Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
VIII. A.t.thaka Nipaata
V. Uposatha Vagga

Sutta 49

Pa.tham Alokavijaya Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[269]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Pubbaaraame Migaaramaatupaasaade.|| ||

Atha kho Visaakhaa Migaaramaataa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Visaakha.m Migaaramaatara.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. Catuhi kho Visaakhe, dhammehi samannaagato maatugaamo idhalokavijayaaya pa.tipanno hoti,||
aya.msaa loko aaraddho hoti.|| ||

Katamehi catuhi?|| ||

3. Idha Visaakhe, maatugaamo susa.mvihitakammanto hoti sa'nghahitaparijanaa,||
bhattu manaapa.m carati,||
sambhata.m anurakkhati.|| ||

4. Katha~n ca Visaakhe, maatugaamo susa.mvihitakammanto hoti?|| ||

Idha Visaakhe, maatugaamo ye te bhattu abbhantaraa kammantaa 'u.n.naa' ti vaa 'kappaasaa' ti vaa,||
tattha dakkhaa hoti analasaa,||
tatrupaayaaya vima.msaaya samannaagataa ala.m kaatu.m ala.m sa.mvidhaatu.m.|| ||

Eva.m kho Visaakhe, maatugaamo susa.m [270] vihitakammanto hoti.|| ||

5. Katha~n ca Visaakhe maatugaamo sa'ngahitaparijano hoti?|| ||

Idha Visaakhe maatugaamo yo so bhattu abbhantaro antojano 'daasaa' ti vaa 'pessaa' ti vaa 'kammakaraa' ti vaa,||
tesa.m kata~n ca katato jaanaati.|| ||

Akata~n ca akatato jaanaati,||
gilaanakaanaa~n ca balaabala.m jaanaati,||
khaadaniiyabhojaniiya~n c'assa pacca.msena sa.mvibhajati.|| ||

Eva.m kho Visaakhe, maatugaamo sa'ngahitaparijano hoti.|| ||

6. Kata~n ca Visaakhe, maatugaamo bhattu manaapa.m carati?|| ||

Idha Visaakhe, maatugaamo ya.m bhattu amanaapasa'nkhaata.m,||
ta.m jiivitahetu pi na ajajhaavarati.|| ||

Eva.m kho Visaakhe, maatugaamo bhattu manaapa.m carati.|| ||

7. Katha~n ca Visaakhe maatugaamo sambhata.m anurakkhati?|| ||

Idha Visaakhe, maatugaamo ya.m bhattaa aaharati dhana.m vaa dha~n~na.m vaa rajata.m vaa jaataruupa.m vaa,||
ta.m aarakkhena guttiyaa sampaadeti.|| ||

Tattha ca hoti adhutti athenii aso.n.dii avinaasikaa.|| ||

Eva.m kho Visaakhe, maatugaamo samabhata.m anurakkhati.|| ||

Imehi kho Visaakhe, catuhi dhammehi samannaagato maatugaamo idha lokavijayaaya pa.tipanno hoti,||
aya.msaa loko aaraddho hoti.|| ||

8. Catuhi kho Visaakhe, dhammehi samannaagato maatugaamo paralokavijayaaya pa.tipanno hoti,||
parassaa loko aaraddho hoti.|| ||

Katamehi catuhi?|| ||

9. Idha Visaakhe, maatugaamo saddhaa sampanno hoti,||
siilasampanno hoti,||
caagasampanno hoti,||
pa~n~naasampanno hoti.|| ||

10. Katha~n ca Visaakhe maatugaamo saddhaasampanno hoti?|| ||

Idha Visaakhe, maatugaamo saddho hoti,||
saddahati Tathaagatassa bodhi.m||
'iti pi so Bhagavaa araha.m sammaasambuddho vijjaacara.nasampanno Sugato lokaviduu anuttaro purisadammasaarathii Satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa' ti.|| ||

Eva.m kho Visaakhe, maatugaamo saddhaasampanno hoti.|| ||

11. Katha~n ca Visaakhe, maatugaamo siilasampanno hoti?|| ||

[271] Idha Visaakhe maatugaamo paa.naatipaataa pa.tivirataa hoti,||
adinnaadaanaa pa.tivirataa hoti||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirataa hoti||
musaa-vaadaa pa.tivirataa hoti||
suraameraya majjapamaada.t.thaanaa pa.tivirataa hoti.|| ||

Eva.m kho Visaakhe, maatugaamo siila sampannaa hoti.|| ||

12. Katha~n ca Visaakhe, maatugaamo caagasampanno hoti?|| ||

Idha Visaakhe maatugaamo vigatamalamaccherena cetasaa agaara.m ajajhaavasati muttaacaagaa payatapaa.nii vossaggarataa yaacayogaa daanasa.mvibhaagarataa.|| ||

Eva.m kho Visaakhe, maatugaamo caagasampannaa hoti.|| ||

13. Katha~n ca Visaakhe, maatugaamo pa~n~naasampanno hoti?|| ||

Idha Visaakhe, maatugaamo pa~n~navaa hoti udayatthagaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaadukkhakkhayagaaminiyaa.|| ||

Eva.m kho Visaakhe, maatugaamo pa~n~naasampannaa hoti.|| ||

Imehi kho Visaakhe, catuhi dhammehi samannaagato maatugaamo paralokavijayaaya pa.tipannaa hoti,||
parassa loko aaraddho hotii ti.|| ||

Susa.mvihitakammantaa sa'ngahiitaparijjanaa||
Bhattu manaapa.m carati sambhata.m anurakkhati.|| ||

Saddhaa siilena sampannaa vada~n~nuu viitamaccharaa,||
Nicca.m magga.m visodheti sotthaana.m samparaayika.m|| ||

Icc'ete a.t.tha dhammaa ca yassaa vijjanti naariyaa,||
Tam pi siilavati.m aahu dhamma.t.tha.m saccaavadini.m.|| ||

So.lasaakaarasampannaa a.t.tha'ngasusamaagataa,||
Taadisii siilavatii upaasikaa upapajjati devaloka.m manaapa.m.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement