Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
VIII. A.t.thaka Nipaata
V. Uposatha Vagga

Sutta 50

Dutiya Alokavijaya Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[271]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Pubbaaraame Migaaramaatupaasaade.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. Catuhi kho bhikkhave, dhammehi samannaagato maatugaamo idhalokavijayaaya pa.tipanno hoti,||
aya.msaa loko aaraddho hoti.|| ||

Katamehi catuhi?|| ||

3. Idha bhikkhave, maatugaamo susa.mvihitakammanto hoti sa'nghahitaparijanaa,||
bhattu manaapa.m carati,||
sambhata.m anurakkhati.|| ||

4. Katha~n ca bhikkhave, maatugaamo susa.mvihitakammanto hoti?|| ||

Idha bhikkhave, maatugaamo ye te bhattu abbhantaraa kammantaa 'u.n.naa' ti vaa 'kappaasaa' ti vaa,||
tattha dakkhaa hoti analasaa,||
tatrupaayaaya vima.msaaya samannaagataa ala.m kaatu.m ala.m sa.mvidhaatu.m.|| ||

Eva.m kho bhikkhave, maatugaamo susa.m [270] vihitakammanto hoti.|| ||

5. Katha~n ca bhikkhave maatugaamo sa'ngahitaparijano hoti?|| ||

Idha bhikkhave maatugaamo yo so bhattu abbhantaro antojano 'daasaa' ti vaa 'pessaa' ti vaa 'kammakaraa' ti vaa,||
tesa.m kata~n ca katato jaanaati.|| ||

Akata~n ca akatato jaanaati,||
gilaanakaanaa~n ca balaabala.m jaanaati,||
khaadaniiyabhojaniiya~n c'assa pacca.msena sa.mvibhajati.|| ||

Eva.m kho bhikkhave, maatugaamo sa'ngahitaparijano hoti.|| ||

6. Kata~n ca bhikkhave, maatugaamo bhattu manaapa.m carati?|| ||

Idha bhikkhave, maatugaamo ya.m bhattu amanaapasa'nkhaata.m,||
ta.m jiivitahetu pi na ajajhaavarati.|| ||

Eva.m kho bhikkhave, maatugaamo bhattu manaapa.m carati.|| ||

7. Katha~n ca bhikkhave maatugaamo sambhata.m anurakkhati?|| ||

Idha bhikkhave, maatugaamo ya.m bhattaa aaharati dhana.m vaa dha~n~na.m vaa rajata.m vaa jaataruupa.m vaa,||
ta.m aarakkhena guttiyaa sampaadeti.|| ||

Tattha ca hoti adhutti athenii aso.n.dii avinaasikaa.|| ||

Eva.m kho bhikkhave, maatugaamo samabhata.m anurakkhati.|| ||

Imehi kho bhikkhave, catuhi dhammehi samannaagato maatugaamo idha lokavijayaaya pa.tipanno hoti,||
aya.msaa loko aaraddho hoti.|| ||

8. Catuhi kho bhikkhave, dhammehi samannaagato maatugaamo paralokavijayaaya pa.tipanno hoti,||
parassaa loko aaraddho hoti.|| ||

Katamehi catuhi?|| ||

9. Idha bhikkhave, maatugaamo saddhaa sampanno hoti,||
siilasampanno hoti,||
caagasampanno hoti,||
pa~n~naasampanno hoti.|| ||

10. Katha~n ca bhikkhave maatugaamo saddhaasampanno hoti?|| ||

Idha bhikkhave, maatugaamo saddho hoti,||
saddahati Tathaagatassa bodhi.m||
'iti pi so Bhagavaa araha.m sammaasambuddho vijjaacara.nasampanno Sugato lokaviduu anuttaro purisadammasaarathii Satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa' ti.|| ||

Eva.m kho bhikkhave, maatugaamo saddhaasampanno hoti.|| ||

11. Katha~n ca bhikkhave, maatugaamo siilasampanno hoti?|| ||

Idha bhikkhave maatugaamo paa.naatipaataa pa.tivirataa hoti,||
adinnaadaanaa pa.tivirataa hoti||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirataa hoti||
musaa-vaadaa pa.tivirataa hoti||
suraameraya majjapamaada.t.thaanaa pa.tivirataa hoti.|| ||

Eva.m kho bhikkhave, maatugaamo siila sampannaa hoti.|| ||

12. Katha~n ca bhikkhave, maatugaamo caagasampanno hoti?|| ||

Idha bhikkhave maatugaamo vigatamalamaccherena cetasaa agaara.m ajajhaavasati muttaacaagaa payatapaa.nii vossaggarataa yaacayogaa daanasa.mvibhaagarataa.|| ||

Eva.m kho bhikkhave, maatugaamo caagasampannaa hoti.|| ||

13. Katha~n ca bhikkhave, maatugaamo pa~n~naasampanno hoti?|| ||

Idha bhikkhave, maatugaamo pa~n~navaa hoti udayatthagaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaadukkhakkhayagaaminiyaa.|| ||

Eva.m kho bhikkhave, maatugaamo pa~n~naasampannaa hoti.|| ||

Imehi kho bhikkhave, catuhi dhammehi samannaagato maatugaamo paralokavijayaaya pa.tipannaa hoti,||
parassa loko aaraddho hotii ti.|| ||

Susa.mvihitakammantaa sa'ngahiitaparijjanaa||
Bhattu manaapa.m carati sambhata.m anurakkhati.|| ||

Saddhaa siilena sampannaa vada~n~nuu viitamaccharaa,||
Nicca.m magga.m visodheti sotthaana.m samparaayika.m|| ||

Icc'ete a.t.tha dhammaa ca yassaa vijjanti naariyaa,||
Tam pi siilavati.m aahu dhamma.t.tha.m saccaavadini.m.|| ||

So.lasaakaarasampannaa a.t.tha'ngasusamaagataa,||
Taadisii siilavatii upaasikaa upapajjati devaloka.m manaapa.m.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement