Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
4. Mahaa Yamaka Vagga

Sutta 35

Cuu.la Saccaka Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[227]

[1][wrrn][chlm][pts][than][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Vesaaliya.m viharati Mahaavane Ku.taagaarasaalaaya.m|| ||

Tena kho pana samayena Saccako Niga.n.tha-putto Vesaaliya.m pa.tivasati,||
bhassappavaadiko pa.n.ditavaado saadhusammato bahujanassa|| ||

So Vesaaliya.m parisati.m eva.m vaaca.m bhaasati:|| ||

"Naaha.m ta.m passaami sama.na.m vaa braahma.na.m vaa sa'nghi.m ga.ni.m ga.naacariya.m,||
api arahanta.m sammaasambuddha.m pa.tijaanamaana.m,||
yo mayaa vaadena vaada.m||
samaaraddho||
na sa'nkampeyya||
na sampakampeyya||
na sampavedheyya,||
yassa na kacchehi sedaa mucceyyu.m.|| ||

Thuu.na~n ce p'aha.m acetana.m vaadena vaada.m samaarabheyya.m,||
saa pi mayaa vaadena vaada.m||
samaaraddhaa||
sa'nkampeyya||
sampakampeyya||
sampavedheyya|| ||

Ko pana vaado manussabhuutassaa" ti.|| ||

2. Atha kho aayasmaa Assaji pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Vesaali.m pi.n.daaya paavisi|| ||

Addasaa kho Saccako Niga.n.tha-putto Vesaaliya.m ja'nghaavihaara.m anuca'nkamamaano [228] anuvicaramaano aayasmanta.m Assaji.m duurato va aagacchanta.m,||
disvaana yen'aayasmaa Assaji ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmataa Assajinaa saddhi.m sammodi.m.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho Saccako Niga.n.tha-putto aayasmanta.m Assaji.m etad avoca:|| ||

"Katha.m pana bho Assaji Sama.no Gotamo saavake vineti?|| ||

Katham-bhaagaa ca pana sama.nassa Gotamassa saavakesu anusaasanii bahulaa pavattatii" ti?|| ||

Eva.m kho Aggivessana Bhagavaa saavake vineti,||
eva.m-bhaagaa ca pana Bhagavato saavakesu anusaasanii bahulaa pavattati:|| ||

'Ruupa.m bhikkhave anicca.m,||
vedanaa aniccaa,||
sa~n~naa aniccaa,||
sankhaaraa aniccaa,||
vi~n~naa.na.m anicca.m;|| ||

Ruupa.m bhikkhave anattaa,||
vedanaa anattaa,||
sa~n~naa anattaa,||
sankhaaraa anattaa,||
vi~n~naa.na.m anattaa;|| ||

Sabbe sankhaaraa aniccaa,||
sabbe dhammaa anattaa' ti.|| ||

Eva.m kho Aggivessana Bhagavaa saavake vineti,||
eva.m-bhaagaa ca pana Bhagavato saavakesu anusaasanii bahulaa pavattatii" ti.|| ||

"Dussuta.m vata bho Assaji assumha,||
ye maya.m eva.m vaadi.m sama.na.m Gotama.m assumha;||
app'eva naama maya.m kadaaci karahaci tena bhotaa Gotamena saddhi.m samaagaccheyyaama,||
app'eva naama siyaa kocid-eva kathaasallaapo,||
app'eva naama tasmaa paapakaa di.t.thigataa viveceyyaamaa" ti.|| ||

3. Tena kho pana samayeta pa~ncamattaani Licchavisataani santhaagaare sannipatitaani honti kenacid-eva kara.niiyena|| ||

Atha kho Saccako Niga.n.tha-putto yena te Licchavii ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa te Licchavii etad avoca:|| ||

"Abhikkamantu bhonto Licchavii!|| ||

Abhikkamantu bhonto Licchavii!|| ||

Ajja me sama.nena Gotamena saddhi.m kathaasallaapo bhavissati.|| ||

Sace me Sama.no Gotamo tathaa pati.t.thissati,||
yathaa'ssa me ~naata~n~natarena saavakena Assajinaa naama bhikkhunaa pati.t.thita.m.|| ||

Seyyathaa pi naama balavaa puriso diighalomika.m e.laka.m lomesu gahetvaa||
aaka.d.dheyya||
parika.d.dheyya||
samparika.d.deyya,||
evam-evaaha.m sama.na.m Gotama.m vaadena vaada.m||
aaka.d.dhissaami||
parika.d.dhissaami||
samparika.d.dhissaami.|| ||

Seyyathaa pi naama balavaa so.n.dikaakammakaro mahanta.m so.n.dikaakila~nja.m gambhiire udakarahade pakkhipitvaa ka.n.ne gahetvaa||
aaka.d.dheyya||
parika.d.dheyya||
samparika.d.deyya,||
evam-evaaha.m sama.na.m Gotama.m vaadena vaada.m||
aaka.d.dhissaami||
parika.d.dhissaami||
samparika.d.dhissaami.|| ||

Seyyathaa pi naama balavaa so.n.dikaadhutto [229] vaala.m ka.n.ne gahetvaa odhuneyya niddhuneyya nicchodeyya,||
evam-evaaha.m sama.na.m Gotama.m vaadena vaada.m||
odhunissaami||
niddhunissaami||
nicchodessaami.|| ||

Seyyathaa pi naama ku~njaro sa.t.thihaayano gambhiira.m pokkhara.ni.m ogahetvaa sa.nadhovika.m naama kii.litajaata.m kii.lati,||
evam-evaaha.m sama.na.m Gotama.m sa.nadhovika.m ma~n~ne kii.litajaata.m kii'issaami.|| ||

Abhikkamantu bhonto Licchavii!|| ||

Abhikkamantu bhonto Licchavii!|| ||

Ajja me sama.nena Gotamena saddhi.m kathaasallaapo bhavissatii " ti.|| ||

4. Tatr'ekacce Licchavii evam aaha.msu:|| ||

"Ki.m Sama.no Gotamo Saccakassa Niga.n.tha-puttassa vaada.m aaropessati,||
atha kho Saccako Niga.n.tha-putto sama.nassa Gotamassa vaada.m aaropessatii" ti|| ||

Ekacce Licchavii evam aaha.msu:|| ||

"Ki.m so bhavamaano Saccako Niga.n.tha-putto Bhagavato vaada.m aaropessati,||
atha kho Bhagavaa Saccakassa Niga.n.tha-puttassa vaada.m aaropessatii" ti.|| ||

5. Atha kho Saccako Niga.n.tha-putto pa~nca-mattehi Licchavisatehi parivuto yena Mahaavana.m kuu.taagaarasaalaa ten'upasa'nkami.|| ||

Tena kho pana samayena sambahulaa bhikkhuu abbhokaase ca'nkamanti.|| ||

Atha kho Saccako Niga.n.tha-putto yena te bhikkhuu ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa te bhikkhuu etad avoca:|| ||

"Kaha.m nu kho bho etarahi so bhava.m Gotamo viharati?|| ||

Dassanakaamaa hi maya.m ta.m bhavanta.m Gotaman" ti.|| ||

"Es'Aggivessana Bhagavaa Mahaavana.m ajjhogahetvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisinno" ti.|| ||

6. Atha kho Saccako Niga.n.tha-putto mahatiyaa Licchaviparisaaya saddhi.m Mahaavana.m ajjhogahetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Te pi kho Licchavii app'ekacce Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu|| ||

App'ekacce Bhagavataa saddhi.m sammodi.msu.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

App'ekacce yena Bhagavaa ten'a~njali.m panaametvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

App'ekacce Bhagavato santike naamagotta.m saavetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

App'ekacce tu.nhiibhuutaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Saccako Niga.n.tha-putto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Puccheyyaaha.m bhavanta.m Gotama.m ka~ncid-eva desa.m,||
sace me bhava.m Gotamo okaasa.m karoti pa~nhassa veyyaakara.naayaa" ti.|| ||

"Pucch'Aggivessana yad- [230] aaka'nkhasii" ti.|| ||

7. "Katha.m pana bhava.m Gotamo saavake vineti?|| ||

Katham-bhaagaa ca pana bhoto Gotamassa saavakesu anusaasanii bahulaa pavattatii" ti?|| ||

"Eva.m kho aha.m Aggivessana saavake vinemi,||
eva.m-bhaagaa ca pana me saavakesu anusaasanii bahulaa pavattati:|| ||

'Ruupa.m bhikkhave anicca.m,||
vedanaa aniccaa,||
sa~n~naa aniccaa,||
sankhaaraa aniccaa,||
vi~n~naa.na.m anicca.m;|| ||

Ruupa.m bhikkhave anattaa,||
vedanaa anattaa,||
sa~n~naa anattaa,||
sankhaaraa anattaa,||
vi~n~naa.na.m anatta.m;|| ||

Sabbe sankhaaraa aniccaa,||
sabbe dhammaa anattaa' ti|| ||

Eva.m kho aha.m Aggivessana saavake vinemi,||
eva.m-bhaagaa ca pana me saavakesu anusaasanii bahulaa pavattatii" ti.|| ||

8. "Upamaa ma.m bho Gotama pa.tibhaatii" ti.|| ||

"Pa.tibhaatu ta.m Aggivessanaa" ti Bhagavaa avoca.|| ||

"Seyyathaa pi bho Gotama ye kec'ime biijagaama-bhuutagaamaa vu.d.dhi.m viruu.lhi.m vepulla.m aapajjanti,||
sabbe te pa.thavi.m nissaaya pa.thaviya.m pati.t.thaaya||
evam-ete biijagaama-bhuutagaamaa vu.d.dhi.m viruu.lhi.m vepulla.m aapajjanti;|| ||

seyyathaa pi vaa pana bho Gotama ye kec'ime balakara.niiyaa kammantaa kariiyanti,||
sabbe te pa.thavi.m nissaaya pa.thaviya.m pati.t.thaaya||
evam-ete balakara.niiyaa kammantaa kariiyanti;|| ||

evam eva kho bho Gotama||
ruup'attaa'ya.m purisa-puggalo ruupe pati.t.thaaya pu~n~na.m vaa apu~n~na.m vaa pasavati;||
vedan'attaa'ya.m purisa-puggalo vedanaaya.m pati.t.thaaya pu~n~na.m vaa apu~n~na.m vaa pasavati;||
sa~n~n'attaa'ya.m purisa-puggalo sa~n~naaya.m pati.t.thaaya pu~n~na.m vaa apu~n~na.m vaa pasavati;||
sankhaar'attaa'ya.m purisa-puggalo sankhaaresu pati.t.thaaya pu~n~na.m vaa apu~n~na.m vaa pasavati;||
vi~n~naa.n'attaa'ya.m purisa-puggalo vi~n~naa.ne pati.t.thaaya pu~n~na.m vaa apu~n~na.m vaa pasavatii" ti.|| ||

9. "Nanu tva.m Aggivessana eva.m vadesi:|| ||

'Ruupa.m me attaa,||
vedanaa me attaa,||
sa~n~naa me attaa,||
sankhaaraa me attaa,||
vi~n~naa.na.m me attaa" ti?|| ||

"Aha.m hi bho Gotama eva.m vadaami:|| ||

'Ruupa.m me attaa,||
vedanaa me attaa,||
sa~n~naa me attaa,||
sankhaaraa me attaa,||
vi~n~naa.na.m me attaa' ti.|| ||

Aya~n ca mahatii janataa" ti.|| ||

"Ki.m hi te Aggivessana mahatii janataa karissati?|| ||

I'ngha tva.m Aggivessana saka.myeva vaada.m nibbe.thehii" ti.|| ||

"Aha.m hi bho Gotama eva.m vadaami:|| ||

'Ruupa.m me attaa,||
vedanaa me attaa,||
sa~n~naa me attaa,||
sankhaaraa me attaa,||
vi~n~naa.na.m me attaa'" ti.|| ||

10. "Tena hi Aggivessana ta.m yev'ettha pa.tipucchissaami,||
yathaa te khameyya,||
tathaa na.m vyaakareyyaasi.|| ||

Ta.m [231] ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Vatteyya ra~n~no khattiyassa muddhaavasittassa sakasmi.m vijite vaso||
ghaatetaaya.m vaa ghaatetu.m,||
jaapetaaya.m vaa jaapetu.m,||
pabbaajetaaya.m vaa pabbaajetu.m -||
seyyathaa pi ra~n~no Pasenadissa Kosalassa,||
seyyathaa pi vaa pana ra~n~no Maagadhassa Ajaatasattussa Vedehi-puttassaa" ti?|| ||

"Vatteyya bho Gotama ra~n~no khattiyassa muddhaavasittassa sakasmi.m vijite vaso:||
ghaatetaaya.m vaa ghaatetu.m,||
jaapetaaya.m vaa jaapetu.m,||
pabbaajetaaya.m vaa pabbaajetu.m -||
seyyathaa pi ra~n~no Pasenadissa Kosalassa,||
seyyathaa pi vaa pana ra~n~no Maagadhassa Ajaatasattussa Vedehi-puttassa.|| ||

Imesam pi hi bho Gotama sa'nghaana.m ga.naana.m - seyyathiida.m:||
Vajjiina.m, Mallaana.m vattati sakasmi.m vijite vaso:||
ghaatetaaya.m vaa ghaatetu.m,||
jaapetaaya.m vaa jaapetu.m,||
pabbaajetaaya.m vaa pabbaajetu.m.|| ||

Ki.m pana ra~n~no khattiyassa muddhaavasittassa||
seyyathaa pi ra~n~no Pasenadissa Kosalassa||
seyyathaa pi vaa pana ra~n~no Maagadhassa Ajaatasattussa Vedehi-puttassa?|| ||

Vatteyya bho Gotama,||
vattitu~n-ca-m-arahatii" ti.|| ||

11. "Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Ya.m tva.m eva.m vadesi:|| ||

'Ruupa.m me attaa' ti,||
vattati te tasmi.m ruupe vaso:|| ||

'Eva.m me ruupa.m hotu,||
eva.m me ruupa.m maa ahosii' ti"?|| ||

Eva.m vutte Saccako Niga.n.tha-putto tu.nhii ahosi.|| ||

Dutiyam pi kho Bhagavaa Saccaka.m Niga.n.tha-putta.m etad avoca:|| ||

"Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Ya.m tva.m eva.m vadesi:|| ||

'Ruupa.m me attaa' ti,||
vattati te tasmi.m ruupe vaso:|| ||

'Eva.m me ruupa.m hotu,||
eva.m me ruupa.m maa ahosii' ti"?|| ||

Dutiyam pi kho Saccako Niga.n.tha-putto tu.nhii ahosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa Saccaka.m Niga.n.tha-putta.m etad avoca:|| ||

"Vyaakarohi'daani Aggivessana,||
na daani te tu.nhiibhaavassa kaalo.|| ||

Yo koci Aggivessana Tathaagatena yaava tatiya.m sahadhammika.m pa~nha.m pu.t.tho na vyaakaroti,||
etth'ev'assa sattadhaa muddhaa phalatii" ti.|| ||

12. Tena kho pana samaye vajirapaa.nii yakkho aayasa.m vajira.m aadaaya aaditta.m sampajjalita.m sajotibhuuta.m Saccakassa Niga.n.tha-puttassa upari-vehaasa.m .thito hoti:|| ||

"Sacaaya.m Saccako Niga.n.tha-putto Bhagavataa yaava tatiya.m sahadhammika.m pa~nha.m pu.t.tho na vyaakarissati||
etth'ev'assa sattadhaa muddha.m phaalessaamii" ti.|| ||

Ta.m kho pana vajirapaa.ni.m yakkha.m Bhagavaa c'eva passati,||
Saccako ca Niga.n.tha-putto|| ||

Atha kho Saccako Niga.n.tha-putto bhiito sa.mviggo lomaha.t.thajaato Bhaga- [232] vanta.myeva taa.na.m gavesii,||
Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Pucchatu ma.m bhava.m Gotamo,||
vyaakarissaamii" ti.|| ||

13. "Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Ya.m tva.m eva.m vadesi:|| ||

'Ruupa.m me attaa' ti,||
vattati te tasmi.m ruupe vaso:|| ||

'Eva.m me ruupa.m hotu,||
eva.m me ruupa.m maa ahosii' ti"?|| ||

"No h'ida.m bho Gotama."|| ||

"Manasi karohi Aggivessana,||
manasi karitvaa kho Aggivessana vyaakarohi,||
na kho te sandhiiyati purimena vaa pacchima.m,||
pacchimena vaa purima.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Ya.m tva.m eva.m vadesi:|| ||

'Vedanaa me attaa' ti,||
vattati te taaya.m vedanaaya.m vaso|| ||

'Eva.m me vedanaa hotu,||
eva.m me vedanaa maa ahosi' ti"?|| ||

"No h'ida.m bho Gotama."|| ||

"Manasi karohi Aggivessana,||
manasi karitvaa kho Aggivessana vyaakarohi,||
na kho te sandhiiyati purimena vaa pacchima.m,||
pacchimena vaa purima.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Ya.m tva.m eva.m vadesi:|| ||

'Ya.m tva.m eva.m vadesi:|| ||

'Sa~n~naa me attaa' ti,||
vattati te taaya.m sa~n~naaya.m vaso|| ||

'Eva.m me sa~n~naa hotu,||
eva.m me sa~n~naa maa ahosi' ti"?|| ||

"No h'ida.m bho Gotama."|| ||

"Manasi karohi Aggivessana,||
manasi karitvaa kho Aggivessana vyaakarohi,||
na kho te sandhiiyati purimena vaa pacchima.m,||
pacchimena vaa purima.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Ya.m tva.m eva.m vadesi:|| ||

'Sankhaaraa me attaa' ti,||
vattati te taasu sankhaaresu vaso|| ||

'Eva.m me sankhaaraa hontu,||
eva.m me sankhaaraa maa ahesun' ti"?|| ||

"No h'ida.m bho Gotama."|| ||

"Manasi karohi Aggivessana,||
manasi karitvaa kho Aggivessana vyaakarohi,||
na kho te sandhiiyati purimena vaa pacchima.m,||
pacchimena vaa purima.m.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Ya.m tva.m eva.m vadesi:|| ||

'Vi~n~naa.na.m me attaa' ti,||
vattati te tasmi.m vi~n~naa.ne vaso|| ||

'Eva.m me vi~n~naa.na.m hotu||
eva.m me vi~n~naa.na.m maa ahosi' ti"?|| ||

"No h'ida.m bho Gotama."|| ||

"Manasi karohi Aggivessana,||
manasi karitvaa kho Aggivessana vyaakarohi,||
na kho te sandhiiyati purimena vaa pacchima.m,||
pacchimena vaa purima.m.|| ||

 


 

14. Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

'Ruupa.m nicca.m vaa anicca.m vaa' ti"?|| ||

"Anicca.m bho Gotama."|| ||

"'Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaa' ti"?|| ||

"Dukkha.m bho Gotama."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naama-dhamma.m kallan-nu ta.m samanupassitu.m:|| ||

'Eta.m mama,||
eso'ham asmi,||
[233] eso me attaa' ti?"|| ||

"No h'ida.m bho Gotama."|| ||

"Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Vedanaa nicca.m vaa anicca.m vaa' ti"?|| ||

"Anicca.m bho Gotama."|| ||

"'Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaa' ti"?|| ||

"Dukkha.m bho Gotama."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naama-dhamma.m kallan-nu ta.m samanupassitu.m:|| ||

'Eta.m mama,||
eso'ham asmi,||
eso me attaa' ti?"|| ||

"No h'ida.m bho Gotama."|| ||

"Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Sa~n~naa nicca.m vaa anicca.m vaa' ti"?|| ||

"Anicca.m bho Gotama."|| ||

"'Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaa' ti"?|| ||

"Dukkha.m bho Gotama."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naama-dhamma.m kallan-nu ta.m samanupassitu.m:|| ||

'Eta.m mama,||
eso'ham asmi,||
eso me attaa' ti?"|| ||

"No h'ida.m bho Gotama."|| ||

"Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Sankhaaraa nicca.m vaa anicca.m vaa' ti"?|| ||

"Anicca.m bho Gotama."|| ||

"'Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaa' ti"?|| ||

"Dukkha.m bho Gotama."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naama-dhamma.m kallan-nu ta.m samanupassitu.m:|| ||

'Eta.m mama,||
eso'ham asmi,||
eso me attaa' ti?"|| ||

"No h'ida.m bho Gotama."|| ||

"Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Vi~n~naa.na.m nicca.m vaa anicca.m vaa' ti"?|| ||

"Anicca.m bho Gotama."|| ||

"'Ya.m panaanicca.m dukkha.m vaa ta.m sukha.m vaa' ti"?|| ||

"Dukkha.m bho Gotama."|| ||

"Ya.m panaanicca.m dukkha.m vipari.naama-dhamma.m kallan-nu ta.m samanupassitu.m:|| ||

'Eta.m mama,||
eso'ham asmi,||
eso me attaa' ti?"|| ||

"No h'ida.m bho Gotama."|| ||

 


 

"Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Yo nu kho dukkha.m||
alliino dukkha.m||
upagato dukkha.m||
ajjhosito dukkha.m:||
'Eta.m mama,||
eso hamasmi,||
eso me attaa" ti samanupassati,||
api nu kho so saama.m vaa dukkha.m parijaaneyya,||
dukkha.m vaa parikkhepetvaa vihareyyaa ti"?|| ||

"Ki.m hi siyaa bho Gotama,||
no h'ida.m bho Gotamaa" ti|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi Aggivessana?|| ||

Na nu tva.m eva.m sante dukkha.m||
alliino dukkha.m||
upagato dukkha.m||
ajjhosito dukkha.m:||
'Eta.m mama,||
eso'ham asmi,||
eso me attaa' ti samanupassasii ti?|| ||

"Ki.m hi no siyaa bho Gotama,||
evam ida.m bho Gotamaa" ti.|| ||

16. Seyyathaa pi Aggivessana,||
puriso saaratthiko saaragavesii saarapariyesana.m caramaano tikhi.na.m ku.thaari.m aadaaya vana.m paviseyya so tattha passeyya mahanta.m kadalikkhandha.m uju.m nava.m akukkukajaata.m,||
tam ena.m muule chindeyya,||
muule chetvaa agge chindeyya,||
agge chetvaa pattava.t.ti.m vinibbhujeyya,||
so tattha pattava.t.ti.m vinibbhujanto,||
pheggumpi naadhigaccheyya,||
kuto saara.m;||
evam eva kho tva.m Aggivessana mayaa sakasmi.m vaade samanuyuyjiyamaano||
samanugaahiyamaano||
samanubhaasiyamaano ritto tuccho aparaddho.|| ||

17. Bhaasitaa kho pana te esaa Aggivessana Vesaaliya.m parisati.m vaacaa|| ||

'Naahan ta.m passaami sama.na.m vaa braahma.na.m vaa sa'nghi.m ga.ni.m ga.naacariya.m.||
api arahanta.m sammaasambuddha.m pa.tijaanamaana.m,||
yo mayaa vaadena vaada.m samaaraddho||
na sa'nkampeyya||
na sampakampeyya||
na sampavedheyya,||
yassa na kacchehi sedaa mucceyyu.m.|| ||

Thuuna.m ce p'aha.m acetana.m vaadena vaada.m samaarabheyya.m,||
saa pi mayaa vaadena vaada.m samaaraddhaa||
sa'nkampeyya||
sampakampeyya||
sampavedheyya,||
ko pana vaado manussabhuutassaa' ti.|| ||

Tuyha.m kho pan'Aggivesna app'ekaccaani sedaphusitaani nalaa.taa muttaani uttaraasa'nga.m vinibhinditvaa bhuumiya.m pati.t.thitaani.|| ||

Mayha.m kho pan'Aggivessana,||
n'atthi etarahi kaayasmi.m sedo" ti|| ||

Iti Bhagavaa tasmi.m parisati.m suva.n.nava.n.na.m kaaya.m vivari.|| ||

[234] Eva.m vutte Saccako Niga.n.tha-putto tu.nhiibhuuto ma'nkubhuuto pattakkhandho adhomukho pajjhaayanto appa.tibhaano nisiidi.|| ||

18. Atha kho Dummukho Licchaviputto Saccaka.m Niga.n.tha-putta.m tu.nhiibhuuta.m ma'nkubhuuta.m pattakkhandha.m adhomukha.m pajjhaayan ta.m appa.tibhaana.m viditvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Upamaa ma.m Bhagavaa pa.tibhaatii" ti|| ||

"Pa.tibhaatu ta.m dummukhaa" ti Bhagavaa avoca.|| ||

"Seyyathaa pi bhante gaamassa vaa nigamassa vaa aviduure pokkhara.nii,||
tatr'assa kakka.tako.|| ||

Atha kho bhante sambahulaa kumaarakaa vaa kumaarikaa vaa tamhaa gaamaa vaa nigamaa vaa nikkhamitvaa yena saa pokkhara.nii ten'upasa'nkameyyu.m,||
upasa'nkamitvaa ta.m pokkhara.ni.m ogahetvaa ta.m kakka.taka.m udakaa uddharitvaa thale pati.t.thaapeyyu.m.|| ||

Ya~n-yad-eva hi so bhante kakka.tako a.la.m abhininnaameyya,||
ta.m tad-eva te kumaarakaa vaa kumaarikaa vaa ka.t.thena vaa ka.thalena vaa sa.mchindeyyu.m sambha~njeyyu.m sampalibha~njeyyu.m.|| ||

Eva.m hi so bhante kakka.tako sabbehi a.lehi sa.mchinnehi sambhaggehi sampalibhaggehi abhabbo ta.m pokkhara.ni.m puna otaritu.m seyyathaa pi pubbe.|| ||

Evam eva kho bhante yaani Saccakassa Niga.n.tha-puttassa visuukaayitaani visevitaani vipphanditaani kaanici kaanici,||
taani Bhagavataa sa.mchinnaani sambhaggaani sampalibhaggaani,||
abhabbo ca daani bhante Saccako Niga.n.tha-putto puna Bhagavanta.m upasa'nkamitu.m yad ida.m vaadaadhippaayo" ti.|| ||

19. Eva.m vutte Saccako Niga.n.tha-putto Dummukha.m Licchaviputta.m etad avoca:|| ||

"Aagamehi tva.m Dummukha,||
agamehi tva.m Dummukha,||
na maya.m tayaa saddhi.m mantema,||
idha maya.m bhotaa Gotamena saddhi.m mantema.|| ||

Ti.t.that'esaa bho Gotama,||
amhaaka~n c'eva a~n~nesa~n ca puthusama.na-braahma.naana.m vaacaa,||
vilaapa.m vilapita.m ma~n~ne.|| ||

Kittaavataa ca nu kho bhoto Gotamassa saavako saasanakaro hoti||
ovaadapatikaro ti.n.navicikiccho vigatakatha'nkatho vesaarajjappatto aparappaccayo satthusaasane viharatii " ti?|| ||

20. "Idha Aggivessana mama saavako ya.m ki~nci ruupa.m||
atiitaanaagata paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa,||
sabba.m ruupa.m||
'n'eta.m mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso attaa' ti,||
[235] evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Yaa kaaci vedanaa||
atiitaanaagata paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa,||
sabba.m vedanaa||
'n'eta.m mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso attaa' ti,||
evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Yaa kaaci sa~n~naa||
atiitaanaagata paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa,||
sabba.m sa~n~naa||
'n'eta.m mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso attaa' ti,||
evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Ye keci sankhaaraa||
atiitaanaagata paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa,||
sabba.m sankhaaraa||
'n'eta.m mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso attaa' ti,||
evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Ya.m ki~nci vi~n~naa.na.m||
atiitaanaagata paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa sukhuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure santike vaa,||
sabba.m vi~n~naa.na.m||
'n'eta.m mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso attaa' ti,||
evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya passati.|| ||

Ettaavataa kho Aggivessana mama saavako saasanakaro hoti||
ovaadapatikaro||
ti.n.navicikiccho||
vigatakatha'nkatho||
vesaarajjappatto||
aparappaccayo||
satthusaasane viharatii" ti.|| ||

21. "Kittaavataa pana bho Gotama bhikkhu araha.m hoti||
khii.naasavo||
vusitavaa katakara.niiyo||
ohitabhaaro||
anuppatta-sadattho||
parikkhii.nabhava-sa.myojano||
samma-d-a~n~naa vimutto" ti?|| ||

Idha Aggivessana bhikkhu ya.m ki~nci ruupa.m||
atiitaanaagata paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa subuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure sannike vaa,||
sabba.m ruupa.m||
'n'eta.m mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso attaa' ti,||
evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya disvaa anupaadaa vimutto hoti.|| ||

Yaa kaaci vedanaa||
atiitaanaagata paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa subuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure sannike vaa,||
sabba.m vedanaa||
'n'eta.m mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso attaa' ti,||
evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya disvaa anupaadaa vimutto hoti.|| ||

Yaa kaaci sa~n~naa||
atiitaanaagata paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa subuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure sannike vaa,||
sabba.m sa~n~naa||
'n'eta.m mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso attaa' ti,||
evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya disvaa anupaadaa vimutto hoti.|| ||

Ye keci sankhaaraa||
atiitaanaagata paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa subuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure sannike vaa,||
sabba.m sankhaaraa||
'n'eta.m mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso attaa' ti,||
evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya disvaa anupaadaa vimutto hoti.|| ||

Ya.m ki~nci vi~n~naa.na.m||
atiitaanaagata paccuppanna.m||
ajjhatta.m vaa bahiddhaa vaa||
o.laarika.m vaa subuma.m vaa||
hiina.m vaa pa.niita.m vaa||
ya.m duure sannike vaa,||
sabba.m vi~n~naa.na.m||
'n'eta.m mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso attaa' ti,||
evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya disvaa anupaadaa vimutto hoti.|| ||

Ettaavataa kho Aggivessana bhikkhu araha.m hoti||
khii.naasavo||
vusitavaa||
katakara.niiyo||
ohitabhaaro||
anuppatta-sadattho||
parikkhii.na-bhava-sa.myojano samma-d-a~n~naa vimutto.|| ||

22. Eva.m vimutta-citto kho Aggivessana bhikkhu tiihi anuttariyehi samannaagato hoti:|| ||

Dassanaanuttariyena||
pa.tipadaanuttariyena||
vimuttaanuttariyena.|| ||

Eva.m vimutta-citto kho Aggivessana bhikkhu Tathaagata.m yeva sakkaroti,||
garukaroti,||
maaneti,||
puujeti:|| ||

'Buddho so Bhagavaa bodhaaya dhamma.m deseti,||
danto so Bhagavaa damathaaya dhamma.m deseti||
santo so Bhagavaa samathaaya dhamma.m deseti||
ti.n.no so Bhagavaa tara.naaya dhamma.m deseti||
parinibbuto so Bhagavaa parinibbaanaaya dhamma.m desetii' ti".|| ||

23. Eva.m vutte Saccako Niga.n.tha-putto Bhagavanta.m etad [236]avoca:|| ||

"Mayam-eva bho Gotama dha.msii,||
maya.m pagabbhaa,||
ye maya.m bhavanta.m Gotama.m vaadena vaada.m aasaadetabba.m ama~n~nimha.|| ||

Siyaa hi bho Gotama hatthippabhinna.m aasajja purisassa sotthibhaavo,||
na tv'eva bhavanta.m Gotama.m aasajja siyaa purisassa sotthibhaavo.|| ||

Siyaa hi bho Gotama jalanta.m aggikkhandha.m aasajja purisassa sotthibhaavo,||
na tv'eva bhavanta.m Gotama.m aasajja siyaa purisassa sotthibhaavo.|| ||

Siyaa hi bho Gotama aasivisa.m ghoravisa.m aasajja purisassa sotthibhaavo,||
na tv'eva bhavanta.m Gotama.m aasajja siyaa purisassa sotthibhaavo.|| ||

Mayam-eva bho Gotama dha.msii,||
maya.m pagabbhaa||
ye maya.m bhavanta.m Gotama.m vaadena vaada.m aasaadetabba.m ama~n~nimha.|| ||

Adhivaasetu ca me bhava.m Gotamo svaatanaaya bhatta.m sddhi.m bhikkhu-sa'nghenaa" ti.|| ||

Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhii-bhaavena.|| ||

24. Atha kho Saccako Niga.n.tha-putto Bhagavato adhivaasana.m viditvaa te Licchavii aamantesi:|| ||

"Su.nantu me bhonto Licchavii,||
sama.no me Gotamo nimannito svaatanaaya bhattena saddhi.m bhikkhu-sa'nghena,||
yena me abhihareyyaatha yamassa pa.tiruupa.m ma~n~neyyaathaa" ti.|| ||

Atha kho te Licchavii tassaa rattiyaa accayena Saccakassa Niga.n.tha-puttassa pa~ncamattaani thaalipaakasataani bhattaabhihaara.m abhihari.msu.|| ||

Atha kho Saccako Niga.n.tha-putto sake aaraame pa.niita.m khaadaniiya.m bhojaniiya.m pa.tiyaadaapetvaa Bhagavato kaala.m aarocaapesi:|| ||

"Kaalo bho Gotama,||
ni.t.thita.m bhattan" ti.|| ||

25. Atha kho Bhagavaa pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya yena Saccakassa Niga.n.tha-puttassa aaraamo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi saddhi.m bhikkhu-sa'nghena.|| ||

Atha kho Saccako Niga.n.tha-putto Buddhapamukha.m bhikkhu-sa'ngha.m pa.niitena khaadaniiyena bhojaniiyena sahatthaa santappesi sampavaaresi.|| ||

Atha kho Saccako Niga.n.tha-putto Bhagavanta.m bhuttaavi.m oniitapattapaa.ni.m a~n~natara.m niica.m aasana.m gahetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Saccako Niga.n.tha-putto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Yam ida.m bho Gotama daane pu~n~na~n ca pu~n~namahii ca,||
ta.m daayakaana.m sukhaaya hotuu" ti.|| ||

"Ya.m kho Aggivessana taadisa.m dakkhi.neyya.m aagamma aviitaraaga.m||
aviitadosa.m||
aviitamoha.m,||
[237] ta.m daayakaana.m bhavissati.|| ||

Ya.m kho Aggivessana maadisa.m dakkhi.neyya.m aagamma viitaraaga.m||
viitadosa.m||
viitamoha.m,||
ta.m tuyha.m bhavisasatii" ti.|| ||

Cuula-Saccaka Sutta.m Pa~ncama.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement