Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
5. Cuu.la Yamaka Vagga

Sutta 42

Vera~njaka Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tena kho pana samayena vera~njakaa braahma.nagahapatikaa Saavatthiiya.m pa.tivasanti kenacid-eva kara.niiyena.|| ||

2. Assosu.m kho vera~njakaa braahma.nagahapatikaa.|| ||

Sama.no khalu bho Gotamo Sakyaputto Sakyakulaa pabbajito Saavatthiiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Ta.m kho pana bhavanta.m5 Gotama.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato: iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa.|| ||

So ima.m loka.m sadevaka.m samaaraka.m sabrahmaka.m,||
sassama.na-braahma.ni.m paja.m sadeva-manussa.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedeti.|| ||

So dhamma.m deseti aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m savya~njana.m.|| ||

Kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Saadhu kho pana tathaaruupaana.m arahata.m dassana.m hotii" ti.

3. Atha khovera~njakaa braahma.nagahapatikaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa app'ekacce Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

App'ekacce Bhagavataa saddhi.m sammodi.msu,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

App'ekacce yena Bhagavaa ten'a~njali.m panaametvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

App'ekacce tu.nhiibhuutaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

4. Eka-m-anta.m nisinnaa khovera~njakaa braahma.nagahapatikaa Bhagavanta.m etad avocu.m: Ko nu kho bho Gotama hetu ko paccayo yenamidh'ekacce sattaa kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjanti?|| ||

Ko pana bho Gotama hetu ko paccayo yenamidh'ekacce sattaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjantiiti?|| ||

5. Adhammacariyaa visamacariyaa hetu kho gahapatayo evamidh'ekacce sattaa kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjanti.|| ||

Dhammacariyaa samacariyaa hetu kho gahapatayo evamidh'ekacce sattaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjantii ti.|| ||

6. Na kho maya.m imassa bhoto Gotamassa sa'nkhittena bhaasitassa vitthaarena attha.m avibhattassa vitthaarena attha.m aajaanaama.|| ||

Saadhu no bhava.m Gotamo tathaa dhamma.m desetu yathaa maya.m imassa bhoto Gotamassa sa'nkhittena bhaasitassa vitthaarena attha.m avibhattassa vitthaarena attha.m aajaaneyyaamaati.|| ||

Tena hi gahapatayo su.naatha,||
saadhuka.m manasi karotha,||
bhaasissaamiiti.|| ||

Eva.m bhoti khovera~njakaa braahma.nagahapatikaa Bhagavato paccassosu.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

7. Tividha.m kho gahapatayo kaayena adhammacaarii visamacaarii hoti.|| ||

Catubbidha.m vaacaaya adhammacaarii visamacaarii hoti.|| ||

Tividha.m manasaa adhammacaarii visamacaarii hoti.|| ||

8. Katha~n ca gahapatayo tividha.m kaayena adhammacaarii visamacaarii hoti?|| ||

Idha gahapatayo ekacco paa.naatipaatii hoti luddo lohitapaa.nii hatapahate nivi.t.tho adayaapanno paa.nabhuutesu.|| ||

Adinnaadaayii kho pana hoti,||
ya.m ta.m parassa paravittuupakara.na.m gaamagata.m vaa ara~n~nagata.m vaa adinna.m theyyasa'nkhaata.m aadaataa hoti.|| ||

Kaamesu micchaacaarii kho pana hoti,||
yaa taa maaturakkhitaa piturakkhitaa maataa-piturakkhitaa bhaaturakkhitaa bhaginirakkhitaa ~naatirakkhitaa gottarakkhitaa dhammarakkhitaa sassaamikaa saparida.n.daa,||
antamaso maalaagu.naparikkhittaapi,||
tathaaruupaasu caaritta.m aapajjitaa hoti.|| ||

Eva.m kho gahapatayo tividha.m kaayena adhammacaarii visamacaarii hoti.|| ||

9. Katha~n ca gahapatayo catubbidha.m vaacaayadhammacaarii visamacaarii hoti?|| ||

Idha gahapatayo ekacco musaavaadii hoti: sabhaagato vaa parisagato vaa ~naatimajjhagato vaa puugamajjhagato vaa raajakulamajjhagato vaa abhiniito sakkhipu.t.tho:3 'ehambho purisa ya.m jaanaasi ta.m vadehii' ti.|| ||

So ajaana.m vaa aaha jaanaamiiti,||
jaana.m vaa aaha na jaanaamiiti,||
apassa.m vaa aaha passaamiiti,||
passa.m vaa aaha na passaamiiti.|| ||

Iti attahetu vaa parahetu vaa aamisa-ki~ncikkha-hetu vaa sampajaanamusaa bhaasitaa hoti,||
pisu.naavaaco kho pana hoti: ito sutvaa amutra akkhaataa imesa.m bhedaaya,||
amutra vaa sutvaa imesa.m akkhaataa amuusa.m bhedaaya,||
iti samaggaana.m vaa bhettaa bhintaana.m vaa anuppadaataa,||
vaggaaraamo vaggarato vagganandii vaggakara.ni.m vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Pharusaavaaco kho pana hoti.|| ||

Yaa saa vaacaa a.n.dakaa kakkasaa paraka.tukaa paraabhisajjanii kodhasaamantaa asamaadhisa.mvattanikaa,||
tathaa-ruupi.m vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Samphapppalaapi kho pana hoti: akaala-vaadii abhuuta-vaadii anattha-vaadii adhamma-vaadii avinaya-vaadii anidhaanavati.m vaaca.m bhaasitaa akaalena anapadesa.m apariyantavati.m anatthasa.mhita.m.|| ||

Eva.m kho gahapatayo catubbidha.m vaacaayadhammacaarii visamacaarii hoti.|| ||

10. Katha~n ca gahapatayo tividha.m manasaaadhammacaarii visamacaarii hoti?|| ||

Idha gahapatayo ekacco abhijjhaalu hoti: ya.m ta.m parassa paravittuupakara.na.m ta.m abhijjhitaa hoti.|| ||

'Aho vata ya.m parassa ta.m mama assaa' ti.|| ||

Byaapannacitto kho pana hoti padu.t.thamanasa'nkappo: ime sattaa ha~n~nantu vaa vajjhantu vaa ucchijjantu vaa vinassantu vaa maa vaa ahesu.m iti vaa' ti.|| ||

Micchaadi.t.thi kho pana hoti vipariitadassano: n'atthi dinna.m,||
n'atthi yi.t.tha.m,||
n'atthi huta.m,||
n'atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako,||
n'atthi aya.m loko,||
n'atthi paro loko,||
n'atthi maataa,||
n'atthi pitaa,||
n'atthi sattaa opapaatikaa,||
n'atthi loke sama.na-braahma.naa sammaggataa sammaa pa.tipannaa ye ima~n ca loka.m para~nca loka.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedentii' ti.|| ||

Eva.m kho gahapatayo tividha.m manasaaadhammacaarii visamacaarii hoti.
Eva.madhammacariyaa visamacariyaa hetu kho gahapatayo evamidh'ekacce sattaa kaayassa bhedaa param mara.naa apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapajjanti.|| ||

12. Katha~n ca gahapatayo tividha.m kaayenadhammacaarii samacaarii hoti?|| ||

Idha gahapatayo ekacco paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirato hoti: nihita-da.n.do nihita-sattho lajjii dayaapanno sabba-paa.na-bhuuta-hitaanukampii viharati.|| ||

Adinnaadaana.m pahaaya adinnaadaanaa pa.tivirato hoti: ya.m ta.m parassa paravittuupakara.na.m gaamagata.m vaa ara~n~nagata.m vaa ta.m naadinna.m theyyasa'nkhaata.m aadaataa hoti.|| ||

Kaamesu micchaacaara.m pahaaya kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato hoti: yaa taa maaturakkhitaa piturakkhitaa maataa-piturakkhitaa bhaaturakkhitaa bhaginirakkhitaa ~naatirakkhitaa gottarakkhitaa dhammarakkhitaa sassaamikaa saparida.n.daa,||
antamaso maalaagu.naparikkhittaapi,||
tathaaruupaasu na caaritta.m aapajjitaa hoti.|| ||

Eva.m kho gahapatayo tividha.m kaayenadhammacaarii samacaarii hoti.|| ||

13. Katha~n ca gahapatayo catubbidha.m vaacaaya dhammacaarii samacaarii hoti?|| ||

Idha gahapatayo ekacco musaa-vaada.m pahaaya musaa-vaadaa pa.tivirato hoti: sabhaagato vaa parisagato vaa ~naatimajjhagato vaa puugamajjhagato vaa raajakulamajjhagato vaa abhiniito sakkhipu.t.tho: 'ehambho purisa ya.m jaanaasi ta.m vadehii' ti.|| ||

So ajaana.m vaa aaha.m na jaanaamiiti,||
jaana.m vaa aaha jaanaamiiti,||
apassa.m vaa aaha na passaamiiti,||
passa.m vaa aaha passaamiiti.|| ||

Iti attahetu vaa parahetu vaa aamisa-ki~ncikkha-hetu vaa na sampajaanamusaa bhaasitaa hoti.|| ||

Pisu.na.m vaaca.m pahaaya pisu.naaya vaacaaya pa.tivirato hoti: ito sutvaa na amutra akkhaataa imesa.m bhedaaya,||
amutra vaa sutvaa na imesa.m akkhaataa amuusa.m bhedaaya iti bhinnaana.m vaa sandhaataa sahitaana.m vaa anuppadaataa,||
samaggaaraamo samagga-rato samagga-kara.ni.m vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Pharusa.m vaaca.m pahaaya pharusaaya vaacaaya pa.tivirato hoti: yaasaa vaacaa ne'aa ka.n.na-sukhaa pemaniiyaa hadaya'n-gamaa porii bahujana-kantaa bahujana-manaapaa tathaa-ruupi.m vaaca.m bhaasitaa hoti.|| ||

Samphappalaapa.m pahaaya samphappalaapaa pa.tivirato hoti: kaala-vaadii bhuuta-vaadii attha-vaadii dhamma-vaadii vinaya-vaadii,||
nidhaanavati.m vaaca.m bhaasitaa kaalena saapadesa.m pariyantavati.m atthasa.mhita.m.|| ||

Eva.m kho gahapatayo catubbidha.m vaacaaya dhammacaarii samacaarii hoti.|| ||

14. Katha~n ca gahapatayo tividha.m manasaa dhammacaarii samacaarii hoti?|| ||

Idha gahapatayo ekacco anabhijjhaalu hoti: ya.m ta.m parassa paravittuupakara.na.m ta.m naabhijjhitaa hoti.|| ||

'Aho vata ya.m parassa ta.m mama assaa' ti.|| ||

Abyaapannacitto kho pana hoti appadu.t.thamanasa'nkappo: ime sattaa averaa avyaapajjhaa aniighaa sukhi attaana.m pariharantuu' ti.|| ||

Sammaadi.t.thi kho pana hoti avipariitadassano: 'atthi dinna.m,||
atthi yi.t.tha.m,||
atthi huta.m,||
atthi suka.ta-dukka.taana.m kammaana.m phala.m vipaako,||
atthi aya.m loko,||
atthi paro loko,||
atthi maataa,||
atthi pitaa,||
atthi sattaa opapaatikaa,||
atthi loke sama.na-braahma.naa sammaggataa5 sammaa pa.tipannaa ye ima~n ca loka.m para~nca loka.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedentii' ti.|| ||

Eva.m kho gahapatayo tividha.m manasaa dhammacaarii samacaarii hoti.|| ||

Eva.m dhammacariyaa samacariyaa hetu kho gahapatayo evamidh'ekacce sattaa kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjanti.|| ||

15. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa khattiyamahaasaalaana.m vaa sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa khattiyamahaasaalaana.m vaa sahavyata.m upapajjeyya.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

16. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa braahma.namahaasaa'aana.m vaa sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa braahma.namahaasaa'aana.m vaa sahavyata.m upapajjeyya.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

17.Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa gahapatimahaasaalaana.m vaa sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa gahapatimahaasaalaana.m vaa sahavyata.m upapajjeyya ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

18. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa caatummahaaraajikaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa caatummahaaraajikaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

19. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa Taavati.msaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa Taavati.msaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

20. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa yaamaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa yaamaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

21. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa tusitaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa tusitaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

22. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa nimmaanaratiina.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa nimmaanaratiina.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

23. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa paranimmitavasavattiina.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa paranimmitavasavattiina.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

24. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa brahmakaayikaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa brahmakaayikaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

25. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa aabhaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa aabhaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

26. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa parittaabhaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa parittaabhaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

27. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa appamaa.naabhaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa appamaa.naabhaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

28. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa aabhassaraana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa aabhassaraana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

29. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa subhaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa subhaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

30. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa parittasubhaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa parittasubhaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

31. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa appamaa.nasubhaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa appamaa.nasubhaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

32. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa subhaki.n.nakaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa subhaki.n.nakaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

33. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa vehapphalaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa vehapphalaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

34. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa avihaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa avihaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

35. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa atappaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa atappaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

36. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa sudassaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa sudassaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

37. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa sudassiina.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa sudassiina.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

38. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa akani.t.thakaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa akani.t.thakaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

39. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa aakaasaana~ncaayatanuupagaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa aakaasaana~ncaayatanuupagaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

40. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa vi~n~naa.na~ncaayatanuupagaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa vi~n~naa.na~ncaayatanuupagaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

41. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa aaki~nca~n~naayatanuupagaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa aaki~nca~n~naayatanuupagaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

42. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaarii aho vataaha.m kaayassa bhedaa param mara.naa n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatanuupagaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyyanti,||
.thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so kaayassa bhedaa param mara.naa n'eva-sa~n~naa-naasa~n~naayatanuupagaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaarii.|| ||

43. Aaka'nkheyya ce gahapatayo dhammacaarii samacaari 'aho vataaha.m aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihareyyanti.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m vijjati ya.m so aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihareyya.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Tathaa hi so dhammacaarii samacaariiti.|| ||

44. Eva.m vuttevera~njakaa braahma.nagahapatikaa Bhagavanta.m etad avocu.m: abhikkanta.m bho Gotama,||
abhikkanta.m bho Gotama.|| ||

Seyyathaa pi bho Gotama nikkujjita.m vaa ukkujjeyya.|| ||

Pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya 'cakkhumanto ruupaani dakkhintii'ti,||
evam eva.m bhotaa Gotamena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Ete maya.m bhavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaama dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Upaasake no bhava.m Gotamo dhaaretu ajjatagge paa.nupete sara.na.m gate" ti.|| ||

Vera~njakasutta.m dutiya.m.


Contact:
E-mail
Copyright Statement