Glossology Page Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Pali Suffixes

From the Pali Dictionary by Kogen Mizuno

-a

(-)

1. m. n. sg. voc. buddha, phala, raaja, brahma

2. n. sg. acc. kamma, naama

3. aor. 1sg. 2sg. 3sg. addasa, alattha, avoca

4. imper. 2sg. labha, su.na

-a.m

(-i.m,-u.m,

-.m)

1. m. n. f. sg. acc. buddha.m, phala.m, gaatha.m, raaja.m

2. n. sg. nom. phala.m, kamma.m

3. aor. 1sg. ajjhaga.m, alattha.m, avoca.m

-ato

> to

-attha

(-ttha)

1. aor. 2pl. akattha, adattha

2. aor. 3sg. med. adattha, suuyattha

-anaa,-ani

> -naa, ni

-aniiya (-niiya)

grd. stem. kara.niiya, gamaniiya

-amha,

-amhase

aor. 1pl. akamha, akaramha, agamha, agamamha, alatthamha, akaraamhase, ahumhase

-amhaa,-amhi

> -mhaa, -mhi

-aya-

(= -e-)

1. caus. stem. kaaraya-, gaamaya-, bhaavaya-

2. denom. stem. kaamaya-, ghaataya-

-aara.m,

-aara,

-araana.m,

-aresu,

-arehi

> -ra.m,

-raa,

-aana.m,

-su,

-hi 1.

-aro

-ar m. f. pl. nom. voc. acc. pitaro, maataro

-asaa,-aso

> -saa, -so

-asmaa,

-asmi.m

> -smaa,

-smi.m

-assa,

-assa.m,

-assaa

> -ssa,

-ssa.m,

-ssaa

-aa

1. m. n. sg. abl. buddhaa, ruupaa

2. m. pl. nom. voc. buddhaa, raajaa

3. f. sg. nom. ka~n~naa, gaathaa, saa

4. f. pl. nom. voc. acc. ka~n~naa, gaathaa, taa

5. m. f. sg. nom. raajaa, bhagavaa, aayasmaa, arahaa, satthaa, pitaa, maataa

6. aor. 2sg. 3sg. akaa, akaraa, agaa, agamaa

-aana

1. m. n. f. pl. dat. gen. buddhaana, ariya-saccaana

2. ppr. stem. karaana, kubbaana, esaana

-aana.m

(-iina.m,

-uuna.m)

1. m. n. f. pl. dat. gen. buddhaana.m, phalaana.m, gaathaana.m

2. m. sg. acc. raajaana.m, attaana.m, brahmaana.m

-aani

(-iini,-uuni)

n. pl. nom. voc. acc. phalaani, ruupaani, akkhiini, aayuuni, tiini

-aapaya-

(-aape-)

caus. stem. kaaraapaya-, kaaraape-, gamaape-, maaraape-

-aaya

f. sg. instr. abl. dat. gen. loc.ka~n~naaya, gaathaaya

-aaya-(-e-)

denom. stem. piyaaya-, saddaaya-, sukhaaya-

-aaya.m

f. sg. loc. ka~n~naaya.m, gaathaaya.m

-aayo

f. pl. nom. voc. acc. ka~n~naayo, gaathaayo

-aavin

kataavin, sutaavin

-aasa.m

> assa.m

-aasu,-aahi

f. pl. loc. instr. abl. > -su, -hi

-i

1. (-) m. n. f. sg. nom. voc. aggi, akkhi, jaati

2. (-ti, -ni, -ri, -si, -yi) m. n. sg. loc. gu.navati, Bhagavati, kammani, hatthini, manasi, pitari, mayi

3. aor. 1sg. 2sg. 3sg. labhi, aasi, aggahi

-i.m

1. > -.m

2. aor. 1sg. labhi.m, alabhi.m, aasi.m, ga.nhi.m, aggahi.m

-i.msu

aor. 3pl. kari.msu, aasi.msu, ga.nhimsu

-ito

> -to

-ittha

1. aor. 2pl. aasittha, ga.nhittha, pasaarayittha

2. aor. 3sg. med. pucchittha, alabhittha, pasaarayittha

-ittho

aor. 2sg. med. pucchittho, ama~n~nittho

-in

suf. hatthin, vaadin

-ima,-imhaa

aor. 1pl. labhima, labhimhaa, aasimha, upasa'nkamimha, sakkimha

-imhaa,-imhi

> -mhaa, -mhi

-îya-

(-iyya-)

1. pass. stem. karîya-, kariyya-, pucchîya, posiya, maariya

2. denom. stem. a.t.tîya, samaadhîya

-iya.m,-iyaa

> -ya.m, - yaa

-isa.m

aor. 1sg. icchisa.m, agacchisa.m, dakkhisa.m

-isu.m

aor. 3pl. acaarisu.m, abhu~njisu.m, pucchisu.m

-ismaa,

-ismi.m

> -smaa,

-smi.m

-issa-

fut. stem. karissa-, gamissa-, labhissa-

-issa.m

1. aor. 1sg. agamissa.m, apucchissa.m, sakkhissa.m

2. fut. 1sg. karissa.m, bhavissa.m

3. cond. 1 sg. abhavissa.m

-ii

1. f. sg. nom. nadii, devii

2. f. pl. nom. voc. acc. nadii, devii

3. -in m. sg. nom. hatthii, pakkhii, vaadii

4. aor. 2sg. agamii, gilii

-iina.m

> -aana.m

-iiya-

(-iya-,-iyya-)

1. pass. stem. ga.nhiiya-, ciiya-, piiya-

2. denom. stem. puttiiya-, baliiya-, hirîya-

-iisu,-iihi

> -su, -hi

-u

1. m. n. f. sg. nom. voc. bhikkhu, cakkhu, dhenu

2. -ar m. f. sg. dat. gen. satthu, pitu, maatu

3. aor. 2sg. 3sg. ahu, assu

-u.m

1. m. n. f. sg. acc. bhikkhu.m, cakkhu.m, dhenu.m

2. n. sg. nom. cakkhu.m, assu.m, aayu.m

3. aor. 3pl. akaru.m, agu.m, gacchu.m, avocu.m, avacu.m

-unaa,

-uno,

-umhaa,

-umhi

> -naa,

-no,

-mhaa,

-mhi

-uya.m,

-uyaa,

-uyo

> -ya.m,

-yaa,

-yo

-usa.m,

-usaa,

-usmaa,

-usmi.m,

-ussa

> -sa.m,

-saa,

-smaa,

-smi.m,

-ssa

-uu

1. m. n. f. sg. nom. abhibhuu, paaraguu

2. m. f. pl. nom. voc. acc. bhikkhuu, paaraguu, dhenuu

3. aor. 2sg. 3sg. ahuu

4. aor. 3pl. ahuu, aguu

-uuna.m,-uuni

> -aana.m, -aani

-uubhi,-uuhi

> -bhi, -hi 1.

-e

1. m. n. sg. loc. buddhe, phale, ra~n~ne

2. m. pl. acc. buddhe, dhamme

3. f. sg. voc. ka~n~ne, gaathe

4. pron. m. pl. nom. acc. te, sabbe

5. pr. 1sg. med. kubbe, labhe

6. imper. 1sg. med. kubbe, labhe

7. opt. 1sg. 3sg. kubbe, kare, labhe

-e-(-aya-)

1. caus. stem. kaare-, gaahe, ga.nhe-

2. denom. stem. kaame-, ga.ne-, ghaate-

-etha

opt. 3sg. med. kubbetha, rakkhetha

-etho

opt. 2sg. med. kubbetho cf. aagaccheyyaatho

-ena

m. n. sg. instr. buddhena, phalena, kena

-ema,-emu

opt. 1pl. dakkhema, jaanemu, su.nemu

-eyya

1. grd. stem. labheyya, laddheyya, bhaveyya

2. opt. 3sg. kareyya, kubbeyya, deyya, dadeyya

-eyya.m

opt. 1sg. kareyya.m, dadeyya.m

-eyyaama

opt. 1pl. kareyyaama

-eyyaasi

opt. 2sg. kareyyaasi, aahareyyaasi

-era.m

opt. 3pl. med. kubbera.m, gacchera.m

-esa.m

(-aasa.mf.)

pron. m. n. pl. dat. gen. tesa.m, sabbesa.m

-esaana.m

(-aasaana.m f.)

pron. m. n. pl. dat. gen. tesaana.m, sabbesaana.m

-esu (m. n.),

-ehi (m. n.)

> -su,

-hi 1.

-o

1. m. sg. nom. buddho, dhammo, so, sabbo

2. m. n. f. sg. nom. voc. acc. mano, vaco, pitaro, maataro

-.m(-a.m,

-i.m,-u.m)

1. m. n. f. sg. acc. Buddha.m, akkhi.m, nadi.m, bhikkhu.m

2. n. sg. nom. phala.m, kamma.m, akkhi.m, assu.m

3. -at m. sg. nom. araha.m, bhava.m, gaccha.m, passa.m

4. aor. 1sg. aka.m, akara.m, aga.m, agama.m

5. fut. 1sg. kassa.m, karissa.m, bhavissa.m, hessa.m

-cca

=-tya

-ta

pp. stem. kata, gata

-ta.m

1. m. n. pl. dat. gen. arahata.m, gu.navata.m, gacchata.m

2. imper. 3sg. med. kuruta.m, labhata.m

-tabba

grd. stem. kattabba, kaatabba, gantabba, gamitabba

-tave

infin. kaatave, gantave

-taa (-aa)

m. n. sg. instr. abl. Bhagavataa, arahataa, gacchataa

-taaya

grd. stem. lajjitaaya, da.t.thaaya

-ti

1. (-i) m. n. sg. loc. Bhagavati, arahati, gu.navati

2. pres. 3sg. karoti, gacchati

3. fut. 3sg. karissati, gamissati, gacchissati

-tu

1. imper. 3sg. karotu, gacchatu

2. infin. kattu, gantu

-tu.m

infin. kaatu.m, kattu.m, bhavitu.m, hotu.m

-tuye

infin. kaatuye, hetuye, marituye

-tuuna

ger. kaatuuna, kattuuna, gantuuna

-te

1. pres. 3sg. med. kurute, kubbate, labhate

2. fut. 3sg. med. karissate, labhissate

-to

1. (-ato) m. n. f. sg. abl. Buddhato, phalato, ka~n~nato

2. -at m. n. sg. dat. gen. Bhagavato, arahato, gacchato

-ttha.m

aor. 1sg. alabhittha.m, asayittha.m

-tya (-cca)

ger. kacca, pa.ticca, vivicca

-tvaa,-tvaana

ger. katvaa, katvaana, gantvaa, gamitvaa, gantvaana

-tha

1. pres. 2pl. karotha, gacchatha

2. fut. 2pl. karissatha, gamissatha

3. imper. 2pl. karotha, gacchatha

4. aor. 2pl. adatha, addasatha

5. aor. 3sg. med. apucchatha, abhaasatha, avocatha

-na

pp. stem. dinna, khii.na, hiina

-naa

m. n. sg. instr. abl. agginaa, bhikkhunaa, brahmanaa, brahmunaa, kammanaa, kammunaa, satthunaa

-ni

1. > -aani

2. (-i), m. n. sg. loc. raajini, kammani, hatthini, aayuni, cakkhuni

-niiya

> -aniiya

-no

1. m. n. sg. dat. gen. aggino, bhikkhuno, attano, brahmano, brahmuno, kammuno, satthuno

2. m. pl. nom. voc. acc. sakhaano, sakhino, attaano, raajaano, hatthino

-nta

ppr. stem. karonta, gacchanta

-nta.m

imper. 3pl. med. kubbanta.m, labhanta.m

-ntaa

m. pl. nom. voc. arahantaa, gu.navantaa, gacchantaa

-ntaani

n. pl. nom. voc. acc. gu.navantaani

-nti

1. pres. 3pl. karonti, gacchanti

2. fut. 3pl. karissanti, gamissanti

-ntu

imper. 3pl. karontu, gacchantu

-nte

1. m. pl. acc. arahante, gu.navante

2. pres. 3pl. med. kubbante, labhante

3. fut. 3pl. med. karissante, labhissante

-nto

m. pl. nom. voc. acc. arahanto, gu.navanto

-pe-(-paya-)

caus. stem. kaaraape-, kaaraapaya-, gamaape (-paya-),

-bhi

m. n. f. pl. instr. abl. buddhebhi, gaathaabhi

-ma

1. pres. 1pl. karoma, gacchaama

2. fut. 1pl. karissaama, gamissaama

3. imper. 1pl. karoma, gacchaama

-ma.m

> -.m 1

-mat,-mant

suf. paapimant, satimant

-mata.m,

-mataa,

-mati,

-mato

> ta.m 1,

-taa,

-ti 1,

-to 2

-manta.m,

-mantaa,

-mante,

-manto

> -.m 1,

-aa 2,

-e 1, 2,

-o 1

-mase

(-amase)

1. pres. 1pl. med. labhaamase, asmase

2. imper. 1pl. med. labhaamase, kubbaamase

-maa

> -aa 5

-maana

ppr. stem. kurumaana, gacchamaana, labbhamaana

-mi

1. pres. 1sg. karomi, gacchaami

2. fut. 1sg. karissaami, gamissaami

3. imper. 1sg. karomi, gacchaami

-mhaa

(-amhaa)

m. n. sg. abl. Buddhamhaa, phalamhaa, tamhaa

-mhi (-amhi)

m. n. sg. loc. Buddhamhi, phalamhi, tamhi

-mhe

1. pres. 1pl. med. kurumhe, kubbaamhe, labhaamhe

2. fut. 1pl. med. karissaamhe, labhissaamhe

-ya

1. ger. kariya, kiriya, jaaniya, nisiidiya

2. grd. stem. kaariya, kayira, vaakya, vajja

-ya-

1. pass. stem. ~naaya-, niiya-, .dayha- (.dahya-)

2. denom. stem. namassa- (=namasya-), tapassa-

-ya.m

1. f. sg. loc. gaathaaya.m, jaatiya.m, dhenuya.m, maatuya.m

2. opt. 1sg. siya.m, assa.m (asya.m), dajja.m (dadya.m)

-yaa

1. f. sg. instr. abl. dat. gen. loc. jaatiyaa, dhenuyaa, nadiyaa, maatuyaa

2. opt. 3sg. siyaa, jaaniyaa, ja~n~naa

-ye

opt. 3sg. kubbaye, aanaye

-ra.m

-ar m. f. sg. acc. satthaara.m, pitara.m, maatara.m

-raa

-ar m. f. sg. instr. abl. satthaaraa, pitaraa, maataraa

-ru.m

aor. 3pl. med. ama~n~naru.m

-re

1. pres. 3pl. med. labhare

2. fut. 3pl. med. karissare

3. aor. 3pl. med. abajjhare

-va, va.m

> -a, -a.m

-vat,-vant

1. suf. bhagavat, gu.navat

2. katavat, sutavat

-vata.m,

-vataa,

-vati,

-vato

> -ta.m 1,

-taa,

-ti 1,

-to 2

-vhe

1. pres. 2pl. med. kubbaavhe, labhavhe

2. fut. 2pl. med. karissavhe, labhissavhe

-vho

imper. 2pl. med. kuruvho, labhavho

-sa.m

n. pl. dat. gen. aayusa.m

-saa

-as, -us n. sg. instr. abl. manasaa, vacasaa, aayusaa

-saana.m

pron. pl. dat. gen. tesaana.m, taasaana.m, sabbesaana.m, sabbaasaana.m

-si

1. pres. 2 sg. karosi, kubbasi, labhasi

2. fut. 2sg. karissasi, kaahasi, labhissasi, lacchasi

3. aor. 1sg. 2sg. 3sg. akaasi, cintesi

-si.m

aor. 1sg. akaasi.m, cintesi.m

-sittha

aor. 2pl. akaasittha, ahosittha

-simha

aor. 1pl. aggahesimha, adaasimha

-su

(-esu,-aasu,

-iisu,-uusu)

m. n. f. pl. loc. buddhesu, phalesu, gaathaasu, nadiisu, bhikkhuusu, tesu, taasu

-su.m

aor. 3pl. akaasu.m, ahesu.m, pucchisu.m

-se

1. pres. 2sg. med. kuruse, kubbase, labhase

2. fut. 2sg. med. karissase, labhissase

-so

-as, -us n. sg. dat. gen. manaso, vacaso, aayuso

-smaa (-asmaa)

m. n. sg. abl. Buddhasmaa, phalasmaa, tasmaa

-smi.m

(-asmi.m)

m. n. sg. loc. Buddhasmi.m, phalasmi.m, tasmi.m

-ssa

1. (-assa) m. n. sg. dat. gen. Buddhassa, phalassa, tassa

2. cond. 2sg. 3sg. akarissa, abhavissa

-ssa-

fut. stem. karissa-, gamissa-

-ssa.m

1. pron. f. sg. loc. tassa.m, tissa.m, kassa.m, sabbassa.m

2. fut. 1sg. karissa.m, kassa.m, bhavissa.m, hessa.m

3. cond. 3pl. abhavissa.m

-ssa.msu

cond. 3pl. abhavissa.msu

-ssatha

1. fut. 2pl. karissatha, bhavissatha, hessatha

2. cond. 3sg. med. alabhissatha, nibbattissattha

-ssati,

-ssanti,

-ssasi

> -ti,

-nti,

-si

-ssaa

pron. f. sg. dat. gen. tassaa, sabbassaa

-ssaama

1. fut. 1pl. karissaama, bhavissaama, hessaama

2. cond. 1pl. aagamissaama, alabhissaama

-ssaami

> -mi

-ssu

imper. 2sg. med. kurussu, karassu, labhassu

-ha-,-hi-

(-ssa-)

fut. stem. kaaha-, haaha-, hehi-, hohi-, haahi- (< har, h.r)

-hi

1. (-ehi,-aahi,-iihi,-uuhi) m. n. f. pl. instr. abl. buddhehi, phalehi, gaathaahi, nadiihi, bhikkhuuhi, tehi, taahi

2. imper. 2sg. karohi, labhaahi

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement   Webmaster's Page