Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
4. Catukka Nipaata
III. Uruvelaa Vagga

Sutta 30

Paribbaajaka Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


[29]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Gijjhakuu.te pabbate.|| ||

Tena kho pana samayena sambahulaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa paribbaajakaa Sappiniyaa tiire paribbaajakaaraame pa.tivasanti.|| ||

Seyyathiida.m:||
Annabhaaro||
Varadharo||
Sakuludaayii||
ca paribbaajako a~n~ne ca abhi~n~naataa paribbaajakaa.|| ||

Atha kho Bhagavaa saaya.nhasamaya.m patisallaanaa vu.t.thito yena Sappiniyaa tiira.m paribbaajakaaraamo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Nisajja kho Bhagavaa te paribbaajake etad avoca:|| ||

2. "Cattaar'imaani paribbaajakaa dhammapadaani agga~n~naani,||
[30] ratta~n~naani,||
va.msa~n~naani,||
poraa.naani,||
asa'nki.n.naani,||
asa'nki.n.napubbaani,||
na sa'nkiiyanti,||
na sa'nkiiyissanti,||
appatiku.t.thaani sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhi|| ||

Katamaani cattaari?|| ||

Anabhijjhaa paribbaajakaa dhammapada.m agga~n~na.m,||
ratta~n~na.m,||
va.msa~n~na.m,||
poraa.na.m,||
asa'nki.n.na.m,||
asa'nki.n.napubba.m,||
na sa'nkiiyati,||
na sa'nkiiyissati,||
appatiku.t.tha.m sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhi.|| ||

Avyaapaado paribbaajakaa dhammapada.m agga~n~na.m,||
ratta~n~na.m,||
va.msa~n~na.m poraa.na.m,||
asa'nki.n.na.m,||
asa'nki.n.napubba.m,||
na sa'nkiiyati,||
na sa'nkiiyissati,||
appatiku.t.tha.m sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhi.|| ||

Sammaa-sati paribbaajakaa dhammapada.m agga~n~na.m,||
ratta~n~na.m,||
va.msa~n~na.m,||
poraa.na.m,||
asa'nki.n.na.m,||
asa'nki.n.napubba.m,||
na sa'nkiiyati,||
na sa'nkiiyissati,||
appatiku.t.tha.m sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhi.|| ||

Sammaa-samaadhi paribbaajakaa dhammapada.m agga~n~na.m,||
ratta~n~na.m,||
va.msa~n~na.m,||
poraa.na.m,||
asa'nki.n.na.m,||
asa'nki.n.napubba.m,||
na sa'nkiiyati,||
na sa'nkiiyissati,||
appatiku.t.tha.m sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhi.|| ||

Imaani kho paribbaajakaa cattaari dhammapadaani agga~n~naani,||
ratta~n~naani,||
va.msa~n~naani,||
poraa.naani,||
asa'nki.n.naani,||
asa'nki.n.napubbaani,||
na sa'nkiiyanti,||
na sa'nkiiyissanti,||
appatiku.t.thaani sama.nehi braahma.nehi vi~n~nuuhii ti.|| ||

3. Yo kho paribbaajakaa eva.m vadeyya:|| ||

'Aham eta.m anabhijjha.m dhammapada.m paccakkhaaya abhijjhaalu.m kaamesu tibba-saaraaga.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa pa~n~naapessaamii' ti.|| ||

ta.m aha.m tatth'eva vadeyya.m:|| ||

'Etu!||
Vadatu!||
Vyaaharatu!||
Passaami'ssa aanubhaavan' ti.|| ||

So vata paribbaajakaa anabhijjha.m dhammapada.m paccakkhaaya,||
abhijjhaalu.m kaamesu tibba-saaraaga.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa pa~n~naapessatii ti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

 

§

 

Yo kho paribbaajakaa eva.m vadeyya:|| ||

'Ahame ta.m avyaapaada.m dhammapada.m paccakkhaaya vyaapannacitta.m padu.t.thamanasa'nkappa.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa pa~n~naapessaamii' ti.|| ||

ta.m aha.m tattha eva.m vadeyya.m:|| ||

'Etu!||
Vadatu!||
Vyaaharatu!||
Passaami'ssa aanubhaavan' ti.|| ||

So vata paribbaajakaa avyaapaada.m dhammapada.m paccakkhaaya,||
vyaapannacitta.m padu.t.thamanasa'nkappa.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa pa~n~naapessatii ti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

 

§

 

Yo kho paribbaajakaa eva.m vadeyya:|| ||

'Ahame ta.m sammaa-sati.m dhammapada.m paccakkhaaya,||
mu.t.thassati.m asampajaana.m sama.na.m.m vaa braahma.na.m vaa pa~n~naapessaamii' ti.|| ||

ta.m aha.m tattha eva.m vadeyya.m:|| ||

'Etu!||
Vadatu!||
Vyaaharatu!||
Passaami'ssa aanubhaavan' ti.|| ||

So vata paribbaajakaa sammaa-sati.m dhammapada.m paccakkhaaya,||
mu.t.thassati.m asampajaana.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa pa~n~naapessatiiti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

 

§

 

Yo kho paribbaajakaa eva.m vadeyya:|| ||

'Ahame ta.m sammaa-samaadhi.m dhammapada.m paccakkhaaya asamaahita.m vibbhantacitta.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa pa~n~naapessaamii ti.|| ||

ta.m aha.m tattha eva.m vadeyya.m:|| ||

'Etu!||
Vadatu!||
[31] Vyaaharatu!||
Passaami'ssa aanubhaavan' ti.|| ||

So vata paribbaajakaa sammaa-samaadhi.m dhammapada.m paccakkhaaya asamaahita.m vibbhantacitta.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa pa~n~naapessatii ti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

4. Yo kho paribbaajakaa imaani cattaari dhammapadaani garahitabba.m pa.tikkositabba.m ma~n~neyya,||
tassa di.t.the va dhamme cattaaro sahadhammikaa vaadaanupaataa gaarayhaa .thaanaa agacchanti.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Anabhijajha~n ce bhava.m dhammapada.m garahati,||
pa.tikkosati||
ye ca hi abhijajhaaluu kaamesu tibba-saaragaa sama.na-braahma.naa,||
te bhoto pujjaa||
te bhoto paasa.msaa.|| ||

Avyaapaada~n ce bhava.m dhammapada.m garahati,||
pa.tikkosati||
ye ca hi vyaapannacittaa padu.t.thamanasa'nkappaa sama.na-braahma.naa||
te bhoto pujjaa||
te bhoto paasa.msaa.|| ||

Sammaa-sati~n ce bhava.m dhammapada.m garahati,||
pa.tikkosati||
ye ca hi mu.t.thassatii asampajaanaa sama.na-braahma.naa,||
te bhoto pujjaa||
te bhoto paasa.msaa.|| ||

Sammaa-samaadhi~n ce bhava.m dhammapada.m garahati,||
pa.tikkosati||
ye ca hi asamaahitaa vibbhanta-cittaa sama.na-braahma.naa||
te bhoto pujjaa||
te bhoto paasa.msaa.|| ||

5. Yo kho paribbaajakaa imaani cattaari dhammapadaani garahitabba.m pa.tikkositabba.m ma~n~neyya,||
tassa di.t.the va dhamme ime cattaaro sahadhammikaa vaadaanupaataa gaarayhaa .thaanaa aagacchanni.|| ||

Ye pi te paribbaajakaa ahesu.m Ukkalaa Vassa.m Bha~n~naa ahetuvaadaa,||
akiriyavaadaa,||
n'atthikavaadaa.|| ||

Te pi imaani cattaari dhammapadaani na garahitabba.m na pa.tikkositabba.m ama~n~ni.msu.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Nindaabyaarosaa-upaarambhabhayaati.|| ||

 

Avyaapanno sadaa sato ajjhatta.m susamaahito,||
Abhijjhaa-vinaye sikkha.m appamatto ti vuccatii ti.|| ||

 

Uruvela Vaggo Tatiyo.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement