Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 7

Jaaliya Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][pts] Eva.m me suta.m: eka.m samaya.m Bhagavaa Kosambiya.m viharati Ghositaaraame. Tena kho pana samayena dve pabbajitaa ma.n.disso ca paribbaajako jaaliyo ca daarupattikantevaasii yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu. Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.msu. Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu. Eka-m-anta.m .thitaa kho te dve pabbajitaa Bhagavanta.m etad avocu.m: "kin nu kho aavuso Gotama ta.m jiiva.m ta.m sariira.m? Udaahu a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariira.m?"Ti.

2. Tena haavuso su.naatha. Saadhuka.m manasi karotha. Bhaasissaamii'ti. 'Evamaavuso'ti kho te dve pabbajitaa Bhagavato paccassosu.m. Bhagavaa etad avoca:

3. (28). Idh'aavuso Tathaagato loke uppajjati araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa. So ima.m loka.m sadevaka.m samaaraka.m sabrahmaka.m sassama.na-braahma.ni.m paja.m sadeva-manussa.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedeti. So dhamma.m deseti aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m. Brahmacariya.m pakaaseti.

3. (29). Ta.m dhamma.m su.naati gahapati vaa gahapatiputto vaa a~n~natarasmi.m vaa kule paccaajaato. So ta.m dhamma.m sutvaa tathaagate saddha.m pa.tilabhati. So tena saddhaapa.tilaabhena samannaagato iti pa.tisa.mcikkhati: 'sambaadho gharaavaso rajaapatho1. Abbhokaaso pabbajjaa. Nayida.m sukara.m agaara.m ajjhaavasataa ekantaparipu.n.na.m ekantaparisuddha.m sa.mkhalikhita.m brahmacariya.m caritu.m. Yannuunaaha.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajeyya'nti.

1. Rajopatho, katthaci.

[BJT Page 348] (110)

So aparena samayena appa.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya mahanta.m vaa bhogakkhandha.m pahaaya appa.m vaa ~naatipariva.t.ta.m pahaaya mahanta.m vaa ~naatipariva.t.ta.m kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayati vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajati. So eva.m pabbajito samaano paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno a.numate tasu vajjesu bhaya-dassaavii. Samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu kaayakammavaciikammena samannaagato kusalena. Parisuddhaajiivo siilasampanno indriyesu guttadvaaro bhojane matta~n~nuu satisampaja~n~nesu samannaagato sattu.t.tho.

3. (29). Katha~n ca aavuso bhikkhu siilasampanno hoti? Idha aavuso bhikkhu paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirato hoti nihita-da.n.do nihita-sattho lajjii dayaapanno. Sabbapaa.nabhuhitaanukampi viharati. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Adinnaadaana.m pahaaya adinnaadaanaa pa.tivirato hoti dinnaadaayii dinna-paa.tika'nkhii. Athenena suci-bhuutena attanaa virahati. Idam pi'ssa hoti siilasmi.

Abrahmacariya.m pahaaya brahmacaarii hoti aaraa-caarii1 virato methunaa gaama-dhammaa. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Musaa-vaada.m pahaaya musaa-vaadaa pa.tivirato hoti sacca-vaadii sacca-sandho theto2 paccayiko avisa.mvaadako lokassa. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Pisu.na.m vaaca.m3 pahaaya pisu.naaya vaacaaya pa.tivirato hoti. Ito sutvaa na amutra akkhaataa imesa.m bhedaaya. Amutra vaa sutvaa na imesa.m akkhaataa amuusa.m bhedaaya. Iti bhinnaana.m vaa sandhaataa, sahitaana.m vaa anuppadaataa4 samaggaaraamo5 samagga-rato samagganandi.m samagga-kara.ni.m vaaca.m bhaasitaa hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Pharusa.m vaaca.m6 pahaaya pharusaaya vaacaaya pa.tivirato hoti. Yaa saa vaacaa ne'aa ka.n.na-sukhaa pemaniiyaa7 hadaya'n-gamaa porii bahujana-kantaa bahujaanamanaapaa, tathaaruupa.m8 vaaca.m bhaasitaa hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Samphappalaapa.m pahaaya samphappalaapaa pa.tivirato hoti kaala-vaadii bhuuta-vaadii attha-vaadii dhamma-vaadii vinaya-vaadii. Nidhaanavati.m vaaca.m bhaasitaa hoti kaalena saapadesa.m pariyantavati.m atthasa~nhita.m. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

1. Anaacaari, machasa.m.

2. .Theto, syaa.

3. Pisu.naavaaca.m, [PTS.]

4. Anuppaadaataa, [PTS.]

5. Samaggaraamo, machasa.m.

6. Pharusaavaaca.m, [PTS.] Sitira

7. Pemaniyaa, machasa.m. 8. Evaruupi.m. [PTS.] Sitira.

[BJT Page 348] (112)

3 (30). Biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa1 pa.tivirato hoti. Ekabhatatiko2 hoti rattuparato3 pa.tivirato4 vikaala-bhojanaa. Nacca-giita-vaadita-visuuka-dassanaa5 pa.tivirato hoti. Maalaagandhavilepanadhaara.nama.n.danavibhusana.t.thaanaa pa.tivirato hoti. Uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti. Jaataruupa-rajata-pa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti. Aamakaba~n~napa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti. Aamakama.msapa.tigaggaha.naa6 pa.tivirato hoti. Itthi-kumaarika-pa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti. Daasi-daasa-pa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti. Aj-e'aka-pa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti. Kukku.ta-suukara-pa.tiggaha.naa6 pa.tivirato hoti. Hatthigavassava'avaa7 pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti. Khetta-vatthu-pa.tiggaha.naa pa.tivirato hoti. Duuteyyapahe.na8 gamanaanuyogaa pa.tivirato hoti. Kaya-vikkayaa pa.tivirato hoti. Tulaakuu.ta-ka.msakuu.ta-maanakuu.taa9 pa.tivirato hoti. Ukko.tanava~n cananikatisaaci10 yogaa pa.tivirato hoti. Chedanavadhabandhanaviparaamosaaalopasahasaakaraa11 pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Cullasiila.m12 ni.t.thita.m

3. (31). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m biijagaama-bhuutagaama-samaarambha.m13 anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: muula-biija.m khandha-biija.m phalu-biija.m14 agga-biija.m bijabiijameva15 pa~ncama.m. Iti vaa iti evaruupaa16 biijagaama-bhuutagaama-samaarambhaa17 pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

3. (32). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m sannidhi-kaara-paribhoga.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: anna-sannidhi.m paana-sannidhi.m vattha-sannidhi.m yaana-sannidhi.m sayana-sannidhi.m gandha-sannidhi.m aamisa-sannidhi.m. Iti vaa iti evaruupaa sannidhi-kaara-paribhogaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilassami.m.

1. Samaarabbhaa, machasa.m.

2. Eka.m bhattiko, machasa.m.

3. Rattuparato, machasa.m.

4. Virato, the. Se.

5. Visuuka.m, machasa.m.

6. Pariggaha.naa, (sabbattha)

7. Gavassa.m, se. Va'ava.m, machasa.m.

8. Pahi.na, siimu. Machasa. Syaa.

9. Kuu.ta.m, machasa.m.

10. Saavi, machasa.m.

11. Sahasa.m, machasa.m.

12. Cuu.la siila.m, machasa.m.

13. Samaarabbhaa, machasa.m.

14. Phala.m, se. Phalu.m, si. The.

15. Bija biija.m eva. The.

16. Iti evarupaa, kesuci.

17. Samaarabbhaa, machasa.m.

[BJT Page 348] (114)

3. (33). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m visukadassana.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: nacca.m giita.m vaadita.m pekkha.m akkhaata.m paa.nissara.m vetaala.m kumbhathuuna.m Sobha-nagaraka.m1 ca.n.daala.m va.msa.m dhopanaka.m2 hatthi-yuddha.m assa-yuddha.m mahisayuddha.m3 usabhayuddha.m ajayuddha.m me.n.dayuddha.m4 kukku.tayuddha.m va.t.takayuddha.m da.n.da-yuddha.m mu.t.thi-yuddha.m5 nibBuddha.m uyyodhika.m balagga.m senaabyuuha.m a.niikadassana.m6. Iti vaa iti evaruupaa visuuka-dassanaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

3. (34). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m juuta-ppamaada-.t.thaanaanuyoga.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: a.t.tha-pada.m dasa-pada.m aakaasa.m parihaara-patha.m sannika.m khalika.m gha.tika.m salaaka-hattha.m akkha.m pa'ngaciira.m va'nkaka.m mokkhacika.m ci'ngulaka.m pattaa.lhaka.m rathaka.m dhanuka.m akkharika.m manesika.m yathaa-vajja.m. Iti vaa iti evaruupaa juuta-ppamaada-.t.thaanaanuyogaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

3. (35). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m uccaa-sayana-mahaasayana.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: aadandi.m palla'nka.m gonaka.m cittaka.m pa.tika.m pa.talika.m tuulika.m vikatika.m udda-lomi.m ekanta-lomi.m ka.t.thi'ssa.m koseyya.m kuttaka.m hatthatthara.m assatthara.m rathatthara.m ajina-ppave.ni.m kaadali-miga-pavara-pacc'atthara.na.m sa-uttara-cchada.m ubhato-lohitakuupadhaana.m. Iti vaa iti evaruupaa uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

1. Sobhanagaraka.m, katthaci. Sobhanakaraka.m, [PTS.] Sobhanagharaka.m, machasa.m.

2. Dhovana.m, katthaci. Dhopana.m, sitira.

3. Mahi.msa.m, machasa.m.

4. Me.n.daka.m, machasa.m.

5. Siihala potthakesu na dissati.

6. Aniika - kesuci.

[BJT Page 348] (116)

3. (36). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaadeyyaati bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m ma.n.dana-vibhusana-.t.thaanaanuyoga.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: ucchaadana.m parimaddana.m nahaapana.m sambaahana.m aadaasa.m a~njana.m maalaa-vilepana.m mukkha-cu.n.naka.m1 mukhalepana.m2 hattha-bandha.m sikhaa-bandha.m da.n.daka.m naa.lika.m khagga.m chatta.m citruupaahana.m u.nahiisa.m ma.ni.m vaala-viijani.m odaataani vatthaani diigha-dasaani. Iti vaa iti evaruupaa ma.n.dana-vibhusana-.t.thaanaanuyogaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

3. (37). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaadeyyaati bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m tiracchaana-katha.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: raaja-katha.m cora-katha.m mahaamatta-katha.m senaa-katha.m bhaya-katha.m yuddha-katha.m anna-katha.m paana-katha.m vattha-katha.m sayana-katha.m maalaa-katha.m gandha-katha.m ~naati-katha.m yaana-katha.m gaama-katha.m nigama-katha.m nagara-katha.m janapada-katha.m itthi-katha.m purisakatha.m (kumaarakatha.m kumaarikatha.m)3 suura-katha.m visikhaa-katha.m kumbha.t.thaana-katha.m pubba-peta-katha.m naanatta-katha.m lokakkhaayika.m samuddakkhaayika.m itibhavaabhava-katha.m. Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-kathaaya pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

3. (38). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaa viggaahika-katha.m anuyuttaa viharanti, seyyathiida.m: "na tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaasi. Aha.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanaami. Ki.m tva.m ima.m Dhamma-Vinaya.m aajaanissasi? Micchaa-pa.tipanno tmasi. Ahamasmi sammaapa.tipanno. Sahita.m me, asahita.m te. Pure vacaniiya.m pacchaa avaca. Pacchaa vacaniiya.m pure avaca. Aavici.n.nan4 te viparaavatta.m. Aaropito te vaado. Niggahiito tvam asi. Cara vaadappamokkhaaya. Nibbe.thehi vaa sace pahosii" ti. Iti vaa iti evaruupaaya viggahikakathaaya pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

3. (39). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaadeyyaati bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupa.m duuteyya-pahi.na-gamanaanuyogamanuyruttaa viharanti, seyyathiida.m: ra~n~na.m raajamahaamantaana.m khattiyaana.m braahma.naana.m gahapatikaana.m kumaaraana.m "idha gaccha. Amutraagaccha. Ida.m hara. Amutra ida.m aaharaa" ti. Iti vaa iti evaruupaa duuteyya-pahi.na-gamanaanuyogaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

1. Mukhacu.n.na.m, machasa.m.

2. Mukhaalepana.m, siimu.

3. Marammapotthakesuyeva dissate

4. Avici.n.na.m, kesuci.

[BJT Page 348] (118)

3. (40). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te kuhakaa ca honti lapakaa ca nemittikaa ca nippesikaa ca laabhena ca laabha.m nijigi.msitaaro. Iti vaa iti evaruupaa kuhalapanaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

Majjhimasiila.m ni.t.thita.m.

3. (41). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m1 kappenti, seyyathiida.m: a'nga.m nimitta.m uppaata.m2 supi.na.m3 lakkha.na.m muusikacchinna.m aggi-homa.m dabbi-homa.m thusa-homa.m ta.n.dula-homa.m sappihema.m tela-homa.m mukhahoma.m lohita-homa.m a'nga-vijjaa vatthu-vijjaa khatta-vijjaa4 siva-vijjaa bhuuta-vijjaa bhuri-vijjaa ahi-vijjaa visa-vijjaa vicchika-vijjaa muusika-vijjaa saku.na-vijjaa vaayasa-vijjaa pakkajjhaana.m5 saraparittaana.m migacakka.m. Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

3. (42). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti, seyyathiida.m: ma.ni-lakkha.na.m vattha-lakkha.na.m da.n.da-lakkha.na.m6 asikalakkha.na.m usu-lakkha.na.m dhanu-lakkha.na.m aavudha-lakkha.na.m7 itthi-lakkha.na.m purisa-lakkha.na.m kumaara-lakkha.na.m kumaarilakkha.na.m daasa-lakkha.na.m daasilakkha.na.m hatthi-lakkha.na.m assa-lakkha.na.m mahisa-lakkha.na.m8 usabha-lakkha.na.m go-lakkha.na.m9 aja-lakkha.na.m me.n.da-lakkha.na.m10 kukku.ta-lakkha.na.m va.t.takalakkha.na.m godhaa-lakkha.na.m ka.n.nikaa-lakkha.na.m kacchapa-lakkha.na.m miga-lakkha.na.m. Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

3. (43). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti seyyathiida.m: ra~n~na.m niyyaana.m bhavissati, ra~n~na.m aniyyaana.m bhavissati, abbhantaraana.m ra~n~na.m upayaana.m bhavissati, baahiraana.m ra~n~na.m apayaana.m bhavissati, baahiraana.m ra~n~na.m upayaana.m bhavissati, abbhantaraana.m ra~n~na.m apayaana.m bhavissati, abbhantaraana.m ra~n~na.m jayo bhavissati, abbhantaraana.m ra~n~na.m paraajayo bhavissati. Iti imassa jayo bhavissati. Imassa paraajayo bhavissati. Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

1. Jiivita.m, machasa.m.

2. Uppaada.m, siimu.

3. Supina.m, machasa.m. Supi.naka.m, si.

4. Khetta.m, kesuci.

5. Pakkha, kesuci.

6. Da.n.dalakkha.na.m satthalakkha.na.m, machasa.m.

7. Aayudha, kesuci.

8. Mahi.msa, machasa.m.

9. Go.na, machasa.m.

10. Me.n.daka, kesuci.

[BJT Page 348] (120)

3. (44). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti. Seyyathiida.m: canda-ggaaho bhavissati. Suriyaggaaho bhavissati. Nakkhattagaaho bhavissati. Candima-suriyaana.m patha-gamana.m bhavissati. Candima-suriyaana.m uppatha-gamana.m bhavissati. Nakkhattaana.m patha-gamana.m bhavissati. Nakkhattaana.m uppatha-gamana.m bhavissati. Ukkaapaato bhavissati. Diisaa.daaho bhavissati. Bhuumi-caalo bhavissati. Devadunduubhi bhavissati. Candima-suriya-nakkhattaana.m uggamana.m ogamana.m1 sa.mkilesa.m vodaana.m bhavissati. Eva.m-vipaako canda-ggaaho bhavissati. Eva.m-vipaako suriya-ggaaho bhavissati. Eva.m-vipaako nakkhatta-ggaaho bhavissati. Eva.mvipaaka.m candima-suriyaana.m patha-gamana.m bhavissati. Eva.mvipaaka.m candima-suriyaana.m uppatha-gamana.m bhavissati. Eva.mvipaaka.m nakkhattaana.m patha-gamana.m bhavissati. Eva.mvipaaka.m nakkhattaana.m uppatha-gamana.m bhavissati. Eva.m-vipaako ukkaa-paato bhavissati. Eva.m-vipaako disaa-.daaho bhavissati. Eva.m-vipaako bhumivaalo bhavissati. Eva.m-vipaako deva-dunduubhi bhavissati. Eva.m-vipaako candima-suriya-nakkhattaana.m uggamana.m ogamana.m sa'nkilesa.m vodaana.m bhavissati. Iti vaa evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

3. (45). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti. Seyyathiida.m: subbu.t.thikaa bhavissati. Dubbu.t.thikaa bhavissati. Subhikkha.m bhavissati. Dubbhikkha.m bhavissati. Khema.m bhavissati. Bhaya.m bhavissati. Rogo bhavissati. Aarogya.m bhavissati. Muddaa ga.nanaa sa.mkhaana.m kaaveyya.m lokaayata.m. Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

3. (46). Yathaa pana pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti. Seyyathiida.m: aavaahana.m vivaahana.m sa.mvadana.m vivadana.m sa.mkira.na.m vikira.na.m subhaga-kara.na.m dubbhaga-kara.na.m viruddha-gabbha-kara.na.m jivhaa-nitthaddana.m2 hanusa.mhatana.m hatthaabhijappana.m hanujappana.m ka.n.na-jappana.m aadaasa-pa~nha.m kumaaripa~nha.m deva-pa~nha.m aadiccupa.t.thaana.m Mahat-upa.t.thaana.m abbhujjalana.m sirivhaayana.m. Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

1. Oggamana.m, kesuci.

2. Jivhaanitthaddhana.m. Bahusu.

[BJT Page 348] (122)

3. (47). Yathaa vaa pan'eke bhonto sama.na-braahma.naa saddhaa-deyyaani bhojanaani bhu~njitvaa te evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivena jiivika.m kappenti. Seyyathiida.m: santi-kamma.m pa.nidhi-kamma.m bhuutakamma.m bhurikamma.m vassa-kamma.m vossa-kamma.m vatthu-kamma.m vatthu-parikira.na.m aacamana.m nahaapana.m juhana.m vamana.m virecana.m uddha-virecana.m adho-virecana.m siisa-virecana.m ka.n.na-tela.m netta-tappana.m natthu-kamma.m a~njana.m pacca~njana.m saalaakiya.m sallakattiya.m daaraka-tikicchaa muula-bhesajjaana.m anuppadaana.m osadhiina.m pa.timokkhaa. Iti vaa iti evaruupaaya tiracchaana-vijjaaya micchaajiivaa pa.tivirato hoti. Idam pi'ssa hoti siilasmi.m.

3. (48). Sa kho1 so aavuso bhikkhu eva.m siilasampanno na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m siilasa.mvarato. seyyathaa pi mahaaraaja khattiyo muddhaavasitto2 nihatapaccaamittona kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m paccatthikato, evam eva kho aavuso bhikkhu eva.m siilasampanno na kutoci bhaya.m samanupassati yad ida.m siilasa.mvarato. So iminaa ariyena siilakkhandhena samannaagato ajjhatta.m anavajjasukha.m pa.tisa'nvedeti. Eva.m kho aavuso bhikkhu siilasampanno hoti.

4. Katha~n ca aavuso bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti? Idha aavuso bhikkhu cakkhunaa ruupa.m disvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii. Yatvaadhikara.nam ena.m cakkhundriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m3 tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati. Rakkhati cakkhundriya.m cakkhundriye sa.mvara.m aapajjati. Sotena sadda.m sutvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii. Yatvaadhikara.nam ena.m sotindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati. Rakkhati sotindriya.m sotindriye sa.mvara.m aapajjati. Ghaa.nena gandha.m ghaayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii. Yatvaadhikara.nam ena.m ghaanindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati. Rakkhati ghaanindriya.m ghaanindriye sa.mvara.m aapajjati. Jivhaaya rasa.m saayitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii. Yatvaadhikara.nam ena.m jivhindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati. Rakkhati jivhindriya.m jivhindriye sa.mvara.m aapajjati. Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii. Yatvaadhikara.nam ena.m kaayindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati. Rakkhati kaayindriya.m kaayindriye sa.mvara.m aapajjati. Manasaa dhamma.m vi~n~naaya na nimittaggaahii hoti naanuvya~njanaggaahii. Yatvaadhikara.nam ena.m manindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvassaveyyu.m tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati. Rakkhati manindriya.m. Manindriye sa.mvara.m aapajjati. So iminaa ariyena indriyasa.mvarena samannaagato ajjhatta.m abyaasekasukha.m pa.tisa'nvedeti. Eva.m kho aavuso bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti.

5. Katha.m ca aavuso bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti? Idh'aavuso bhikkhu abhikkante pa.tikkante sampajaanakaarii hoti. Aalokite vilokite sampajaanakaarii hoti. Sami~njite1 pasaarite sampajaanakaarii hoti. Sa'nghaa.tipattaciivaradhaara.ne sampajaanakaarii hoti. Asite piite khaayite saayite sampajaanakaarii hoti. Uccaarapassaavakamme sampajaanakaarii hoti. Gate .thite nisinne sutte jaagarite bhaasite tu.nhiibhaave sampajaanakaarii hoti. Eva.m kho aavuso bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti.

6. Katha~n ca aavuso bhikkhu santu.t.tho hoti? Idh'aavuso bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaariyena ciivarena kucchiparihaariyena pi.n.dapaatena. So yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati. seyyathaa pi aavuso pakkhi saku.no yena yen'eva .deti sapattabhaaro'va .deti, evam eva kho mahaaraaja bhikkhu santu.t.tho hoti kaayaparihaariyena ciivarena kucchiparihaariyena pi.n.dapaatena. So yena yen'eva pakkamati samaadaayeva pakkamati. Eva.m kho aavuso bhikkhu santu.t.tho hoti.

7. So iminaa ca ariyena siilakkhandhena samannaagato iminaa ca ariyena indriyasa.mvarena samannaagato iminaa ca ariyena satisampaja~n~nena samannaagato imaaya ca ariyaaya santu.t.thiyaa samannaagato vivitta.m senaasana.m bhajati ara~n~na.m rukkhamuula.m pabbata.m kandara.m giriguha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaalapu~nja.m. So pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa uju.m kaaya.m pa.nidhaaya parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa, so abhijjha.m loke pahaaya vigataabhijjhena cetasaa viharati. Abhijjhaaya citta.m parisodheti. vyaapaadapadosa.m pahaaya abyaapannacitto viharati sabbapaa.nabhuutahitaanukampi. vyaapaadapadosaa citta.m parisodheti. Thiinamiddha.m pahaaya vigatathiinamiddho viharati aalokasa~n~nii sato sampajaano. Thiinamiddhaa citta.m parisodheti. Uddhaccakukkucca.m pahaaya anuddhato viharati ajjhatta.m vuupasannacitto. Uddhaccakukkuccaa citta.m parisodheti. Vicikiccha.m pahaaya ti.n.navicikiccho viharati akatha.mkathii kusalesu dhammesu. Vicikicchaaya citta.m parisodheti.

[BJT Page 350]

seyyathaa pi aavuso puriso i.na.m aadaaya kammante payojeyya, tassa te kammantaa samijjheyyu.m, so yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca byantiikareyya, siyaa c'assa uttari.m avasi.t.tha.m daarabhara.naaya, tassa evam assa: "aha.m kho pubbe i.na.m aadaaya kammante payojesi.m. Tassa me te kammantaa samijjhi.msu. So'ha.m yaani ca poraa.naani i.namuulaani taani ca byanti akaasi.m. Atthi ca me uttari.m avasi.t.tha.m daarabhara.naayaa" ti. So tatonidaana.m labhetha paamojja.m, adhigaccheyya somanassa.m.

seyyathaa pi aavuso puriso aabaadhiko assa dukkhito baa.lhagilaano, bhatta.m c'assa nacchaadeyya, na c'assa kaaye balamattaa, so aparena samayena tamhaa aabaadhaa mucceyya, bhatta~nc'assa chaadeyya, siyaa c'assa kaaye balamattaa, tassa evam assa: "aha.m kho pubbe aabaadhiko ahosi.m dukkhito baa.lhagilaano. Bhatta.m ca me nacchaadesi. Nacassa me aasi kaaye balamattaa. So'mhi etarahi tamhaa aabaadhaa mutto bhatta~n ca me chaadeti. Atthi ca me kaaye balamattaa" ti. So tato nidaana.m labhetha paamojja.m, adhigaccheyya somanassa.m.

seyyathaa pi aavuso puriso bandhanaagaare baddho assa, so aparena samayena tamhaa bandhanaagaaraa mucceyya sotthinaa abbayena, na c'assa ki~nci bhogaana.m vayo, tassa evam assa: "aha.m kho pubbe bandhanaagaare baddho ahosi.m. So'mhi etarahi tamhaa bandhanaagaaraa mutto sotthinaa abbayena. N'atthi ca me ki~nci bhogaana.m vayo" ti. So tatonidaana.m labhetha paamojja.m, adhigaccheyya somanassa.m.

seyyathaa pi aavuso puriso daaso assa anattaadhiino paraadhiino na yenakaama'ngamo, so aparena samayena tamhaa daasabyaa mucceyya attaadhiino aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo, tassa evam assa: "aha.m kho pubbe daaso ahosi.m anattaadhiino paraadhiino na yenakaama'ngamo, so'mhi etarahi tamhaa daasabyaa mutto attaadhiino aparaadhiino bhujisso yenakaama'ngamo" ti. So tatonidaana.m labhetha paamojja.m, adhigaccheyya somanassa.m.

seyyathaa pi aavuso puriso sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajjeyya dubbhikkha.m sappa.tibhaya.m. So aparena samayena ta.m kantaara.m nitthareyya, sotthinaa gaamanta.m anupaapu.neyya khema.m appa.tibhaya.m, tassa evam assa: "aha.m kho pubbe sadhano sabhogo kantaaraddhaanamagga.m pa.tipajji.m dubbhikkha.m sappa.tibhaya.m. So'mhi etarahi ta.m kantaara.m ti.n.no sotthinaa gaamanta.m anuppatto khema.m appa.tibhayan" ti. So tato nidaana.m labhetha paamojja.m adhigaccheyya somanassa.m.

Evam eva kho aavuso bhikkhu yathaa i.na.m yathaa roga.m yathaa bandhanaagaara.m yathaa daasabya.m yathaa kantaaraddhaanamagga.m eva.m ime pa~nca niivara.ne appahii.ne attani samanupassati. seyyathaa pi aavuso aana.nya.m yathaa aarogya.m yathaa bandhanaa mokkha.m yathaa bhujissa.m yathaa khemantabhuumi.m evam eva kho aavuso bhikkhu ime pa~nca niivara.ne pahii.ne attani samanupassati.

Tassime pa~nca niivara.ne pahii.ne attani samanupassato paamojja.m jaayati. Pamuditassa piiti jaayati. Piitimanassa kaayo passambhati. Passaddhakaayo sukha.m vedeti. Sukhino citta.m samaadhiyati.

So vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati. So imameva kaaya.m vivekajena piitisukhena abhisanteti1 parisanteti paripuureti parippharati. Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

seyyathaa pi aavuso dakkho nahaapako vaa nahaapakantevaasii vaa ka.msathaale nahaaniiyavu.n.naani aakiritvaa udakena paripphosaka.m paripphosaka.m sanneyya saaya.m nahaaniiyapi.n.di snehaanugataa snehaparetaa santarabaahiraa phu.taa snehena na ca pagghara.nii-

Evam eva kho aavuso bhikkhu imameva kaaya.m vivekajena piitisukhena abhisanteti parisenteti paripuureti parippharati. Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa vivekajena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

Yo nu kho aavuso eva.m jaanaati eva.m passati, kallannu kho tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa?Ti.

"Yo so aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kalla.m tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.vaa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa" ti.

Aha.m kho pan'eta.m aavuso eva.m jaanaami eva.m passaami. Atha ca panaaha.m na vadaami 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.vaati.

8. Puna ca para.m aavuso bhikkhu vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m [160] dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati. So imameva kaaya.m samaadhijena piitisukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati. Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

seyyathaa pi aavuso udakarahado ubbhidodako, tassa nev'assa puratthimaaya disaaya udakassa aayamukha.m, na dakkhi.naaya disaaya udakassa aayamukha.m, na pacchimaaya disaaya udakassa aayamukha.m, na uttaraaya disaaya udakassa aayamukha.m, devo ca na kaalena kaala.m sammaa dhaara.m anupaveccheyya, atha kho tamhaa ca udakarahadaa siitaa vaaridhaaraa ubbhijjitvaa tameva udakarahada.m siitena vaarinaa abhisandeyya parisandeyya paripuureyya paripphareyya, naassa ki~nci sabbaavato udakarahadassa vaarinaa siitena apphu.ta.m assa-

Evam eva kho aavuso bhikkhu imameva kaaya.m samaadhijena piitisukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati. Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa samaadhijena piitisukhena apphu.ta.m hoti.

Yo nu kho aavuso eva.m jaanaati eva.m passati, kallannu kho tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa?Ti.

"Yo so aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kalla.m tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.vaa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa" ti.

Aha.m kho pan'eta.m aavuso eva.m jaanaami eva.m passaami. Atha ca panaaha.m na vadaami 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.vaati.

Puna ca para.m aavuso bhikkhu piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti. Yanta.m ariyaa aacikkhanti: 'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.

So imameva kaaya.m nippiitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripuureti, parippharati naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.

seyyathaa pi aavuso uppaliniya.m vaa paduminiya.m vaa pu.n.dariikiniya.m vaa appekaccaani uppalaani vaa padumaani vaa pu.n.dariikaani vaa udake jaataani udake sa.mvaddhaani udakaanuggataani antonimuggaposiini taani yaava caggaa yaava ca muulaa siitena vaarinaa abhisannaani parisannaani paripuuraani, paripphu.taani naassaa ki~nci sabbaavata.m uppalaana.m vaa padumaana.m vaa pu.n.dariikaana.m vaa siitena vaarinaa apphu.ta.m assa.

Evam eva kho aavuso bhikkhu imameva kaaya.m nippiitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripuureti parippharati. Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa nippiitikena sukhena apphu.ta.m hoti.

[BJT Page 352]

Yo nu kho aavuso eva.m jaanaati eva.m passati, kallannu kho tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa?Ti.

"Yo so aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kalla.m tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.vaa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa" ti.

Aha.m kho pan'eta.m aavuso eva.m jaanaami eva.m passaami. Atha ca panaaha.m na vadaami 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.vaati.

9. Puna ca para.m aavuso bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubb'eva somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha-m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati. So imameva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti. Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.

seyyathaa pi aavuso puriso odaatena vatthena sasiisa.m paarupitvaa nisinno assa, naassa ki~nci sabbaavato kaayassa odaatena vatthena apphu.ta.m assa, evam eva kho aavuso bhikkhu imameva kaaya.m parisuddhena cetasaa pariyodaatena pharitvaa nisinno hoti. Naassa ki~nci sabbaavato kaayassa parisuddhena cetasaa pariyodaatena apphu.ta.m hoti.

Yo nu kho aavuso eva.m jaanaati eva.m passati, kallannu kho tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa?Ti.

"Yo so aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kalla.m tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.vaa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa" ti.

Aha.m kho pan'eta.m aavuso eva.m jaanaami eva.m passaami. Atha ca panaaha.m na vadaami 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.vaati.

10. Puna ca para.m aavuso so bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte ~naa.nadassanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So eva.m pajaanaati: "aya.m kho me kaayo ruupii caatum-mahaa-bhuutiko maataa-pettika-sambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadanaparimaddanabhedanaviddha.msanadhammo. Ida.m ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddha'nti.

seyyathaa pi aavuso ma.ni veeriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato accho vippasanno anaavilo sabbaakaarasampanno, tatra'ssa sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa. Tam ena.m cakkhumaa puriso hatthe karitvaa paccavekkheyya "aya.m kho ma.ni veeriyo subho jaatimaa a.t.tha.mso suparikammakato, accho vippasanno anaavilo sabbaakaarasampanno. Tatirada.m sutta.m aavuta.m niila.m vaa piita.m vaa lohita.m vaa odaata.m vaa pa.n.dusutta.m vaa" ti.

Evam eva kho aavuso bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte ~naa.nadassanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So eva.m pajaanaati aya.m kho me kaayo ruupii caatum-mahaa-bhuutiko maataa-pettika-sambhavo odanakummaasuupacayo aniccucchaadanaparimaddanabhedanaviddha.msanadhammo. Ida.m ca pana me vi~n~naa.na.m ettha sita.m ettha pa.tibaddhanti.

Idam pi kho mahaaraaja sandi.t.thika.m saama~n~naphala.m purimehi sandi.t.thikehi saama~n~naphalehi abhikkantatara~nca pa.niitatara~nca.

11. Puna ca para.m aavuso so eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte manomaya.m kaaya.m abhinimminanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminaati ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m ahiinindriya.m,

seyyathaa pi aavuso puriso mu~njamhaa isika.m pavaaheyya. Tassa evam assa: aya.m mu~njo aya.m isikaa a~n~no mu~njo a~n~naa isikaa mu~njamhaatv eva isikaa pavaa'haati.

seyyathaa pi vaa pana aavuso puriso asi.m kosiyaa pavaaheyya. Tassa evam assa: "aya.m asi aya.m kosi, a~n~no asi a~n~naa kosi, kosiyaatv eva asi pavaa'ho" ti.

seyyathaa pi vaa pana aavuso puriso aha.m kara.n.daa uddhareyya. Tassa evam assa: "aya.m ahi aya.m kara.n.do, a~n~no ahi a~n~no kara.n.do, kara.n.daatv eva ahi ubbhato" ti.

Evam eva kho aavuso bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudrabhuute kammaniye .thite aanejjappatte manomaya.m kaaya.m abhinimminanaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So imamhaa kaayaa a~n~na.m kaaya.m abhinimminaati ruupi.m manomaya.m sabba'ngapacca'ngi.m ahiinindriya.m.

[BJT Page 354]

12. So eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte iddhividhaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So aneka-vihita.m iddhividha.m paccanubhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti bahudhaapi hutvaa eko hoti, aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati seyyathaa pi aakaase, pa.thaviyaa'pi ummujjanimujja.m karoti seyyathaa pi udake, udake'pi abhijjamaane gacchati seyyathaa pi pa.thaviya.m, aakaase'pi palla'nkena kamati seyyathaa'pi pakkhi saku.no. Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa paraamasati parimajjati. Yaava brahmalokaapi kaayena vasa.m vatteti.

seyyathaa pi aavuso dakkho kumbhakaaro vaa kumbhakaarantevaasii vaa suparikammakataaya mattikaaya ya.m yadeva bhaajanavikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

seyyathaa pi vaa pana aavuso dakkho dantakaaro vaa dantakaarantevaasii vaa suparikammakatasmi.m dantasmi.m ya.m yadeva dantavikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

seyyathaa pi vaa pana aavuso dakkho suva.n.nakaaro vaa suva.n.nakaarantevaasii vaa suparikammakatasmi.m suva.n.nasmi.m ya.m yadeva suva.n.navikati.m aaka'nkheyya ta.m tad eva kareyya abhinipphaadeyya-

Evavema kho aavuso bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte iddhividhaaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So aneka-vihita.m iddhividha.m paccanubhoti: eko pi hutvaa bahudhaa hoti. Bahudhaa'pi hutvaa eko hoti. Aaviibhaava.m tirobhaava.m tiroku.d.da.m tiropaakaara.m tiropabbata.m asajjamaano gacchati seyyathaa pi aakaase. Pa.thaviyaa'pi ummujjanimujja.m karoti seyyathaa pi udake. Udake'pi abhijjamaane gacchati seyyathaa pi pa.thaviya.m. Aakaase'pi palla'nkena kamati seyyathaa pi pakkhi saku.no. Ime'pi candimasuriye eva.mmahiddhike eva.mmahaanubhaave paa.ninaa paraamasati parimajjati. Yaava brahmalokaa'pi kaayena vasa.m vatteti.

13. Puna ca para.m aavuso bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte dibbaaya sotadhaatuyaa citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike ca.

seyyathaa pi aavuso puriso addhaanamaggapa.tipanno, so su.neyya bherisaddampi mudi'ngasaddampi sa'nkhapa.navade.n.dimasaddampi, tassa evam assa: bherisaddo i' ti pi mudi'ngasaddo

I' ti pi sa'nkhapa.navade.n.dimasaddo i' ti.i. Evam eva kho aavuso bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte dibbaaya sotadhaatuyaa citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So dibbaaya sotadhaatuyaa visuddhaaya atikkantamaanusikaaya ubho sadde su.naati dibbe ca maanuse ca ye duure santike ca.

Yo nu kho aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kallannu kho tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa?Ti.

"Yo so aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kalla.m tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.vaa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa" ti.

Aha.m kho pan'eta.m aavuso eva.m jaanaami eva.m passaami. Atha ca panaaha.m na vadaami 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aati.

13. Puna ca para.m aavuso bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte cetopariya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: "saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati. Viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati. Sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittanti pajaanaati. Viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati. Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati. Viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati. Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaati. Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati. Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati. Amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati. Sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cittanti pajaanaati. Anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati. Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati. Asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati. Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati. Avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati.

seyyathaa pi aavuso itthi vaa puriso vaa daharo vaa yuvaa ma.n.danakajaatiko aadaase vaa parisuddhe pariyodaate acche vaa udakapatte saka.m mukhanimitta.m paccavekkhamaano saka.nika.m vaa saka.nikanti jaaneyya, aka.nika.m vaa aka.nikanti jaaneyya-

Evam eva kho aavuso bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte cetopariya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti.

So parasattaana.m parapuggalaana.m cetasaa ceto paricca pajaanaati: saraaga.m vaa citta.m saraaga.m cittanti pajaanaati viitaraaga.m vaa citta.m viitaraaga.m cittanti pajaanaati. Sadosa.m vaa citta.m sadosa.m cittanti pajaanaati. Viitadosa.m vaa citta.m viitadosa.m cittanti pajaanaati. Samoha.m vaa citta.m samoha.m cittanti pajaanaati viitamoha.m vaa citta.m viitamoha.m cittanti pajaanaati. Sa'nkhitta.m vaa citta.m sa'nkhitta.m cittanti pajaanaati. Vikkhitta.m vaa citta.m vikkhitta.m cittanti pajaanaati. Mahaggata.m vaa citta.m mahaggata.m cittanti pajaanaati amahaggata.m vaa citta.m amahaggata.m cittanti pajaanaati. Sauttara.m vaa citta.m sauttara.m cittanti pajaanaati*. Anuttara.m vaa citta.m anuttara.m cittanti pajaanaati. Samaahita.m vaa citta.m samaahita.m cittanti pajaanaati asamaahita.m vaa citta.m asamaahita.m cittanti pajaanaati. Vimutta.m vaa citta.m vimutta.m cittanti pajaanaati avimutta.m vaa citta.m avimutta.m cittanti pajaanaati.

Yo nu kho aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kallannu kho tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa?Ti.

"Yo so aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kalla.m tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.vaa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa" ti.

Aha.m kho pan'eta.m aavuso eva.m jaanaami eva.m passaami. Atha ca panaaha.m na vadaami 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aati.

Puna ca para.m aavuso bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo tisa.mmpi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi aneke'pi sa.mva.t.takappe aneke'pi viva.t.takappe aneke'pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.m-naamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m sukhadukkhapa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto. So tato cuto amutra upapaadi.m tatraapaasi.m eva.m-naamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto. So tato cuto idhuupapanno'ti. Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.

seyyathaa pi aavuso puriso sakamhaa gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya tamhaa'pi gaamaa a~n~na.m gaama.m gaccheyya. So tamhaa gaamaa saka.m yeva gaama.m paccaagaccheyya. Tassa evam assa: 'aha.m kho sakamhaa gaamaa amu.m gaama.m agacchi.m tatra eva.m a.t.thaasi.m eva.m nisiidi.m eva.m abhaasi.m eva.m tu.nhii ahosi.m. Tamhaapi gaamaa agacchi.m tatraapi eva.m a.t.thaasi.m eva.m nisiidi.m eva.m abhaasi.m eva.m tu.nhii ahosi.m. So'mpi tamhaa gaamaa saka.m yeva gaama.m paccaagato'ti. Evam eva kho aavuso bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte pubbenivaasaanussati~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati seyyathiida.m: ekam pi jaati.m dve pi jaatiyo tisso pi jaatiyo catasso pi jaatiyo pa~nca pi jaatiyo dasa pi jaatiyo viisampi jaatiyo ti.msam pi jaatiyo cattaariisam pi jaatiyo pa~n~naasam pi jaatiyo jaati-satam pi jaati-sahassam pi jaati-sata-sahassam pi aneke'pi sa.mva.t.takappe aneke'pi viva.t.takappe aneke'pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe amutraasi.m eva.m-naamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii evam-aayu-pariyanto. So tato cuto amutra upapaadi.m tatraapaasi.m eva.m-naamo eva.mgotto eva.m-va.n.no evam-aahaaro eva.m-sukha-dukkha-pa.tisa'nvedi evam-aayu-pariyanto. So tato cuto idhuupapanno'ti iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.

Yo nu kho aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kallannu kho tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa?Ti.

"Yo so aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kalla.m tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.vaa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa" ti.

Aha.m kho pan'eta.m aavuso eva.m jaanaami eva.m passaami. Atha ca panaaha.m na vadaami 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aati

14. Puna ca para.m aavuso bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati: 'ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa. Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa. Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa. Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa'ti. Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.

seyyathaa pi aavuso majjhe si.mghaa.take paasaado. Tattha cakkhumaa puriso .thito passeyya manusse geha.m pavisante'pi rathiyaa viitisa~ncarante'pi majjhe si.mghaa.take nisinne'pi, tassa evam assa: ete manussaa geha.m pavisanti. Ete nikkhamanti. Ete rathiyaa viitisa~ncaranti. Ete majjhe si.mghaa.take nisinnaa'ti.

Evam eva kho aavuso bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte sattaana.m cutuupapaata~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati: 'ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa vaciiduccaritena samannaagataa manoduccaritena samannaagataa ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa micchaadi.t.thikammasamaadaanaa. Te kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa. Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa vaciisucaritena samannaagataa manosucaritena samannaagataa ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa sammaadi.t.thikammasamaadaanaa. Te kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapannaa'ti. Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane upapajjamaane hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate yathaakammuupage satte pajaanaati.

Yo kho aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kallannu kho tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa?Ti.

"Yo so aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kalla.m tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.vaa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa" ti.

Aha.m kho pan'eta.m aavuso eva.m jaanaami eva.m passaami. Atha ca panaaha.m na vadaami 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aati.

15. Puna ca para.m aavuso bhikkhu samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti so ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Aya.m dukkhasamudayo ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Aya.m dukkhanirodho ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Ime aasavaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Aya.m aasavasamudayo'ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Aya.m aasavanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Aya.m aasavanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa pi citta.m vimuccati bhavaasavaa pi citta.m vimuccati avijjaasavaa pi citta.m vimuccati. Vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti. Khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaati.

seyyathaa pi aavuso pabbatasa'nkhepe udakarahado accho vippasanno anaavilo. Tattha cakkhumaa puriso tiire .thito passeyya sippisambukampi sakkharaka.thalampi macchagumbampi carantampi ti.t.thantampi. Tassa evam assa: aya.m kho udakarahado accho vippasanno anaavilo. Tatrime sippisambukaa'pi sakkharaka.thalaa'pi macchagumbaa'pi carantipi ti.t.thantipiiti.

Evam eva kho aavuso bhikkhu eva.m samaahite citte parisuddhe pariyodaate ana'nga.ne vigatuupakkilese mudubhuute kammaniye .thite aanejjappatte aasavaana.m khaya~naa.naaya citta.m abhiniiharati abhininnaameti. So ida.m dukkhan ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Aya.m

Dukkhasamudayo'ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Aya.m dukkhanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Aya.m dukkhanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Ime aasavaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Aya.m aasavanirodho'ti yathaabhuuta.m pajaanaati. Aya.m aasavanirodhagaaminiipa.tipadaa'ti yathaabhuuta.m pajaanaati.

Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa'pi citta.m vimuccati. Bhavaasavaa'pi citta.m vimuccati. Avijjaasavaa'pi citta.m vimuccati. Vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti. 'Khii.naa jaati, vusita.m brahmacariya.m, kata.m kara.niiya.m, naapara.m itthattaayaati pajaanaati.

Yo nu kho aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kallannu kho tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa?Ti.

"Yo so aavuso bhikkhu eva.m jaanaati eva.m passati, kalla.m tass'eta.m vacanaaya 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.vaa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aa" ti.

Aha.m kho pan'eta.m aavuso eva.m jaanaami eva.m passaami. Atha ca panaaha.m na vadaami 'ta.m jiiva.m ta.m sariiran' ti.aa 'a~n~na.m jiiva.m a~n~na.m sariiran' ti.aati

16. Idam avoca Bhagavaa. Attamanaa te dve pabbajitaa Bhagavato bhaasita.m abhinandunti.

Jaaliyasutta.m ni.t.thita.m.


Contact:
E-mail
Copyright Statement