Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
I. Muulapa.n.naasa
5. Cuu.la Yamaka Vagga

Sutta 43

Mahaa Vedalla Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][pts][than][than][olds] Eva.m me suta.m:||
Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho aayasmaa Mahaa Ko.t.thito saaya.nhasamaya.m patisallaa.naa vu.t.thito yen'aayasmaa Saariputto ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa aayasmataa Saariputtena saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Mahaa Ko.t.thito aayasmanta.m Saariputta.m etad-avoca:|| ||

2. "'Duppa~n~no duppa~n~no' ti aavuso vuccati.|| ||

Kittaavataa nu kho aavuso 'duppa~n~no' ti vuccatii" ti?|| ||

"'Nappajaanaa' ti 'nappajaanaatii' ti kho aavuso,||
tasmaa 'duppa~n~no' ti vuccati.|| ||

Ki~n ca nappajaanaati?|| ||

'Ida.m dukkhan' ti nappajaanaati,||
'aya.m dukkhasamudayo' ti nappajaanaati,||
'aya.m dukkhanirodho' ti nappajaanaati,||
'aya.m dukkhanirodhagaaminii pa.tipadaa' ti nappajaanaati.|| ||

'Nappajaanaa' ti,||
'nappajaanaatii' ti kho aavuso,||
tasmaa 'duppa~n~no' ti vuccati" ti.|| ||

3. "Saadh'aavuso" ti kho aayasmaa Mahaa Ko.t.thito aayasmato Saariputtassa bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa aayasmanta.m Saariputta.m uttari.m pa~nha.m aapucchi:|| ||

"'Pa~n~navaa pa~n~navaa' ti aavuso vuccati.|| ||

Kittaavataa nu kho aavuso 'pa~n~navaa' ti vuccatii" ti?|| ||

"'Pajaanaa' ti 'pajaanaatii' ti kho aavuso,||
tasmaa 'pa~n~navaa' ti vuccati.|| ||

Ki~n ca 'pajaanaa' ti?|| ||

'Ida.m dukkhan' ti pajaanaati,||
'aya.m dukkhasamudayo' ti pajaanaati,||
'aya.m dukkhanirodho' ti pajaanaati,||
'aya.m dukkhanirodhagaaminii pa.tipadaa' ti pajaanaati.|| ||

'Pajaanaa' ti 'pajaanaatii' ti kho aavuso,||
tasmaa 'pa~n~navaa' ti vuccatii" ti.|| ||

4. "'Vi~n~naa.na.m vi~n~naa.nan' ti aavuso vuccati.|| ||

Kittaavataa nu kho aavuso 'vi~n~naa.nan' ti vuccatii" ti?|| ||

"'Vijaanaati vijaanaatii' ti kho aavuso,||
tasmaa 'vi~n~naa.nan' ti vuccati.|| ||

Ki~n ca 'vijaanaa' ti?

'Sukhan' ti pi vijaanaati,||
'dukkhan' ti pi vijaanaati,||
'adukkha-m-asukhan' ti pi vijaanaati.|| ||

'Vijaanaati vijaanaatii' ti kho aavuso,||
tasmaa 'vi~n~naa.nan' ti vuccatii" ti.|| ||

5. "Yaa c'aavuso pa~n~naa,||
ya~n ca vi~n~naa.na.m ime dhammaa sa.msa.t.thaa udaahu visa.msa.t.thaa,||
labbhaa ca pan'imesa.m dhammaana.m||
vinibbhujitvaa||
vinibbhujitvaa||
naanaakara.na.m pa~n~naapetun" ti?|| ||

"Yaa c'aavuso pa~n~naa ya~n ca vi~n~naa.na.m ime dhammaa sa.msa.t.thaa no visa.msa.t.thaa,||
na ca labbhaa imesa.m dhammaana.m||
vinibbhujitvaa||
vinibbhujitvaa||
naanaakara.na.m pa~n~naapetu.m.|| ||

Ya~n c'aavuso pajaanaati ta.m vijaanaati,||
ya.m 'vijaanaa' ti ta.m pajaanaati.|| ||

[293] Tasmaa ime dhammaa sa.msa.t.thaa no visa.msa.t.thaa,||
na ca labbhaa imesa.m dhammaana.m||
vinibbhujitvaa||
vinibbhujitvaa||
naanaakara.na.m||
pa~n~naapetun" ti.|| ||

6. "Yaa c'aavuso pa~n~naa,||
ya~n ca vi~n~naa.na.m imesa.m dhammaana.m sa.msa.t.thaana.m||
no visa.msa.t.thaana.m ki.m naanaakara.nan" ti?|| ||

Yaa c'aavuso pa~n~naa,||
ya~n ca vi~n~naa.na.m imesa.m dhammaana.m sa.msa.t.thaana.m||
no visa.msa.t.thaana.m pa~n~naa bhaavetabbaa,||
vi~n~naa.na.m pari~n~neyya.m,||
ida.m n'esa.m naanaakara.nan" ti.|| ||

7. "'Vedanaa vedanaa' ti aavuso vuccati.|| ||

Kittaavataa nu kho aavuso 'vedanaa' ti vuccatii" ti?|| ||

"'Vedeti vedetii' ti kho aavuso,||
tasmaa 'vedanaa' ti vuccati.|| ||

Ki~n ca vedeti?|| ||

Sukham pi vedeti,||
dukkham pi vedeti,||
adukkha-m-asukham pi vedeti.|| ||

'Vedeti vedetii' ti kho aavuso,||
tasmaa 'vedanaa' ti vuccatii" ti.|| ||

8. "'Sa~n~naa sa~n~naa' ti aavuso vuccati.|| ||

Kittaavataa nu kho aavuso 'sa~n~naa' ti vuccatii" ti?|| ||

"'Sa~njaanaati sa~njaanaatii' ti kho aavuso,||
tasmaa 'sa~n~naa' ti vuccati.|| ||

Ki~n ca sa~njaanaati?|| ||

Niilakam pi sa~njaanaati,||
piitakam pi sa~njaanaati,||
lohitakam pi sa~njaanaati,||
odaatam pi sa~njaanaati.|| ||

'Sa~njaanaati sa~njaanaatii' ti kho aavuso,||
tasmaa 'sa~n~naa' ti vuccati" ti.|| ||

9. "Yaa c'aavuso vedanaa||
yaa ca sa~n~naa||
ya~n ca vi~n~naa.na.m||
ime dhammaa sa.msa.t.thaa udaahu visa.msa.t.thaa,||
labbhaa ca pan'imesa.m dhammaana.m||
vinibbhujitvaa||
vinibbhujitvaa||
naanaakara.na.m pa~n~naapetun" ti?|| ||

"Yaa c'aavuso vedanaa||
yaa ca sa~n~naa||
ya~n ca vi~n~naa.na.m||
ime dhammaa sa.msa.t.thaa no visa.msa.t.thaa,||
na ca labbhaa imesa.m dhammaana.m||
vinibbhujitvaa||
vinibbhujitvaa||
naanaakara.na.m pa~n~naapetu.m.|| ||

Ya~n c'aavuso vedeti ta.m sa~njaanaati,||
ya.m sa~njaanaati ta.m vijaanaati,||
tasmaa ime dhammaa sasa.m.t.thaa no visa.msa.t.thaa,||
na ca labbhaa imesa.m dhammaana.m||
vinibbhujitvaa||
vinibbhujitvaa||
naanaakara.na.m pa~n~naapetun" ti.|| ||

10. "Nissa.t.thena h'aavuso pa~ncahi indriyehi parisuddhena manovi~n~naa.nena ki.m neyyan" ti?|| ||

"Nissa.t.thena h'aavuso pa~ncahi indriyehi parisuddhena manovi~n~naa.nena||
'ananto aakaaso' ti aakaasaana~ncaayatana.m neyya.m,||
'ananta.m vi~n~naa.nan' ti vi~n~naa.na~ncaayatana.m neyya.m,||
'N'atthi ki~ncii' ti aaki~nca~n~naayatana.m neyyan" ti.|| ||

11. "Neyya.m pan'aavuso dhamma.m kena pajaanaatii" ti.|| ||

"Neyya.m kho aavuso dhamma.m pa~n~naacakkhunaa pajaanaatii" ti.|| ||

12. "Pa~n~naa pan'aavuso kimatthiyaa" ti.|| ||

"Pa~n~naa kho aavuso abhi~n~natthaa pari~n~natthaa pahaanatthaa" ti.|| ||

[294]13. "Kati pan'aavuso paccayaa sammaadi.t.thiyaa uppaadaayaa" ti?|| ||

"Dve kho aavuso paccayaa sammaadi.t.thiyaa uppaadaaya: parato ca ghoso,||
yoniso ca manasikaaro.|| ||

Ime kho aavuso dve paccayaa sammaadi.t.thiyaa uppaadaayaa" ti.|| ||

14. "Katiihi pan'aavuso a'ngehi anuggahiitaa sammaadi.t.thi ceto-vimuttiphalaa ca hoti ceto-vimuttiphalaanisa.msaa ca,||
pa~n~naa-vimuttiphalaa ca hoti||
pa~n~naa-vimutti-phalaanisa.msaa caa" ti?|| ||

"Pa~ncahi kho aavuso a'ngehi anuggahiitaa sammaadi.t.thi ceto-vimuttiphalaa ca hoti||
ceto-vimutti-phalaanisa.msaa ca,||
pa~n~naa-vimuttiphalaa ca hoti||
pa~n~naa-vimutti-phalaanisa.msaa ca:|| ||

Idh'aavuso sammaadi.t.thi siilaanuggahiitaa ca hoti,||
sutaanuggahitaa ca hoti,||
saakacchaanuggahiitaa ca hoti,||
samathaanuggahiitaa ca hoti,||
vipassanaanuggahiitaa ca hoti.|| ||

Imehi kho aavuso pa~ncahi a'ngehi anuggahiitaa sammaadi.t.thi ceto-vimuttiphalaa ca hoti||
ceto-vimutti-phalaanisa.msaa ca||
pa~n~naa-vimuttiphalaa ca hoti||
pa~n~naa-vimuttiphalaanisa.msaa caa" ti.|| ||

15. "Kati pan'aavuso bhavaa" ti?|| ||

"Tayo me aavuso bhavaa:||
kaamabhavo||
ruupabhavo||
aruupabhavo" ti.|| ||

16. "Katha.m pan'aavuso aayati.m punabbhavaabhinibbatti hotii" ti?|| ||

"Avijjaaniivara.naana.m kho aavuso sattaana.m ta.nhaa-sa.myojanaana.m tatra tatraabhinandanaa eva.m aayati.m punabbhavaabhinibbatti hotii" ti.|| ||

17. "Katha.m pan'aavuso aayati.m punabbhavaabhinibbatti na hotii" ti?|| ||

"Avijjaa viraagaa kho aavuso vijjuppaadaa ta.nhaa-nirodhaa eva.m aayati.m punabbhavaabhinibbatti na hotii" ti.|| ||

18. "Katama.m pan'aavuso pa.thama.m jhaanan" ti?|| ||

"Idh'aavuso bhikkhu vivicc'eva kaamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakka.m||
savicaara.m||
vivekaja.m piiti-sukha.m||
pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ida.m vuccat'aavuso pa.thama.m jhaanan" ti.|| ||

19. "Pa.thama.m pan'aavuso jhaana.m kata'ngikan" ti?|| ||

"Pa.thama.m kho aavuso jhaana.m pa~nca'ngika.m:||
idh'aavuso pa.thama.m-jhaana.m samaapannassa bhikkhuno||
vitakko ca||
vattati vicaaro ca,||
piiti ca||
sukha~n ca||
cittekaggataa ca.|| ||

Pa.thama.m kho aavuso jhaana.m eva.m pa~nca'ngikan" ti.|| ||

20. "Pa.thama.m pan'aavuso jhaana.m kata'ngavippahiina.m kata'ngasamannaagatan" ti?|| ||

"Pa.thama.m kho aavuso jhaana.m pa~nca'ngavippahiina.m pa~nca'ngasamannaagata.m:||
idh'aavuso pa.thama.m-jhaana.m samaapannassa bhikkhuno||
kaamacchando pahiino hoti,||
vyaapaado pahiino hoti,||
thiina-middha.m pahiina.m hoti,||
uddhacca-kukkucca.m [295] pahiina.m hoti,||
vicikicchaa pahiinaa hoti.|| ||

Vitakko ca||
vattati vicaaro ca||
piiti ca||
sukha~n ca||
cittekaggataa ca.|| ||

Pa.thama.m kho aavuso jhaana.m eva.m pa~nca'ngavippahiina.m pa~nca'ngasamannaagatan" ti.|| ||

21. "Pa~nc'imaanii aavuso indriyaani naanaavisayaani naanaagocaraani,||
na a~n~nama~n~nassa gocaravisaya.m paccanubhonti,||
seyyathiida.m cakkhu'ndriya.m||
sot'indriya.m||
ghaan'indriya.m||
jivh'indriya.m||
kaay'indriya.m.|| ||

Imesa.m kho aavuso pa~ncanna.m indriyaana.m naanaavisayaana.m naanaagocaraana.m na a~n~nama~n~nassa gocaravisaya.m paccanubhontaana.m ki.m pa.tisara.na.m,||
ko ca n'esa.m gocaravisaya.m paccanubhotii" ti?|| ||

"Pa~nc'imaanii aavuso indriyaani naanaavisayaani naanaagocaraani,||
na a~n~nama~n~nassa gocaravisaya.m paccanubhonti,||
seyyathiida.m||
cakkhu'ndriya.m||
sot'indriya.m||
ghaan'indriya.m||
jivh'indriya.m||
kaay'indriya.m.|| ||

Imesa.m kho aavuso pa~ncanna.m indriyaana.m naanaavisayaana.m naanaagocaraana.m na a~n~nama~n~nassa gocaravisaya.m paccanubhontaana.m||
mano pa.tisara.na.m||
mano ca n'esa.m gocaravisaya.m paccanubhotii" ti.|| ||

22. "Pa~nc'imaanii aavuso indriyaani seyyathiida.m:||
cakkhu'ndriya.m||
sot'indriya.m||
ghaan'indriya.m||
jivh'indriya.m||
kaay'indriya.m.|| ||

Imaani kho aavuso pa~nc'indriyaani ki.m pa.ticca ti.t.thantii" ti?|| ||

"Pa~nc'imaani aavuso indriyaani,||
seyyathiida.m:||
cakkhu'ndriya.m||
sot'indriya.m||
ghaan'indriya.m||
jivh'indriya.m||
kaay'indriya.m.|| ||

Imaani kho aavuso pa~nc'indriyaani aayu.m pa.ticca ti.t.thantii" ti?|| ||

23. "Aayu pan'aavuso ki.m pa.ticca ti.t.thatii" ti.|| ||

"Aayu usma.m pa.ticca ti.t.thatii" ti.|| ||

24. "Usmaa pan'aavuso ki.m pa.ticca ti.t.thatii" ti?|| ||

"Usmaa aayu.m pa.ticca ti.t.thatii" ti.|| ||

25. "Idaan'eva kho maya.m aavuso aayasmato Saariputtassa bhaasita.m eva.m aajaanaama:||
'aayu usma.m pa.ticca ti.t.thatii' ti,||
idaan'eva kho maya.m aavuso aayasmato Saariputtassa bhaasita.m eva.m aajaanaama:||
'usmaa aayu.m pa.ticca ti.t.thatii' ti.|| ||

Yathaakatha.m pan'aavuso imassa bhaasitassa attho da.t.thabbo" ti?|| ||

"Tena h'aavuso upama.m te karissaami,||
upamaayap'idh ekacce vi~n~nuu purisaa bhaasitassa attha.m aajaananti.|| ||

Seyyathaa pi aavuso telappadiipassa jhaayato acci.m pa.ticca aabhaa pa~n~naayati,||
aabha.m pa.ticca acci pa~n~naayati,||
evam eva kho aavuso aayu usma.m pa.ticca ti.t.thati,||
usmaa ca aayu.m pa.ticca ti.t.thatii" ti.|| ||

26. "Te va nu kho aavuso aayusankhaaraa te vedaniiyaa dhammaa,||
udaahu a~n~ne aayusankhaaraa a~n~ne vedaniiyaa dhammaa" ti?|| ||

"Na [296] kho aavuso te va aayusankhaaraa teva vedaniiyaa dhammaa.|| ||

Te ca aavuso aayusankhaaraa abhavi.msu te va vedaniiyaa dhammaa,||
na y'ida.m sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapannassa bhikkhuno vu.t.thaana.m pa~n~naayetha.|| ||

Yasmaa ca kho aavuso a~n~ne aayusankhaaraa,||
a~n~ne vedaniiyaa dhammaa,||
tasmaa sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapannassa bhikkhuno vu.t.thaana.m pa~n~naayatii" ti.|| ||

27. "Yadaa nu kho aavuso ima.m kaaya.m kati dhammaa jahanti,||
athaaya.m kaayo ujjhito avakkhitto seti yathaa ka.t.tha.m acetanan" ti?|| ||

"Yadaa kho aavuso ima.m kaaya.m tayo dhammaa jahanti,||
aayu usmaa ca vi~n~naa.na.m,||
athaaya.m kaayo ujjhito avakkhitto seti yathaa ka.t.tha.m acetanan" ti?|| ||

28. "Yvaaya.m aavuso mato kaalakato yo caaya.m bhikkhu sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapanno,||
imesa.m ki.m naanaakara.nan" ti?|| ||

"Yvaaya.m aavuso mato kaalakato tassa kaayasankhaaraa niruddhaa pa.tippassaddhaa,||
vaciisankhaaraa niruddhaa pa.tippassaddhaa,||
cittasankhaaraa niruddhaa pa.tippassaddhaa,||
aayu parikkhii.no,||
usmaa vuupasantaa,||
indriyaani viparibhinnaani; yo caaya.m bhikkhu sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapanno,||
tassapi kaayasankhaaraa niruddhaa pa.tippassaddhaa,||
vaciisankhaaraa niruddhaa pa.tippassaddhaa,||
cittasankhaaraa niruddhaa pa.tippassaddhaa,||
aayu aparikkhii.no,||
usmaa avuupasantaa,||
indriyaani vippasannaani.|| ||

Yvaaya.m aavuso mato kaalakato yo caaya.m bhikkhu sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapanno,||
ida.m tesa.m naanaakara.nan" ti.|| ||

29. "Kati pan'aavuso paccayaa adukkhamasukhaaya ceto-vimuttiyaa samaapattiyaa" ti?|| ||

"Cattaaro kho aavuso paccayaa adukkhamasukhaaya ceto-vimuttiyaa samaapatatiyaa:||
idh'aavuso bhikkhu sukhassa ca pahaanaa||
dukkhassa ca pahaanaa||
pubbe va somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa||
adukkha.m-asukha.m||
upekkhaa-sati-paarisuddhi.m||
catuttha.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Ime kho aavuso cattaaro paccayaa adukkhamasukhaaya ceto-vimuttiyaa samaapattiyaa" ti.|| ||

30. "Kati pan'aavuso paccayaa animittaaya ceto-vimuttiyaa samaapattiyaa" ti?|| ||

"Dve kho aavuso paccayaa animittaaya ceto-vimuttiyaa samaapattiyaa:||
sabbanimittaana~n ca amanasikaaro,||
animittaaya ca dhaatuyaa manasikaaro.|| ||

Ime kho aavuso dve paccayaa animittaaya ceto-vimuttiyaa samaapattiyaa" ti.|| ||

31. "Kati pan'aavuso paccayaa animittaaya ceto-vimuttiyaa .thitiyaa" ti?|| ||

"Tayo kho aavuso paccayaa animittaaya ceto-vimuttiyaa [297] .thitiyaa: sabbanimittaana~n ca amanasikaaro,||
animittaaya ca dhaatuyaa manasikaaro,||
pubbe ca abhisankhaaro.|| ||

Ime kho aavuso tayo paccayaa animittaaya ceto-vimuttiyaa .thitiyaa" ti.|| ||

32. "Kati pan'aavuso paccayaa animittaaya ceto-vimuttiyaa vu.t.thaanaayaa" ti?|| ||

"Dve kho aavuso paccayaa animittaaya ceto-vimuttiyaa vu.t.thaanaaya: sabbanimittaana~n ca manasikaaro,||
animittaaya ca dhaatuyaa amanasikaaro.|| ||

Ime kho aavuso dve paccayaa animittaaya ceto-vimuttiyaa vu.t.thaanaayaa" ti.|| ||

33. "Yaa caaya.m aavuso appamaa.naa ceto-vimutti,||
yaa ca aaki~nca~n~naa ceto-vimutti,||
yaa ca su~n~nataa ceto-vimutti,||
yaa ca animittaa ceto vimutti,||
ime dhammaa naana.t.thaa c'eva naanaabya~njanaa ca,||
udaahu eka.t.thaa bya~njanam'eva naanan" ti?|| ||

"Yaa caaya.m aavuso appamaa.naa ceto-vimutti yaa ca aaki~nca~n~naa ceto-vimutti yaa ca su~n~nataa ceto-vimutti,||
yaa ca animittaa ceto-vimutti,||
atthi kho aavuso pariyaayo ya.m pariyaa'ya.m aagamma ime dhammaa naana.t.thaa c'eva naanaabya~njanaa ca,||
atthi ca kho aavuso pariyaayo ya.m pariyaa'ya.m aagamma ime dhammaa eka.t.thaa bya~njanameva naana.m.|| ||

34. Katamo c'aavuso pariyaayo ya.m pariyaa'ya.m aagamma ime dhammaa naana.t.thaa c'eva naanaabya~njanaa ca?|| ||

Idh'aavuso bhikkhu mettaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati tathaa dutiya.m tathaa tatiya.m tathaa catutthi.m,||
iti uddham adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m mettaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjhena pharitvaa viharati.|| ||

Karu.naa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati tathaa dutiya.m tathaa tatiya.m tathaa catutthi.m,||
iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m karu.naa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjhena pharitvaa viharati.|| ||

Muditaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati tathaa dutiya.m tathaa tatiya.m tathaa catutthi.m,||
iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m muditaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjhena pharitvaa viharati.|| ||

Upekkhaa-sahagatena cetasaa eka.m disa.m pharitvaa viharati tathaa dutiya.m tathaa tatiya.m tathaa catutthi.m,||
iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m upekkhaa-sahagatena cetasaa vipulena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjhena pharitvaa viharati.|| ||

Aya.m vuccat'aavuso appamaa.naa ceto-vimut" ti.|| ||

"Katamaa c'aavuso aaki~nca~n~naa ceto-vimut" ti?|| ||

"Idh'aavuso bhikkhu sabbaso vi~n~naa.na~ncaayatana.m samatikkamma||
'N'atthi ki~ncii' ti aaki~nca~n~naayatana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m vuccat'aavuso aaki~nca~n~naa ceto-vimut" ti.|| ||

"Katamaa c'aavuso su~n~nataaceto-vimut" ti?|| ||

"Idh'aavuso bhikkhu ara~n~nagato vaa rukkhamuulagato vaa su~n~naagaaragato vaa iti pa.tisa~ncikkhati:||
su~n~nam'ida.m attena vaa attaniyena va" ti.|| ||

[298] "Aya.m vuccat'aavuso su~n~nataa ceto-vimut" ti.|| ||

"Katamaa c'aavuso animittaa ceto-vimut" ti?|| ||

"Idh'aavuso bhikkhu sabbanimittaana.m amanasi-kaaraa animitta.m ceto samaadhi.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m vuccat'aavuso animittaa ceto-vimut" ti.|| ||

"Aya.m kho aavuso pariyaayo ya.m pariyaa'ya.m aagamma ime dhammaa naanaa.t.thaa c'eva naanaabya~njanaa ca.|| ||

35. Katamo c'aavuso pariyaayo ya.m pariyaa'ya.m aagamma ime dhammaa eka.t.thaa bya~njanam'eva naana.m?|| ||

Raago kho aavuso pamaa.nakara.no,||
doso pamaa.nakara.no,||
moho pamaa.nakara.no,||
te khii.naasavassa bhikkhuno pahiinaa ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Yaavataa kho aavuso appamaa.naa cetovimuttiyo,||
akuppaa taasa.m ceto-vimutti aggam akkhaayati,||
saa kho panaakuppaa ceto-vimutti su~n~naa raagena su~n~naa dosena su~n~naa mohena.|| ||

Raago kho aavuso ki~ncano,||
doso ki~ncano,||
moho ki~ncano,||
te khii.naasavassa bhikkhuno pahiinaa ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Yaavataa kho aavuso aaki~nca~n~naa cetovimuttiyo,||
akuppaa taasa.m ceto-vimutti aggam akkhaayati,||
saa kho panaakuppaa ceto-vimutti su~n~naa raagena,||
su~n~naa dosena,||
su~n~naa mohena.|| ||

Raago kho aavuso nimittakara.no,||
doso nimittakara.no,||
moho nimittakara.no,||
te khii.naasavassa bhikkhuno pahiinaa ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Yaavataa kho aavuso animittaa cetovimuttiyo akuppaa taasa.m ceto-vimutti aggam akkhaayati,||
saa kho panaakuppaa ceto-vimutti su~n~naa raagena,||
su~n~naa dosena su~n~naa mohena.|| ||

Aya.m kho aavuso pariyaayo ya.m pariyaa'ya.m aagamma ime dhammaa eka.t.thaa,||
bya~njanam'eva naanan" ti.|| ||

Idam'avoc'aayasmaa Saariputto.|| ||

Attamano aayasmaa Mahaa Ko.t.thito aayasmato Saariputtassa bhaasita.m abhinandiiti.|| ||

Mahaavedallasutta.m tatiya.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement