Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara-Nikaaya
III. Tikanipaata
VII. Mahaa Vagga

Sutta 67

Kathaavatthu Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[178]

[1][pts][than][olds] Tii.n'iimaani bhikkhave kathaavatthuni.

Katamaani tiini?|| ||

Atiita.m vaa bhikkhave addhaana.m aahabbha katha.m katheyya||
- eva.m ahosi atiitam addhaanan ti,||
anaagata.m vaa bikkhave addhaana.m aarabbha katha.m katheyya||
- eva.m bhavissati anaagatam addhaanan ti,||
etarahi vaa bhikkhave paccuppanna.m aarabbha katha.m katheyya||
- eva.m etarahi paccuppannan ti.|| ||

[2][pts][than][olds] Kathaa-sampayogena bhikkhave puggalo veditabbo, yadi vaa kaccho yadi vaa akaccho ti.|| ||

Sacaaya.m bhikkhave puggalo pa~nha.m pu.t.tho samaano
eka.msa-vyaakara.niiya.m pa~nha.m na eka.msena-vyaakaroti,
vibhajja-vyaakara.niiya.m pa~nha.m na vibhajja-vyaakaroti,
pa.tipucchaa-vyaakara.niiya.m pa~nha.m na pa.tipucchaa-vyaakaroti,
.thapaniiya.m pa~nha.m na .thapeti,
eva.m santaaya.m bhikkhave puggalo akacco hoti.|| ||

Sace panaaya.m bhikkhave puggalo pa~nha.m pu.t.tho samaano
eka.msa-vyaakara.niiya.m pa~nha.m eka.msena vyaakaroti,
vibhajja-vyaakara.niiya.m pa~nha.m vibhajja-vyaakaroti,
pa.tipucchaa-vyaakara.niiya.m pa~nha.m pa.tipucchaa-vyaakaroti,
.thapaniiya.m pa~nha.m .thapeti,
eva.m santaaya.m bhikkhave puggalo kaccho hoti.|| ||

[3][than][pts][olds] Kathaa-sampayogena bhikkhave puggalo veditabbe yadi vaa kaccho, yadi vaa akaccho ti.|| ||

Sacaaya.m bhikkhave puggalo pa~nha.m pu.t.tho samaano .thaanaa.thaane na sa.n.thaati,
parikappe na sa.n.thaati,
a~n~navaade na [198] sa.n.thaati,
pa.tipadaaya na sa.n.thaati,
eva.m santaaya.m bikkhave puggalo akaccho hoti.|| ||

Sace panaaya.m bikkhave puggalo pa~nha.m pu.t.tho samaano .thaanaa.thaane sa.n.thaati,
parikappe na.th.thaati,
a~n~navaade sa.n.thaati,
pa.tipadaaya sa.n.thaati
eva.m santaaya.m bhikkhave puggalo kaccho hoti.|| ||

[4][pts][than][olds] Kathaa-sampayogena bhikkhave puggalo veditabbo yadi vaa kaccho yadi vaa akacchoti.|| ||

Sacaaya.m bhikkhave puggalo pa~nha.m pu.t.tho samaano a~n~nena~n~na.m pa.ticarati,
bahiddhaa katha.m apanaameti,
kopa~n ca dosa~n ca appaccaya~n ca paatukaroti,
eva.m santaaya.m bhikkhave puggalo akaccho hoti.|| ||

Sace panaaya.m bhikkhave puggalo pa~nha.m pu.t.tho samaano naa~n~nenaa~n~na.m pa.ticarati.
Na bahiddhaa katha.m apanaameti,
na kopa~n ca dosa~n ca appaccaya~n ca paatukaroti,
eva.m santaaya.m bhikkhave puggalo kaccho hoti.|| ||

[5][pts][than][olds] Kathaa-sampayogena bikkhave puggalo veditabbo yadi vaa kaccho,||
yadi vaa akacchoti.|| ||

Sacaaya.m bhikkhave puggalo pa~nha.m pu.t.tho samaano||
abhiharati,||
abhimaddati,||
anupajagghati,||
khalita.m ga.nhaati,||
eva.m santaaya.m bhikkhave puggalo akacco hoti.|| ||

Sace panaaya.m bhikkhave puggalo pa~nha.m pu.t.tho samaano||
na abhiharati,||
na abhimaddati,||
na anupajagghati,||
na khalita.m ga.nhaati||
eva.m santaaya.m bhikkhave puggalo kaccho hoti.|| ||

[6][pts][than][olds] Kathaasampayegena bhikkhave puggalo veditabbo yadi vaa saupaniso yadipavaa anupaniso ti.|| ||

Anohitasoto bhikkhave anupaniso hoti;||
Ahitasoto sa-upaniso hoti.|| ||

So sa-upaniso samaano abhijaanaati eka.m dhamma.m,||
parijaanaati eka.m dhamma.m,||
pajahati eka.m dhamma.m,||
sacchikaroti eka.m dhamma.m.|| ||

So abhijaananto eka.m dhamma.m,||
parijaananto eka.m dhamma.m,||
pajahanto eka.m dhamma.m,||
sacchikaronto eka.m dhamma.m,||
sammaavimutti.m phusati.|| ||

Etad atthaa bikkhave kathaa,
etad attaa mantanaa,
etad atthaa upanisaa,
etad attha.m sotaavadhaana.m
yad ida.m anupaadaa cittassa vimokkho ti.|| ||

[199] [7][pts][than][olds] Ye viruddhaa sallapanti vinivi.t.thaa samussitaa,||
Anariyagu.nam aasajja a~n~nama~n~na viraresino.||
Dubbhaasita.m vikkhalita.m sampamoha.m paraajaya.m,||
A~n~nama~n~nassaabhinandanti tadariyo kathanaacare.||
Sace c'assa kathaakaamo kaalam a~n~naaya pa.n.dto,||
Dhamma.t.thapa.tisa.myuttaa yaa ariyaacaritaa kathaa.||
Ta.m katha.m kathaye dhiiro aviraaddho anussito,||
Anupaadinnena manasaa apa'aaso asaahaso.||
Anusuyyaayamaano so sammada~n~naaya bhaasati,||
Subhaasita.m anumodeyya dubbha.t.the naavasaadaye.||
Upaarambha.m na sikkheyya khalita~n ca na gaahaye,||
Naabhihare naabhimadde na vaaca.m payuta.m bha.ne.||
A~n~naatattha.m pasaadattha.m sata.m ve hoti mantanaa,||
Eva.m kho ariyaa mantenti esaa ariyaana mantanaa,||
Etad a~n~naaya medhaavii na samusseyya mantaye ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement