Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Majjhima Nikaaya
III. Upari Pa.n.naasa
5. Sa.laayatana Vagga

Sutta 150

Nagara-Vindeyya Sutta.m

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Eva.m me suta.m:

Eka.m samaya.m Bhagavaa Kosalesu caarika.m caramaano mahataa bhikkhu-sa'nghena saddhi.m yena nagaravinda.m naama kosalaana.m braahma.nagaamo, tadavasari. Assosu.m kho nagaravindeyyakaa braahma.nagahapatikaa: 'sama.no khalu bho Gotamo Sakyaputto Sakyakulaa pabbajito Kosalesu caarika.m caramaano mahataa bhikkhu-sa'nghena [291] saddhi.m nagaravinda.m anuppatto. Ta.m kho pana Bhagavanta.m Gotama.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato: 'Iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddo vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa' ti. So ima.m loka.m sadevaka.m samaaraka.m sabrahmaka.m sassama.na-braahma.ni.m paja.m sadeva-manussa.m saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa pavedeti. So dhamma.m deseti aadi kalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m saattha.m sabya~nchana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaaseti. Saadhu kho pana tathaaruupaana.m arahata.m dassana.m hotii' ti.|| ||

Atha kho nagaravindeyyakaa braahma.nagahapatikaa yena Bhagavaa, ten'upasa'nkami.msu. Upasa'nkamitvaa app'ekacce Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu, app'ekacce Bhagavataa saddhi.m sammodi.msu. Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu. App'ekacce yena Bhagavaa, ten'a~njali.m pa.naametvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu. App'ekacce Bhagavato santike naamagotta.m saavetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu. App'ekacce tu.nhiibhuutaa eka-m-anta.m nisiidi.msu. Eka-m-anta.m nisinne kho nagaravindeyyake braahma.nagahapatike Bhagavaa etad avoca:|| ||

Sace vo gahapatayo, a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m puccheyyu.m: katha.mruupaa gahapatayo, sama.na-braahma.naa na sakkaatabbaa na garukaatabbaa na maanetabbaa na puujetabbaati. Eva.m pu.t.thaa tumhe gahapatayo, tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m eva.m vyaakareyyaatha: ye te sama.na-braahma.naa cakkhuvi~n~neyyesu ruupesu aviitaraagaa avitadosaa avitamohaa ajjhatta.m avupasantacittaa samavisama.m caranti kaayena vaacaaya manasaa, evaruupaa sama.na-braahma.naa na sakkaatabbaa, na garukaatabbaa, na maanetabbaa, na puujetabbaa. Ta.m kissa hetu? mayam pihi cakkhuvi~n~neyyesu ruupesu aviitaraagaa avitadosaa avitamohaa ajjhatta.m avupasantacittaa samavisama.m caraama kaayena vaacaaya manasaa. Tesa.m no samacariyampi h'eta.m uttari.m apassata.m. Tasmaa te bhonto sama.na-braahma.naa na sakkaatabbaa na garukaatabbaa na maanetabbaa na puujetabbaa. Ye te sama.na-braahma.naa || ||

Sotavi~n~neyyesu saddesu, aviitaraagaa aviitadosaa aviitamohaa ajjhatta.m avupasantacittaa samavisama.m caranti kaayena vaacaaya manasaa. Ghaanavi~n~neyyesu gandhesu, aviitaraagaa aviitadosaa aviitamohaa ajjhatta.m avupasantacittaa samavisama.m caranti kaayena vaacaaya manasaa. Jivhaavi~n~neyyesu rasesu, aviitaraagaa aviitadosaa aviitamohaa ajjhatta.m

Avupasantacittaa samavisama.m caranti kaayena vaacaaya manasaa. Kaayavi~n~neyyesu po.t.thabbesu, aviitaraagaa aviitadosaa aviitamohaa ajjhatta.m avupasantacittaa samavisama.m caranti kaayena vaacaaya manasaa. Manovi~n~neyyesu dhammesu, aviitaraagaa aviitadosaa aviitamohaa ajjhatta.m avupasantacittaa samavisama.m caranti kaayena vaacaaya manasaa. Evaruupaa sama.na-braahma.naa na sakkaatabbaa na garukaatabbaa na maanetabbaa. Na puujetabbaa. Ta.m kissa hetu? mayam pi hi manovi~n~neyyesu dhammesu aviitaraagaa aviitadosaa aviitamohaa [292] ajjhatta.m avupasantacittaa samavisama.m caraama kaayena vaacaaya manasaa. Tesa.m no samacariyampi h'eta.m uttari.m apassata.m. Tasmaa te bhonto sama.na-braahma.naa na sakkaatabbaa na garukaatabbaa na manetabbaa na puujetabbaati. Eva.m pu.t.thaa tumhe gahapatayo, tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m eva.m vyaakareyyaatha.|| ||

Sace pana vo gahapatayo a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m puccheyyu.m: katha.mruupaa1 gahapatayo sama.na-braahma.naa sakkaatabbaa, garukaatabbaa, maanetabbaa, puujetabbaa' ti. Eva.m pu.t.thaa tumhe gahapatayo tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m eva.m vyaakareyayaatha: ye te sama.na-braahma.naa cakkhuvi~n~neyyesu ruupesu viitaraagaa viitadosaa viitamohaa ajjhatta.m vuupasantacittaa samacariya.m caranti kaayena vaacaaya manasaa. Evaruupaa sama.na-braahma.naa sakkaatabbaa garukaatabbaa maanetabbaa puujetabbaa. Ta.m kissa hetu? mayam pi hi cakkhuvi~n~neyyesu ruupesu aviitaraagaa aviitadosaa aviitamohaa ajjhatta.m avupasantacittaa samavisama.m caraama kaayena vaacaaya manasaa. Tesa.m no samacariyampi h'eta.m uttari.m passata.m. Tasmaa te bhonto sama.na-braahma.naa sakkaatabbaa garukaatabbaa maanetabbaa puujetabbaa. Ye te sama.na-braahma.naa sotavi~n~neyyesu saddesu viitaraagaa viitadosaa viitamohaa ajjhatta.m vupasantacittaa samacariya.m caranti kaayena vaacaaya manasaa. Ghaanavi~n~neyyesu gandhesu viitaraagaa viitadosaa viitamohaa ajjhatta.m vupasantacittaa samacariya.m caranti kaayena vaacaaya manasaa. Jivhaavi~n~neyyesu rasesu viitaraagaa viitadosaa viitamohaa ajjhatta.m vupasantacittaa samacariya.m caranti kaayena vaacaaya manasaa. Kaayavi~n~neyyesu po.t.thabbesu viitaraagaa viitadosaa viitamohaa ajjhatta.m vupasantacittaa samacariya.m caranti kaayena vaacaaya manasaa. Manovi~n~neyyesu dhammesu viitaraagaa viitadosaa viitamohaa ajjhatta.m vupasantacittaa samacariya.m caranti kaayena vaacaaya manasaa. Evaruupaa sama.na-braahma.naa sakkaatabbaa garukaatabbaa maanetabbaa puujetabbaa. Ta.m kissa hetu? mayam pi hi mano vi~n~neyyesu dhammesu aviitaraagaa aviitadosaa aviitamohaa ajjhatta.m avupasantacittaa samavisama.m caraama kaayena vaacaaya manasaa. Tesa.m no samacariyampi h'eta.m uttari.m passata.m. Tasmaa te bhonto sama.na-braahma.naa sakkaatabbaa garukaatabbaa maanetabbaa puujetabbaa' ti. Eva.m pu.t.thaa tumhe gahapatayo, tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m eva.m vyaakareyyaatha.|| ||

Sace pana vo gahapatayo, a~n~natitthiyaa paribbaajakaa eva.m puccheyyu.m: ke panaayasmantaana.m aakaaraa ke anvayaa, yena tumhe aayasmanto eva.m vadetha: addhaa te aayasmanto [293] viitaraagaa raagavinayaaya vaa pa.tipannaa, viitadosaa vaa dosavinayaaya vaa pa.tipannaa viitamohaa vaa mohavinayaaya vaa pa.tipannaa' ti. Eva.m pu.t.thaa tumhe gahapatayo, tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m eva.m vyaakareyyaatha: tathaa hi te aayasmanto ara~n~ne vanapatthaani1 pantaani senaasanaani pa.tisevanti. N'atthi kho pana tattha tathaa ruupaa cakkhuvi~n~neyyaa ruupaa, ye disvaa disvaa abhirameyyu.m. N'atthi kho pana tattha tathaaruupaa sotavi~n~neyyaa saddaa, ye sutvaa sutvaa abhirameyyu.m. N'atthi kho pana tattha tathaaruupaa ghaanavi~n~neyyaa gandhaa, ye ghaayitvaa ghaayitvaa abhirameyyu.m. N'atthi kho pana tattha tathaa ruupaa jivhaavi~n~neyyaa rasaa, ye saayitvaa saayitvaa abhirameyyu.m. N'atthi kho pana tattha tathaaruupaa kaayavi~n~neyyaa po.t.thabbaa, ye phusitvaa phusitvaa abhirameyyu.m. Ime kho no aavuso, aakaaraa ime anvayaa, yena maya.m aayasmanto eva.m vadema. Addhaa te aayasmanto viitaraagaa vaa raagavinayaaya vaa pa.tipannaa, viitadosaa vaa dosavinayaaya vaa pa.tipannaa, viitamohaa vaa mohavinayaaya vaa pa.tipannaati. Eva.m pu.t.thaa tumhe gahapatayo, tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m eva.m vyaakareyyaathaa' ti.|| ||

Eva.m vutte nagaravindeyyakaa braahma.nagahapatikaa Bhagavanta.m etad avocu.m: 'abhikkanta.m bho Gotama, abhikkanta.m bho Gotama, seyyathaa pi bho Gotama, nikkujjita.m vaa ukkujjeyya, pa.ticchanna.m vaa vivareyya, muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya, andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya cakkhumanto ruupaani dakkhintii' ti. Evam eva.m bhotaa Gotamena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito. Ete maya.m Bhagavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaama dhamma~nca bhikkhu-sa'ngha~n ca. Upaasake no bhava.m Gotamo dhaaretu ajjatagge paa.nupete sara.na.m gate' ti.|| ||

Nagaravindeyya sutta.m a.t.thama.m.


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement