Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaya:
Dukanipata

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

V. Parisa Vagga

 


 

Sutta 41

[41.1][pts] [70] "Dve'maa bhikkhave parisaa.|| ||

Katamaa dve?|| ||

Uttaanaa ca parisaa gambhiiraa ca parisaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave uttaanaa parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu uddhataa honti unnalaa capalaa mukharaa viki.n.na-vaacaa mu.t.thassatii asampajaanaa asamaahitaa vibbhanta-cittaa paakatindriyaa.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave uttaanaa parisaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave gambhiiraa parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu anuddhataa honti anunnalaa acapalaa amukharaa avikin.na-vaacaa upa.t.thitasatii sampajaanaa samaahitaa ekagga-cittaa sa.mvutindriyaa.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave gambhiiraa parisaa.|| ||

Imaa kho bhikkhave dve parisaa.|| ||

Etad agga.m bhikkhave imaasa.m dvinna.m parisaana.m yad ida.m gambhiiraa parisaa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 42

[42.1][pts] "Dve'maa bhikkhave parisaa.|| ||

Katamaa dve?|| ||

Vaggaa ca parisaa, samaggaa ca parisaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave vaggaa parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu bha.n.danajaataa kalaha-jaataa vivaadaapannaa a~n~nama~n~na.m mukha-sattiihi vitudantaa viharanti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave vaggaa parisaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave samaggaa parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu samaggaa sammodamaanaa avivadamanaa khiirodakiibhuutaa a~n~nama~n~na.m piyacakkhuuhi sampassantaa viharanti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave samaggaa parisaa.|| ||

Imaa kho bhikkhave dve parisaa.|| ||

Etad agga.m bhikkhave imaasa.m dvinna.m parisaana.m yad ida.m samaggaa parisaa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 43

[43.1][pts] "Dve'maa bhikkhave parisaa.|| ||

Katamaa dve?|| ||

Anaggavatii ca parisaa, aggavatii ca parisaa.[1]|| ||

[71] Katamaa ca bhikkhave anaggavatii parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m theraa bhikkhuu baahuliikaa honti saathalikaa vokkamane pubba'ngamaa paviveke nikkhitta-dhuraa,||
na viriya.m aarabhanti appattassa pattiyaa anadhigatassa adhigamaaya asacchikatassa sacchikiriyaaya,||
tesa.m pacchimaa janataa di.t.thaanugati.m aapajjati.|| ||

Saa pi hoti baahulikaa saathalikaa vokkamane pubba'ngamaa paviveke nikkhitta-dhuraa,||
na viriya.m aarabhati appattassa pattiyaa anadhigatassa adhigamaaya asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave anaggavatii parisaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave aggavatii parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m theraa bhikkhuu na baahulikaa honti na saathalikaa,||
vokkamane nikkhitta-dhuraa paviveke pubba'ngamaa viriya.m aarabhanti,||
appattassa pattiyaa anadhigatassa adhigamaaya asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Tesa.m pacchimaa janataa di.t.thaanugati.m aapajjati.|| ||

Saa pi hoti na baahulikaa na saathalikaa,||
vokkamane nikkhitta-dhuraa paviveke pubba'ngamaa,||
viriya.m aarabhati appattassa pattiyaa anadhigatassa adhigamaaya asacchikatassa sacchikiriyaaya.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave aggavatii parisaa.|| ||

Imaa kho bhikkhave dve parisaa.|| ||

Etad agga.m bhikkhave imaasa.m dvinna.m parisaana.m yad ida.m aggavatii parisaa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 44

[44.1][pts] "Dve'maa bhikkhave parisaa.|| ||

Katamaa dve?|| ||

Anariyaa ca parisaa, ariyaa ca parisaa.[2]|| ||

Katamaa ca bhikkhave anariyaa parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m nappajaananti,||
aya.m dukkhasamudayo ti yathaabhuuta.m nappajaananti,||
aya.m dukkhanirodho ti yathaabhuuta.m nappajaananti,||
aya.m dukkhanirodha-gaaminii pa.tipadaa ti yathaabhuuta.m nappajaananti,||
aya.m vuccati bhikkhave anariyaa parisaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave ariyaa parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m pajaananti,||
aya.m dukkhasamudayo ti yathaabhuuta.m [72] pajaananti,||
aya.m dukkhanarodho ti yathaabhuuta.m pajaananti,||
aya.m dukkhanirodha-gaaminii pa.tipadaa ti yathaabhuuta.m pajaananti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave ariyaa parisaa.|| ||

Imaa kho bhikkhave dve parisaa.|| ||

Etad agga.m bhikkhave imaasa.m dvinna.m parisaana.m yad ida.m ariyaa parisaa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 45

[45.1][pts] "Dve'maa bhikkhave parisaa.|| ||

Katamaa dve?|| ||

Parisa-kasa.to ca parisa-ma.n.do ca.|| ||

Katamo ca bhikkhave parisa-kasa.to?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu chandaagati.m gacchanti,||
dosaagati.m gacchanti,||
mohaagati.m gacchanti,||
bhayaagati.m gacchanti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave parisa-kasa.to.|| ||

Katamo ca bhikkhave parisa-ma.n.do?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu na chandaagati.m gacchanti,||
na dosaagati.m gacchanti,||
na mohaagati.m gacchanti,||
na bhayaagati.m gacchanti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave parisa-ma.n.do.|| ||

Imaa kho bhikkhave dve parisaa.|| ||

Etad agga.m bhikkhave imaasa.m dvinna.m parisaana.m yad ida.m parisa-ma.n.do ti."|| ||

 

§

 

Sutta 46

[46.1][pts][than] "Dve'maa bhikkhave parisaa.|| ||

Katamaa dve?|| ||

Ukkaacita-viniitaa parisaa no pa.tipucchaa-viniitaa,||
pa.tipucchaa-viniitaa parisaa no ukkaacita-viniitaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave ukkaacita-viniitaa parisaa no pa.tipucchaa-viniitaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu ye te suttantaa Tathaagatabhaasitaa gambhiiraa gambhiiratthaa lokuttaraa su~n~nataa-pa.tisa~n~nuttaa.|| ||

Tesu bha~n~namaanesu na sussuusanti na sota.m odahanti,||
na a~n~naa-citta.m upa.t.thapenti,||
na ca te dhamme uggahetabba.m pariyaapu.nitabba.m ma~n~nanti.|| ||

Ye pana te suttantaa kavikataa kaaveyyaa cittakkharaa citta-vya~njanaa baahirakaa saavaka-bhaasitaa.|| ||

Tesu bha~n~namaanesu sussuusanti,||
sota.m odahanti,||
a~n~naa-citta.m upa.t.thapenti,||
te ca dhamme uggahetabba.m pariyaapu.nitabba.m ma~n~nanti.|| ||

Te ta.m dhamma.m pariyaapu.nitvaa na c'eva a~n~nama~n~na.m pa.tipucchanti,||
na pa.tiviva- [73] ranti ida.m katha.m imassa kvattho ti?|| ||

Te aviva.ta~n c'eva na vivaranti,||
anuttaaniikata~n ca na uttaanii-karontii ti.|| ||

Anekavihitesu ca ka'nkha.t.thaaniiyesu dhammesu ka'nakha.m na pa.tivinodenti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave ukkaacita-viniitaa parisaa no pa.tipucchaa-viniitaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave pa.tipucchaa-viniitaa parisaa no ukkaacita-viniitaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu ye te suttantaa,||
kavikataa kaaveyyaa cittakkharaa citta-vya~njanaa baahirakaa saavaka-bhaasitaa,||
tesu bha~n~namaanesu na sussuusanti,||
na sota.m odahanti,||
na a~n~naa-citta.m upa.t.thapenti,||
na ca te dhamme uggahetabba.m pariyaapu.nitabba.m ma~n~nanti.|| ||

Ye pana te suttantaa Tathaagatabhasitaa gambhiiraa gambhiratthaa lokuttaraa su~n~nataa-pa.tisa~n~nuttaa,||
tesu bha~n~namaanesu sussuusanti,||
sota.m odahanti,||
a~n~naa-citta.m upa.t.thapenti,||
te ca dhamme uggahetabba.m pariyaapu.nitabba.m ma~n~nanti.|| ||

Te ta.m dhamma.m pariyaapu.nitvaa a~n~nama~n~na.m pa.tipucchanti,||
pa.tivivaranti,||
ida.m katha.m:|| ||

Imassa kvattho ti?||
Te aviva.ta~n c'eva vivaranti?|| ||

Anuttaaniikata~n ca uttaanii.m karonti,||
anekavihitesu ca ka'nkha.t.thaaniiyesu dhammesu ka'nkha.m pa.tivinodenti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave pa.tipucchaa-viniitaa parisaa no ukkaacita-viniitaa.|| ||

Imaa kho bhikkhave dve parisaa.|| ||

Etad agga.m bhikkhave imaasa.m dvinna.m parisaana.m yad ida.m pa.tipucchaa-viniitaa parisaa no ukkaacita-viniitaa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 47

[47.1][pts] "Dve'maa bhikkhave parisaa.|| ||

Katamaa dve?|| ||

Aamisagaru parisaa no saddhammagaru,||
saddhammagaru parisaa no aamisagaru.|| ||

Katamaa ca bhikkhave aamisagaru parisaa no saddhammagaru?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu gihiina.m odaatavasanaana.m sammukhaa a~n~nama~n~nassa va.n.na.m bhaasanti,||
asuko Bhikkhu ubhato-bhaaga-vimutto,||
asuko pa~n~naa- [74] vimutto,||
asuko kaayasakkhi,||
asuko di.t.thappatto,||
asuko saddhaavimutto,||
asuko dhammaanusaarii,||
asuko saddhaanusaarii||
asuko siilavaa kalyaa.nadhammo,||
asuko dussiilo paapadhammo ti.|| ||

Te tena laabha.m labhanti.|| ||

Te ta.m laabha.m labhitvaa gathitaa mucchitaa ajjhopannaa anaadiinavadassaavino anissara.napa~n~naa paribhu~njanti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave aamisagaru parisaa no saddhammagaru.|| ||

Katamaa ca bhikkhave saddhammagaru parisaa no aamisagaru?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu na gihiina.m odaatavasanaana.m sammukhaa a~n~nama~n~nassa va.n.na.m bhaasanti,||
asuko Bhikkhu ubhato-bhaaga-vimutto,||
asuko pa~n~naavimutto,||
asuko kaayasakkhi,||
asuko di.t.thappatto,||
asuko saddhaavimutto,||
asuko dhammaanusaarii,||
asuko saddhaanusaarii,||
asuko siilavaa ka'yaa.nadhammo,||
asuko dussiilo paapadhammo ti.|| ||

Te tena laabha.m labhanti.|| ||

Ta.m laabham pi labhitvaa agathitaa amucchitaa anajjhopannaa aadiinavadassaavino nissara.napa~n~naa paribhu~njanti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave saddhammagaru parisaa no aamisagaru.|| ||

Imaa kho bhikkhave dve parisaa.|| ||

Etad agga.m bhikkhave imaasa.m dvinna.m parisaana.m yad ida.m saddhammagaru parisaa no aamisagaru ti."|| ||

 

§

 

Sutta 48

[48.1][pts] "Dve'maa bhikkhave parisaa.

Katamaa dve?|| ||

Visamaa ca parisaa,||
samaa ca parisaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave visamaa parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m adhammakammaani pavattanni,||
dhammakammaani nappavattanti.|| ||

Avinayakammaani pavattanti,||
vinayakammaani nappavattanti.|| ||

Adhammakammaani dippanti,||
dhammakammaani na dippanti.|| ||

Avinayakammaani dippanti,||
vinayakammaani na dippanti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave visamaa parisaa.|| ||

Visamattaa bhikkhave parisaaya adhammakammaani pavattanti,||
dhammakammaani nappa- [75] vattanti avinayakammaani pavattanti,||
vinayakammaani nappavattanti.|| ||

Adhammakammaani dippanti,||
dhammakammaani na dippanti.|| ||

Avinayakammaani dippanti,||
vinayakammaani na dippanti.|| ||

Katamaa ca bhikkhave samaa parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m dhammakammaani pavattanti,||
adhammakammaani nappavattanti.|| ||

Vinayakammaani pavattanti,||
avinayakammaani nappavattanti.|| ||

Dhammakammaani dippanti,||
adhammakammaani na dippanti.|| ||

Vinayakammaani dippanti,||
avinayakammaani na dippanti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave samaa parisaa.|| ||

Samattaa bhikkhave parisaaya dhammakammaani pavattanti,||
adhammakammaani nappavattanti.|| ||

Vinayakammaani pavattanti,||
avinayakammaani nappavattanti.|| ||

Dhammakammaani dippanti,||
adhammakammaani na dippanti.|| ||

Vinayakammaani dippanti,||
avinayakammaani na dippanti.|| ||

Imaa kho bhikkhave dve parisaa.|| ||

Etad agga.m bhikkhave imaasa.m dvinna.m parisaana.m yad ida.m samaa parisaa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 49

[49.1][pts] "Dve'maa bhikkhave parisaa.|| ||

Katamaa dve, adhammikaa ca parisaa, dhammikaa ca parisaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave adhammikaa parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m adhammakammaani pavattanti,||
dhammakammaani nappavattanti.|| ||

Avinayakammaani pavattanti,||
vinayakammaani nappavattanti.|| ||

Adhammakammaani dippanti,||
dhammakammaani na dippanti.|| ||

Avinayakammaani dippanti,||
vinayakammaani na dippanti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave adhammikaa parisaa.|| ||

Adhammikattaa bhikkhave parisaaya adhammakammaani pavattanti,||
dhammakammaani nappavattanti.|| ||

Avinayakammaani pavattanti,||
vinayakammaani nappavattanti.|| ||

Adhammakammaani dippanti,||
dhammakammaani na dippanti.|| ||

Avinayakammaani dippanti,||
vinayakammaani na dippanti.|| ||

Katamaa ca bhikkhave dhammikaa ca parisaa.|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m dhammakammaani pavattanti,||
adhammakammaani nappavattanti.|| ||

Vinayakammaani pavattanti,||
avinayakammaani nappavattanti.|| ||

Dhammakammaani dippanti,||
adhammakammaani na dippanti.|| ||

Vinayakammaani dippanti,||
avinayakammaani na dippanti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave dhammikaa parisaa.|| ||

Dhammikattaa bhikkhave parisaaya dhammakammaani pavattanti,||
adhammakammaani nappavattanti.|| ||

Vinayakammaani pavattanti,||
avinayakammaani nappavattanti.|| ||

Dhammakammaani dippanti,||
adhammakammaani na dippanti.|| ||

Vinayakammaani dippanti,||
avinayakammaani na dippanti.|| ||

Imaa kho bhikkhave dve parisaa.|| ||

Etad agga.m bhikkhave imaasa.m dvinna.m parisaana.m yad ida.m dhammikaa parisaa ti."|| ||

 

§

 

Sutta 50

[50.1][pts] "Dve'maa bhikkhave parisaa.|| ||

Katamaa dve?|| ||

Adhammavaadinii ca parisaa,||
dhammavaadinii ca parisaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave adhammavaadinii parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu adhikara.na.m aadiyanti dhammika.m vaa adhammika.m vaa.|| ||

Te ta.m adhikara.na.m aadiyitvaa na c'eva a~n~nama~n~na.m sa~n~naapentii,||
na ca sa~n~natti.m upagacchanti,||
na ca nijjhaapenti,||
na ca nijjhatti.m upagacchanti.|| ||

Te asa~n~nattibalaa anijjhattibalaa appa.tinissagga- [76] mantino tam eva adhikara.na.m thaamasaa paraamassa abhinivissa voharanti,||
idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave adhammavaadinii parisaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave dhammavaadinii parisaa?|| ||

Idha, bhikkhave, yassa.m parisaaya.m bhikkhuu adhikara.na.m aadiyanti,||
dhammika.m vaa adhammika.m vaa.|| ||

Te ta.m adhikara.na.m aadiyitvaa a~n~nama~n~na.m sa~n~naapenti c'eva sa~n~natti~n ca upagacchanti,||
nijjhaapenti c'eva nijjhatti~n ca upagacchanti.|| ||

Te sa~n~nattibalaa nijjhattibalaa pa.tinissaggamantino na tam eva adhikara.na.m thaamasaa paraamassa abhinivissa voharanti,||
idam eva sacca.m mogham a~n~nan ti.|| ||

Aya.m vuccati bhikkhave dhammavaadinii parisaa.|| ||

Imaa kho bhikkhave dve parisaa.|| ||

Etad agga.m bhikkhave imaasa.m dvinna.m parisaana.m yad ida.m dhammavaadinii parisaa ti."|| ||

 

Parisavaggo pa~ncamo

Pa.thamo pa.n.naasako samatto

 


[1] The order is reversed in PTS with the explanations as in the order here. The usual order of lists in the Pali goes from worst to best.

[2] The order is reversed in PTS with the explanations as in the order here.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement