Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara-Nikaaya
III. Tikanipaata
VII. Mahaa Vagga

Sutta 69

Akusalamuula (Muula) Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[201]

[1][pts][than]Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. Tii.n'imaani bhikkhave akusalamuulaani.|| ||

Katamaani tii.ni?|| ||

Lobho akusalamuula.m,||
doso akusalamuula.m,||
moho akusalamuula.m.|| ||

3. Yad api bhikkhave lobho,||
tad api akusala.m.|| ||

Yad api luddho abhisa'nkharoti,||
kaayena vaacaa manasaa,||
tada pi akusala.m.|| ||

Yad api luddho lobhena abhibhuuto pariyaadinnacitto parassa asataa dukkha.m upadahati,||
vadhena vaa||
bandhanena vaa||
jaatiyaa vaa||
garahaaya vaa||
pabbaajanaaya vaa||
"balav'amhi balattho"||
iti pi tad api akusala.m.|| ||

Iti'ssa'me lobhajaa||
lobhanidaanaa||
lobhasamudayaa||
lobhapaccayaa||
aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti.|| ||

4. Yad api bhikkhave doso,||
tad api akusala.m.|| ||

Yad api du.t.tho abisa'nkaroti,||
kaayena vaacaa manasaa,||
tada pi akusala.m.|| ||

Yad api du.t.tho dosena abhibhuuto pariyaadinnacitto parassa asataa dukkha.m upadahati,||
vadhena vaa||
bandhanena vaa||
jaatiyaa vaa||
garahaaya vaa||
pabbaajanaaya vaa||
"balav'amhi [202] balattho"||
iti pi tad api akusala.m.|| ||

Iti'ssa'me dosajaa||
dosanidaanaa||
dosasamudayaa||
dosapaccayaa||
aneke paapakaa akusala.m dhammaa sambhavanti.|| ||

5. Yad api bhikkhave moho,||
tad api akusala.m.|| ||

Yad api muu.lho abhisankhaaroti||
kaayena vaacaa manasaa||
tad api akusala.m.|| ||

Yad api muu.lho mohena abhibhuuto pariyaadinnacitto parassa asataa dukkha.m upadahati,||
vadhena vaa||
bandhanena vaa||
jaatiyaa vaa||
garahaaya vaa||
pabbaajanaaya vaa||
"balav'amhi balattho"||
iti pi tad api akusala.m.|| ||

Iti'ssa'me mohajaa||
mohanidaanaa||
mohasamudaaya||
mohapaccaaya||
aneke paapakaa akusalaa dhammaa sambhavanti.|| ||

6. Evaruupo caaya.m bikkhave puggalo vuccati:||
akaala-vaadii ti pi||
abhuutavaadi ti pi||
anattha-vaadii ti pi||
adhammavaadi ti pi||
avinayavaadi ti pii ti.|| ||

Kasmaa caaya.m bhikkhave evaruupo puggalo vuccati:||
akaalavaadi ti pi||
abhuuta-vaadii ti pi||
anatthavadii ti pi||
aedhammavaadi ti pi||
avinaya-vaadii ti pii ti?|| ||

Tathaa h'aya.m bhikkhave puggalo parassa asataa dukkha.m upadahati,||
vadhena vaa||
bandhanena vaa||
jaanaayaa vaa||
garahaaya vaa||
pabbaajanaaya vaa||
"balavamhi balattho."|| ||

Iti pi bhutena kho pana vuccamaano avajaanaati no pa.tijaanaati,||
abhuutena vuccamaano na aatappa.m karoti,||
tassa nibbe.thanaaya:||
iti p'eta.m ataccha.m||
iti p'eta.m abhuutanti.|| ||

Tasmaa evaruupo puggalo vuccati akaalavaadi ti pi abhuuta-vaadii ti pi||
anattha-vaadii ti pi||
adhamma-vaadii ti pi||
avinaya-vaadii ti pi.|| ||

8. Evaruupo bhikkhave puggalo lobhajehi paapakehi akusalehi dhammehi abhibhuuto pariyaadinnacitto di.t.the va dhamme dukkha.m viharati savighaata.m sa-upaayaasa.m sapari.laaha.m,||
kaayassa ca bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa.|| ||

Evaruupo bhikkhave puggalo dosajeha paapakehi akusalehi dhammehi abhibhuuto pariyaadinnacitto di.t.the va dhamme dukkha.m viharati savighaata.m sa-upaayaasa.m sapari.laaha.m,||
kaayassa ca bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa.|| ||

Evaruupo bhikkhave puggalo mohajehi paapakehi akusalehi dhammehi abhibhuuto pariyaadinnacitto di.t.the va dhamme dukkha.m viharati savighaata.m sa-upaayaasa.m sapari.laaha.m,||
kaayassa ca bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa.|| ||

9. Seyyathaa pi, bhikkhave,||
saalo vaa||
dhavo vaa phandano vaa||
tiihi maaluvaalataahi uddhasto pariyonaddho anaya.m aapajjati,||
vyaasana.m aapajjati,||
anayavyasana.m aapajjati.|| ||

10. Evam eva kho bhikkhave puggalo lobhajehi paapakehi akusalehi [203] dhammehi abhibhuuto pariyaadinnacitto di.t.the va dhamme dukkha.m viharati savighaata.m sa-upaayaasa.m sapari.laaha.m,||
kaayassa ca bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa.|| ||

Evaruupo bhikkhave puggalo dosajeha paapakehi akusalehi dhammehi abhibhuuto pariyaadinnacitto di.t.the va dhamme dukkha.m viharati savighaata.m sa-upaayaasa.m sapari.laaha.m,||
kaayassa ca bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa.|| ||

Evaruupo bhikkhave puggalo mohajehi paapakehi akusalehi dhammehi abhibhuuto pariyaadinnacitto di.t.the va dhamme dukkha.m viharati savighaata.m sa-upaayaasa.m sapari.laaha.m,||
kaayassa ca bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa.|| ||

Imaani kho, bhikkhave tii.ni akusalamuulaanii ti.|| ||

 


 

11. Tin'imaani, bhikkhave kusalamuulaani.|| ||

Katamaani tii.ni?|| ||

Alobho kusalamuula.m,||
adoso kusalamuula.m,||
amoho kusalamuula.m.|| ||

12. Yad api bhikkhave alobho,||
tad api kusala.m.|| ||

Yad api aluddho abhisa.mkharoti||
kaayena, vaacaa, manajaa,||
tad api kusa.m.|| ||

Yad api aluddho lobhena anabhibhuuto apariyaadinnacitto||
na parassa asataa dukkha.m upadahati,||
vadhena vaa||
bandhanena vaa||
jaaniyaa vaa||
garahaaya vaa||
pabbaajanaaya vaa||
"balav'amhi balattho"||
iti pi tad api kusala.m.|| ||

Iti'ssa'me alobhajaa||
alobhanidaanaa||
alobhasamudayaa||
alobhapaccayaa||
aneke kusalaa dhammaa sambhavanti.|| ||

13. Yad api bhikkhave adoso,||
tad api kusala.m.|| ||

Yad api adu.tdho abhisa.mkharoti||
kaayena, vaacaa, manajaa,||
tad api kusa.m.|| ||

Yad api adu.t.tho dosena anabhibhuuto apariyaadinnacitto||
na parassa asataa dukkha.m upadahati,||
vadhena vaa||
bandhanena vaa||
jaaniyaa vaa||
garahaaya vaa||
pabbaajanaaya vaa||
"balav'amhi balattho"||
iti pi tad api kusala.m.|| ||

Iti'ssa'me adosajaa||
adosanidaanaa||
adosasamudayaa||
adosapaccayaa||
aneke kusalaa dhammaa sambhavanti.|| ||

14. Yad api bhikkhave amoho,||
tad api kusala.m.|| ||

Yad api adu.tdho abhisa.mkharoti||
kaayena, vaacaa, manajaa,||
tad api kusa.m.|| ||

Yad api amuu.lho mohena anabhibhuuto apariyaadinnacitto||
na parassa asataa dukkha.m upadahati,||
vadhena vaa||
bandhanena vaa||
jaaniyaa vaa||
garahaaya vaa||
pabbaajanaaya vaa||
"balav'amhi balattho"||
iti pi tad api kusala.m.|| ||

Iti'ssa'me amohajaa||
[204] amohanidaanaa||
amohasamudayaa||
amohapaccayaa||
aneke kusalaa dhammaa sambhavanti.|| ||

15. Evaruupo caaya.m bhikkhave pugagalo vuccati,||
kaala-vaadii ti pi||
bhuuta-vaadii ti pi||
attha-vaadii ti pi||
dhamma-vaadii ti pi||
vunayavaadii ti pi.|| ||

Kasmaa caaya.m bhikkhave evaruupo puggalo vuccati,||
kaalavaadi ti pi||
bhuuta-vaadii ti pi||
atthavaadi ti pi||
dhmavaadi ti pi||
vinaya-vaadii ti pi?|| ||

Yathaa h'aya.m bhikkhave puggalo na pahassa asataa dukkha.m upadahati,||
vadhena vaa||
bandhanena vaa||
jaaniyaa vaa||
garahaaya vaa||
pabbaajanaaya vaa||
"balav'amhii balattho."|| ||

Iti pi bhutena kho na vuccamaano pa.tijaanaati no avajaanaati||
abhuutena vuccamaano aatappa.m karoti tassa nibbe.thanaaya:|| ||

"Iti p'eta.m taccha.m||
iti p'eta.m bhuutan" ti.|| ||

Tasmaa evaruupo puggaalo vuccati kaalavaadi ti pi||
bhuutavaadi ti pi||
atthavaadi ti pi||
dhammavaadi ti pi||
vunayavaadi ti pi.|| ||

16. Evaruupassa bhikkhave puggalassa lobhajaa paapakaa akusalaa dhammaa pahiinaa ucchinnamuulaa taalavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa di.t.the va dhamme sukha.m viharati,||
avighaata.m anupaayaasa.m apari.laaha.m.|| ||

Di.t.th'eva dhamme parinibkhaayati.|| ||

Evaruupassa bhikkhave puggalassa dosajaa paapakaa akusalaa dhammaa pahiinaa ucchinnamuulaa taalavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa di.t.the va dhamme sukha.m viharati,||
avighaata.m anupaayaasa.m apari.laaha.m.|| ||

Di.t.th'eva dhamme parinibkhaayati.|| ||

Evaruupassa bhikkhave puggalassa mohajaa paapakaa paapakaa akusalaa dhammaa pahiinaa ucchinnamuulaa taalavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa di.t.the va dhamme sukha.m viharati,||
avighaata.m anupaayaasa.m apari.laaha.m.|| ||

Di.t.th'eva dhamme parinibkhaayati.|| ||

17. Seyyathaa pi bhikkhave saalo vaa||
dhavo vaa||
phandano vaa,||
tiihi maaluvaalataahi uddhasto pariyonaddho.|| ||

Atha puriso aagaccheyya kuddaalapi.taka.m aadaaya.|| ||

So ta.m maaluvaalata.m muule||
chaandeyya muule||
chetvaa pa.likha.neyya.|| ||

Pa.likha.nitvaa mulaani uddhareyya antamaso usiiranaalamattaani pi.|| ||

So ta.m maaluvaalata.m kha.n.daakha.n.dika.m chindeyya,||
kha.n.daakha.n.dika.m chetvaa phaaloyya,||
phaaletvaa sakalika.m sakalika.m kareyya,||
sakalika.m sakalika.m karitvaa vaataatape visoseyya,||
vaataatape visosetvaa agginaa daheyya,||
agginaa dahitvaa [205] masi.m kareyya,||
masi.m karitvaa mahaavaate vaa opu.neyya,||
nadiyaa vaa siighasotaaya pavaaheyya.|| ||

Evam assa taa bhikkhave maaluvaalataa ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

18. Evam eva kho bhikkhave evaruupassa bhikkhave puggalassa lobhajaa paapakaa akusalaa dhammaa pahiinaa ucchinnamuulaa taalavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa di.t.the va dhamme sukha.m viharati,||
avighaata.m anupaayaasa.m apari.laaha.m.|| ||

Di.t.th'eva dhamme parinibkhaayati.|| ||

Evaruupassa bhikkhave puggalassa dosajaa paapakaa akusalaa dhammaa pahiinaa ucchinnamuulaa taalavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa di.t.the va dhamme sukha.m viharati,||
avighaata.m anupaayaasa.m apari.laaha.m.|| ||

Di.t.th'eva dhamme parinibkhaayati.|| ||

Evaruupassa bhikkhave puggalassa mohajaa paapakaa paapakaa akusalaa dhammaa pahiinaa ucchinnamuulaa taalavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa di.t.the va dhamme sukha.m viharati,||
avighaata.m anupaayaasa.m apari.laaha.m.|| ||

Di.t.th'eva dhamme parinibkhaayati.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement