cittasankharam passasissamiti sikkhati.|| ||

Cittapatisanvedi assasissamiti sikkhati.||
Cittapatisanvedi passasissamiti sikkhati.|| ||

Abhippamodayam cittam assasissamiti sikkhati.||
Abhippamodayam cittam passasissamiti sikkhati.|| ||

Samadaham cittam assasissamiti sikkhati.||
Samadaham cittam passasissamiti sikkhati.|| ||

Vimocayam cittam assasissamiti sikkhati.||
Vimocayam cittam passasissamiti sikkhati.|| ||

Aniccanupassi assasissamiti sikkhati.||
Aniccanupassi passasissamiti sikkhati.|| ||

Viraganupassi assasissamiti sikkhati.||
Viraganupassi passasissamiti sikkhati.|| ||

Nirodhanupassi assasissamiti sikkhati.||
Nirodhanupassi passasissamiti sikkhati.|| ||

Patinissagganupassi passasissamiti sikkhati.||
Patinissagganupassi passasissamiti sikkhati.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu digham va assasanto digham assasamiti pajanati,||
digham va passasanto digham passasami ti pajanati.||
Rassam va assasanto rassam assasamiti pajanati,||
rassam va passasanto rassam passasamiti pajanati.||
Sabbakayapatisanvedi assasissamiti sikkhati,||
sabbakayapatisanvedi passasissamiti sikkhati.||
Passam-bhayam kayasankharam assasissamiti sikkhati,||
passam-bhayam kayasankharam passasissamiti sikkhati.||
Kaye kayanupassi bhikkhave, bhikkhu tasmim samaye viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.||
Tam kissa hetu?|| ||

Kayannataraham bhikkhave etam vadami, yad idam assasapassasam.||
Tasma ti h'bhikkhave, kaye kayanupassi bhikkhu tasmim samaye viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave, bhikkhu pitipatisanvedi assasissamiti sikkhati,||
pitipatisanvedi passasissamiti sikkhati.||
Sukhapatisanvedi assasissamiti sikkhati,||
sukhapatimvedi passasissamiti sikkhati.||
Cittasankharapatisanvedi assasissamiti sikkhati,||
cittasankharapatisanvedi passasissamiti sikkhati.||
Passam-bhayam cittasankharam assasissamiti sikkhati,||
passam-bhayam cittasankharam passasissamiti sikkhati.||
Vedanasu vedananupassi bhikkhave, bhikkhu tasmim samaye viharati atapi sampajano satima vineyaya loke abhijjhadomanassam.||
Tam kissa hetu?|| ||

Vedanannataraham bhikkhave, etam vadami yad idam assasapassasanam sadhukam manasikaram.||
Tasma ti ha bhikkhave, vedanasu vedananupassi bhikkhu tasmim samaye viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave, bhikkhu cittapatisanvedi assasissamiti sikkhati,||
cittapatisanvedi passasissamiti sikkhati.||
Abhippamodayam cittam assasissamiti sikkhati,||
abhippamodayam cittam passasissamiti sikkhati.||
Samadaham cittam assasissamiti sikkhati,||
samadaham cittam passasissamiti sikkhati.||
Vimocayam cittam assasissamiti sikkhati,||
vimocayam cittam passasissamiti sikkhati.||
Citte cittanupassi bhikkhave, bhikkhu tasmim samaye viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.||
Tam kissa hetu?|| ||

Naham bhikkhave, mutthassatissa asampajanassa anapanasati-samadhibhavanam vadami.||
Tasma ti ha bhikkhave, citte cittanupassi bhikkhu tasmim samaye viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave, bhikkhu aniccanupassi||
assasissamiti sikkhati,||
aniccanupassi passasissamiti sikkhati.||
Viraganupassi assasissamiti sikkhati,||
viraganupassi passasissamiti sikkhati.||
Nirodhanupassi assasissamiti sikkhati,||
nirodhanupassi passasissamiti sikkhati.||
Patinissagganupassi assasissamiti sikkhati,||
patinissagganupassi passasissamiti sikkhati.||
Dhammesu dhammanupassi bhikkhave, bhikkhu tasmim samaye viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.|| ||

So yam tam hoti abhijjhadomanassanam pahanam tam pannaya disva sadhukam ajjhupekkhita hoti.||
Tasma ti h'bhikkhave, dhammesu dhammanupassi bhikkhu tasmim samaye viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.|| ||

Evam bhavito kho bhikkhave anapanasati-samadhi evam bahulikato cattaro satipatthane paripureti.|| ||

 

ii

 

Katham bhavita ca bhikkhave cattaro satipatthana katham bahulikata satta sambojjhange paripurenti.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati upatthitasati tasmim samaye bhikkhave bhikkhuno sati hoti asammuttha.||
Yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno upatthita sati asammuttha satisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.||
Satisambojjhangam tasmim samaye bhikkhave bhikkhu bhaveti.||
Satisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavana-paripurim gacchati.||
So tatha sato viharanto tam dhammam pannaya pavicinati pavicarati parivimamsam apajjati.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave, bhikkhu tatha sato viharanto tam dhammam pannaya pavicinati parivimamsam apajjati.||
Dhammavicayasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.||
Dhammavicayasambojjhangam tasmim samaye bhikkhu bhaveti.||
Dhammavicayasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.||
Tassa tam dhammam pannaya pavicanato pavicarato parivimamsam apajjato araddham hoti viriyam asallinam.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave, bhikkhuno tam dhammam pannaya pavicinato pavicarato parivimamsam apajjato araddham hoti viriyam asallinam,||
viriyasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.||
Viriyasambojjhangam tasmim samaye bhikkhu bhaveti.||
Viriyasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.||
Araddhaviriyassa uppajjati piti niramisa.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave, bhikkhuno araddhaviriyassa uppajjati piti niramisa,||
pitisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.||
Pitisambojjhangam tasmim samaye bhikkhu bhaveti.||
Pitisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.||
Pitimanassa kayopi passambhati. Cittampi passambhati.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno pitimanassa kayo pi passambhati,||
cittam pi passambhati,||
passaddhisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.||
Passaddhisambojjhangam tasmim samaye bhikkhu bhaveti.||
Passaddhisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.||
Passaddhakayassa sukhino cittam samadhiyati.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno passaddhakayassa sukhino cittam samadhiyati,||
samadhisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.||
Samadhisambojjhangam tasmim samayo bhikkhu bhaveti.||
Samadhisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.||
So tatha samahitam cittam sadhukam ajjhupekkhita hoti.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu tatha samahitam cittam sadhukam ajjhupekkhita hoti,||
upekhasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.||
Upekhasambojjhangam tasmim samaye bhikkhu bhaveti.||
Upekhasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu vedanasu vedananupassi...||
Citte cittanupassi...||
Dhammesu dhammanupassi viharati upatthitasati tasmim samaye bhikkhave bhikkhuno sati hoti asammuttha.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno upatthita sati hoti asammuttha,||
satisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.||
Satisbojjhangam tasmim samaye bhikkhu bhaveti.||
Satisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavana-paripurim gacchati.|| ||

Yatha pathamam satipatthanam evam vittharetabbam|| ||

So tatha sato viharanto tam dhammam pannaya pavicanati pavicarati parivimamsamapajjati.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu tatha sato viharanto tam dhammam pannaya pavicanati.|| ||

Pavicarati parivimamsamapajjati.|| ||

Dhammavicayasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.|| ||

Dhammavicayasambojjhangam tasmim samaye bhikkhuno bhaveti.|| ||

Dhammavicayasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.|| ||

Tassa tam dhammam pannaya pavicanato pavicarato parivimamsamapajjato araddham hoti viriyam asallinam.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno tam dhammam pannaya pavicanato pavicarato parivimamsamapajjato araddham hoti viriyam asallinam,||
viriyasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.|| ||

Viriyasambojjhangam tasmim samaye bhikkhu bhaveti.|| ||

Viriyasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.|| ||

Araddhaviriyassa uppajjati piti niramisa.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno araddhaviriyassa uppajjati piti niramisa,||
pitisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.|| ||

Pitisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.|| ||

Pitimanassa kayopi passambhati.|| ||

Cittampi passambhati.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno pitimanassa kayo pi passambhati,||
cittampi passambhati,||
passaddhisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.|| ||

Passaddhisambojjhangam tasmim samaye bhikkhu bhaveti.|| ||

Passaddhisambijjhengo tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.|| ||

Passaddhakayassa sukhino cittam samadhiyati.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave, bhikkhuno passaddhakayassa sukhino cittam samadhiyati,||
samadhisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.|| ||

Samadhisambojjhangam tasmim samaye bhikkhu bhaveti.|| ||

Samadhisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.|| ||

So tatha samahitam cittam sadhukam ajjhupekkhita hoti.|| ||

Yasmim samaye bhikkhave, bhikkhu tatha samahitam cittam sadhukam ajjhupekkhita hoti,||
upekhasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti.|| ||

Upekhasambojjhangam tasmim samaye bhikkhu bhaveti.|| ||

Upekhasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.|| ||

Evam bhavita kho bhikkhave cattaro satipatthana evam bahulikata satta bojjhange paripurenti.|| ||

 

iii

 

Katham bhavita ca bhikkhave satta bojjhanga katham bahulikata vijjavimuttim paripurenti:|| ||

Idh'bhikkhave, bhikkhu satisambojjhangam bhaveti vivekanissitam||
viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinami.|| ||

Dhammavicayasambojjhangam bhaveti vivekanisissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Viriyasambojjhangam bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Pitisambojjhagam bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinami.|| ||

Passaddhisambojjhangam bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Samadhisambojjhangam bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Upekkhasambojjhangam bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Evam bhavita kho bhikkhave, satta bojjhanga evam bahulikata vijjavimuttim paripurenti ti.|| ||

Yatha purimasuttanto evam vittharetabbam|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement