Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 33

Sa'ngiiti Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

Atthi kho aavuso tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa SammaaSambuddhena cha dhammaa sammad-akkhaato. Tattha sabbeh'eva sa'ngaayitabba.m na vivaditabba.m, yatha-yida.m brahmacariya.m addhaniya.m assa cira-.t.thitika.m, tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.

[6.01][pts][wp][bd] Cha ajjhattikaani aayatanaani:
Cakkhaayatana.m, sotaayatana.m, ghaanaayatana.m, jivhaayatana.m, kaayaatana.m, manaayatana.m.

[6.02][pts][wp][bd] Cha baahiraani aayatanaani:
Ruupaayatana.m, saddaayatana.m, gandhaayatana.m, rasaayatana.m, pho.t.thabbaayatana.m, dhammaayatana.m.

[6.03][pts][wp][bd] Cha vi~n~naa.na-kaayaa:
Cakkhu-vi~n~na.na.m, sota-vi~n~naa.na.m, ghaana-vi~n~naa.na.m, jivhaa-vi~n~naa.na.m, kaaya-vi~n~naa.na.m, mano-vi~n~naa.na.m.

[6.04][pts][wp][bd] Cha phassa-kaayaa:
Cakkhu-samphasso, sota-samphasso, ghaana-samphasso, jivhaa-samphasso, kaaya-samphasso, mano-samphasso.

[6.05][pts][wp][bd] Cha vedanaa-kaayaa:
Cakkhu-samphassajaa vedanaa, [244] sota-samphassajaa vedanaa, ghaana-samphassajaa vedanaa, jivhaa-samphassajaa vedanaa, kaaya-samphassajaa vedanaa, mano-samphassajaa vedanaa.

[6.06][pts][wp][bd] Cha sa~n~naa-kaayaa:
Ruupa-sa~n~naa, sadda-sa~n~naa, gandha-sa~n~naa, rasa-sa~n~naa, pho.t.thabba-sa~n~naa, dhamma-sa~n~naa.

[6.07][pts][wp][bd] Cha sa~ncetanaa-kaayaa:
Ruupa-sa~ncetanaa, sadda-sa~ncetanaa, gandha-sa~ncetanaa, rasa-sa~ncetanaa, pho.t.thabba-sa~ncetanaa, dhamma-sa~ncetanaa.

[6.08][pts][wp][bd] Cha ta.nhaa-kaayaa:
Ruupa-ta.nhaa, sadda-tanhaa, gandha-ta.nhaa, rasa-ta.nhaa, pho.t.thabba-ta.nhaa, dhamma-ta.nhaa.

[6.09][pts][wp][bd] Cha agaaravaa:
Idh'aavuso bhikkhu Satthari agaaravo viharati appatisso, Dhamme agaaravo viharati appatisso, Sa'nghe agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya agaaravo viharati appatisso, appamaade agaaravo viharati appatisso, pa.tisanthaare agaaravo viharati appatisso.

[6.10][pts][wp][bd] Cha gaaravaa:
Idh'aavuso bhikkhu Satthari sagaaravo viharati sappatisso, Dhamme sagaaravo viharati sappatisso, Sa'nghe sagaaravo viharati sappatisso, sikkhaaya sagaaravo viharati sappatisso, appamaade sagaaravo viharati sappatisso, pa.tisathaare sagaaravo viharati sappatisso.

[6.11][pts][wp][bd] Cha somanassuupavicaaraa:
Cakkhunaa ruupa.m disvaa somanassa-.t.thaaniya.m ruupa.m upavicarati. Sotena sadda.m sutvaa somanassa-.t.thaaniya.m sadda.m upavicarati. Ghaanena gadha.m ghaayitvaa somanassa-.t.thaaniya.m gandha.m upavicarati. Jivhaaya rasa.m saayitvaa somanassa-.t.thaaniya.m rasa.m upavicarati. Kaayena pho.t.thabba.m phuusitvaa somanassa-.t.thaaniya.m pho.t.thabba.m upavicarati. Manasaa dhamma.m vi~n~naaya somanassa-.t.thaaniya.m dhamma.m upavicarati.

[245][6.12][pts][wp][bd] Cha domanassuupavicaaraa:
Cakkhunaa ruupa.m disvaa domanassa-.t.thaaniya.m ruupa.m upavicarati. Sotena sadda.m sutvaa domanassa-.t.thaaniya.m sadda.m upavicarati. Ghaanena gandha.m ghaayitvaa domanassa-.t.thaaniya.m gandha.m upavicarati. Jivhaaya rasa.m saayitvaa demanassa-.t.thaaniya.m rasa.m upavicarati. Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa demanassa-.t.thaaniya.m pho.t.thabba.m upavicarati. Manasaa dhamma.m vi~n~naaya domanassa-.t.thaaniya.m dhamma.m upavicarati.

[6.13][pts][wp][bd] Cha upekkhuupavicaaraa:
Cakkhunaa ruupa.m disvaa upekkhaa-.t.thaaniya.m ruupa.m upavicarati. Sotena sadda.m sutvaa upekkhaa-.t.thaaniya.m sadda.m upavicarati. Ghaanena gandha.m ghaayitvaa upekkhaa-.t.thaaniya.m gandha.m upavicarati. Jivhaaya rasa.m saayitvaa upekkhaa-.t.thaaniya.m rasa.m upavicarati. Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa upekkhaa-.t.thaaniya.m pho.t.thabba.m upavicarati. Manasaa dhamma.m vi~n~naaya upekkhaa-.t.thaaniya.m1 dhamma.m upavicarati.

[6.14][pts][wp][bd] Cha saaraaniiyaa dhammaa:
Idh'aavuso bhikkhuno metta.m kaaya-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca, ayam pi dhammo saaraaniiyo piyakara.no garu-kara.no, sa.mgahaaya avivaadaaya avihesaaya saamaggiyaa ekii-bhaavaaya sa.mvattati.
Puna ca para.m aavuso bhikkuno metta.m vacii-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca, ayam pi dhammo saaraaniiyo piya-kara.no garu-kara.no, sa.mgahaaya avivaadaaya avihesaaya saamaggiyaa ekii-bhaavaaya sa.mvatti.
Puna ca para.m aavuso bhikkhuno metta.m mano-kamma.m paccupa.t.thita.m hoti sabrahmacaariisu aavii c'eva raho ca, ayam pi dhammo saaraaniiyo piya-kara.no garu-kara.no, sa.mgahaaya avivaadaaya avihesaaya saamaggiyaa ekii-bhaavaaya sa.mvattati.
Puna ca para.m aavuso bhikkhuno ye te laabhaa dhammikaa dhammaladdhaa antamaso patta-pariyaapanna-mattam pi, tathaaruupehi laabhehi appa.tivibhatta-bhogii hoti siilavantehi sabrahmacaariihi saadhaara.na-bhogii, ayam pi dhammo saaraaniiyo piya-kara.no garu-kara.no, sa'ngahaaya avivaadaaya avihesaaya saamaggiyaa ekii-bhaavaaya sa.mvattati.
Puna ca para.m aavuso bhikkhu yaani taani siilaani akha.na.daani acchiddaani asabalaani akammaasaani bhujissaani vi~n~nuuppasatthaani aparaama.t.thaani samaadhisa.mvattanikaani, tathaa-ruupesu siilesu siila-saama~n~na-gato [246] viharati sabrahmacaariihi aavii c'eva raho ca, ayam pi dhammo saaraaniiyo piya-kara.no garu-kara.no, sa.mgahaaya avivaadaaya avihesaaya saamaggiyaa ekii-bhaavaaya sa.mvattati.
Puna ca para.m aavuso bhikkhu yaa'ya.m di.t.thi ariyaa niyyaa.nikaa niyyaati takkarassa sammaa-dukkhakkhayaaya tathaa-ruupaaya di.t.thiyaa diaa.t.thi-sma~n~na-gato viharati sabrahmacaariihi aavii c'eva raho ca, ayam pi dhammo saaraa.niiyo piya-karano garu-karano sa'ngahaaya avivaadaaya avihesaaya saamaggiyaa ekii-bhaavaaya sa.mvattati.

[6.15][pts][wp][bd] Cha vivaada-muulaani:
Idh'aavuso bhikkhu kodhano hoti upanaahii. Yo so aavuso bhikkhu kodhano hoti upanaahii, so Sattharii pi agaaravo viharati appatisso. Dhamme pi agaaravo viharati appatisso. Sa'nghe pi agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya'pi na paripuura-kaarii hoti.
Yo so aavuso bhikkhu Satthari agaaravo viharati appatisso, Dhamme agaaravo viharati appatisso, Sa'nghe agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya na paripuurakaarii, so Sa'nghe vivaada.m janeti. Yo so hoti vivaado bahujana-ahitaaya bahujana-asukhaaya bahu-janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m. Evaruupa~n ce tumhe aavuso vivaada-muula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa samanupasseyyaatha, tatra tumhe aavuso tass'eva paapakassa vivaada=muulassa pahaanaaya vaayameyyaatha. Evaruupa~n ce tumhe aavuso vivaada-muula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa na samanupasseyyaatha, tatra tumhe aavuso tass'eva paapakassa vivaada-muulassa aayati.m anavassavaaya pa.tipajjeyyaatha. Evam etassa paapakassa vivaada-muulassa pahaana.m hoti, evam etassa paapakassa vivaada-muulassa aayati.m anavassavo hoti.

Puna ca para.m aavuso bhikkhu makkhii hoti palaasii. Yo so aavuso bhikkhu makkhii hoti palaasii, so Sattharii'pi agaaravo viharati appatisso, Dhamme'pi agaaravo viharati appatisso. Sa'nghe pi agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya'pi na paripuurakaarii hoti.
Yo so aavuso bhikkhu Satthari agaaravo viharati appatisso, Dhamme agaaravo viharati appatisso, Sa'nghe agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya na paripuurakaarii, so Sa'nghe vivaada.m janeti. Yo so hoti vivaado bahujana-ahitaaya bahujana-asukhaaya bahu-janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m. Evaruupa~n ce tumhe aavuso vivaada-muula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa samanupasseyyaatha, tatra tumhe aavuso tass'eva paapakassa vivaada=muulassa pahaanaaya vaayameyyaatha. Evaruupa~n ce tumhe aavuso vivaada-muula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa na samanupasseyyaatha, tatra tumhe aavuso tass'eva paapakassa vivaada-muulassa aayati.m anavassavaaya pa.tipajjeyyaatha. Evam etassa paapakassa vivaada-muulassa pahaana.m hoti, evam etassa paapakassa vivaada-muulassa aayati.m anavassavo hoti.

Puna ca para.m aavuso bhikkhu issukii hoti maccharii. Yo so aavuso bhikkhu issukii hoti maccharii, so Satthari'pi agaaravo viharati appatisso, Dhamme'pi agaaravo viharati appatisso. Sa'nghe pi agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya'pi na paripuurakaarii hoti.
Yo so aavuso bhikkhu Satthari agaaravo viharati appatisso, Dhamme agaaravo viharati appatisso, Sa'nghe agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya na paripuurakaarii, so Sa'nghe vivaada.m janeti. Yo so hoti vivaado bahujana-ahitaaya bahujana-asukhaaya bahu-janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m. Evaruupa~n ce tumhe aavuso vivaada-muula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa samanupasseyyaatha, tatra tumhe aavuso tass'eva paapakassa vivaada=muulassa pahaanaaya vaayameyyaatha. Evaruupa~n ce tumhe aavuso vivaada-muula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa na samanupasseyyaatha, tatra tumhe aavuso tass'eva paapakassa vivaada-muulassa aayati.m anavassavaaya pa.tipajjeyyaatha. Evam etassa paapakassa vivaada-muulassa pahaana.m hoti, evam etassa paapakassa vivaada-muulassa aayati.m anavassavo hoti.

Puna ca para.m aavuso bhikkhu sa.tho hoti maayaavi, yo so aavuso bhikkhu sa.tho hoti maayaavii, so Satthari'pi agaaravo viharati appatisso, Dhamme'pi agaaravo viharati appatisso. Sa'nghe pi agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya'pi na paripuurakaarii hoti.
Yo so aavuso bhikkhu Satthari agaaravo viharati appatisso, Dhamme agaaravo viharati appatisso, Sa'nghe agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya na paripuurakaarii, so Sa'nghe vivaada.m janeti. Yo so hoti vivaado bahujana-ahitaaya bahujana-asukhaaya bahu-janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m. Evaruupa~n ce tumhe aavuso vivaada-muula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa samanupasseyyaatha, tatra tumhe aavuso tass'eva paapakassa vivaada=muulassa pahaanaaya vaayameyyaatha. Evaruupa~n ce tumhe aavuso vivaada-muula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa na samanupasseyyaatha, tatra tumhe aavuso tass'eva paapakassa vivaada-muulassa aayati.m anavassavaaya pa.tipajjeyyaatha. Evam etassa paapakassa vivaada-muulassa pahaana.m hoti, evam etassa paapakassa vivaada-muulassa aayati.m anavassavo hoti.

Puna ca para.m aavuso bhikkhu paapiccho hoti micchaa-di.t.thi, yo so aavuso bhikkhu paapiccho hoti micchaa-di.t.thii, so Satthari'pi agaaravo viharati appatisso, Dhamme'pi agaaravo viharati appatisso. Sa'nghe pi pi agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya'pi na paripuurakaarii hoti.
Yo so aavuso bhikkhu Satthari agaaravo viharati appatisso, Dhamme agaaravo viharati appatisso, Sa'nghe agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya na paripuurakaarii, so Sa'nghe vivaada.m janeti. Yo so hoti vivaado bahujana-ahitaaya bahujana-asukhaaya bahu-janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m. Evaruupa~n ce tumhe aavuso vivaada-muula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa samanupasseyyaatha, tatra tumhe aavuso tass'eva paapakassa vivaada=muulassa pahaanaaya vaayameyyaatha. Evaruupa~n ce tumhe aavuso vivaada-muula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa na samanupasseyyaatha, tatra tumhe aavuso tass'eva paapakassa vivaada-muulassa aayati.m anavassavaaya pa.tipajjeyyaatha. Evam etassa paapakassa vivaada-muulassa pahaana.m hoti, evam etassa paapakassa vivaada-muulassa aayati.m anavassavo hoti.

Puna ca para.m aavuso bhikkhu [247] sandi.t.thi-paraamaasii hoti aadhaana-gaahii duppa.tinissaggii. Yo so aavuso bhikkhu sandi.t.thi-paraamaasii hoti aadhaana-gaahii duppa.tinissaggii, so Sattharii pi agaaravo viharati appatisso. Dhamme pi agaaravo viharati appatisso. Sa'nghe pi agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya'pi na paripuura-kaarii hoti. Yo so aavuso bhikkhu Satthari agaaravo viharati appatisso, Dhamme agaaravo viharati appatisso, Sa'nghe agaaravo viharati appatisso, sikkhaaya na paripuurakaarii, so Sa'nghe vivaada.m janeti. Yo so hoti vivaado bahujana-ahitaaya bahujana-asukhaaya bahu-janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m. Evaruupa~n ce tumhe aavuso vivaada-muula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa samanupasseyyaatha, tatra tumhe aavuso tass'eva paapakassa vivaada=muulassa pahaanaaya vaayameyyaatha. Evaruupa~n ce tumhe aavuso vivaada-muula.m ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa na samanupasseyyaatha, tatra tumhe aavuso tass'eva paapakassa vivaada-muulassa aayati.m anavassavaaya pa.tipajjeyyaatha. Evam etassa paapakassa vivaada-muulassa pahaana.m hoti, evam etassa paapakassa vivaada-muulassa aayati.m anavassavo hoti.

[6.16][pts][wp][bd] Cha dhaatuyo:
Pa.thavii-dhaatu aapo-dhaatu, tejo-dhaatu, vaayo-dhaatu, aakaasa-dhaatu, vi~n~naa.na-dhaatu.

[6.17][pts][wp][bd] Cha nissara.niyaa dhaatuyo:
Idh'aavuso bhikkhu eva.m vadeyya: 'Mettaa hi kho me aavuso ceto-vimutti bhaavitaa [248] bahulii-kataa yaanii-kataa vatthu-kataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa. Atha ca pana me vyaapaado citta.m pariyaadaaya ti.t.thatii' ti. So 'Maa h'evan ' ti.'ssa vacaniiyo, 'Maa'yasmaa eva.m avaca, maa Bhagavanta.m abbhaacikkhi, na hi saadhu Bhagavato abbhakkhaana.m, na hi Bhagavaa eva.m vadeyya. A.t.thaanam eta.m aavuso anavakaaso. Ya.m mettaaya ceto-vimuttiyaa bhaavitaaya bahulii-kataaya yaanii-kataaya vatthu-kataaya anu.t.thitaaya paricitaaya susamaaraddhaaya; atha ca pan'assa vyaapaado citta.m pariyaadaaya .thassatii'ti, n'eta.m .thaana.m vijjati. Nissara.na.m h'eta.m aavuso vyaapaadassa yad ida.m mettaa ceto-vimuttii'ti.
Idha pana aavuso bhikkhu eva.m vadeyya:- 'Karu.naa hi kho me ceto-vimutti bhaavitaa bahulii-kataa yaanii-kataa vatthu-kataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa. Atha ca pana me vihesaa citta.m pariyaadaaya ti.t.thatii' ti. So 'Maa h'evan' ti 'ssa vacaniiyo: 'Maa 'yasmaa eva.m avaca, maa Bhagavanta.m abbhaacikkhi, na hi saadhu Bhagavato abbhakkhaana.m, na hi Bhagavaa eva.m vadeyya. A.t.thaanam eta.m aavuso anavakaaso. Ya.m karu.naaya ceto-vimuttiyaa bhaavitaaya bahulii-kataaya yaanii-kataaya vatthu-kataaya anu.t.thitaaya paricitaaya susamaaraddhaaya atha ca pan'assa vihesaa citta.m pariyaadaaya .thassatii'ti n'eta.m .thaana.m vijjati. Nissara.na.m h'eta.m aavuso vihesaaya yad ida.m karu.naa ceto-vimutti.
Idha pan'aavuso bhikkhu eva.m vadeyya: 'Muditaa hi kho me ceto-vimutti bhaavitaa bahulii-kataa yaanii-kataa vatthu-kataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa. Atha ca pana me arati citta.m pariyaadaaya ti.t.thatii' ti. So 'Maa h'evan ti 'ssa vacaniiyo, 'Maa 'yasmaa eva.m avaca, maa Bhagavanta.m abbhaacikkhi, na hi saadhu Bhagavato abbhakkhaana.m, na hi Bhagavaa eva.m vadeyya.' A.t.thaaname ta.m aavuso anavakaaso. Ya.m muditaaya ceto-vimuttiyaa bhaavitaaya bahulii-kataaya yaanii-kataaya vatthu- [249] kataaya anu.t.thitaaya paricitaaya susamaaraddhaaya, atha ca pan'assa arati citta.m pariyaadaaya .thassatii'ti, n'eta.m .thaana.m vijjati. Nissara.na.m h'eta.m aavuso aratiyaa, yad ida.m muditaa ceto-vimutti.
Idha pan'aavuso bhikkhu eva.m vadeyya: 'Upekkhaa hi kho me ceto-vimutti bhaavitaa bahulii-kataa yaanii-kataa vatthu-kataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa. Atha ca pana me raago citta.m pariyaadaaya ti.t.thatii' ti. So 'Maa h'evan ' ti.'ssa vacaniiyo, 'Maa 'yasmaa eva.m avaca, maa Bhagavanta.m abbhaacikkhi, na hi saadhu Bhagavato abbhakkhaana.m, na hi Bhagavaa eva.m vadeyya.' A.t.thaanam eta.m aavuso anavakaaso. Ya.m upekkhaaya ceto-vimuttiyaa bhaavitaaya bahulii-kataaya yaanii-kataaya vatthu-kataaya anu.t.thitaaya paricitaaya susamaaraddhaaya, atha ca pan'assa raago citta.m pariyaadaaya .thassatii'ti, n'eta.m .thaana.m vijjati. Nissara.na.m h'eta.m aavuso raagassa, yad ida.m upekkhaa ceto-vimutti.
Idha pan'aavuso bhikkhu eva.m vadeyya: 'Animittaa hi kho me ceto-vimutti bhaavitaa bahulii-kataa yaanii-kataa vatthu-kataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa. Atha ca pana me nimittaanusaarii vi~n~naa.na.m hotii' ti. So 'Maa h'evan ' ti.'ssa vacaniiyo, 'Maa 'yasmaa eva.m avaca, maa Bhagavanta.m abbhaacikkhi, na hi saadhu Bhagavato abbhakkhaana.m, na hi Bhagavaa eva.m vadeyya.' A.t.thaanam eta.m aavuso anavakaaso. Ya.m animittaaya ceto-vimuttiyaa bhaavitaaya bahulii-kataaya yaanii-kataaya vatthu-kataaya anu.t.thitaaya paricitaaya susamaaraddhaaya, atha ca pan'assa nimittaanusaarii vi~n~naa.na.m bhavissa' ti.i, n'eta.m .thaana.m vijjati. Nissara.na.m h'eta.m aavuso sabba-nimittaana.m, yad ida.m animittaa ceto-vimutti.
Idha pan'aavuso bhikkhu eva.m vadeyya: '"Asmii" ti kho me vigata.m "ayam aham asmii" ti na samanupassaami. Atha ca pana me vicikicchaa-katha.mkathaa-salla.m citta.m pariyaadaaya ti.t.thatii' ti. So 'Maa h'evan' ti 'ssa vacaniiyo, 'Maa 'yasmaa eva.m avaca, maa Bhagavanta.m abbhaacikkhi, na hi [250] saadhu Bhagavato abbhakkhaana.m, na hi Bhagavaa eva.m vadeyya.' A.t.thaanam eta.m aavuso anavakaaso. Ya.m "asmii" ti vigate "ayam aham asmii" ti asamanupassato, atha ca pan'assa vicikicchaa-katha.mkathaa-salla.m citta.m pariyaadaaya .thassatii' ti n'eta.m .thaana.m vijjati. Nissara.na.m h'eta.m aavuso vicikicchaa-katha.mkathaa-sallassa, yad ida.m "asmii" ti maanassa samugghaato.

[6.18][pts][wp][bd] Cha anuttariyaani:
Dassanaanuttariya.m, savanaanuttariya.m, laabhaanuttariya.m, sikkhaanuttariya.m, paaricariyaanuttariya.m, anussataanuttariya.m.

[6.19][pts][wp][bd] Cha anussati-.thaanaani:
Buddhaanussati, dhammaanussati, sa'nghaanussati, siilaanussati, caagaanussati, devataanussati.

[6.20][pts][wp][bd] Cha satata-vihaaraa:
Idh'aavuso bhikkhu cakkhunaa ruupa.m disvaa n'eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajaano.
Sotena sadda.m sutvaa n'eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajaano.
Ghaa.nena gadha.m ghaayitvaa n'eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajaano.
Jivhaaya rasa.m saayitvaa n'eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajaano.
Kaayena pho.t.thabba.m phuusitvaa n'eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajaano.
Manasaa dhamma.m vi~n~naaya n'eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajaano.

[6.21][pts][wp][bd] cha.l aabhijaatiyo:
Idh'aavuso ekacco ka.nhaabhi- [251] jaatiko samaano ka.nha.m dhamma.m abhijaayati. Idh'aavuso ekacco ka.nhaabhijaatiko samaano sukka.m dhamma.m abhijaayati. Idh'aavuso ekacco ka.nhaabhijaatiko samaano aka.nha.m asukka.m nibbaana.m abhijaayati. Idh'pan'aavuso ekacco sukkaabhijaatiko samaano sukka.m dhamma.m abhijaayati. Idh'pan'aavuso ekacco sukkaabhijaatiko samaano ka.nha.m dhamma.m abhijaayati. Idh'pan'aavuso ekacco sukkaabhijaatiko samaano aka.nha.m asukka.m nibbaana.m abhijaayati.

[6.22][pts][wp][bd] Cha nibbedha-bhaagiyaa-sa~n~naa:
Anicca-sa~n~naa, anicce dukkha-sa~n~naa, dukkhe anatta-sa~n~naa, pahaana-sa~n~naa, viraaga-sa~n~naa, nirodha-sa~n~naa.

Ime kho aavuso tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa sammaa-sambuddhena cha dhammaa sammaad-akkhaataa. Tattha sabbeh'eva sa'ngaayitabba.m na vivaditabba.m, yathayida.m brahmacariya.m addhaniya.m assa cira.t.thitika.m, tadassa bahujanahitaaya bahujanasukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.

Ime kho aavuso tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa SammaaSambuddhena cha dhammaa sammad-akkhaataa. Tattha sabbeh'eva sa'ngaayitabba.m na vivaditabba.m, yathayida.m brahmacariya.m addhaniya.m assa cira-.t.thitika.m, tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.


 [Ones and Twos]  [Threes]  [Fours]  [Fives]  [Sixes]  [Sevens]  [Eights]  [Nines]  [Tens]


Contact:
E-mail
Copyright Statement