Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
III. Upari Pa.n.naasa
2. Anupada Vagga

Sutta 118

Aanaapaana-Sati Sutta

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][ntbb][upal][olds][nno] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa
Saavatthiya.m viharati Pubbaaraame Migaaramaatu paasaade
sambahulehi abhi~n~naatehi...
abhi~n~naatehi therehi
saavakehi saddhi.m

[2][bd.] Aayasmataa ca Saariputtena
Aayasmataa ca Mahaa-Moggallaanena
Aayasmataa ca Mahaa-Kassapena
Aayasmataa ca Mahaa-Kaccaayanena
Aayasmataa ca Mahaa-Ko.t.thitena
Aayasmataa ca Mahaa-Kappinena
Aayasmataa ca Mahaa-Cundena
Aayasmataa ca Anuruddhena
Aayasmataa ca Revatena
Aayasmataa ca Aanandena

[3][bd.] a~n~nehi ca abhi~n~naatehi abhi~n~naatehi
therehi saavakehi saddhi.m.

[4][bd.] Tena kho pana samayena theraa bhikkhuu nave bhikkhuu ovadanti anusaasanti

[5][bd.] App'ekacce theraa bhikkhuu dasa pi bhikkhuu ovadanti anusaasanti
app'ekacce theraa bhikkhuu viisatim pi bhikkhuu ovadanti anusaasanti
app'ekacce theraa bhikkhuu ti.msam pi bhikkhuu ovadanti anusaasanti
app'ekacce theraa bhikkhuu cattarisampi bhikkhuu ovadanti anusaasanti

[6][bd.] Te ca navaa bhikkhuu
therehi bhikkhuuhi ovadiyamaanaa anusaasiyamaanaa
u.laara.m pubbenaapara.m visesa.m jaanaati.

 


 

[7][bd.] Tena kho pana samayena
Bhagavaa
tadahu'posathe pannarase pavaara.naaya
pu.n.naaya pu.n.namaaya rattiyaa
bhikkhu-sa'nghaparivuto abbhokaase nisinno hoti.

[8][bd.] Atha kho Bhagavaa tu.nhiibhuuta.m
tu.nhiibhuuta.m bhikkhu-sa'ngha.m anuviloketvaa
bhikkhuu aamantesi:
'Aaraddho'smi bhikkhave, imaaya pa.tipadaaya,
aaraddhacitto'smi bhikkhave, imaaya pa.tipadaaya.
Tasmaat iha bhikkhave,
bhiiyosomattaaya viriya.m aarabhatha
appattassa pattiyaa
anadhigatassa adhigamaaya
asacchikatassa sacchikiriyaaya
idh'evaaha.m
Saavatthiya.m Komudi.m
caatumaasini.m aagamessaamiti.

 


 

[9][bd.] Assosu.m kho jaanapadaa bhikkhuu: Bhagavaa kira tatth'eva
Saavatthiya.m Komudi.m
caatumaasini.m aagamessatii ti.
Te ca jaanapadaa bhikkhuu Saavatthii.m
osaranti Bhagavanta.m dassanaaya.

[10][bd.] Te ca kho theraa bhikkhuu bhiiyosomattaaya
nave bhikkhuu ovadanti anusaasanti.

[11][bd.] App'ekacce theraa bhikkhuu dasa pi bhikkhuu ovadanti anusaasanti
app'ekacce theraa bhikkhuu viisatim pi bhikkhuu ovadanti anusaasanti
app'ekacce theraa bhikkhuu ti.msam pi bhikkhuu ovadanti anusaasanti
app'ekacce theraa bhikkhuu cattarisampi bhikkhuu ovadanti anusaasanti

[12][bd.] Te ca navaa bhikkhuu
therehi bhikkhuuhi ovadiyamaanaa anusaasiyamaanaa
u.laara.m pubbenaapara.m visesa.m jaanaati.

 


 

[13][bd.] Tena kho pana samayena
Bhagavaa
tadahu'posathe pannarase Komudiyaa caatumaasiniyaa
pu.n.naaya pu.n.namaaya rattiyaa
bhikkhu-sa'nghaparivuto abbhokaase nisinno hoti.

[14][bd.] Atha kho Bhagavaa tu.nhiibhuuta.m
tu.nhibhuuta.m bhikkhu-sa'ngha.m anuviloketvaa
bhikkhuu aamantesi:|| ||

'Apalaapaa'ya.m
bhakkhave, parisaa nippalaapaa'ya.m
bhikkhave, parisaa suddhaa saare pati.t.thitaa.
Tathaaruupo aya.m, bhikkhave, bhikkhu-sa'ngho,
tathaaruupaa'ya.m bhikkhave, parisaa,
 
yathaaruupaa parisaa
aahuneyyo
paahuneyyo
dakkhi.neyyo
a~njalikara.niiyo
Anuttara.m pu~n~nakkhetta.m lokassaati.
Tathaaruupo aya.m, bhikkhave, bhikkhu-sa'ngho
tathaaruupaa'ya.m, bhikkhave, parisaa
 
yathaaruupaaya parisaaya
appa.m dinna.m bahu.m hoti
bahu.m dinna.m bahutara.m.
Tathaaruupo aya.m bhikkhave, bhikkhu-sa'ngho
tathaaruupaa'ya.m, bhikkhave, parisaa
 
yathaaruupaa parisaa dullabhaa dassanaaya lokassa.
Tathaaruupo aya.m, bhikkhave, bhikkhu-sa'ngho
tathaaruupaa'ya.m, bhikkhave, parisaa,
 
yathaaruupa.m parisa.m ala.m yojanaga.nanaani dassanaaya gantu.m pu.tosenaapi.
Tathaaruupo aya.m, bhikkhave, bhikkhu-sa'ngho
tathaaruupaa'ya.m, bhikkhave, parisaa.

 


 

[15][bd.] Santi, bhikkhave,,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
arahanto
khii.naasavaa
vusitavanto
katakara.niiyaa
ohitabhaaraa
anuppatta-sadatthaa
parikkhii.nabhavasa.myojanaa
samma-d-a~n~naa vimuttaa;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
pa~ncanna.m orambhaagiyaana.m sa.myojanaana.m parikkhayaa
opapaatikaa tattha
parinibbaayino
anaavattidhammaa
tasmaa lokaa;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
ti.n.na.m sa.myojanaana.m
parikkhayaa
raagadosamohaana.m
tanuttaa
sakadaagaamino
sakid eva ima.m loka.m aaganatvaa
dukkhass'anta.m karissanti;
evaruupaa pi bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
ti.n.na.m sa.myojanaana.m
parikkhayaa
sotaapannaa
avinipaatadhammaa
niyataa sambodhiparaaya.naa;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.

 


 

[16][bd.] Santi, bhikkhave,,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
catunna.m satipa.t.thaanaana.m bhaavanaanuyogam anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
catunna.m sammappadhaanaana.m
bhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
catunna.m iddhipaadaana.m
bhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
pa~ncanna.m indriyaana.m
bhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
pa~ncanna.m balaana.m
bhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
sattanna.m bojjha'ngaana.m
bhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
ariyassa a.t.tha'ngikassa maggassa
bhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.

 


 

[17][bd.] Santi, bhikkhave,,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
mettaabhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
karu.naabhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
muditaabhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
upekkhaabhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
asubhabhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.
 
Santi, bhikkhave,,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
aniccasa~n~naabhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti;
evaruupaa pi, bhikkhave,
santi bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe.

 


 

[18][bd.] Santi, bhikkhave,,
bhikkhuu imasmi.m bhikkhu-sa'nghe
aanaapaanasati-bhaavanaanuyogam
anuyuttaa viharanti.
 
Aanaapaanasati bhikkhave,
bhaavitaa bahuliikataa
mahapphalaa hoti mahaanisa.msaa;
aanaapaanasati bhikkhave
bhaavitaa bahuliikataa
cattaaro satipa.t.thaane paripuureti
cattaaro satipa.t.thaanaa
bhaavitaa bahuliikataa
satta bojjha'nge paripuurenti;
satta bojjha'ngaa
bhaavitaa bahuliikataa
vijjaavimutti.m paripuurenti.

