Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 33

Sa'ngiiti Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

Atthi kho aavuso tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa SammaaSambuddhena pa~ncadhammaa sammad-akkhaato. Tattha sabbeh'eva sa'ngaayitabba.m na vivaditabba.m, yatha-yida.m brahmacariya.m addhaniya.m assa cira-.t.thitika.m, tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.

[5.01][pts][wp][bd] Pa~nca-kkhandhaa:
Ruupa-kkhadho, vedanaa-kkhandho, sa~n~naa-kkhadho, sa.mkhaara-kkhadho, vi~n~naa.na-kkhadho.

[5.02][pts][wp][bd] Pa~ncupaadaana-kkhandhaa:
Ruupuupaadaana-kkhadho, [234] vedanuupaadaana-kkhadho, sa~n~nuupaadaana-kkhadho, sankhaaruupaadaana-kkhadho, vi~n~naa.nuupaadaana-kkhadho.

[5.03][pts][wp][bd] Pa~nca kaama-gu.naa:
Cakkhu-vi~n~neyyaa ruupaa i.t.thaa kantaa manaapaa piya-ruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.
Sota-vi~n~neyyaa saddaa i.t.thaa kantaa manaapaa piya-ruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.
Ghaa.na-vi~n~neyyaa gandhaa i.t.thaa kantaa manaapaa piya-ruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.
Jivhaa-vi~n~neyyaa rasaa i.t.thaa kantaa manaapaa piya-ruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.
Kaaya-vi~n~neyyaa pho.t.thabbaa i.t.thaa kantaa manaapaa piya-ruupaa kaamuupasa.mhitaa rajaniiyaa.

[5.04][pts][wp][bd] Pa~nca gatiyo:
Nirayo, tiracchaana-yoni, pettivisayo, manussaa, devaa.

[5.05][pts][wp][bd] Pa~nca macchariyaani:
aavaasamacchariya.m, kulamacchariya.m, laabhamacchariya.m, va.n.namacchariya.m, dhammamacchariya.m.

[5.06][pts][wp][bd] Pa~nca niivara.naani:
Kaamacchanda-niivara.na.m, vyaapaada-niivarana.m, thiina-middha-niivara.na.m, uddhacca-kukkucca-niivara.na.m, vicikicchaa-niivara.na.m.

[5.07][pts][wp][bd] Pa~nc'oram-bhaagiyaani sa.myojanaanaa:
Sakkaayadi.t.thi, vicikicchaa, siilabbata-paraamaaso, kaamacchando, vyaapaado.

[5.08][pts][wp][bd] Pa~ncuddhamabhaagiyaani sa.myojanaani:
ruuparaago, aruuparaago, maano, uddhacca.m, avijjaa.

[235][5.09][pts][wp][bd] pa~nca sikkhaapadaani:
paa.n¢tipaataa verama.nii, adinnaadaanaa verama.nii, kaamesu micch¢caaraa verama.nii, musaa-vaadaa verama.nii, suraa-meraya-majja-pamaada.t.thanaa verama.nii.

[5.10][pts][wp][bd] Pa~nca abhabba-.t.thaanaani:
Abhabbo aavuso khii.naasavo bhikkhu sa~ncicca paa.na.m jiivitaa voropetu.m.
Abhabbo khii.naasavo bhikkhu adinna.m theyya-sa'nkhaata.m aadaatu.m.
Abhabbo khii.naasavo bhikkhu methuna.m dhamma.m pa.tisevitu.m.
Abhabbo khii.naasavo bhikkhu sampajaana-musaa bhaasitu.m.
Abhabbo khii.naasavo bhikkhu sannidhi-kaaraka.m kaame paribhu~njitu.m seyyathaa pi pubbe agaariya-bhuuto.

[5.11][pts][wp][bd] Pa~nca vyasanaani:
~Naati-vyasana.m, bhoga-vyasana.m, roga-vyasana.m, siila-vyasana.m, di.t.thi-vyasana.m.
N'aavuso sattaa ~naati-vyasana-hetu vaa bhoga-vyasana-hetu vaa roga-vyasana-hetu vaa kaayassa bhedaa param-mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjanti.
Siila-vyasana-hetu vaa aavuso sattaa di.t.thi-vyasana-hetu vaa kaayassa bhedaa param-mara.naa apaaya.m duggati.m viniipaata.m Niraya.m upapajjanti.

[5.12][pts][wp][bd] Pa~nca sampadaa:
~Naati-sampadaa, bhoga-sampadaa, aarogya-sampadaa, siila-sampadaa, di.t.thi-sampadaa.
N'aavuso sattaa ~naati-sampadaa-hetu vaa bhoga-sampadaa-hetu vaa aarogya-sampadaa-hetu vaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjanti.
Siila-sampadaa-hetu vaa aavuso sattaa di.t.thi-sampadaa-hetu vaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjanti.

[5.13][pts][wp][bd] Pa~nca aadiinaavaa dussiilassa siila-vipattiyaa:
Idh' [236] aavuso dussiilo siila-vipanno pamaad¢dhikara.na.m mahati.m bhoga-jaani.m nigacchati. Aya.m pa.thamo aadiinavo dussiilassa siila-vipattiyaa.
Puna ca para.m aavuso dussiilassa siila-vipannassa paapako kittisaddo abbhuggacchati. Aya.m dutiyo aadiinaavo dussiilassa siila-vipattiyaa.
Puna ca para.m aavuso dussiilo siila-vipanno ya.m yad eva parisa.m upasa'nkamati yadi khattiya-parisa.m yadi braamha.na-parisa.m yadi gahapati-parisa.m yadi sama.na-parisa.m avisaarado upasa'nkamati ma'nku-bhuuto. Aya.m tatiyo aadiinavo dussiilassa siila-vipattiyaa.
Puna ca para.m aavuso dussiilo siila-vipanno sammuu'ho kaala.m karoti. Aya.m catuttho aadiinavo dussiilassa siila-vipattiyaa.
Puna ca para.m aavuso dussiilo sila-vipanno kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjati. Aya.m pa~ncamo aadiinavo dussiilassa siila-vipattiyaa.

[5.14][pts][wp][bd] Pa~nca aanisa.msaa siila-vato siila-sampadaaya:
Idh'aavuso siilavaa siila-sampanno appamaadaadhikara.na.m mahanta.m bhogakkhandha.m adhigacchati. Aya.m pa.thamo aanisa.mso siilavato siila-sampadaaya.
Puna ca para.m aavuso siilavato siila-sampannassa ka'yaa.no kitti-saddo ababhuggacchati. Aya.m dutiyo aanisa.mso siilavato siila-sampadaaya.
Puna ca para.m aavuso siilavaa siila-sampanno ya.m yad eva parisa.m upasa'nkamati yadi khattiya-parisa.m yadi braahma.na-pariisa.m yadi gahapati-parisa.m yadi sama.na-parisa.m visaarado upasa'nkamati ama'nku-bhuuto. Aya.m tatiyo aanisa.mso siilavato siila-sampadaaya.
Puna ca para.m aavuso siilavaa siila-sampanno asammuu'ho kaala.m karoti. Aya.m catuttho aanisa.mso siilavato siila-sampadaaya.
Puna ca para.m aavuso siilavaa siila-sampanno kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjati. Aya.m pa~ncamo aanisa.mso siilavato siila-sampadaaya.

[5.15][pts][wp][bd] Codakena aavuso bhikkhunaa para.m codetu-kaamena pa~nca dhamme ajjhatta.m upa.t.thepetvaa paro codetabbo:
'Kaalena vakkhaami no akaalena, bhuutena vakkhaami no abhuutena,
sa.nhena vakkhaami no pharusena,
attha-sa.mhitena [237] vakkhaami no anattha-sa.mhitena,
metta-cittena vakkhaami no dosantarenaa' ti.
Codakena aavuso bhikkhunaa para.m codetu-kaamena ime pa~nca dhamme ajjhatta.m upa.t.thapetvaa paro codetabbo.

[5.16][pts][wp][bd] Pa~nca padhaaniya'ngaani:
Idh'aavuso bhikkhu saddho hoti, saddahati Tathaagatassa bodhi.m: 'Iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-Sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m Buddho Bhagavaa' ti.
Appaabaadho hoti appaata'nko sama-vepaakiniyaa gaha.niyaa samannaagato naati-siitaaya naaccu.nhaaya majjhimaaya padhaana-kkhamaaya.
Asa.tho hoti amaayaavii yathaabhuuta.m attaana.m aavikattaa Satthari vaa vi~n~nuusu vaa sabrahmacaariisu.
Aaraddha-viriyo viharati akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya kusalaana.m dhammaana.m upasampadaaya thaamavaa da.lha-parakkamo anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.
Pa~n~navaa hoti udayattha-gaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaa-dukkha-kkhaya-gaaminiyaa.

[5.17][pts][wp][bd] Pa~nca Suddhaavaasaa:
Avihaa, atappaa, sudassaa, sudassii, akani.t.thaa.

[5.18][pts][wp][bd] Pa~nca anaagaamino:
Antaraa-parinibbaayii, upahacca-parinibbaayii, asa.mkhaara-parinibbaayii, sasa.mkhaara-paribbaayii, uddha.msoto Akani.t.tha-gaamii.

[5.19][pts][wp][bd] Pa~nca ceto-khiilaa:
Idh'aavuso bhikkhu Satthari [238] ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati. Yo so aavuso bhikkhu Satthari ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati, tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya. Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccayaa padhaanaaya aya.m pa.thamo cetokhiilo.
Puna ca para.m aavuso bhikkhu Dhamme ka'nkhaati vicikicchati, naadhimuccati na sampasiidati. Yo so aavuso bhikkhu Dhamme ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya. Yassa citta.m na namati aatappaaya saataccaaya padhaanaaya. Aya.m dutiyo cetokhiilo.
Puna ca para.m aavuso bhikkhu Sa'nghe ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati. Yo so aavuso bhikkhu Sa'nghe ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya. Yassa citta.m na namati aatappaaya saataccaaya padhaanaaya. Aya.m tatiyo cetokhiilo.
Puna ca para.m aavuso bhikkhu sikkhaaya ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati. Yo so aavuso bhikkhu sikkhaaya ka'nkhati vicikicchati naadhimuccati na sampasiidati tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya. Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya. Aya.m catuttho cotokhiilo.
Puna ca para.m aavuso bhikkhu sabrahmacaariisu kupito hoti anattamano aahata-citto khiila-jaato. Yo so aavuso bhikkhu sabrahmacaariisu kupito hoti anattamano aahata-citto khiila-jaato, tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya. Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya. Aya.m pa~ncamo cetokhiilo.

[5.20][pts][wp][bd] Pa~nca cetaso vinibandhaa:
Idh'aavuso bhikkhu kaame avigata-raago hoti avigata-chando avigata-pemo avigata-pipaaso avigata-pari.laaho avigata-ta.nho. Yo so aavuso bhikkhu kaame avigata-raago hoti avigata-chando avigata-pemo avigata-pipaaso avigata-pari.laaho avigata-ta.nho, tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya. Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya, aya.m pa.thamo cetaso vinibavdho.
Puna ca para aavuso bhikkhu kaaye avigata-raago hoti avigata-chando avigata-pemo avigata-pipaaso avigata-pari.laaho avigata-ta.nho. Yo so aavuso bhikkhu kaaye avigata-raago hoti avigata-chando avigata-pemo avigata-pipaaso avigata-pari.laaho avigata-ta.nho, tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya. Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya, aya.m dutiyo cetaso vinibandho.
Puna ca para.m aavuso bhikkhu ruupe avigata-raago hoti avigata-chando avigata-pemo avigata-pipaaso avigata-pari.laaho avigata-ta.nho. Yo so aavuso bhikkhu ruupe avigata-raago hoti avigata-chando avigata-pemo avigata-pipaaso avigata-pari.laaho avigata-ta.nho, tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya. Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya, aya.m tatiyo cetaso vinibandho.
Puna ca para.m aavuso bhikkhu yaavadattha.m udaraavahehaka.m bhu~njitvaa seyya-sukha.m phassa-sukha.m middha-sukha.m anuyutto viharati. Yo so aavuso bhikkhu yaavadattha.m udaraavahedaka.m bhu~njitvaa seyya-sukha.m phassa-sukha.m middha-sukha.m anuyutto viharati, tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya. Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya, aya.m catuttho cetaso vinibandho.
Puna ca para.m aavuso [239] bhikkhu a~n~natara.m deva-nikaaya.m pa.nidhaaya brahmacariya.m carati: 'Iminaa'ha.m vatena vaa siilena vaa tapena vaa brahmacariyena vaa devo vaa bhavissaamii deva~n~nataro vaa'ti. Yo so aavuso bhikkhu a~n~natara.m deva-nikaaya.m pa.nidhaaya brahmacariya.m carati: 'Iminaa'ha.m vatena vaa siilena vaa tapena vaa brahmacariyena vaa devo vaa bhavissaami deva~n~nataro vaa'ti, tassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya. Yassa citta.m na namati aatappaaya anuyogaaya saataccaaya padhaanaaya, aya.m pa~ncamo cetaso vinibandho.

[5.21][pts][wp][bd] Pa~nc'indriyaani:
Cakkhundriya.m, sotindriya.m, ghaanindriya.m, jivahindriya.m, kaayindriya.m.

[5.22][pts][wp][bd] Aparaani'pi pa~nc'indriyaani:
Sukhindriya.m, dukkhindriya.m, somanassindriya.m, demanassindriya.m, upekkhindriya.m.

[5.23][pts][wp][bd] Aparaani'pi pa~nc'indriyaani:
Saddhindriya.m, viriyindriya.m, satindriya.m, samaadhindriya.m, pa~n~nindiya.m.

[5.24][pts][wp][bd] Pa~nca nissara.niyaa dhaatuyo:
Idh'aavuso bhikkhuno kaame manasikaroto kaamesu citta.m na pakkhandati nappasiidati na santi.t.thati na vimuccati nekkhamma.m kho pan'assa manasikaroto nekkhamme citta.m pakkhandati pasiidati santi.t.thati vimuccati, tassa ta.m citta.m sugata.m [240] subhaavita.m suvu.t.thita.m suvimutta.m visa.myutta.m kaamehi, ye ca kaama-paccayaa uppajjanti aasavaa vighaataa pari'aahaa, mutto so tehi, na so ta.m vedana.m vedeti, idam akkhaata.m kaamaana.m nissara.na.m.
Puna ca para.m aavuso bhikkhuno vyaapada.m manasikaroto vyaapaade citta.m na pakkhandati nappasiidati na santi.t.thati na vimuccati, avyaapaada.m kho pan'assa manasikaroto avyaapade citta.m pakkhandati pasiidati santi.t.thati vimuccati, tassa ta.m citta.m sugata.m subhaavita.m suvu.t.thita.m suvimutta.m visa.myutta.m vyaapaadena, ye ca vyaapaada-paccayaa uppajjanti aasavaa vighaataa pari'aahaa mutto so tehi, na so ta.m vedana.m vedeti, idam akkhaata.m vyaapaadassa nissara.na.m.
Puna ca para.m aavuso bhikkhuno vihesa.m manasikaroto vihesaaya citta.m na pakkhandati nappasiidati na santi.t.thati na vimuccati, avihesa.m kho pan'assa manasikaroto avihesaaya citta.m pakkhandati pasiidati santi.t.thati vimuccati, tassa ta.m citta.m sugata.m subhaavita.m suvu.t.thita.m suvimutta.m visa.myutta.m vihesaaya, ye ca vibhesa-paccayaa uppajjanti aasavaa vighaataa pari'aahaa mutto so tehi, na so ta.m vedana.m vedeti, idam akkhaata.m vihesaaya nissara.na.m.
Puna ca para.m aavuso bhikkhuno ruupa.m manasikaroto ruupesu citta.m na pakkhandati nappasiidati na santi.t.thati na vimuccati, aruupa.m kho pan'assa manasikaroto aruupesu citta.m pakkhandati pasiidati santi.t.thati vimuccati, tassa ta.m citta.m sugata.m subhaavita.m suvu.t.thita.m suvimutta.m visa.myutta.m ruupehi, ye ca ruupa-paccayaa uppajjanti aasavaa vighaataa pari'aahaa mutto so tehi, na so ta.m vedana.m vedeti, idam akkhaata.m ruupaana.m nissara.na.m.
Puna ca para.m aavuso bhikkhuno sakkaaya.m manasikaroto sakkaaye citta.m na pakkhandati nappasiidati na santi.t.thati na vimuccati, sakkaaya-nirodha.m kho pan'assa manasikaroto sakkaaya-nirodho citta.m pakkhandati pasiidati santi.t.thati vimuccati, tassa ta.m citta.m sugata.m subhaavita.m suvu.t.thita.m suvimutta.m visa.myutta.m sakkaayena, ye ca sakkaaya-paccayaa uppajjanti aasavaa vighaataa pari'aahaa mutto [241] so tehi, na so ta.m vedana.m vedeti, idam akkhaata.m sakkaaya-nissara.na.m.

[5.25][pts][wp][bd] Pa~nca vimuttaayatanaani:
Idh'aavuso bhikkhuno Satthaa dhamma.m deseti a~n~nataro vaa garu.t.thaaniko sabrahmacaarii. Yathaa yathaa aavuso bhikkhuno Satthaa dhamma.m deseti a~n~nataro vaa garu.t.thaaniko sabrahmacaarii, tathaa tathaa so tasmi.m dhamme attha-pa.tisa'nvedii ca hoti dhamma-pa.tisa'nvedii ca. Tassa attha-ppa.tisa'nvedino dhamma-pa.tisa'nvedino paamujja.m jaayati, pamuditassa piiti jaayati, piiti-manassa kaayo passambhati, passaddha-kaayo sukha.m vedeti, sukhino citta.m samaadhiyati. Ida.m pa.thama.m vimuttaayatana.m.
Puna ca para.m aavuso bhikkhuno na h'eva kho Satthaa dhamma.m deseti a~n~nataro vaa garu.t.thaaniko sabrahmacaarii, api ca kho yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena paresa.m deseti. Yathaa yathaa aavuso bhikkhu yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena paresa.m deseti, tathaa tathaa so tasmi.m dhamme attha-pa.tisa'nvedii ca hoti dhamma-pa.tisa'nvedii ca. Tassa attha-pa.tisa'nvedino dhamma-pa.tisa'nvedino paamujja.m jaayati, pamuditassa piiti jaayati, piiti-manassa kaayo passambhati, passaddha-kaayo sukha.m vedeti, sukhino citta.m samaadhiyati. Ida.m dutiya.m vimuttaayatana.m
Puna ca para.m aavuso bhikkhuno na h'eva kho Satthaa dhamma.m deseti a~n~nataro vaa garu.t.thaaniko sabrahmacaarii, naa pi yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena paresa.m deseti, api ca kho yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena sajjhaaya.m karoti. Yathaa yath'vuso bhikkhu yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena sajjhaaya.m karoti, tataa tathaa so tasmi.m dhamme attha-pa.tisa'nvedii ca hoti dhamma-pa.tisa'nvedii ca. Tassa attha-pa.tisa'nvedino dhamma-pa.tisa'nvedino paamujja.m jaayati, pamuditassa piiti jaayati, piiti-manassa kaayo passambhati, [242] passaddha-kaayo sukha.m vedeti, sukhino citta.m samaadhiyati. Ida.m tatiya.m vimuttaayatana.m.
Puna ca para.m aavuso bhikkhuno na h'eva kho Satthaa dhamma.m deseti a~n~nataro vaa garu.t.thaaniko sabrahmacaarii, naa pi yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena paresa.m deseti, naa pi yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena sajjhaaya.m karoti, api ca kho yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m cetasaa anuvitakketi anuvicaareti manasaa'nupekkhati. Yathaa yath'vuso bhikkhu yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m cetasaa anuvitakketi anuvicaareti manasaa'nupekkhati, tathaa tathaa so tasmi.m dhamme attha-pa.tisa'nvedii ca hoti dhamma-pa.tisa'nvedii ca. Tassa attha-pa.tisa'nvedino dhamma-pa.tisa'nvedino paamujja.m jaayati, pamuditassa piiti jaayati piiti-manassa kaayo passambhati, passaddha-kaayo sukha.m vedeti, sukhino citta.m samaadhiyati. Ida.m catuttha.m vimuttaayatana.m.
Puna ca para.m aavuso bhikkhuno na h'eva kho Satthaa dhamma.m deseti a~n~nataro vaa garu.t.thaaniko sabrahmacaarii, naa pi yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena paresa.m deseti, naa pi yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m vitthaarena sajjhaaya.m karoti, naa pi yathaa-suta.m yathaa-pariyatta.m dhamma.m cetasaa anuvitakketi anuvicaareti manasaa'nupekkhati, api ca kho assa a~n~natara.m samaadhi-nimitta.m suggahita.m hoti sumanasikata.m, suupadhaarita.m suppa.tividdha.m pa~n~naaya. Yathaa yathaa aavuso bhikkhuno a~n~natara.m samaadhi-nimitta.m suggahita.m hoti sumanasikata.m suupadhaarita.m suppa.tividdha.m pa~n~naaya, tathaa tathaa so tasmi.m dhamme attha-pa.tisa'nvedii ca hoti dhamma-pa.tisa'nvedii ca. Tassa attha-pa.tisa'nvedino dhamma-pa.tisa'nvedino paamujja.m jaayati, pamuditassa piiti jaayati, piiti-manassa kaayo passambhati, passaddha-kaayo sukha.m [243] vedeti, sukhino citta.m samaadhiyati. Ida.m pa~ncama.m vimuttaayatana.m.

[5.26][pts][wp][bd] Pa~nca vimutati-paripaacaniyaa sa~n~naa:
Anicca-sa~n~naa, anicce dukkha-sa~n~naa, dukkhe anatta-sa~n~naa, pahaana-sa~n~naa, viraaga-sa~n~naa.

Ime kho aavuso tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa SammaaSambuddhena pa~nca dhammaa sammad-akkhaato. Tattha sabbeh'eva sa'ngaayitabba.m na vivaditabba.m, yathayida.m brahmacariya.m addhaniya.m assa cira-.t.thitika.m, tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.


 [Ones and Twos]  [Threes]  [Fours]  [Fives]  [Sixes]  [Sevens]  [Eights]  [Nines]  [Tens]


Contact:
E-mail
Copyright Statement