Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Diigha Nikaaya

Sutta 33

Sa'ngiiti Suttanta.m

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

Atthi kho aavuso tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa SammaaSambuddhena dassa dhammaa sammad-akkhaato.|| ||

Tattha sabbeh'eva sa'ngaayitabba.m na vivaditabba.m, yatha-yida.m brahmacariya.m addhaniya.m assa cira-.t.thitika.m,||
tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.

Katame dasa?

[10.01][pts][wp][bd] Dasa naatha-kara.naa dhammaa:
Idh'aavuso,||
bhikkhu siilavaa hoti paatimokkha-sa'nvara-sa'nvuto viharati,||
aacaara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassaavii,||
samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

Ya.m p'aavuso bhikkhu [267] siilavaa hoti,||
paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati,||
aacaara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassaavii,||
samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu,||
ayam pi dhammo naathakara.no.
Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhu bahussuto hoti suta-dharo suta-sannicayo.|| ||

Ye te dhammaa aadikalyaa.naa majjhe-kalyaa.naa pariyosaana-kalyaa.naa saatthaa.m savya~njanaa kevala-paripu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m abhivadanti,||
tathaaruupassa dhammaa bahussutaa honti dhataa vacasaa paricitaa manasaanupekkhitaa di.t.thiyaa suppa.tividdhaa.|| ||

Yam p'aavuso,||
bhikkhu bahussuto hoti vacasaa paricitaa manasaanupekkhitaa di.t.thiyaa suppa.tividdhaa.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.
Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhu kalyaa.na-mitto hoti kalyaa.na-sahaayo kalyaa.na-sampava'nko.|| ||

Yam p'aavuso,||
bhikkhu kalyaa.na-mitto hoti kalyaa.na-sahaayo kalyaa.na-sampava'nko.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.
Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhu subbaco hoti sovacassa-kara.nehi dhammehi samannaagato khamo padakkhi.na-ggaahii anussaani.m.|| ||

Yam p'aavuso,||
bhikkhu subbaco hoti sovacassa-kara.nehi dhammehi samannaagato khamo padakkhi.naggaahii anusaasani.m.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.
Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhu yaani taani sabrahmacaariina.m uccaavacaani ki.mkara.niiyaani,||
tattha dakkho hoti analaso tatruupaayaaya viima.msaaya samannaagato,||
ala.m kaatu.m ala.m sa.mvidhaatu.m.|| ||

Yam p'aavuso,||
bhikkhu yaani taani sabrahmacaariina.m uccaavacaani ki.mkara.niiyaani,||
tattha dakkho hoti analaso tatruupaayaaya viima.msaaya samannaagato,||
ala.m kaatu.m ala.m sa.mvidhaatu.m.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.
Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhu dhamma-kaamo hoti piya-samudaahaaro abhidhamme abhivinaye u'aara-paamojjo.|| ||

Yam p'aavuso,||
bhikkhu dhamma-kaamo hoti piya-samudaahaaro abhidhamme ahivinaye u'aara-paamojjo.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.
Puna ca para.m [268] aavuso,||
bhikkhu santu.t.tho hoti itariitar-civara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana-paccaya-bhesajja-parikkaarehi.|| ||

Yam p'aavuso,||
bhikkhu santu.t.tho hoti itariitar-ciivara-pi.n.dapaata-senaasana-gilaana-paccaya-bhesajja-parikkhaarehi.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.
Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhu aaraddha-viriyo viharati akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya,kusalaana.m dhammaana.m upasampadaaya,||
thaamavaa da.lha-parakkamo anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Yam p'aavuso,||
bhikkhu aaraddha-viriyo virahati akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya,||
kusalaana.m dhammaana.m upasampadaaya,||
thaamavaa da.lha-parakkamo anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.
Puna ca para.m aavuso,||
bhikkhu satimaa hoti paramena sati-nepakkena samannaagato cira-katam pi cira-bhaasitam pi saritaa anussaritaa.|| ||

Yam p'aavuso,||
bhikkhu satimaa hoti paramena sati-nepakkena samannaagato cira-katampi cira-bhaasitam pi saritaa anussaritaa.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.
Puna ca para.m aavuso bhikkhu pa~n~navaa hoti udayattha-gaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaa-dukkhakkhaya-gaaminiyaa.|| ||

Yam p'aavuso,||
bhikkhu pa~n~navaa hoti udayattha-gaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato ariyaaya nibbedhikaaya sammaa-dukkhakkhaya-gaaminiyaa.|| ||

Ayam pi dhammo naatha-kara.no.

[10.02][pts][wp][bd] Dasa kasi.naayatanaani:
Pa.thavii-kasi.nam eko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.
Aapo-kasinam eko sa~njaanaati uddha.m adho tiraya.m advaya.m appamaa.na.m.
Tejo-kasi.nam eko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.
Vaayo-kasi.nam eko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.
Niila-kasi.nam eko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.
Piita-kasi.nam eko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.
Lohita-kasi.nam eko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.
Odaata-kasi.nam eko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.
Aakaasa-kasi.nam eko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.
Vi~n~naa.na-kasi.nam eko sa~njaanaati uddha.m adho tiriya.m advaya.m appamaa.na.m.

[269][10.03][pts][wp][bd] Dasa akusala-kammapathaa:
Paa.naatipaato,||
adinnaadaana.m,||
kaamesu micchaacaaro,||
musaa-vaado,||
pisu.naa vaacaa,||
pharusaa vaacaa,||
samphappalaapo,||
abhijjhaa,||
vyaapaado,||
micchaa-di.t.thi.

[10.04][pts][wp][bd] Dasa kusala-kammapathaa:
Paa.naatipaataa verama.nii,||
adinnaadaanaa verama.nii,||
kaamesu micchaacaaraa verama.nii,||
musaa-vaadaa verama.nii,||
pisu.naaya vaacaaya verama.nii,||
pharusaaya vaacaaya verama.nii,||
sampappalaapaa verama.nii,||
anabhijjhaa,||
avyaapaado,||
sammaadi.t.thi.

[10.05][pts][wp][bd] Dasa ariya-vaasaa:
Idh'aavuso,||
bhikkhu pa~nca'nga-vippahiino hoti cha.la'nga-samannaagato ekaarakkho caturaapasseno panunna-pacceka-sacco samavaya-sa.t.thesano anaavila-sa.mkappo passaddha-kaaya-sa'nkaaro suvimutta-citto suvimutta-pa~n~no.
Katha~n c'aavuso,||
bhikkhu pa~nca'nga-vippahiino hoti:||
Idh'aavuso,||
bhikkhuno kaamacchando pahiino hoti,||
vyaapaado pahiino hoti,||
thiina-middha.m pahiina.m hoti,||
uddhacca-kukkucca.m pahiina.m hoti,||
vicikicchaa pahiinaa hoti.||
Eva.m kho aavuso bhikkhu pa~nca'nga-vippahiino hoti.
Katha~n c'aavuso,||
bhikkhu cha.la'nga-samannaagato hoti:||
Idh'aavuso,||
bhikkhu cakkhunaa ruupa.m disvaa n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajaano.||
Sotena sadda.m sutvaa n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajaano.||
Ghaanena gadha.m ghaayitvaa n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajaano.|| ||

Jivhaaya rasa.m saayitvaa n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajaano.|| ||

Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajaano.|| ||

Manasaa dhamma.m vi~n~naaya n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajaano.|| ||

Eva.m kho aavuso bhikkhu cha.la'nga-samannaagato hoti.
Katha~n c'aavuso,||
bhikkhu ekaarakkho hoti: Idh'aavuso,||
bhikkhu sataarakkhena cetasaa samannaagato hoti.|| ||

Eva.m kho aavuso,||
bhikkhu ekaarakkho [270] hoti.
Katha~n c'aavuso,||
bhikkhu catur-aapasseno hoti: Idh'aavuso,||
bhikkhu sa'nkhaayeka.m parisevati,||
sa'nkhaay'eka.m adhivaaseti,||
sa'nkhaay'eka.m vinodeti,||
sa'nkhaay'eka.m parivajjeti.|| ||

Eva.m kho aavuso,||
bhikkhu catur-aapasseno hoti.
Katha~n c'aavuso,||
bhikkhu panunna-paccek-asacco hoti: Idh'aavuso,||
bhikkhuno yaani taani puthu-sama.na-braahma.naana.m puthu-pacceka-saccaani sabbaani'ass taani nunnaani honti panunnaani cattaani vantaani muttaani pahiinaani pa.tippassaddhaani.|| ||

Eva.m kho aavuso,||
bhikkhu panunna.m paccekasacco hoti.
Katha~n c'aavuso,||
bhikkhu samavaya-sa.t.thesano hoti.|| ||

Idh'aavuso bhikkhuno kaamesanaa pahiinaa hoti,||
bhavesanaa pahiinaa hoti,||
brahmacariyesanaa pa.tippassaddhaa.|| ||

Eva.m kho aavuso,||
bhikkhu samavaya-sa.t.thesano hoti,
Katha~n c'aavuso,||
bhikkhu anaavilasa'nkappo hoti: Idh'aavuso,||
bhikkhuno kaama-sa'nkappo pahiino hoti,||
vyaapaada-sa'nkappo pahiino hoti,||
vihi.msaa-sa.mkappo pahiino hoti.|| ||

Eva.m kho aavuso,||
bhikkhu anaavilasa'nkappo hoti.
Katha~n c'aavuso,||
bhikkhu passaddha-kaaya-sankhaaro hoti: Idh'aavuso,||
bhikkhu sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubbe va somanassa-domanassaana.m attha-gamaa adukkham asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Eva.m kho aavuso,||
bhikkhu passaddha-kaaya-sankhaaro hoti.
Katha~n c'aavuso,||
bhikkhu suvimutta-citto hoti: Idh'aavuso bhikkhuno raagaa citta.m vimutta.m hoti,||
dosaa citta.m vimutta.m hoti mohaa citta.m vimutta.m hoti.|| ||

Eva.m kho aavuso,||
bhikkhu suvimutt-acitto hoti.
Katha~n c'aavuso bhikkhu suvimutta-pa~n~no hoti: Idh'aavuso,||
bhikkhu 'Raago me pahiino ucchinna-muulo taalaa-vatthukato anabhaava.m gato aayati.m anuppaada-dhammo' ti pajaanaati,||
'Doso me pahiino ucchinna-muulo taalaa-vatthukato anabhaa- [271] va.m gato aayati.m anuppaada-dhammo' ti pajaanaati,||
'Moho me pahiino ucchinna-muulo taalaa-vatthukato anabhaava.m gato aayati.m anuppaada-dhammo' ti pajaanaati.|| ||

Eva.m kho aavuso bhikkhu suvimuttapa~n~no hoti.

[10.06][pts][wp][bd] Dasa asekkhaa dhammaa:
Asekkhaa sammaa-di.t.thi,||
asekkho sammaa-sa'nkappo,||
asekkhaa sammaa-vaacaa,||
asekkho sammaa-kammanto,||
asekkho sammaa-aajiivo,||
asekkho sammaa-vaayaamo,||
asekkhaa sammaa-sati,||
asekkho sammaa-samaadhi,||
asekkha.m sammaa-~naa.na.m,||
asekkhaa sammaa-vimutti.

Ime kho aavuso tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa SammaaSambuddhena dasa dhammaa sammad-akkhaataa.|| ||

Tattha sabbeh'eva sa'ngaayitabba.m na vivaditabba.m,||
yathayida.m brahmacariya.m addhaniya.m assa cira-.t.thitika.m,||
tad assa bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.

[10.07][pts][wp][bd] Atha kho Bhagavaa vu.t.thahitvaa aayasmanta.m Saariputta.m aamantesi: "Saadhu saadhu Saariputta,||
saadhu kho tva.m Saariputta,||
bhikkhuna.m Sa'ngiiti-pariyaaya.m abhaasii" ti.

Idam avoca aayasmaa Saariputto.|| ||

Samanu~n~no Satthaa ahosi.|| ||

Attamanaa ca te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m abhinandunti.

Sa'ngiitisutta.m ni.t.thita.m dasama.m.


 [Ones and Twos]  [Threes]  [Fours]  [Fives]  [Sixes]  [Sevens]  [Eights]  [Nines]  [Tens]


Contact:
E-mail
Copyright Statement