[19][bd.] Katha.m bhaavitaa ca bhikkhave,
aanaapaanasati?
Katha.m bahuliikataa?
Katha.m mahapphalaa
hoti mahaanisa.msaa?
 
Idha, bhikkhave,, bhikkhuu
ara~n~nagato vaa
rukkhamuulagato vaa
su~n~naagaaragato vaa
nisiidati palla'nka.m
aabhujitvaa uju.m kaaya.m
pa.nidhaaya
parimukha.m
sati.m upa.t.thapetvaa.
 
So sato va assasati,
sato passasati;
diigha.m vaa assasanto:
Diigha.m assasaamiiti pajaanaati;
diigha.m vaa passasanto;
Diigha.m passasaamiiti pajaanaati;
rassa.m vaa assasanto:
Rassa.m assasaamiiti pajaanaati;
rassa.m vaa passasanto:
Rassa.m passasaamiiti pajaanaati;
Sabbakaayapa.tisa'nvedii assasissaamiiti sikkhati;
Sabbakaayapa.tisa'nvedii passasissaamiiti sikkhati;
Passambhaya.m kaayasankhaara.m assasissaamiiti sikkhati;
Passambhaya.m kaayasankhaara.m passasissaamiiti sikkhati;
Piitipa.tisa'nvedii assasissaamiiti sikkhati;
Piitipa.tisa'nvedii passasissaamiiti sikkhati;
Sukhapa.tisa'nvedii assasissaamiiti sikkhati.
Sukhapa.tisa'nvedii passasissaamiiti sikkhati;
Cittasankhaarapa.tisa'nvedii assasissaamiiti sikkhati.
Cittasankhaarapa.tisa'nvedii passasissaamiiti sikkhati;
Passambhaya.m cittasankhaara.m assasissaamiiti sikkhati;
Passambhaya.m cittasankhaara.m passasissaamiiti sikkhati;
Cittapa.tisa'nvedi assasissaamiiti sikkhati;
Cittapa.tisa'nvedii passasissaamiiti sikkhati;
Abhippamodaya.m citta.m assasissaamiiti sikkhati;
Abhippamodaya.m citta.m passasissaamiiti sikkhati;
Samaadaha.m citta.m assasissaamiiti sikkhati;
Samaadaha.m citta.m passasissaamiiti sikkhati;
Vimocaya.m citta.m assasissaamiiti sikkhati;
Vimocaya.m citta.m passasissaamiiti sikkhati;
Aniccaanupassii assasissaamiiti sikkhati;
Aniccaanupassii passasissaamiiti sikkhati;
Viraagaanupassii assasissaamiiti sikkhati;
Viraagaanupassii passasissaamiiti sikkhati;
Nirodhaanupassii assasissaamiiti sikkhati;
Nirodhaanupassii passasissaamiiti sikkhati;
Pa.tinissaggaanupassii assasissaamiiti sikkhati;
Pa.tinissaggaanupassii passasissaamiiti sikkhati;
eva.m bhaavitaa kho bhikkhave,
aanaapaanasati eva.m bahuliikataa
mahapphalaa hoti mahaanisa.msaa.

 


 

[20][bd.] Katha.m bhaavitaa ca bhikkhave,
aanaapaanasati?
Katha.m bahulikataa
cattaaro satipa.t.thaane paripuureti?
 
Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhuu
diigha.m vaa assasanto:
Diigha.m assasaamiiti pajaanaati;
diigha.m vaa passasanto:
diigha.m passasaamiiti pajaanaati;
rassa.m vaa assasanto:
Rassa.m assasaamiiti pajaanaati;
rassa.m vaa passasanto:
Rassa.m passasaamiiti pajaanaati;
Sabbakaayapa.tisa'nvedii assasissaamiiti sikkhati;
Sabbakaayapa.tisa'nvedii passasissaamiiti sikkhati;
Passambhaya.m kaayasankhaara.m assasissaamiiti sikkhati;
Passambhaya.m kaayasankhaara.m passasissaamiiti sikkhati;
 
kaaye kaayaanupassii bhikkhave,
tasmi.m samaye bhikkhu viharati
aataapii
sampajaano
satimaa
vineyya loke
abhijjhaa-domanassa.m.

[21][bd.] Kaayesu
kaaya~n~nataraaha.m bhikkhave,
eta.m vadaamii.
Yadida.m assaasapassaasaa
tasmaat iha bhikkhave,
kaaye kaayaanupassii
tasmi.m samaye bhikkhu viharati
aataapii
sampajaano
satimaa
vineyya loke
abhijjhaa-domanassa.m.

[22][bd.] Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhu:
Piitipa.tisa'nvedii assasissaamiiti sikkhati,
Piitipa.tisa'nvedii passasissaamiiti sikkhati,
Sukhapa.tisa'nvedii assasissaamiiti sikkhati,
Sukhapa.tisa'nvedi passasissaamiti sikkhati,
Cittasankhaara- pa.tisa'nvedii assasissaamiiti sikkhati,
Cittasankhaara-pa.tisa'nvedii passasissaamiiti sikkhati,
Passambhaya.m cittasankhaara.m assasissaamiiti sikkhati,
Passambhaya.m cittasankhaara.m passasissaamiiti sikkhati;
 
vedanaasu
vedanaanupassii bhikkhave,
tasmi.m samaye bhikkhu viharati
aataapii
sampajaano
satimaa,
vineyya loke
abhijjhaa-domanassa.m.

[23][bd.] Vedanaasu
vedana~n~nataraaha.m, bhikkhave,
eta.m vadaami
yad ida.m assaasapassaasaana.m
saadhuka.m manasikaara.m.
Tasmaat iha bhikkhave,
vedanaasu vedanaanupassii
tasmi.m samaye bhikkhu viharati
aataapii
sampajaano
satimaa
vineyya loke
abhijjhaa-domanassa.m.

[24][bd.] Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhu
Cittapa.tisa'nvedii assasissaamiiti sikkhati,
Cittapa.tisa'nvedii passasissaamiiti sikkhati,
Abhippamodaya.m citta.m assasissaamiiti sikkhati,
Abhippamodaya.m citta.m passasissaamiiti sikkhati,
Samaadaha.m citta.m assasissaamiiti sikkhati,
Samaadaha.m citta.m passasissaamiiti sikkhati,
Vimocaya.m citta.m assasissaamiiti sikkhati,
Vimocaya.m citta.m passasissaamiiti sikkhati;
 
citte cittaanupassii bhikkhave,
tasmi.m samaye bhikkhu viharati
aataapii
sampajaano
satimaa
vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m.

[25][bd.] Naaha.m bhikkhave,
mu.t.thassatissa asampajaanassa
aanaapaanasatibhaavana.m vadaami.
Tasmaat iha bhikkhave,
citte cittaanupassii
tasmi.m samaye bhikkhu viharati
aataapi
sampajaano
satimaa
vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m.

[26][bd.] Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhu;
Aniccaanupassii assasissaamiiti sikkhati,
Aniccaanupassii passasissaamiiti sikkhati,
Viraagaanupassii assasissaamiiti sikkhati,
Viraagaanupassii passasissaamiiti sikkhati,
Nirodhaanupassii assasissaamiiti sikkhati,
Nirodhaanupassii passasissaamiiti sikkhati,
Pa.tinissaggaanupassi assasissaamiiti sikkhati,
Pa.tinissaggaanupassii passasissaamiiti sikkhati;
dhammesu dhammaanupassii bhikkhave,
tasmi.m samaye bhikkhu viharati
aataapii
sampajaano
satimaa
vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m.

[27][bd.] So ya.m ta.m abhijjhaa-domanassaana.m pahaana.m ta.m
pa~n~naaya disvaa saadhuka.m ajjhupekkhitaa hoti.
Tasmaat iha bhikkhave,
dhammesu dhammaanupassii
tasmi.m samaye bhikkhu viharati
aataapii
sampajaano
satimaa
vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m.

 


 

[28][bd.] Eva.m bhaavitaa kho bhikkhave,
aanaapaanasati eva.m
bahuliikataa
cattaaro satipa.t.thaane paripuureti.

 


 

[29][bd.] Katha.m bhaavitaa ca bhikkhave,
cattaaro satipa.t.thaanaa
katha.m bahuliikataa
satta bojjha'nge paripuurenti?

Yasmi.m samaye bhikkhave,
bhikkhu kaaye kaayaanupassii viharati
aataapii
sampajaano
satimaa,
vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m,
upa.t.thit'assa tasmi.m samaye sati hoti asammu.t.thaa.

Yasmi.m samaye bhikkhave,
bhikkhuno upa.t.thitaa sati hoti asammu.t.thaa,
satisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti;
satisambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti;
satisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

[30][bd.] So tathaasato viharanto
ta.m dhamma.m pa~n~naaya pavicinati,
pavicarati,
pariviima.msa.m
aapajjati.

[31][bd.] Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhu
tathaasato viharanto
ta.m dhamma.m pa~n~naaya pavicinati,
pavicarati,
pariviima.msa.m
aapajjati,
dhammavicayasambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
dhammavicayasambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
dhammavicayasambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati

tassa ta.m dhamma.m pa~n~naaya pavicinato
pavicarato
pariviima.msa.m
aapajjato aaraddha.m hoti viriya.m asalliina.m.

Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhuno
ta.m dhamma.m pa~n~naaya pavicinato
pavicarato
pariviima.msa.m
aapajjato
aaraddha.m hoti viriya.m asalliina.m,
viriyasambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
viriyasambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
viriyasambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

[32][bd.] Aaraddhaviriyassa uppajjati
piiti niraamisaa.

Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhuno
aaraddhaviriyassa
uppajjati piiti niraamisaa,
piitisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti.
Piitisambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
pitisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

[33][bd.] Piitimanassa kaayo
pi passambhati,
cittampi passambhati.
 
Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhuno
piitimanassa kaayo pi passambhati,
cittam pi passambhati,
passaddhisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
passaddhisambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
passaddhisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

 

[34][bd.] Passaddhakaayassa
sukhino citta.m
samaadhiyati.

 

Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhuno
passaddhakaayassa
sukhino citta.m
samaadhiyati,
samaadhisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
samaadhisambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
samaadhisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

[35][bd.] So tathaasamaahita.m citta.m saadhuka.m ajjhupekkhitaa hoti.

[36][bd.] Yasmi.m samaye bhikkhave bhikkhuno
tathaasamaahita.m citta.m saadhuka.m ajjhupekkhitaa hoti,
upekkhaasambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
upekkhaasambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
upekkhaasambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

 


 

[37][bd.] Yasmi.m samaye bhikkhave bhikkhu
vedanaasu vedanaanupassii viharati[1]
aataapii
sampajaano
satimaa,
vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m upa.t.thitassa
tasmi.m samaye sati hoti asammu.t.thaa.
 
Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhuno
upa.t.thitaa sati hoti asammu.t.thaa,
satisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
satisambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
satisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

 


 

[38][bd.] Citte cittaanupassii viharati
aataapii
sampajaano
satimaa,
vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m upa.t.thitassa
tasmi.m samaye sati hoti asammu.t.thaa.
 
Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhuno
upa.t.thitaa sati hoti asammu.t.thaa,
satisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
satisambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
satisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

 


 

[39][bd.] Dhammesu dhammaanupassii viharati
aataapii
sampajaano
satimaa,
vineyya loke abhijjhaa-domanassa.m upa.t.thitassa
tasmi.m samaye sati hoti asammu.t.thaa.

Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhuno
upa.t.thitaa sati hoti asammu.t.thaa,
satisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
satisambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
satisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

So tathaasato viharanto ta.m dhamma.m pa~n~naaya pavicinati, pavicayati, pariviima.msa.m aapajjati.

Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhu
tathaa sato viharanto ta.m dhamma.m pa~n~naaya pavicinati, pavicarati,
pariviima.msa.m aapajjati,
dhammavicayasambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
dhammavicayasambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti, dhammavicaya sambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

Tassa ta.m dhamma.m pa~n~naaya pavicinato pavicarato parivima.msa.m aapajjato aaraddha.m hoti viriya.m asalliina.m.
Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhuno ta.m dhamma.m pa~n~naaya pavicinato pavicarato parivima.msa.m aapajjato aaraddha.m hoti viriya.m asalliina.m, viriyasambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
viriyasambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
viriyasambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

Aaraddhaviriyassa uppajjati piti niraamisaa.
Yasmi.m samaye bhikkhave bhikkhuno aaraddhaviriyassa uppajjati piiti niraamisaa,
piitisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
pitisambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
piitisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

Piitimanassa kaayo pi passambhati cittam pi passambhati.
Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhuno piitimanassa kaayopi passambhati,
cittam pi passambhati,
passaddhisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhuno aaraddho hoti,
passaddhisambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
pasmaddhisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

Passaddhakaayassa sukhino citta.m samaadhiyati.
Yasmi.m samaye bhikkhave, bhikkhuno passaddhakaayassa sukhino citta.m samaadhiyati,
samaadhisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
samaadhisambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
samaadhisambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

So tathaasamaahita.m citta.m saadhuka.m ajjhupekkhitaa hoti.
Yasmi.m samaye bhikkhave,
bhikkhu tathaasamaahita.m citta.m saadhuka.m ajjhupekkhitaa hoti,
upekkhaasambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno aaraddho hoti,
upekkhaasambojjha'nga.m
tasmi.m samaye bhikkhu bhaaveti,
upekkhaasambojjha'ngo
tasmi.m samaye bhikkhuno bhaavanaapaaripuuri.m gacchati.

[40][bd.] Eva.m bhaavitaa kho bhikkhave,
cattaaro satipa.t.thaanaa eva.m bahuliikataa
satta sambojjha'nge paripuurenti.

 


 

[41][bd]. Katha.m bhaavitaa ca bhikkhave, satta bojjha'ngaa?
Katha.m bahuliikataa vijjaavimutti.m paripuurenti?
Idha, bhikkhave,, bhikkhu
satisambojjha'nga.m bhaaveti
vivekanissita.m
viraaganissita.m
nirodhanissita.m
vossaggapari.naami.m;
dhammavijayasambojjha'nga.m bhaaveti
vivekanissita.m
viraaganissita.m
nirodhanissita.m
vossaggapari.naami.m;
viriyasambojjha'nga.m bhaaveti
vivekanissita.m
viraaganissita.m
nirodhanissita.m
vossaggapari.naami.m;
piitisambojjha'nga.m bhaaveti
vivekanissita.m
viraaganissita.m
nirodhanissita.m
vossaggapari.naami.m;
passaddhisambojjha'nga.m bhaaveti
vivekanissita.m
viraaganissita.m
nirodhanissita.m
vossaggapari.naami.m;
samaadhisambojjha'nga.m bhaaveti
vivekanissita.m
viraaganissita.m
nirodhanissita.m
vossaggapari.naami.m;
upekkhaasambojjha'nga.m bhaaveti
vivekanissita.m
viraaganissita.m
nirodhanissita.m
vossaggapari.naami.m.|| ||

Eva.m bhaavitaa kho bhikkhave,
satta bojjha'ngaa eva.m bahuliikataa
vijjaavimutti.m paripuurenti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.
Attamanaa te bhikkhuu Bhagavato bhaasita.m abhinandun ti.|| ||

Aanaapaanasati sutta.m a.t.thama.m

 


 


[1]PTS text (Chalmers) abbreviates here and for the next section: vedanasu -- pe -- citte -- pe; here I have included the first clause, subsequent clauses are as for the previous and following satipatthanas.


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement