Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Sanyutta Nikaya,
V: MahaVagga
56. Sacca Sanyutta
VII. Vagga Sattama: Cakka-peyyalo

Suttas 61-70

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

Sutta 61

Annatra Suttam

[61.1][pts] Evam me sutam:|| ||

Atha kho Bhagava parittam nakhasikhaya pamsum aropetva bhikkhu amantesi:|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Katamam nu kho bahutaram yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
ayam va mahapathavi" ti?|| ||

"Etad eva bhante, bahutaram.|| ||

Yad idam mahapathavi.|| ||

Appamattako yam Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
Sankham pi na upeti||
upanidhim pi na upeti||
kalabhagam pi na upeti,||
mahapathavim upanidhaya Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito" ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, appaka te satta ye manussesu paccajayanti.|| ||

Atha kho ete bahutara satta ye annatra manussehi1 paccajayanti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aditthatta bhikkhave, catunnam ariyasaccanam.|| ||

Katamesan catunnam?|| ||

Dukkhassa ariyasaccassa||
dukkha-samudayassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodhassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodha-gamini patipadaya ariyasaccassa.|| ||

Tasmat iha bhikkhave,||
'idam dukkhan' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-samudayo' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkhanirodho' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-nirodha-gamini patipada' ti yogo karaniyo" ti.|| ||

 


 

Sutta 62

Paccanta Suttam

[62.1][pts] Evam me sutam:|| ||

Atha kho Bhagava parittam nakhasikhaya pamsum aropetva bhikkhu amantesi:|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Katamam nu kho bahutaram yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
ayam va mahapathavi" ti?|| ||

"Etad eva bhante, bahutaram.|| ||

Yad idam mahapathavi.|| ||

Appamattako yam Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
Sankham pi na upeti||
upanidhim pi na upeti||
kalabhagam pi na upeti,||
mahapathavim upanidhaya Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito" ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, appaka te satta ye majjhimesu janapadesu paccajayanti.|| ||

Atha kho ete bahutara satta ye paccantimesu janapadesu paccajayanti avinnataresu milakkhesu.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aditthatta bhikkhave, catunnam ariyasaccanam.|| ||

Katamesan catunnam?|| ||

Dukkhassa ariyasaccassa||
dukkha-samudayassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodhassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodha-gamini patipadaya ariyasaccassa.|| ||

Tasmat iha bhikkhave,||
'idam dukkhan' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-samudayo' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkhanirodho' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-nirodha-gamini patipada' ti yogo karaniyo" ti.|| ||

 


 

Sutta 63

Panna Suttam

[63.1][pts] Evam me sutam:|| ||

Atha kho Bhagava parittam nakhasikhaya pamsum aropetva bhikkhu amantesi:|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Katamam nu kho bahutaram yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
ayam va mahapathavi" ti?|| ||

"Etad eva bhante, bahutaram.|| ||

Yad idam mahapathavi.|| ||

Appamattako yam Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
Sankham pi na upeti||
upanidhim pi na upeti||
kalabhagam pi na upeti,||
mahapathavim upanidhaya Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito" ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, appaka te satta ye pana ariyena pannacakkhuna samannagata.|| ||

Atha kho ete bahutara satta ye avijjagata sammulha.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aditthatta bhikkhave, catunnam ariyasaccanam.|| ||

Katamesan catunnam?|| ||

Dukkhassa ariyasaccassa||
dukkha-samudayassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodhassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodha-gamini patipadaya ariyasaccassa.|| ||

Tasmat iha bhikkhave,||
'idam dukkhan' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-samudayo' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkhanirodho' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-nirodha-gamini patipada' ti yogo karaniyo" ti.|| ||

 


 

Sutta 64

Surameraya Suttam

[64.1][pts] Evam me sutam:|| ||

Atha kho Bhagava parittam nakhasikhaya pamsum aropetva bhikkhu amantesi:|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Katamam nu kho bahutaram yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
ayam va mahapathavi" ti?|| ||

"Etad eva bhante, bahutaram.|| ||

Yad idam mahapathavi.|| ||

Appamattako yam Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
Sankham pi na upeti||
upanidhim pi na upeti||
kalabhagam pi na upeti,||
mahapathavim upanidhaya Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito" ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, appaka te satta ye suramerayamajjapamadatthana pativirata.|| ||

Atha kho ete bahutara satta ye suramerayamajjapamadatthana appativirata.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aditthatta bhikkhave, catunnam ariyasaccanam.|| ||

Katamesan catunnam?|| ||

Dukkhassa ariyasaccassa||
dukkha-samudayassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodhassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodha-gamini patipadaya ariyasaccassa.|| ||

Tasmat iha bhikkhave,||
'idam dukkhan' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-samudayo' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkhanirodho' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-nirodha-gamini patipada' ti yogo karaniyo" ti.|| ||

 


 

Sutta 65

Odaka Suttam

[65.1][pts] Evam me sutam:|| ||

Atha kho Bhagava parittam nakhasikhaya pamsum aropetva bhikkhu amantesi:|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Katamam nu kho bahutaram yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
ayam va mahapathavi" ti?|| ||

"Etad eva bhante, bahutaram.|| ||

Yad idam mahapathavi.|| ||

Appamattako yam Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
Sankham pi na upeti||
upanidhim pi na upeti||
kalabhagam pi na upeti,||
mahapathavim upanidhaya Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito" ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, appaka te thalaja.|| ||

Atha kho ete bahutara satta ye odakaja.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aditthatta bhikkhave, catunnam ariyasaccanam.|| ||

Katamesan catunnam?|| ||

Dukkhassa ariyasaccassa||
dukkha-samudayassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodhassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodha-gamini patipadaya ariyasaccassa.|| ||

Tasmat iha bhikkhave,||
'idam dukkhan' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-samudayo' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkhanirodho' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-nirodha-gamini patipada' ti yogo karaniyo" ti.|| ||

 


 

Sutta 66

Matteyya Suttam

[66.1][pts] Evam me sutam:|| ||

Atha kho Bhagava parittam nakhasikhaya pamsum aropetva bhikkhu amantesi:|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Katamam nu kho bahutaram yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
ayam va mahapathavi" ti?|| ||

"Etad eva bhante, bahutaram.|| ||

Yad idam mahapathavi.|| ||

Appamattako yam Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
Sankham pi na upeti||
upanidhim pi na upeti||
kalabhagam pi na upeti,||
mahapathavim upanidhaya Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito" ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, appaka te satta ye matteyya.|| ||

Atha kho ete bahutara satta ye amatteyya.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aditthatta bhikkhave, catunnam ariyasaccanam.|| ||

Katamesan catunnam?|| ||

Dukkhassa ariyasaccassa||
dukkha-samudayassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodhassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodha-gamini patipadaya ariyasaccassa.|| ||

Tasmat iha bhikkhave,||
'idam dukkhan' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-samudayo' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkhanirodho' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-nirodha-gamini patipada' ti yogo karaniyo" ti.|| ||

 


 

Sutta 67

Petteyya Suttam

[67.1][pts] Evam me sutam:|| ||

Atha kho Bhagava parittam nakhasikhaya pamsum aropetva bhikkhu amantesi:|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Katamam nu kho bahutaram yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
ayam va mahapathavi" ti?|| ||

"Etad eva bhante, bahutaram.|| ||

Yad idam mahapathavi.|| ||

Appamattako yam Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
Sankham pi na upeti||
upanidhim pi na upeti||
kalabhagam pi na upeti,||
mahapathavim upanidhaya Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito" ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, appaka te satta ye petteyya.

Atha kho ete bahutara satta ye apetteyya.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aditthatta bhikkhave, catunnam ariyasaccanam.|| ||

Katamesan catunnam?|| ||

Dukkhassa ariyasaccassa||
dukkha-samudayassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodhassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodha-gamini patipadaya ariyasaccassa.|| ||

Tasmat iha bhikkhave,||
'idam dukkhan' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-samudayo' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkhanirodho' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-nirodha-gamini patipada' ti yogo karaniyo" ti.|| ||

 


 

Sutta 68

Samanna Suttam

[68.1][pts] Evam me sutam:|| ||

Atha kho Bhagava parittam nakhasikhaya pamsum aropetva bhikkhu amantesi:|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Katamam nu kho bahutaram yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
ayam va mahapathavi" ti?|| ||

"Etad eva bhante, bahutaram.|| ||

Yad idam mahapathavi.|| ||

Appamattako yam Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
Sankham pi na upeti||
upanidhim pi na upeti||
kalabhagam pi na upeti,||
mahapathavim upanidhaya Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito" ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, appaka te satta ye samanna.|| ||

Atha kho ete bahutara satta ye asamanna.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aditthatta bhikkhave, catunnam ariyasaccanam.|| ||

Katamesan catunnam?|| ||

Dukkhassa ariyasaccassa||
dukkha-samudayassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodhassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodha-gamini patipadaya ariyasaccassa.|| ||

Tasmat iha bhikkhave,||
'idam dukkhan' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-samudayo' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkhanirodho' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-nirodha-gamini patipada' ti yogo karaniyo" ti.|| ||

 


 

Sutta 69

Brahmanna Suttam

[69.1][pts] Evam me sutam:|| ||

Atha kho Bhagava parittam nakhasikhaya pamsum aropetva bhikkhu amantesi:|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Katamam nu kho bahutaram yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
ayam va mahapathavi" ti?|| ||

"Etad eva bhante, bahutaram.|| ||

Yad idam mahapathavi.|| ||

Appamattako yam Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
Sankham pi na upeti||
upanidhim pi na upeti||
kalabhagam pi na upeti,||
mahapathavim upanidhaya Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito" ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, appaka te satta ye brahmanna.

Atha kho ete bahutara satta ye abrahmanna.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aditthatta bhikkhave, catunnam ariyasaccanam.|| ||

Katamesan catunnam?|| ||

Dukkhassa ariyasaccassa||
dukkha-samudayassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodhassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodha-gamini patipadaya ariyasaccassa.|| ||

Tasmat iha bhikkhave,||
'idam dukkhan' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-samudayo' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkhanirodho' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-nirodha-gamini patipada' ti yogo karaniyo" ti.|| ||

 


 

Sutta 70

Pacayika Suttam

[70.1][pts] Evam me sutam:|| ||

Atha kho Bhagava parittam nakhasikhaya pamsum aropetva bhikkhu amantesi:|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Katamam nu kho bahutaram yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
ayam va mahapathavi" ti?|| ||

"Etad eva bhante, bahutaram.|| ||

Yad idam mahapathavi.|| ||

Appamattako yam Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito,||
Sankham pi na upeti||
upanidhim pi na upeti||
kalabhagam pi na upeti,||
mahapathavim upanidhaya Bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropito" ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, appaka te satta ye kulejetthapacayino.

Atha kho ete bahutara satta ye akulejetthapacayino.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aditthatta bhikkhave, catunnam ariyasaccanam.|| ||

Katamesan catunnam?|| ||

Dukkhassa ariyasaccassa||
dukkha-samudayassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodhassa ariyasaccassa||
dukkha-nirodha-gamini patipadaya ariyasaccassa.|| ||

Tasmat iha bhikkhave,||
'idam dukkhan' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-samudayo' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkhanirodho' ti yogo karaniyo||
'ayam dukkha-nirodha-gamini patipada' ti yogo karaniyo" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement