Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
II. Majjhima-Pa.n.naasa
1. Gahapati Vagga

Sutta 54

Potaliya Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[359]

[1][pts][chlm][than][ntbb][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa A'nguttaraapesu viharati||
Aapa.na.m naama A'nguttaraapaana.m nigamo.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba.nha-samaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Aapa.na.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Aapa.ne pi.n.daayaa caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto yen'a~n~nataro vanasa.n.do ten'upasa'nkami divaavihaaraaya.|| ||

Ta.m vanasa.n.da.m ajjhogahetvaa a~n~natarasmi.m rukkhamuule divaavihaara.m nisiidi.|| ||

Potaliyo pi kho gahapati sampannanivaasanapaapura.no chattupaahanaahi ja'nghaavihaara.m anuvicaramaano anuca'nkamamaano yena so vanasa.n.do ten'upasa'nkami.|| ||

Ta.m vanasa.n.da.m ajjhogahetvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thita.m kho Potaliya.m gahapati.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

'Sa.mvijjante kho gahapati aasanaani,||
sace aaka'nkhasi nisiidaa' ti.|| ||

Eva.m vutte Potaliyo gahapati||
'gahapativaadena ma.m Sama.no Gotamo samudaacaratii' ti||
kupito anattamano tu.nhii ahosi.|| ||

Dutiyam pi kho Bhagavaa Potaliya.m gahapati.m etad avoca:|| ||

'Sa.mvijjante kho gahapati aasanaani,||
sace aaka'nkhasi nisiidaa' ti.|| ||

Dutiyam pi kho Potaliyo gahapati||
'gahapativaadena ma.m Sama.no Gotamo samudaacaratii' ti||
kupito anattamano tu.nhii ahosi.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagavaa Potaliya.m gahapati.m etad avoca:|| ||

'Sa.mvijjante kho gahapati aasanaani,||
sace aaka'nkhasi nisidaa' ti.|| ||

Eva.m vutte Potaliyo gahapati||
'gahapati-vaadena ma.m Sama.no Gotamo samudaacara' ti||
pi kupito anattamano Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Ta-y-ida.m [360] bho Gotama na-cchanna.m,||
ta-y-ida.m na-ppa.tiruupa.m,||
ya.m ma.m tva.m gahapati-vaadena samudaacarasii' ti.|| ||

'Te hi te gahapati aakaaraa te li'ngaa te nimittaa yathaa ta.m gahapatissaa' ti.|| ||

'Tathaa hi pana me bho Gotama sabbe kammantaa pa.tikkhittaa,||
sabbe vohaaraa samucchinnaa' ti.|| ||

'Yathaa katha.m pana te gahapati sabbe kammantaa pa.tikkhittaa,||
sabbe vohaaraa samucchinnaa' ti?|| ||

'Idha me bho Gotama ya.m ahosi dhana.m vaa dha~n~na.m vaa rajata.m vaa jaataruupa.m vaa sabba.m ta.m puttaana.m daayajja.m niyyaata.m,||
tatthaaha.m anovaadii anupavaadii ghaasacchaadanaparamo viharaami.|| ||

Eva.m kho me bho Gotama sabbe kammantaa pa.tikkhittaa sabbe vohaaraa samucchinnaa' ti.|| ||

'A~n~nathaa kho tva.m gahapati vohaarasamuccheda.m vadesi1 a~n~nathaa ca pana ariyassa vinaye vohaarasamucchedo hotii' ti.|| ||

'Yathaa katha.m pana bhante ariyassa vinaye vohaarasamucchedo hoti.|| ||

Saadhu me bhante Bhagavaa tathaa dhamma.m desetu||
yathaa ariyassa vinaye vohaarasamucchedo hotii' ti.|| ||

'Tena hi gahapati su.naahi saadhuka.m manasikarohi bhaasissaamii' ti.|| ||

'Eva.m bhante' ti kho Potaliyo gahapati Bhagavato paccassosi.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

'A.t.tha kho ime gahapati dhammaa ariyassa vinaye vohaarasamucchedaaya sa.mvattanti.|| ||

Katame a.t.tha?|| ||

Apaa.naatipaata.m nissaaya paa.naatipaato pahaatabbo,||
dinnaadaana.m nissaaya adinnaadaana.m pahaatabba.m,||
sacca.m vaaca.m nissaaya musaavaado pahaatabbo,||
apisuna.m vaaca.m nissaaya pisunaa vaacaa pahaatabbaa,||
agiddhilobha.m nissaaya giddhilobho pahaatabbo,||
anindaarosa.m nissaaya nindaaroso pahaatabbo,||
akodhuupaayaasa.m nissaaya kodhuupaayaaso pahaatabbo,||
anatimaana.m nissaaya atimaano pahaatabbo.|| ||

Ime kho gahapati a.t.thadhammaa sa'nkhittena vuttaa vitthaarena avibhattaa ariyassa vinaye vohaarasamucchedaaya sa.mvattantii' ti.

 


 

'Ye'me bhante Bhagavataa a.t.tha dhammaa sa'nkhittena vuttaa vitthaarena avibhattaa ariyassa vinaye vohaarasamucchedaaya sa.mvattanti.|| ||

Saadhu me bhante Bhagavaa ime a.t.tha dhamme vitthaarena vibhajatu anukampa.m upaadaayaa' ti.|| ||

'Tena hi gahapati su.naahi saadhuka.m manasikarohi bhaasissaamii' ti.|| ||

'Eva.m bhante' ti kho Potaliyo gahapati Bhagavato paccassosi.|| ||

Bhagavaa etad avoca:

[361] 'Apaa.naatipaata.m nissaaya paa.naatipaato pahaatabbo' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~n c'eta.m pa.ticca vutta.m?|| ||

Idha gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Yesa.m kho aha.m sa.myojanaana.m hetu paa.naatipaati assa.m,||
tesaaha.m sa.myojanaana.m pahaanaaya samuucchedaaya pa.tipanno,||
aha~n c'eva kho pana paa.naatipaati assa.m||
attaa pi ma.m upavadeyya paa.naatipaatapaccayaa,||
anuvicca vi~n~nuu garaheyyu.m paa.naatipaatapaccayaa,||
kaayassa bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa paa.naatipaatapaccayaa.|| ||

Etad eva kho pana sa.myojana.m eta.m niivara.na.m yad ida.m paa.naatipaato,||
ye ca paa.naatipaatapaccayaa uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa,||
paa.naatipaataa pa.tiviratassa eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti."|| ||

'Apaa.naatipaata.m nissaaya paa.naatipaato pahaatabbo' ti iti ya.m ta.m vutta.m,||
idam eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

'Dinnaadaana.m nissaaya adinnaadaana.m pahaatabban' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~n c'eta.m pa.ticca vutta.m?|| ||

Idha gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Yesa.m kho aha.m sa.myojanaana.m hetu adinnaadaayii assa.m,||
tesaaha.m sa.myojanaana.m pahaanaaya samucrachedaaya pa.tipanno||
aha~n c'eva kho pana adinnaadaayii assa.m,||
attaa pi ma.m upavadeyya adinnaadaanapaccayaa,||
anuvicca vi~n~nuu garaheyyu.m adinnaadaanapaccayaa,||
kaayassa bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa adinnaadaanapaccayaa.|| ||

Etad eva kho pana sa.myojana.m eta.m niivara.na.m yad ida.m adinnaadaana.m,||
ye ca adinnaadaanapaccayaa uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa,||
adinnaadaanaa pa.tiviratassa eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti."|| ||

'Dinnaadaana.m nissaaya adinnaadaana.m pahaatabban' ti||
iti ya.m ta.m vutta.m,||
idam eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

'Sacca.m vaaca.m nissaaya musaavaado pahaatabbo' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m||
ki~n c'eta.m pa.ticca vutta.m?

Idha gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Yesa.m kho aha.m sa.myojanaana.m hetu musaavaadii assa.m,||
tesaaha.m sa.myojanaana.m pahaanaaya samucchedaaya pa.tipanno||
aha~n c'eva kho pana musaavaadii assa.m,||
attaa pi ma.m upavaadeyya musaavaadapaccayaa,||
anuvicca vi~n~nuu garaheyyu.m musaavaadapaccayaa,||
kaayassa bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa musaavaadapaccayaa.|| ||

Etad eva kho pana sa.myojana.m eta.m niivara.na.m yad ida.m musaavaado,||
[362] ye ca musaavaadapaccayaa uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa||
musaavaadaa pa.tiviratassa eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

'Sacca.m vaaca.m nissaaya musaavaado pahaatabbo'ti||
iti ya.m ta.m,||
vutta.m idam eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

'Apisuna.m vaaca.m nissaaya pisunaa vaacaa pahaatabbaa' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~n c'eta.m pa.ticca vutta.m?|| ||

Idha gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Yesa.m kho aha.m sa.myojanaana.m hetu pisunaavaaco assa.m,||
tesaaha.m sa.myojanaana.m pahaanaaya samucchedaaya pa.tipanno||
aha~n c'eva kho pana pisunaa vaaco assa.m,||
attaa pi ma.m upavaadeyya pisunaa vaacapaccayaa,||
anuvicca vi~n~nuu garaheyyu.m pisunaa vaacapaccayaa,||
kaayassa bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa pisunaa vaacapaccayaa.|| ||

Etad eva kho pana sa.myojagana.m eta.m niivara.na.m yad ida.m suna pisunaa vaacaa,||
ye ca pisunaa vaacapaccayaa uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa||
pisunaa vaacaa pa.tiviratassa eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

'Apisuna.m vaaca.m nissaaya pisunaa vaacaa pahaatabbaa' ti||
iti ya.m ta.m vutta.m,||
idam eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

Agiddhilobha.m nissaaya giddhilobho pahaatabbo' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~n c'eta.m pa.ticca vutta.m?|| ||

Idha gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Yesa.m kho aha.m sa.myojanaana.m hetu giddhilobhii assa.m,||
tesaaha.m sa.myojanaana.m pahaanaaya samucchedaaya pa.tipanno||
aha~n c'eva kho pana giddhilobhii assa.m,||
attaa pi ma.m upavadeyya giddhilobhapaccayaa,||
anuvicca vi~n~nuu garaheyyu.m giddhilobhapaccayaa,||
kaayassa bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa giddhilobhapaccayaa.|| ||

Etad eva kho pana sa.myojana.m eta.m niivara.na.m yad ida.m giddhilobho,||
ye ca giddhilobhapaccayaa uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa||
agiddhilobhi'ssa eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

'Agiddhilobha.m nissaaya giddhilobho pahaatabbo' ti||
iti ya.m ta.m vutta.m,||
idam eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

'Anindaarosa.m nissaaya nindaaroso pahaatabbo' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~n c'eta.m pa.ticca vutta.m?|| ||

Idha gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Yesa.m kho aha.m sa.myojanaana.m hetu nindaarosii assa.m,||
tesaaha.m sa.myojanaana.m [363] pahaanaaya samucchedaaya pa.tipanno||
aha~n c'eva kho pana nindaarosii assa.m,||
attaa pi ma.m upavadeyya nindaarosapaccayaa||
anuvicca vi~n~nuu garaheyyu.m nindaarosapaccayaa,||
kaayassa bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa nindaarosapaccayaa.|| ||

Etad eva kho pana sa.myojana.m eta.m niivara.na.m yad ida.m nindaaroso||
ye ca nindaarosapaccayaa uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa||
anindaarosissa eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

'Anindaarosa.m nissaaya nindaaroso pahaatabbo'ti||
iti ya.m ta.m vutta.m,||
idam eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

'Akodhuupaayaasa.m nissaaya kodhuupaayaaso pahaatabbo' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~n c'eta.m pa.ticca vutta.m?|| ||

Idha gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Yesa.m kho aha.m sa.myojanaana.m hetu kodhuupaayaasii assa.m,||
tesaaha.m sa.myojanaana.m pahaanaaya samucchedaaya pa.tipanno||
aha~n c'eva kho pana kodhuupaayaasii assa.m,||
attaa pi ma.m upavadeyya kodhuupaayaasapaccayaa,||
anuvicca vi~n~nuu garaheyyu.m kodhuupaayaasa paccayaa,||
kaayassa bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa kodhuupaayaasapaccayaa.|| ||

Etad eva kho pana sa.myojana.m eta.m niivara.na.m yad ida.m kodhuupaayaaso,||
ye ca kodhuupaayaasapaccayaa uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa||
akodhuupaayaasissa eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti|| ||

'Akodhuupaayaasa.m nissaaya kodhuupaayaaso pahaatabbo' ti||
iti ya.m ta.m vutta.m,||
idam eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

'Anatimaana.m nissaaya atimaano pahaatabbo' ti||
iti kho pan'eta.m vutta.m,||
ki~n c'eta.m pa.ticca vutta.m?|| ||

Idha gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Yesa.m kho aha.m sa.myojanaana.m hetu atimaanii assa.m,||
tesaaha.m sa.myojanaana.m pahaanaaya samucchedaaya pa.tipanno||
aha~n c'eva kho pana atimaanii assa.m,||
attaa pi ma.m upavadeyya atimaanapaccayaa,||
anuvicca vi~n~nuu garaheyyu.m atimaanapaccayaa,||
kaayassa bhedaa param mara.naa duggati paa.tika'nkhaa atimaanapaccayaa.|| ||

Etad eva kho pana sa.myojana.m eta.m niivara.na.m yad ida.m atimaano,||
ye ca atimaanapaccayaa uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa,||
anatimaanissa eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

'Anatimaana.m nissaaya atimaano pahaatabbo' ti||
iti ya.m ta.m vutta.m||
idam eta.m pa.ticca vutta.m.

[364] Ime kho gahapati a.t.tha dhammaa sa'nkhittena vuttaa vitthaarena vibhattaa ye ariyassa vinaye vohaarasamucchedaaya sa.mvattanti.|| ||

Na tv'eva taava ariyassa vinaye sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m vohaarasamucchedo hotii' ti.|| ||

'Yathaa katha.m pana bhante ariyassa vinaye sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m vohaarasamucchedo hoti.|| ||

Saadhu me bhante Bhagavaa tathaa dhamma.m desetu yathaa ariyassa vinaye sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m vohaarasamucchedo hotii' ti.|| ||

'Tena hi gahapati su.naahi,||
saadhuka.m manasikarohi||
bhaasissaami' ti.|| ||

'Eva.m bhante' ti kho Potaliyo gahapati Bhagavato paccassosi.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

 


 

'Seyyathaa pi gahapati kukkuro jighacchaadubbalyapareto goghaatakasuu.na.m paccupa.t.thito assa.|| ||

Tam ena.m dakkho goghaatako vaa goghaatakantevaasii vaa a.t.thika'nkala.m sunikanta.m nikanta.m nimma.msa.m lohitamakkhitta.m upacchubheyya.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gahapati?|| ||

Api nu so kukkuro amu.m a.t.thika'nkala.m sunikanta.m nikanta.m nimma.msa.m lohitamakkhitta.m palikhaadento jighacchaadubbalya.m pa.tivineyyaa' ti?|| ||

'No h'eta.m bhante.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Adu.m hi bhante a.t.thika'nkala.m sunikanta.m nikanta.m nimma.msa.m lohitamakkhitta.m,||
yaavad eva ca pana so kukkuro kilamathassa vighaatassa bhaagii assaa' ti.|| ||

'Evam eva kho gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

A.t.thika'nkaluupamaa kaamaa vuttaa Bhagavataa bahudukkhaa bahuupaayaasaa,||
aadiinavo ettha bhiyyo' ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya disvaa||
yaa'ya.m upekkhaa naanattaa naanattasitaa||
ta.m abhinivajjetvaa||
yaa'ya.m upekkhaa ekattaa ekattasitaa,||
yattha sabbaso lokaamisuupaadaanaa aparisesaa nirujjhanti||
tam ev'upekkha.m bhaaveti.|| ||

Seyyathaa pi gahapati gijjho vaa ka'nko vaa kulalo vaa ma.msapesi.m aadaaya u.d.diyeyya,||
tam ena.m gijjhaa pi ka'nkaa pi kulalaa pi anupatitvaa anupatitvaa vitaccheyyu.m viraajeyyu.m.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gahapati?|| ||

Sace so gijjho vaa ka'nko vaa kulalo vaa ta.m ma.msapesi.m na khippam eva pa.tinissajjeyya||
so tato nidaana.m mara.na.m vaa nigaccheyya mara.namatta.m vaa dukkhan' ti?|| ||

'Eva.m bhante'.|| ||

'Evam eva kho gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Ma.msapesuupamaa kaamaa vuttaa Bhagavataa bahudukkhaa bahuupaayaasaa,||
aadiinavo ettha bhiyyo" ti.|| ||

[365] Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya disvaa yaa'ya.m upekkhaa naanattaa naanattasitaa,||
ta.m abhinivajjetvaa yaa'ya.m||
upekkhaa ekattaa ekattasitaa,||
yattha sabbaso lokaamisuupaadaanaa aparisesaa nirujjhanti,||
tam ev'upekkha.m bhaaveti.|| ||

Seyyathaa pi gahapati puriso aaditta.m ti.nukka.m aadaaya pa.tivaata.m gaccheyya.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gahapati?|| ||

Sace so puriso ta.m aaditta.m ti.nukka.m na khippam'eva pa.tinissajjeyya||
tassa saa aadittaa ti.nukkaa hattha.m vaa daheyya baaha.m vaa daheyya||
a~n~natara.m vaa a'ngapacca'nga.m daheyya,||
so tato nidaana.m mara.na.m vaa nigaccheyya mara.namatta.m vaa dukkhan' ti?|| ||

'Eva.m bhante'.|| ||

'Evam eva kho gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Ti.nukkuupamaa kaamaa vuttaa Bhagavataa bahudukkhaa bahuupaayaasaa,||
aadiinavo ettha bhiyyo" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya disvaa||
yaa'ya.m upekkhaa naanattaa naanattasitaa,||
ta.m abhinivajjetvaa||
yaa'ya.m upekkhaa ekattaa ekattasitaa||
yattha sabbaso lokaamisuupaadaanaa aparisesaa nirujjhanti||
tam ev'upekkha.m bhaaveti.|| ||

Seyyathaa pi gahapati a'ngaarakaasu saadhikaporisaa puuraa a'ngaaraana.m viitaccikaana.m viitadhuumaana.m,||
atha puriso aagaccheyya jiivitukaamo amaritukaamo sukhakaamo dukkhapa.tikkuulo.|| ||

Tam ena.m dve balavanto purisaa naanaa baahaasu gahetvaa a'ngaarakaasu.m upaka.d.dheyyu.m.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gahapati?|| ||

Api nu so puriso iti c'iti c'eva kaaya.m sannaameyyaati.|| ||

'Eva.m bhante.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Vidita.m hi bhante tassa purisassa:|| ||

"Ima~n ce aha.m a'ngaarakaasu.m patissaami,||
tato nidaana.m mara.na.m vaa nigacchaami mara.namatta.m vaa dukkhan"' ti.|| ||

'Evam eva kho gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"A'ngaarakaasuupamaa kaamaa vuttaa Bhagavataa bahudukkhaa bahupaayaasaa,||
aadiinavo ettha bhiyyo" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya disvaa yaa'ya.m upekkhaa naanattaa naanattasitaa,||
ta.m abhinivajjetvaa yaa'ya.m||
upekkhaa ekattaa ekattasitaa||
yattha sabbaso lokaamisuupaadaanaa aparisesaa nirujjhanti||
tam ev'upekkha.m bhaaveti.|| ||

Seyyathaa pi gahapati puriso supinaka.m passeyya||
aaraamaraama.neyyaka.m vanaraama.neyyaka.m bhuumiraama.neyyaka.m pokkhara.niiraama.neyyaka.m so pa.tibuddho na ki~nci passeyya.|| ||

Evam eva kho gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Supinakuupamaa kaamaa vuttaa Bhagavataa bahudukkhaa bahupaayaasaa,||
aadiinavo ettha bhiyyo" ti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya disvaa yaa'ya.m upekkhaa naanattaa naanattasitaa,||
ta.m abhinivajjetvaa yaa'ya.m||
upekkhaa ekattaa ekattasitaa||
yattha sabbaso lokaamisuupaadaanaa aparisesaa nirujjhanti||
tam ev'upekkha.m bhaaveti.|| ||

Seyyathaa pi gahapati puriso yaacitaka.m bhoga.m yaacitvaa [366] yaana.m vaa poroseyya.m pavarama.niku.n.dala.m||
so tehi yaacitakehi bhogehi purakkhato parivuto antaraapa.na.m pa.tipajjeyya.|| ||

Tam ena.m jano disvaa eva.m vadeyya:|| ||

"Bhogii vata bho puriso,||
eva.m kira bhogino bhogaani bhu~njantii" ti.|| ||

Tam ena.m saamikaa yattha yatth'eva passeyyu.m||
tattha tatth'eva saani hareyyu.m.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gahapati?|| ||

Alan nu kho tassa purisassa a~n~nathattaayaa' ti?|| ||

'Eva.m bhante.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Saamino hi bhante saani harahantii' ti.|| ||

'Evam eva kho gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Yaacitakuupamaa kaamaa vuttaa Bhagavataa bahudukkhaa bahuupaayaasaa,||
aadiinavo ettha bhiyyoti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya disvaa yaa'ya.m upekkhaa naanattaa naanattasitaa,||
ta.m abhinivajjetvaa yaa'ya.m||
upekkhaa ekattaa ekattasitaa||
yattha sabbaso lokaamisuupaadaanaa aparisesaa nirujjhanti||
tam ev'upekkha.m bhaaveti.|| ||

Seyyathaa pi gahapati gaamassa vaa nigamassa vaa aviduure tibbo vanasa.n.do,||
tatr'assa rukkho sampannaphalo ca uppannaphalo ca,||
na caassu kaanici phalaani bhuumiya.m patitaani,||
atha puriso aagaccheyya phalatthiko phalagavesi phalapariyesana.m caramaano.|| ||

So ta.m vanasa.n.da.m ajjhogahetvaa ta.m rukkha.m passeyya sampannaphala~n ca upapannaphala~n ca,||
n'atthi ca kaanici phalaani bhuumiya.m patitaani,||
jaanaami kho panaaha.m rukkha.m aaruhitu.m,||
yan'nuunaaha.m ima.m rukkha.m aaruhitvaa yaavadattha~n ca khaadeyya.m uccha'nga~nca puureyyanti.|| ||

So ta.m rukkha.m aaruhitvaa yaavadattha~n ca||
khaadeyya uccha'nga~n ca puureyya.|| ||

Atha dutiyo puriso aagaccheyya phalatthiko phalagavesi phalapariyesana.m caramaano ti.nha.m ku.thaari.m aadaaya.|| ||

So ta.m vanasa.n.da.m ajjhogahetvaa ta.m rukkha.m passeyya sampanna phala~n ca uppannaphala~n ca||
tassa evam assa:|| ||

"Aya.m kho rukkho sampannapalo ca,||
uppannaphalo ca,||
n'atthi ca kaanici phalaani bhuumiya.m patitaani,||
na kho panaaha.m jaanaami rukkha.m aaruhitu.m,||
yan'nuunaaha.m ima.m rukkha.m muulato chetvaa yaavadattha~n ca khaadeyya.m uccha'nga~nca puureyyanti.|| ||

So ta.m rukkha.m muulato chindeyya.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gahapati?|| ||

Asu yo so puriso pa.thama.m rukkha.m aaruu.lho,||
sace so na khippam'eva oroheyya tassa so rukkho papatanto hattha.m vaa bha~njeyya||
a~n~natara.m vaa a'ngapacca'nga.m bha~njeyya,||
so tato [367] nidaana.m mara.na.m vaa nigaccheyya mara.namatta.m vaa dukkhan' ti?|| ||

'Eva.m bhante'.|| ||

'Evam eva kho gahapati ariyasaavako iti pa.tisa~ncikkhati:|| ||

"Rukkhaphaluupamaa kaamaa vuttaa Bhagavataa bahudukkhaa bahuupaayaasaa,||
aadiinavo ettha bhiyyoti.|| ||

Evam eta.m yathaabhuuta.m sammappa~n~naaya disvaa yaa'ya.m upekkhaa naanattaa naanattasitaa,||
ta.m abhinivajjetvaa yaa'ya.m||
upekkhaa ekattaa ekattasitaa||
yattha sabbaso lokaamisuupaadaanaa aparisesaa nirujjhanti||
tam ev'upekkha.m bhaaveti.|| ||

 


 

Sa kho so gahapati ariyasaavako ima.m yeva anuttara.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m aagamma aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Seyyathiida.m:|| ||

Ekam pi jaati.m,||
dve pi jaatiyo,||
tisso pi jaatiyo,||
catasso pi jaatiyo,||
pa~nca pi jaatiyo,||
dasa pi jaatiyo,||
viisatim pi jaatiyo,||
ti.msam pi jaatiyo,||
cattaariisam pi jaatiyo,||
pa~n~naasam pi jaatiyo,||
jaati-satam pi jaati-sahassam pi-jaati sata-sahassam pi,||
aneke pi sa.mva.t.takappe aneke pi,||
viva.t.takappe aneke pi sa.mva.t.ta-viva.t.takappe,||
'amutr'aasi.m eva.m-naamo,||
eva.m-gotto,||
eva.m-va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapaadi.m.|| ||

Tatra p'aasi.m,||
eva.m-naamo,||
eva.m gotto,||
eva.m va.n.no,||
evam-aahaaro,||
eva.m sukha-dukkha-pa.tisa'nvedii,||
evam-aayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuupapanno' ti.|| ||

Iti saakaara.m sa-uddesa.m aneka-vihita.m pubbenivaasa.m anussarati.|| ||

Sa kho so gahapati ariyasaavako ima.m yeva anuttara.m upekkhaa sati-paarisuddhi.m aagamma dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati:||
cavamaane uppajjamaane,||
hiine pa.niite suva.n.ne dubba.n.ne sugate duggate||
yathaakammuupage satte pajaanaati:-|| ||

"Ime vata bhonto sattaa kaayaduccaritena samannaagataa||
vaciiduccaritena samannaagataa||
manoduccaritena samannaagataa||
ariyaana.m upavaadakaa micchaadi.t.thikaa||
micchaadi.t.thikammasamaadaanaa||
te kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m Niraya.m upapannaa.|| ||

Ime vaa pana bhonto sattaa kaayasucaritena samannaagataa||
vaciisucaritena samannaagataa||
manosucaritena samannaagataa||
ariyaana.m anupavaadakaa sammaadi.t.thikaa||
sammaadi.t.thikammasamaadaanaa.|| ||

Te kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m upapannaa" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena satte passati cavamaane uppajjamaane,||
hiine pa.niite suva.na.ne dubba.n.ne sugate duggate||
yathaakammuupage satte pajaanaati.|| ||

Sa kho so gahapati ariyasaavako ima.m yeva anuttara.m upekkhaa sati-paarisuddhi.m aagamma aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharati.|| ||

 


 

Ettaavataa kho gahapati ariyassa vinaye sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m vohaarasamucchedo hoti.|| ||

Ta.m kim ma~n~nasi gahapati?|| ||

Yathaa ariyassa vinaye sabbena sabba.m vohaarasamucchedo hoti,||
api nu tva.m evaruupa.m vohaarasamuccheda.m attani samanupassasii' ti?|| ||

'Ko caaha.m bhante ko ca ariyassa vinaye sabbena sabba.m sabbathaa sabba.m vohaarasamucchedo.|| ||

Maya.m hi bhante pubbe a~n~natitthiye paribbaajake anaajaaniiyeva samaane aajaaniiyaati ama~n~nimha.|| ||

Anaajaaniiyeva samaane aajaaniiyabhojana.m bhojimha.|| ||

Anaajaaniiyeva samaane aajaaniiya.t.thaane .thapimha.|| ||

Bhikkhuu pana maya.m bhante aajaaniiyeva samaane anaajaaniiyaati ama~n~nimha.|| ||

Aajaaniiyeva samaane anaajaaniiyabhojana.m bhojimha.|| ||

Aajaaniiyeva samaane anaajaaniiya.t.thaane .thapimha.|| ||

Idaani pana maya.m bhante a~n~natitthiye [368] paribbaajake anaajaaniyeva samaane anaajaaniiyaati jaanissaama.|| ||

Anaajaaniiyeva samaane anaajaaniiyabhojana.m bhojessaama anaajaaniiyeva samaane anaajaaniiya.t.thaane .thapessaama bhikkhuu pana maya.m bhante aajaaniiyeva samaane aajaaniiyaati jaanissaama aajaaniiyeva samaane aajaaniiyabhojana.m bhojessaama,||
aajaaniiyeva samaane aajaaniiya.t.thaane .thapessaama ajanesi vata me bhante Bhagavaa sama.nesu sama.napema.m sama.nesu sama.nappasaada.m sama.nesu sama.nagaarava.m.|| ||

Abhikkanta.m bhante,||
abhikkanta.m bhante,||
seyyathaa pi bhante nikkujjita.m4 vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya,||
cakkhumanto ruupaani dakkhintiiti,||
evam eva.m5 Bhagavataa aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bhante Bhagavanta.m sara.na.m gacchaami dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m Bhagavaa dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatanti.|| ||

Potaliya sutta.m catuttha.m


Contact:
E-mail
Copyright Statement