Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
III. Upari Pa.n.naasa
1. Devadaha Vagga

Sutta 107

Ga.naka-Moggallaana Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal][pnji] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiiya.m viharati Pubbaaraame Migaaramaatupaasaade.|| ||

Atha kho ga.nakaMoggallaano braahma.no yena Bhagavaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m1 viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho ga.nakaMoggallaano braahma.no Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Seyyathaa pi bho Gotama,||
imassa Migaaramaatu paasaadassa dissati anupubbasikkhaa anupubbakiriyaa anupubbapa.tipadaa,||
yad ida.m yaaca pacchimaa sopaanaka'ebaraa imesampi hi bho Gotama braahma.naana.m dissati anupubbasikkhaa anupubbakiriyaa anupubbapa.tipadaa,||
yad ida.m ajjhene.|| ||

Imesam pi hi bho Gotama,||
issaasaana.m dissati anupubbasikkhaa anupubbakiriyaa anupubbapa.tipadaa yad ida.m issatthe.|| ||

Ambhaakampi hi bho Gotama,||
ga.nakaana.m ga.nanajiivaana.m dissati anupubbasikkhaa anupubbakiriyaa anupubbapa.tipadaa,||
yad ida.m sa'nkhaane.|| ||

Maya.m hi bho Gotama,||
antevaasii labhitvaa pa.thama.m eva.m ga.naapema: eka.m ekaka.m,||
dve dukaa,||
tii.nii tikaa,||
cattaari catukkaa,||
pa~nca pa~ncakaa,||
cha chakkaa,||
satta sattakaa,||
a.t.tha a.t.thakaa,||
nava navakaa,||
dasa dasakaati; satam pi maya.m bho Gotama,||
ga.naapema.|| ||

Bhiyyopi ga.naapema sakkaanu kho bho Gotama,||
imasamimpi dhamma-vinaye evam eva anupubbasikkhaa anupubbakiriyaa anupubbapa.tipadaa pa~n~naapetun' ti.|| ||

[2] Sakkaa braahma.na,||
imasamimpi dhamma-vinaye anupubbasikkhaa anupubbakiriyaa anupubbapa.tipadaa pa~n~naapetu.m.|| ||

Seyyathaa pi braahma.na,||
dakkho assadamako bhadra.m assaajaaniiya.m labhitvaa pa.thamen'eva mukhaadhaane kaara.na.m kaareti.|| ||

Atha uttari.m kaara.na.m kaareti.|| ||

Evam eva kho braahma.na,||
Tathaagato purisadamma.m labhitvaa pa.thama.m eva.m vineti: 'ehi tva.m bhikkhu,siilavaa hoti paatimokkhasa.mvarasa.mvutaa viharaahi aacaara-gocara-sampanno,||
a.numattesu vajjesu bhayadassaavi samaadaaya sikkhassu sikkhaapadesu' ti.|| ||

Yato kho braahma.na,||
bhikkhu siilavaa hoti,||
paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno a.numattesu vajjesu bhayadassaavi samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

Tam ena.m Tathaagato uttari.m vineti: 'ehi tva.m bhikkhu,||
indriyesu guttadvaaro hohi,||
cakkhunaa ruupa.m disvaa maa nimittaggaahii hohi maanubya~njanaggaahii yatvaadhikara.name ta.m cakkhu'ndriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjaahi.|| ||

Rakkhaahi cakkhu'ndriya.m.|| ||

Cakkhundriye sa.mvara.m aapajjaahi.|| ||

Sotena sadda.m sutvaa maa nimittaggaahii hohi maanubyaa~njanaggaahii yatvaadhikara.namena.m sot'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjaahi.|| ||

Rakkhaahi sot'indriya.m.|| ||

Sotindriye sa.mvara.m aapajjaahi.|| ||

Ghaanena ghandha.m ghaayitvaa maa nimittaggaahii hohi maanubya~njanaggaahii yatvaadhikara.namena.m ghaan'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjaahi.|| ||

Rakkhaahi ghaan'indriya.m.|| ||

Ghaanindriye sa.mvara.m aapajjaahi.|| ||

Jiivhaaya rasa.m saayitvaa maa nimittaggaahii hohi maanubya~njanaggaahii yatvaadhikara.namena.m jiivhindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjaahi.|| ||

Rakkhaahi jiivhindriya.m.|| ||

Jiivhindriye sa.mvara.m aapajjaahi.|| ||

Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa maa nimittaggaahii hohi maanubya~njanaggaahii yatvaadhikara.namena.m kaay'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjaahi.|| ||

Rakkhaahi kaay'indriya.m.|| ||

Kaayindriye sa.mvara.m aapajjaahi.|| ||

Manasaa dhamma.m vi~n~naaya maa nimittaggaahii hohi maanubya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.namena.m man'indriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjaahi.|| ||

Rakkhaahi man'indriya.m.|| ||

Manindriye sa.mvara.m aapajjihii' ti.|| ||

Yato kho braahma.na,||
bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti.|| ||

Tam ena.m Tathaagato uttari.m vineti: 'ehi tva.m bhikkhu,||
bhojane matta~n~naa hohi.|| ||

Pa.tisa'nkhaa yoniso aahaara.m aahaareyyaasi.|| ||

N'eva davaaya na madaaya na ma.n.danaaya na vibhusanaaya yaavad eva imassa kaayassa .thitiyaa yaapanaaya vihi.msuuparatiyaa brahmacariyaanuggahaaya,||
iti puraa.na~n ca vedana.m pa.tiha'nkhaami,||
nava~n ca vedana.m na uppaadessaami,||
yaatraa ca me bhavissati anavajjataa ca phaasu vihaaro caa' ti.|| ||

Yato kho [3] braahma.na,||
bhikkhu bhojane matta~nu~naa hoti.|| ||

Tam ena.m Tathaagato uttari.m vineti: 'ehi tva.m bhikkhu,||
jaagariya.m anuyutto viharaahi,||
divasa.m ca'nkamena nisajjaaya aavara.niiyehi dhammehi citta.m parisodhehi.|| ||

Rattiyaa pa.thama.m yaama.m ca'nkamena nisajjaaya aavara.niiye hi dhamme hi citta.m parisodhehi,||
rattiyaa majjhima.m yaama.m dakkhi.nena passena siihaseyya.m kappeyyaasi paade paada.m accaadhaaya sato sampajaano u.t.thaanasa~n~na.m manasikaritvaa,||
rattiyaa pacchima.m yaama.m paccu.t.thaaya ca'nkamena nisajjaaya aavara.niiyehi dhammehi citta.m parisodhehii' ti.|| ||

Yato kho braahma.na,||
bhikkhu jaagariya.m anuyutto hoti tam ena.m Tathaagato uttari.m vineti 'ehi tva.m bhikkhu,||
satisampajja~n~nena samannaagato hohi 'abhikkante pa.tikkante sampajaanakaarii,||
aalokite vilokite sampajaanakaarii,||
sammi~njite pasaarite samapajaanakaarii,||
sanghaa.tipattaciivaradhaara.ne sampajaanakaarii,||
asite piite khaayite saayite sampajaanakaarii,||
uccaarapassaavakamme sampajaanakaarii,||
gate .thite nisinne sutte jagaarite bhaasite tu.nhiigaave sampajaanakaarii' ti.|| ||

Yato kho braahma.na,||
bhikkhu satisampaja~n~nena samannaagato hoti.|| ||

Tam ena.m Tathaagato uttari.m vineti: 'ehi tva.m bhikkhu,||
vivitta.m senaasana.m bhaja1 ara~n~na.m rukkhamuula.m pabbata.m kandara.m giriguha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaalapu~njan' ti.|| ||

So vivitta.m senaasana.m bhajati ara~n~na.m rukkhamuulra.m pabbata.m kandara.m giriguha.m susaana.m vanapattha.m abbhokaasa.m palaalapu~nja.m.|| ||

So pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto nisiidati palla'nka.m aabhujitvaa uju.m kaaya.m pa.nidhaaya parimukha.m sati.m upa.t.thapetvaa,||
so abhijjha.m loke pahaaya vigataabhijjhena cetasaa viharati.|| ||

Abhijjhaaya citta.m parisodheti,||
vyaapaadapadosa.m pahaaya abyaapannacitto viharati sabba-paa.na-bhuuta-hitaanukampii.|| ||

vyaapaadapadosaa citta.m parisodheti thiinamiddha.m pahaaya vigata thiinamiddho viharati aalokasa~n~nii sato sampajaano,||
thiinamiddhaa citta.m parisodheti uddhaccakukkucca.m pahaaya anuddhato viharati ajjhatta.m vuupasantacitto.|| ||

Uddhaccakukkuccaa citta.m parisodheti.|| ||

Vicikiccha.m pahaaya ti.n.navicikiccho viharati.|| ||

Akatha'nkathi kusalesu dhammesu.|| ||

Vicikicchaaya citta.m parisodheti.|| ||

[4] So ime pa~nca niivara.ne pahaaya cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbaliikara.ne civicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m piiti-sukha.m pa.thama.m-jhaana.m1 upasampajja viharati vitakka-vicaaraana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m piiti-sukha.m dutiya.m-jhaana.m2 upasampajja viharati.|| ||

Piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati sato ca sampajaano sukha~nca kaayena pa.tisa'nvedeti.|| ||

Ya.m ta.m ariyaa aacikkhanti,||
'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti.|| ||

Ta.m tatiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubbe va somanassa-domanassaana.m attha'ngamaa adukkha-m-asukha.m upekkhaa-sati-paarisuddhi.m catuttha.m-jhaana.m upasasampajja viharati.|| ||

Ye kho te braahma.na,||
bhikkhuu sekhaa appattamaanasaa6 anuttara.m yogakkhema.m patthayamaanaa viharanti.|| ||

Tesu me aya.m evaruupii anusaasanii hoti: 'ye pana te bhikkhu arahanto bii.naasavaa vusitavanto katakara.niiyaa ohitabhaaraa anuppatta-sadatthaa parikkhii.na-bhava-sa.myojanaa samma-d-a~n~naa vimuttaa.|| ||

Tesa.m ime dhammaa di.t.tha-dhamma-sukha-vihaaraaya c'eva sa.mvattanti satisampaja~n~naaya caa' ti.|| ||

Eva.m vutte ga.nakaMoggallaano braahma.no Bhagavanta.m etad avoca: 'kin nu kho bhoto Gotamassa saavakaa bhotaa Gotamena eva.m ovadiyamaanaa eva.m anusaasiyamaanaa sabbe va accantani.t.tha.m nibbaana.m aaraadhenti,||
udaahu ekacce naaraadhentii' ti?|| ||

App'ekacce kho braahma.na,||
mama saavakaa mayaa eva.m ovadiyamaanaa eva.m anusaasiyamaanaa accantani.t.tha.m nibbaana.m aaraadhenti,||
ekacce naaraadhentii' ti.|| ||

Ko nu kho bhante,||
hetu,||
ko paccayo,||
ya.m ti.t.thateva nibbaana.m,||
ti.t.thati nibbaanagaamimaggo,||
ti.t.thati bhava.m Gotamo samaadapetaa,||
atha ca pana bhoto Gotamassa saavakaa bhotaa Gotamena eva.m ovadiyamaanaa eva.m anusaasiyamaanaa app'ekacce accantani.t.tha.m nibbaana.m aaraadhenti,||
ekac'eva naaraadhentii' ti.|| ||

Tena hi braahma.na,||
ta.m yeva ettha pa.tipucchissaami. Yathaa te khameyya,||
tathaa na.m vyaakareyyaasi.|| ||

'Ta.m ki.m [5] ma~n~nasi braahma.na,||
kusalo tva.m Raajagahagaamissa maggassaa' ti?|| ||

Eva.m bho,||
kusalo aha.m Raajagahagaamissa maggassaa' ti.|| ||

Eva.m bho,||
kusalo aha.m Raajagahagaamissa maggassaa' ti.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~nasi braahma.na,||
idha puriso aagaccheyya Raajagaha.m gantukaamo,||
so ta.m upasa'nkamitvaa eva.m vadeyya: 'icchaam'aha.m bhante,||
Raajagaha.m gantu.m,||
tassa me Raajagahassa magga.m upadisaati.|| ||

Tam ena.m tva.m eva.m vadeyyaasi: 'ehambho purisa,||
aya.m maggo Raajagaha.m gacchati,||
tena muhutta.m gaccha,||
tena muhutta.m ganatvaa dakkhi'ssasi amuka.m naama gaama.m,||
tena muhutta.m gaccha,||
tena muhutta.m ganatvaa dakkhi'ssasi amuka.m naama nigama.m,||
tena muhutta.m gaccha,||
tena muhutta.m gantvaa dakkhi'ssasi Raajagahassa aaraamaraama.neyyaka.m vanaraama.neyyaka.m bhuumiraama.neyyaka.m pokkhara.niiraama.neyyakan' ti.|| ||

So tayaa eva.m ovadiyamaano eva.m anusaasiyamaano ummagga.m gahetvaa pacchaamukho gaccheyya.|| ||

Atha dutiyo puriso aagaccheyyaRaajagaha.m gantukaamo.|| ||

So ta.m upasa'nkamitvaa eva.m vadeyya: 'icchaam'aha.m bhante,||
Raajagaha.m gantu.m.|| ||

Tassa me Raajagahassa magga.m upadisaa' ti.|| ||

Tam ena.m tva.m eva.m vadeyyaasi: ehambho purisa,||
aya.m maggo Raajagaha.m gacchati,||
tena muhutta.m gaccha,||
tena muhutta.m gantavaa dakkhi'ssasi amuka.m naama gaama.m,||
tena muhutta.m gaccha,||
tena muhutta.m gantvaa dakkhi'ssasi amuka.m naama nigama.m,||
tena muhutta.m gaccha,||
tena muhutta.m gantvaa dakkhi'ssasi Raajagahassa aaraamaraama.neyyaka.m vanaraama.neyyaka.m bhuumiraama.neyyaka.m pokkhara.niiraama.neyyakan' ti.|| ||

So tayaa eva.m ovadiyamaano eva.m anusaasiyamaano sotthinaa Raajagaha.m gaccheyya.|| ||

[6] Ko nu kho braahma.na,||
hetu,||
ko paccayo,||
ya.m ti.t.thateva Raajagaha.m ti.t.thati Raajagahagaamii maggo,||
ti.t.thati tva.m samaadapetaa.|| ||

Atha ca pana tayaa eva.m ovadiyamaano eva.m anusaasiyamaano eko puriso ummagga.m gahetvaa pacchaamukho gaccheyya.|| ||

Eko sotthinaa Raajagaha.m gaccheyyaa' ti?|| ||

Ettha kyaaha.m bho Gotama karomi,||
maggakkhaayiiha.m bho Gotamaa' ti.|| ||

Evam eva kho braahma.na,||
ti.t.thateva nibbaana.m,||
ti.t.thati nibbaanagaamimaggo,||
ti.t.thaamaha.m samaadapetaa,||
atha ca pana mama saavakaa mayaa eva.m ovadiyamaanaa eva.m anusaasiyamaanaa app'ekacce accantani.t.tha.m nibbaana.m aaraadhenti,||
ekacce naaraadhenti.|| ||

Ettha kyaaha.m braahma.na,||
karomi?|| ||

Maggakkhaayiiha.m,||
braahma.na,||
Tathaagato' ti.|| ||

Eva.m vutte ga.nakaMoggallaano braahma.no Bhagavanta.m etad avoca: 'yeme bho Gotama,||
puggalaa assaddhaa jiivikatthaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa sa.thaa maayaavino ke.tubhino uddhataa u.n.na.laa capalaa mukharaa viki.n.na-vaacaa indriyesu aguttadvaaraa bhojane amatta~n~nuno jaagariya.m ananuyuttaa saama~n~ne anapekkhavanto sikkhaaya na tibbagaaravaa baahulikaa saathalikaa okkamane pubba'ngamaa paviveke nikkhitta-dhuraa kusiitaa hiinaviriyaa mu.t.thassatino asampajaanaa asamaahitaa vibbhanta-cittaa duppa~n~naa e.lamugaa,||
na tehi bhava.m Gotamo saddhi.m sa.mvasati.|| ||

Ye paname kulaputtaa saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa asa.thaa amaayaavino ake.tubhino anuddhataa anu.n.na.laa acapalaa amukharaa aviki.n.na-vaacaa indriyesu guttadvaaraa bhojane matta~n~nuno jaagariya.m anuyuttaa saama~n~ne apekkhavanto sikkhaaya tibbagaaravaa na baahulikaa na saathalikaa okkamane nikkhitta-dhuraa paviveke pubba'ngamaa aaraddhaviriyaa pahitattaa upa.t.thitasatino sampajaanaa samaahitaa ekagga-cittaa pa~n~navanto ane.lamuugaa,||
tehi bhava.m Gotamo saddhi.m sa.mvasati.|| ||

Seyyathaa pi bho Gotama,||
ye keci muulagandhaa,||
kaalaanusaarika.m1 tesa.m aggam akkhaayati.|| ||

Ye keci saaragandhaa,||
lohitacandana.m tesa.m aggam akkhaayati.|| ||

Ye keci pupphagandhaa,||
[7] vassika.m tesa.m aggam akkhaayati.|| ||

Evam eva kho bhoto Gotamassa ovaado paramajjadhammesu.|| ||

'Abhikkanta.m bho Gotama,||
abhikkanta.m bho Gotama,||
seyyathaa pi bho Gotama,||
nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu'ahassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya cakkhumanto ruupaani dakkhintii'ti evam eva.m bhotaa Gotamena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bhavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhava.m Gotamo dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatanti.|| ||

Ga.naka Moggallaana sutta.m sattama.m


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement