Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
III. Upari Pa.n.naasa
4. Vibha'nga Vagga

Sutta 141

Sacca-Vibha'nga Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][piya][ntbb][upal] Eva.m me suta.m:

Eka.m samaya.m Bhagavaa Baaraa.nasiya.m viharati Isipatane Migadaaye. Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi Bhikkhavo ti. Bhadante ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m. Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. Tathaagatena bhikkhave, arahataa sammaa-sambuddhena Baaraa.nasiya.m Isipatane Migadaaye anuttara.m dhammacakka.m pavattita.m appavattiya.m sama.nena vaa braahma.nena vaa devena vaa maarena vaa brahmunaa vaa kenaci vaa lokasmi.m, yad ida.m catunna.m ariyasaccaana.m aacikkhanaa desanaa pa~n~napanaa pa.t.thapanaa vivara.naa vibhajanaa uttaaniikamma.m. Katamesa.m catunna.m:|| ||

3. Dukkhassa ariyasaccassa aacikkhanaa desanaa pa~n~napanaa pa.t.thapanaa vivara.naa vibhajanaa uttaaniikamma.m, dukkhasamudayassa ariyasaccassa aacikkhanaa desanaa pa~n~napanaa pa.t.thapanaa vivara.naa vibhajanaa uttaaniikamma.m. Dukkhanirodhassa ariyasaccassa aacikkhanaa desanaa pa~n~napanaa pa.t.thapanaa vivara.naa vibhajanaa uttaaniikamma.m. Dukkhanirodhagaamiyaa pa.tipadaaya ariyasaccassa aacikkhanaa desanaa pa~n~napanaa pa.t.thapanaa vivara.naa vibhajanaa uttaaniikamma.m.|| ||

4. Tathaagatena bhikkhave, arahataa sammaa-sambuddhena Baaraa.nasiya.m Isipatane Migadaaye anuttara.m dhammacakka.m pavattita.m appavattiya.m sama.nena vaa braahma.nena vaa devena vaa maarena vaa brahmunaa vaa kenaci vaa lokasmi.m, yad ida.m imesa.m catunna.m ariyasaccaana.m aacikkhanaa desanaa pa~n~napanaa pa.t.thapanaa vivara.naa vibhajanaa uttaaniikamma.m.|| ||

5. Sevetha bhikkhave, Saariputta-Moggallaane. Bhajatha bhikkhave, Saariputta-Moggallaane. Pa.n.ditaa bhikkhuu anuggaahakaa sabrahmacaariina.m. Seyyathaapii bhikkhave, janetti eva.m Saariputto. Seyyathaa pi jaatassa aapaadetaa eva.m kho Moggallaano. Saariputto bhikkhave, sotaapattiphale vineti. Moggallaano uttamatthe. Saariputto bhikkhave, pahoti cattaari ariyasaccaani vitthaarena aacikkhitu.m desetu.m pa~n~naapetu.m pa.t.thapetu.m vivaritu.m vibhajitu.m uttaaniikaatunti.|| ||

6. Idam avoca Bhagavaa, ida.m vatvaa sugato u.t.thaay aasanaa vihaara.m paavisi.|| ||

7. Tatra kho aayasmaa Saariputto acirapakkantassa Bhagavato bhikkhuu aamantesi: aavuso Bhikkhavo ti. Aavusoti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa paccassosu.m. Aayasmaa Saariputto etad avoca:|| ||

8. Tathaagatena aavuso, arahataa sammaa-sambuddhena Baaraa.nasiya.m Isipatane Migadaaye anuttara.m dhammacakka.m pavattita.m appavattiya.m sama.nena vaa braahma.nena vaa devena vaa maarena vaa brahmunaa vaa kenaci vaa lokasmi.m, yad ida.m catunna.m ariyasaccaana.m aacikkhanaa desanaa pa~n~napanaa pa.t.thapanaa vivara.naa vibhajanaa uttaaniikamma.m. Katamesa.m catunna.m:|| ||

9. Dukkhassa ariyasaccassa aacikkhanaa desanaa pa~n~napanaa pa.t.thapanaa vivara.naa vibhajanaa uttaaniikamma.m. Dukkhasamudayassa ariyasaccassa aacikkhanaa desanaa pa~n~napanaa pa.t.thapanaa vivara.naa vibhajanaa uttaaniikamma.m. Dukkhanirodhassa ariyasaccassa aacikkhanaa desanaa pa~n~napanaa pa.t.thapanaa vivara.naa vibhajanaa uttaaniikamma.m. Dukkhanirodhagaaminiyaa pa.tipadaaya ariyasaccassa aacikkhanaa desanaa pa~n~napanaa pa.t.thapanaa vivara.naa vibhajanaa uttaaniikamma.m.|| ||

10. Katama~ncaavuso dukkha.m ariyasacca.m: jaatipi dukkhaa, jaraapi dukkhaa, mara.nampi dukkha.m, [soka parideva dukkha domanassupaayaasaapi] dukkhaa, yamp'iccha.m na labhati tampi dukkha.m, sa'nkhittena pa~ncupaadaanakkhandhaa dukkhaa.|| ||

11. Katamaacaavuso jaati: yaa tesa.m tesa.m sattaana.m tamhi tamhi sattanikaaye jaati sa~njaati okkanti abhinibbatti khandhaana.m paatubhaavo aayatanaana.m pa.tilaabho, aya.m vuccataavuso jaati.|| ||

12. Katamaacaavuso jaraa: yaa tesa.m tesa.m sattaana.m tamhi tamhi sattanikaaye jaraa jiira.nataa kha.n.dicca.m paalicca.m valittacataa aayuno sa.mhaani indriyaana.m paripaako, aya.m vuccataavuso jaraa.|| ||

13. Katama~ncaavuso mara.na.m: ya.m tesa.m tesa.m3 sattaana.m tamhaa tamhaa sattanikaayaa cuti cavanataa bhedo antaradhaana.m maccu mara.na.m kaalakiriyaa khandhaana.m bhedo kalebarassa nikkhepo, jiivitindriyassa upacchedo ida.m vuccataavuso mara.na.m.|| ||

14. Katamo caavuso soko: yo kho aavuso a~n~natara~n~natarena vyasanena samannaagatassa a~n~natara~n~natarena dukkhadhammena phu.t.thassa soko socanaa socitta.m anto soko anto parisoko, aya.m vuttaavuso soko.|| ||

15. Katamo caavuso paridevo: yo kho aavuso a~n~natara~n~natarena byasanena samannaagatassa a~n~natara~n~natarena dukkhadhammena phu.t.thassa aadevo paridevo aadevanaa paridevanaa aadevitatta.m paridevitatta.m, aya.m vuccataavuso paridevo.|| ||

16. Katama.m caavuso dukkha.m: ya.m kho aavuso kaayika.m dukkha.m kaayika.m asaata.m kaayasamphassaja.m dukkha.m asaata.m vedayita.m, ida.m vuccataavuso dukkha.m.|| ||

17. Katama.m caavuso domanassa.m: ya.m kho aavuso cetasika.m dukkha.m cetasika.m asaata.m vedayita.m manosamphassaja.m dukkha.m asaata.m vedayita.m, ida.m vuccataavuso domanassa.m.|| ||

18. Katamo caavuso upaayaaso: yo kho aavuso a~n~natara~n~natarena byasanena samannaagatassa a~n~natara~n~natarena dukkhadhammena phu.t.thassa aayaaso upaayaaso aayaasitatta.m upaayaasitatta.m, aya.m vuccataavuso upaayaaso.|| ||

19. Katama.m caavuso yamp'iccha.m na labhati tampi dukkha.m:
jaatidhammaana.m aavuso, sattaana.m eva.m icchaa uppajjati: aho vata maya.m na jaatidhammaa assaama, na ca vata no jaati aagaccheyyaati.|| ||

Na kho pan'eta.m icchaaya pattabba.m idampi yamp'iccha.m na labhati tampi dukkha.m.|| ||

Jaraadhammaana.m aavuso sattaana.m eva.m icchaa uppajjati: aho vata maya.m na jaraadhammaa assaama, na ca vata no jaraa aagaccheyyaati.|| ||

Na kho pan'eta.m icchaaya pattabba.m idampi yamp'iccha.m na labhati tampi dukkha.m.|| ||

Byaadhidhammaana.m aavuso, sattaana.m eva.m icchaa uppajjati: aho vata maya.m na byaadhidhammaa assaama, na ca vata no byaadhi aagaccheyyaati.|| ||

Na kho pan'eta.m icchaaya pattabba.m idampi yamp'iccha.m na labhati tampi dukkha.m.|| ||

Mara.nadhammaana.m aavuso, sattaana.m eva.m icchaa uppajjati: aho vata maya.m na mara.nadhammaa assaama, na ca vata no mara.na.m aagaccheyyaati.|| ||

Na kho pan'eta.m icchaaya pattabba.m idampi yamp'iccha.m na labhati tampi dukkha.m.|| ||

Soka parideva dukkha domanassupaayaasa dhammaana.m] aavuso, sattaana.m eva.m icchaa uppajjati: aho vata maya.m na [soka parideva dukkha domanassupaayaasa dhammaa] assaama, na ca vata no soka parideva dukkha domanassupaayaasaa aagaccheyyunti.|| ||

Na kho pan'eta.m icchaaya pattabba.m, idampi yamp'iccha.m na labhati tampi dukkha.m.|| ||

20. Katame caavuso sa'nkhittena pa~ncupaadaanakkhandhaa dukkhaa: seyyathiida.m: ruupuupaadaanakkhandho vedanuupaadaanakkhandho sa~n~nuupaadaanakkhandho sankhaaruupaadaanakkhandho vi~n~naa.nuupaadaanakkhandho. Ime vuccantaavuso sa'nkhittena pa~ncuupaadaanakkhandhaa dukkhaa.|| ||

Ida.m vuccataavuso dukkha.m ariyasacca.m.|| ||

21. Katama~ncaavuso, dukkhasamudayo ariyasacca.m: yaa'ya.m ta.nhaa ponobhavikaa nandiraagasahagataa tatra tatraabhinandinii, seyyathiida.m: kaamata.nhaa bhavata.nhaa vibhavata.nhaa.|| ||

Ida.m vuccataavuso dukkhasamudayo ariyasacca.m.|| ||

22. Katama~ncaavuso dukkhanirodho ariyasacca.m: yo tassaayeva ta.nhaaya asesaviraaganirodho caago pa.tinissaggo mutti anaalayo. Ida.m vuccataavuso dukkhanirodho ariyasacca.m.|| ||

23. Katama~ncaavuso dukkhanirodhagaaminii pa.tipadaa ariyasacca.m: ayameva ariyo a.t.tha'ngiko maggo, seyyathiida.m: sammaadi.t.thi sammaasa'nkappo sammaavaacaa sammaakammanto sammaaaajiivo sammaavaayaamo sammaasati sammaasamaadhi.|| ||

24. Katamaa caavuso sammaadi.t.thi: ya.m kho aavuso dukkhe ~naa.na.m dukkhasamudaye ~naa.na.m dukkhanirodhe ~naa.na.m dukkhanirodhagaaminiyaa pa.tipadaaya ~naa.na.m. Aya.m vuccataavuso sammaadi.t.thi.|| ||

25. Katamo caavuso sammaasa'nkappo: nekkhammasa'nkappo avyaapaadasa'nkappo avihi.msaasa'nkappo. Aya.m vuccataavuso sammaasa'nkappo.|| ||

26. Katamaa caavuso sammaavaacaa: musaa-vaadaa verama.nii, pisu.naaya vaacaaya verama.nii, pharusaaya vaacaaya verama.nii, samphappalaapaa verama.nii.|| ||

Aya.m vuccataavuso sammaavaacaa.|| ||

27. Katamo caavuso sammaakammanto: paa.naatipaataa verama.nii, adinnaadaanaa verama.nii kaamesu micchaacaaraa verama.nii.|| ||

Aya.m vuttaavuso sammaakammanto.|| ||

28. Katamo caavuso sammaaaajiivo: idh'aavuso ariyasaavako micchaaaajiiva.m pahaaya sammaa aajiivena jiivika.m kappeti.|| ||

Aya.m vuccataavuso sammaaaajiivo.|| ||

29. Katamo caavuso sammaavaayaamo:||
idh'aavuso, bhikkhu anuppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m anuppaadaaya chanda.m janeti vaayaamati viriya.m arabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m pahaanaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Anuppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m uppaadaaya chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Uppannaana.m kusalaana.m dhammaana.m .thitiyaa asammosaaya bhiyyo bhaavaaya vepullaaya bhaavanaaya paaripuuriyaa chanda.m janeti vaayamati viriya.m aarabhati citta.m pagga.nhaati padahati.|| ||

Aya.m vuccataavuso sammaavaayaamo.|| ||

30. Katamaa caavuso sammaasati:||
idh'aavuso bhikkhu kaaye kaayaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaa domanassa.m.||
Vedanaasu vedanaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaa domanassa.m.||
Citte cittaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaa domanassa.m.||
Dhammesu dhammaanupassii viharati aataapii sampajaano satimaa vineyya loke abhijjhaa domanassa.m.||
Aya.m vuccataavuso sammaasati.|| ||

31. Katamo caavuso, sammaasamaadhi:||
idh'aavuso, bhikkhu vivicc'eva kaamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka.m savicaara.m vivekaja.m pitisukha.m pa.thama.m-jhaana.m upasampajja viharati.||
Vitakkavicaarana.m vuupasamaa ajjhatta.m sampasaadana.m cetaso ekodi-bhaava.m avitakka.m avicaara.m samaadhija.m pitisukha.m dutiya.m-jhaana.m upasampajja viharati.||
Piitiyaa ca viraagaa upekkhako ca viharati. Sato ca sampajaano sukha.m ca kaayena pa.tisa.mvesedeti. Yanta.m ariyaa aacikkhanti 'Upekkhako satimaa sukha-vihaarii' ti tatiya.m dhaana.m upasampajja viharati.||
Sukhassa ca pahaanaa dukkhassa ca pahaanaa pubbe va somanassa domanassaana.m attha.mgamaa adukkha.m-asukha.m upekkhaa sati paarisuddhi.m catuttha.m dhaana.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m vuccataavuso sammaasamaadhi.|| ||

Ida.m vuccataavuso dukkhanirodhagaaminii pa.tipadaa ariyasacca.m.|| ||

32. Tathaagatenaavuso, arahataa sammaa-sambuddhena Baaraa.nasiya.m Isipatane Migadaaye anuttara.m dhammacakka.m pavattita.m appavattiya.m sama.nena vaa braahma.nena vaa devena vaa maarena vaa brahmunaa vaa kenaci vaa lokasmi.m, yad ida.m imesa.m catunna.m ariyasaccaana.m aacikkhanaa desanaa pa~n~napanaa pa.t.thapanaa vivara.naa vibhajanaa uttaaniikammanti.|| ||

Idamavoc'aayasmaa Saariputto, attamanaa te bhikkhu aayasmato Saariputtassa bhaasita.m abhinandunti.


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement