Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

Sa'nyutta Nikaaya
I. Sagaatha Vagga
3. Kosala Sa'nyutta
2. Aputtaka Vaggo

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

Sutta 11

Sattaja.tila Sutta.m

[11.1][rhyc] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Pubbaaraame Migaaramaatupaasaade.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagavaa saaya.nhasamaya.m pa.tisallaa.naa vu.t.thito bahidvaarako.t.thake nisinno hoti.|| ||

Atha kho raajaa pasenadikosalo yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

[78] Tena kho pana samayena satta ca ja.tilaa satta ca niga.n.thaa satta ca acelakaa satta ca ekasaa.takaa satta ca paribbaajakaa paruu.lhakacchanakhalomaa khaarivividhamaadaaya Bhagavato aviduure atikkamanti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo u.t.thaay aasanaa eka.msa.m uttaraasa'nga.m karitvaa dakkhi.najaa.numa.n.dala.m pa.thaviya.m nihantvaa yena te satta ca ja.tilaa satta ca niga.n.thaa satta ca acelakaa satta ca ekasaa.takaa satta ca paribbaajakaa tena~njali.m pa.naametvaa tikkhattu.m naama.m saavesi:||
raajaaha.m bhante Pasenadi Kosalo,||
raajaaha.m bhante Pasenadii Kosalo,||
raajaaha.m bhante Pasenadii Kosalo" ti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo acirapakkantesu tesu sattasu ca ja.tilesu sattasu ca niga.n.thesu sattasu ca acelakesu sattasu ca ekasaa.takesu sattasu ca paribbaajakesu yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho raajaa Pasenadi Kosalo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Ye te bhante loke arahanto vaa arahattamagga.m vaa samaapannaa ete tse.m a~n~nataraati.|| ||

Dujjaana.m kho eta.m mahaaraaja tayaa gihinaa kaamabhoginaa puttasambaadhasayana.m ajjhaavasantena kaasikacandana.m paccanubhontena maalaagandhavilepana.m dhaarayantena jaataruuparajata.m saadiyantena ime vaa arahanto ime vaa arahattamagga.m samaapannaa, ti.|| ||

Sa.mvaasena kho maharaaja siila.m veditabba.m.|| ||

Ta~n ca kho diighena addhunaa na ittara.m.|| ||

Manasikarotaa no amanasikarotaa.|| ||

Pa~n~navataa no duppa~n~nena.|| ||

Sa.mvohaarena kho mahaaraaja soceyya.m veditabba.m.|| ||

Ta~n ca ko diighena addhunaa na ittara.m.|| ||

Manasikarotaa no amanasikarotaa.|| ||

Pa~n~navataa no duppa~n~nena.|| ||

Aapadaasu kho mahaaraaja thaamo veditabbo.|| ||

So ca kho diighena addhunaa na ittara.m.|| ||

Manasikarotaa na amanasikarotaa.|| ||

Pa~n~navataa no duppa~n~nena.|| ||

[79] Saakacachaaya kho mahaaraaja pa~n~naa veditabbaa.|| ||

Saa ca kho diighena addhunaa na ittara.m1.|| ||

Manasikarotaa no amanasikarotaa.|| ||

Pa~n~navataa no duppa~n~nenaati.|| ||

Acchariya.m bhante abbhuta.m bhante, yaava subhaasitamida.m bhantena Bhagavataa:|| ||

dujjaana.m kho eta.m mahaaraaja tayaa gihinaa kaamabhoginaa puttasambaadhasayana.m ajjhaavasantena kaasikacandana.m paccanubhontena maalaagandhavilepana.m dhaarayantena jaataruuparajata.m saadiyantena||
'ime vaa arahanto ime vaa arahattamagga.m samaapannaa' ti.|| ||

Sa.mvaasena kho maharaaja siila.m veditabba.m.|| ||

Ta~n ca kho diighena addhunaa na ittara.m1.|| ||

Manasikarotaa no amanasikarotaa, pa~n~navataa2 no duppa~n~nena.|| ||

Sa.mvohaarena kho mahaaraaja soceyya.m veditabba.m.|| ||

Ta~n ca kho diighena addhunaa na ittara.m1.|| ||

Manasikarotaa no amanasikarotaa.|| ||

Pa~n~navataa no duppa~n~nena.|| ||

Aapadaasu kho mahaaraaja thaamo veditabbo.|| ||

So ca kho diighena addhunaa na ittara.m.|| ||

Manasikarotaa no amanasikarotaa.|| ||

Pa~n~navataa no duppa~n~nena.|| ||

Saakacchaaya kho mahaaraaja pa~n~naa veditabbaa.|| ||

Saa ca kho diighena addhunaa na ittara.m1.|| ||

Manasikarotaa no amanasikarotaa.|| ||

Pa~n~navataa no duppa~n~nenaati.|| ||

Ete bhante mama purisaa caaraa ocarakaa janapada.m ocaritvaa aagacchanti.|| ||

Tehi pa.thama.m oci.nna.m aha.m pacchaa oyaayissaami.|| ||

Idaani te bhante rajojalla.m pavaahetvaa sunhaataa suvilittaa kappitakesamassuu odaatavatthavasanaa pa~ncahi kaama-gu.nehi samappitaa sama'ngiibhuutaa paricaarayissantii ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa etam attha.m viditvaa taaya.m velaaya.m imaa gaathaayo abhaasi:|| ||

Na va.n.naruupena naro sujaano||
Na vissase ittaradassanena,||
Susa~n~nataana.m hi viya~njanena||
Asa~n~nataa lokamima.m caranti.|| ||

Patiruupako mattikaa ku.n.daloca||
Loha.d.dhamaasova suva.n.nachanno,||
Caranti eke parivaarachannaa||
Anto asuddhaa bahi sobhamaanaati.|| ||

 

§

 

Sutta 12

Pa~ncaraaja Sutta.m

[12.1][rhyc] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tena kho pana samayena pa~ncanna.m raajuuna.m pasenadipamukhaana.m pa~ncahi kaama-gu.nehi samappitaana.m sama'ngiibhuutaana.m paricaarayamaanaana.m ayamantaraa kathaa udapaadi:||
kin nu kho kaamaana.m agganti.|| ||

Tatrekacce evam aaha.msu: ruupaa kaamaana.m agganti.|| ||

Ekacce evam aaha.msu: saddaa kaamaana.m agganti.|| ||

Ekacce evam aaha.msu: gandhaa kaamaana.m agganti.|| ||

Ekacce evam aaha.msu: rasaa kaamaana.m agganti.|| ||

Ekacce evam [80] aaha.msu:||
Pho.t.thabbaa kaamaana.m agganti.|| ||

Yato kho te raajaano naasakkhi.msu a~n~nama~n~na.m sa~n~naapetu.m.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo te raajaano etad avoca:|| ||

"Aayaama maarisaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkamissaama.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etam attha.m pa.tipucchissaama.|| ||

Yathaa no Bhagavaa vyaakarissati tathaa na.m dhaaressaamaa" ti.|| ||

"Eva.m maarisaa" ti kho te raajaano ra~n~no Pasenadissa Kosalassa paccassosu.m.|| ||

Atha kho te pa~nca raajaano pasenadippamukhaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho raajaa Pasenadi Kosalo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Idha bhante amhaaka.m pa~ncanna.m raajuuna.m pa~ncahi kaama-gu.nehi samappitaana.m sama'ngiibhuutaana.m paricaarayamaanaana.m ayamantaraa kathaa udapaadi:

Kin nu kho kaamaana.m aggan" ti?|| ||

Ekacce evam aaha.msu: ruupaa kaamaana.m agganti.|| ||

Ekacce evam aaha.msu: saddaa kaamaana.m agganti.|| ||

Ekacce evam aaha.msu: gandhaa kaamaana.m agganti.|| ||

Ekacce evam aaha.msu: rasaa kaamaana.m agganti.|| ||

Ekacce evam aaha.msu: pho.t.thabbaa kaamaana.m agganti."|| ||

"Kin nu kho bhante kaamaana.m aggana?" ti.|| ||

"Manaapapariyan ta.m khvaaha.m mahaaraaja pa~ncasu kaamagu.nesu agganti vadaami.|| ||

Te ca mahaaraaja ruupaa ekaccassa manaapaa honti.|| ||

Te ca ruupaa ekaccassa amanaapaa honti.|| ||

Ye hi ca yo ruupehi attamano hoti,||
paripu.n.nasa'nkappo,||
so tehi ruupehi a~n~na.m ruupa.m uttaritara.m vaa pa.niitatara.m vaa na pattheti.|| ||

Te tassa ruupaa paramaa honti.|| ||

Te tassa ruupaa anuttaraa honti.|| ||

Te ca mahaaraaja saddaa ekacchassa manaapaa honti.|| ||

Te ca saddaa ekaccassa amanaapaa honti.|| ||

Ye hi ca yo saddehi attamano hoti,||
paripu.n.nasa'nkappo,||
so tehi saddehi a~n~na.m sadda.m uttaritara.m vaa pa.niitatara.m vaa na pattheti,||
te tassa saddaa paramaa honti.|| ||

Te tassa saddaa anuttaraa honti.|| ||

Te ca mahaaraaja gandhaa ekacchassa manaapaa honti.|| ||

Te ca gandhaa ekaccassa amanaapaa honti.|| ||

Ye hi ca yo gandhehi attamano hoti,||
paripu.n.nasa'nkappo,||
so tehi gandhehi a~n~na.m gandha.m uttaritara.m vaa pa.niitatara.m vaa na pattheti,||
te tassa gandhaa paramaa honti.|| ||

Te tassa gandhaa anuttaraa honti.|| ||

Te ca mahaaraaja rasaa ekaccassa manaapaa honti.|| ||

Te ca rasaa ekaccassa amanaapaa honti.|| ||

Ye hi ca yo rasehi attamano hoti,||
paripu.n.nasa'nkappo,||
so tehi rasehi a~n~na.m rasa.m uttaritara.m vaa pa.niitatara.m vaa na pattheti,||
te tassa rasaa paramaa honti.|| ||

Te tassa rasaa anuttaraa honti.|| ||

Te ca mahaaraaja pho.t.thabbaa ekaccassa manaapaa honti.|| ||

Te ca pho.t.thabbaa ekaccassa amanaapaa honti.|| ||

[81] Ye hi ca yo po.t.thabbehi attamano hoti,||
paripu.n.nasa'nkappo,||
so tehi pho.t.thabbehi a~n~na.m pho.t.thabba.m uttaritara.m vaa pa.niitatara.m vaa na pattheti.|| ||

Te tassa pho.t.thabbaa paramaa honti.|| ||

Te tassa pho.t.thabbaa anuttaraa hontii ti.|| ||

Tena kho pana samayena Candana'ngaliko upaasako tassa.m parisaaya.m nisinno hoti.|| ||

Atha kho candana'ngaliko upaasako u.t.thaay aasanaa eka.msa.m uttaraasa'nga.m karitvaa yena Bhagavaa tena~njali.m pa.naametvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Pa.tibhaati ma.m Bhagavaa,||
pa.tibhaati ma.m sugataati.|| ||

"Pa.tibhaatu ta.m Candana'ngalikaa" ti Bhagavaa avoca.|| ||

Atha kho Candana'ngaliko upaasako Bhagavato sammukhaa tadanuruupaaya gaathaaya abhitthavi:|| ||

Paduma.m yathaa kokanada.m sugandha.m||
Paato siyaa phullam aviitagandha.m,||
A'ngiirasa.m passa virocamaana.m||
Tapannam aadiccam iv'antalikkhe ti.|| ||

Atha kho te pa~nca raajaano candana'ngalika.m upaasaka.m pa~ncahi uttaraasa'ngehi acchaadesu.m.|| ||

Atha kho candana'ngaliko upaasako tehi pa~ncahi uttaraasa'ngehi Bhagavanta.m acchaadesiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 13

Do.napaaka Sutta.m

[13.1][rhyc][ati-olen] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tena kho pana samayena raajaa Pasenadi Kosalo do.napaaka.m suda.m paribhu~njati.|| ||

Atha kho raajaa pasenadii kosalo bhuttaavii mahassaasii yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Atha kho Bhagavaa ta.m raajaana.m pasenadi.m kosala.m bhuttaavi.m mahassaasi.m viditvaa taaya.m velaaya.m ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Manujassa sadaa satiimato||
matta.m jaanato laddhabhojane,||
Tanu tassa bhavanti vedanaa||
sanika.m jiirati aayu paalayan ti.|| ||

[82] Tena kho pana samayena sudassano maa.navo ra~n~no pasenadissa kosalassa pi.t.thito .thito hoti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo sudassana.m maa.nava.m aamantesi:||
"ehi tva.m taata sudassana,||
Bhagavato santike ima.m gaatha.m pariyaapu.nitvaa mama bhattaabhihaare bhaasa.|| ||

Aha~n ca te devasika.m kahaapa.nasata.m niccabhikkha.m3 pavattayissaamiiti."|| ||

Eva.m devaa ti kho sudassano maa.navo ra~n~no pasenadissa kosalassa pa.tissutvaa Bhagavato santike ima.m gaatha.m pariyaapu.nitvaa pasenadissa kosalassa bhattaabhihaare suda.m bhaasati:|| ||

"Manujassa sadaa satiimato matta.m jaanato laddhabhojane,||
Tanu tassa bhavanti vedanaa sanika.m jiirati aayupaalayanti."|| ||

Atha kho raajaa pasenadii kosalo anupubbena naa'ikodanaparamataaya sa.n.thaasi.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo aparena samayena sallikhitagatto paa.ninaa gattaani anumajjanto taaya.m velaaya.m ima.m udaana.m udaanesi:|| ||

"Ubhayena vata ma.m so Bhagavaa atthena anukampi,||
di.t.thadhammikena c'eva atthena samparaayikena caa" ti.|| ||

 

§

 

Sutta 14

Pa.thama Sa'ngaama Sutta.m

[14.1][rhyc][ati] Evam me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto catura'ngini.m sena.m sannayhitvaa raajaana.m pasenadi.m kosala.m abbhuuyyaasi yena kaasi.|| ||

Assosi kho raajaa Pasenadi Kosalo "raajaa kira Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto catura'ngini.m sena.m sannayhitvaa mama.m abbhuuyyaato yena kaasii" ti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo catura'ngini.m sena.m sannayhitvaa raajaana.m Maagadha.m Ajaatasattu.m vedehiputta.m paccuyyaasi yena kaasi.|| ||

Atha kho raajaa ca Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto raajaa ca Pasenadi Kosalo sa'ngaamesu.m.|| ||

Tasmi.m kho pana sa'ngaame raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto raajaana.m pasenadi.m kosala.m paraajesi.|| ||

Paraajito ca raajaa Pasenadi Kosalo sakameva raajadhaani.m Saavatthi.m paayaasi.|| ||

Atha kho sambahulaa bhikkhuu pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya pavisi.msu.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkantaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho te bhikkhu Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

Idha bhante raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto catura'ngini.m sena.m sannayhitvaa raajaana.m pasenadi.m kosala.m abbhuuyyaasi yena kaasi.|| ||

Assosi kho raajaa Pasenadi Kosalo "raajaa kira Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto catura'ngini.m sena.m sannayhitvaa mama.m abbhuuyyaato yena kaasi" ti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo catura'ngini.m sena.m sannayhitvaa raajaana.m Maagadha.m Ajaatasattu.m vedehi putta.m paccuyyaasi yena kaasi.|| ||

Atha kho bhante raajaa ca Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto raajaa ca Pasenadi Kosalo sa'ngaamesu.m.|| ||

Tasmi.m kho pana bhante,||
sa'ngaame raajaa Maagadho Ajaatasattu vedehi putto raajaana.m pasenadi.m kosala.m paraajesi.|| ||

Paraajito ca bhante,||
raajaa Pasenadi Kosalo sakameva raajadhaani.m Saavatthi.m paayaasiiti.|| ||

Raajaa bhikkhave,||
Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto paapamitto paapasahaayo paapasampava'nko.|| ||

Raajaa ca kho bhikkhave,||
Pasenadi Kosalo kalyaa.namitto kalyaa.nasahaayo kalyaa.nasampava'nko.|| ||

Ajjata~n ca bhikkhave raajaa Pasenadi Kosalo ima.m ratti.m dukkha.m sessati paraajitoti.|| ||

Jaya.m vera.m pasavati dukkha.m seti paraajito,||
Upasanto sukha.m seti hitvaa jayaparaajayanti.|| ||

 

§

 

Sutta 15

Dutiya Sa'ngaama Sutta.m

[15.1][rhyc][ati] Evam me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto catura'ngini.m||
Sena.m sannayhitvaa raajaana.m pasenadi.m kosala.m abbhuuyyaasi yena kaasi.|| ||

Assosi kho raajaa Pasenadi Kosalo "raajaa kira Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto catura'ngini.m sena.m sannayhitvaa mama.m abbhuuyyaato yena kaasii" ti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo catura'ngini.m sena.m sannayhitvaa raajaana.m Maagadha.m Ajaatasattu.m vedehi putta.m paccuyyaasi yena kaasi.|| ||

[83] Atha kho raajaa ca Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto rajaa ca Pasenadi Kosalo sa'ngaamesu.m.|| ||

Tasmi.m kho pana sa'ngaame raajaa Pasenadi Kosalo raajaana.m Maagadha.m Ajaatasattu.m vedehiputta.m paraajesi.|| ||

Jiivagaaha~nca na.m aggahesi.|| ||

Atha kho ra~n~no pasenadissa kosalassa etad ahosi:||
ki~ncaapi kho myaaya.m raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto adubbhantassa dubbhati.|| ||

Atha ca pana me bhaagineyyo hoti.|| ||

Yannuunaaha.m ra~n~no Maagadhassa Ajaatasattuno vedehiputtassa sabba.m hatthikaaya.m pariyaadiyitvaa sabba.m assakaaya.m pariyaadiyitvaa sabba.m rathakaaya.m pariyaadiyitvaa sabba.m pattikaaya.m pariyaadiyitvaa jivantameva na.m ossajjeyyanti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo ra~n~no Maagadhassa Ajaatasattuno vedehiputtassa sabba.m hatthikaaya.m pariyaadiyitvaa sabba.m assakaaya.m pariyaadiyitvaa sabba.m rathakaaya.m pariyaadiyitvaa sabba.m pattikaaya.m pariyaadiyitvaa jivantameva na.m ossajji.|| ||

Atha kho sambahulaa bhikkhuu pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaramaadaaya Saavatthi.m pi.n.daaya pavisi.msu.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaata pa.tikkantaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho te bhikkhuu Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

Idha bhante raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto catura'ngini.m sena.m sannayhitvaa raajaana.m pasenadi.m kosala.m abbhuuyyaasi yena kaasi.|| ||

Assosi kho raajaa Pasenadi Kosalo "raajaa kira Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto catura'ngini.m sena.m sannayhitvaa mama.m abbhuuyyaato yena kaasi" ti.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo catura'ngini.m sena.m sannayhitvaa raajaana.m Maagadha.m Ajaatasattu.m vedehi putta.m paccuyyaasi yena kaasi.|| ||

Atha kho bhante raajaa ca Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto raajaa ca Pasenadi Kosalo sa'ngaamesu.m.|| ||

Tasmi.m kho pana bhante,||
sa'ngaame raajaa Pasenadi Kosalo raajaana.m Maagadha.m Ajaatasattu.m vedehiputta.m paraajesi.|| ||

Jivagaaha~n ca na.m aggahesi.|| ||

Atha kho bhante,||
ra~n~no pasenadissa kosalassa etad ahosi:||
ki~ncaapi kho myaaya.m raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto adubbhantassa dubbhati.|| ||

Atha ca pana me bhaagineyyo hoti.|| ||

Yannuunaaha.m ra~n~no Maagadhassa Ajaatasattuno vedehi puttassa sabba.m hatthikaaya.m pariyaadiyitvaa sabba.m assakaaya.m pariyaadiyitvaa sabba.m ratha kaaya.m pariyaadiyitvaa sabba.m pattikaaya.m pariyaadiyitvaa jivantameva na.m ossajjeyyanti.|| ||

Atha kho bhante,||
raajaa Pasenadi Kosalo ra~n~no Maagadhassa Ajaatasattuno vedehi puttassa sabba.m hatthikaaya.m pariyaadiyitvaa sabba.m assakaaya.m pariyaadiyitvaa sabba.m rathakaaya.m pariyaadiyitvaa sabba.m pattikaaya.m pariyaadiyitvaa jivantameva na.m ossajji.|| ||

Atha kho Bhagavaa etam attha.m viditvaa taaya.m velaaya.m imaa gaathaayo abhaasi:|| ||

Vilumpateva puriso yaav'assa upakappati,||
Yadaa ca~n~ne vilumpanti so vilutto viluppati.||
.Thaana.m hi ma~n~nati baalo yaava paapa.m na paccati,||
Yadaa ca paccati paapa.m atha baalo dukkha.m nigacchati.||
Hantaa labhati hantaara.m jetaara.m labhate jaya.m,||
Akkosako ca akkosa.m rosetaara~nca rosako,||
Atha kammaviva.t.tena so vilutto viluppatii ti.|| ||

 

§

[86]

Sutta 16

Dhiitu Sutta.m

[16.1][rhyc] Evam me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Atha kho a~n~nataro puriso yena raajaa Pasenadi Kosalo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa ra~n~no pasenadissa kosalassa upaka.n.nake aarocesi:||
mallikaa deva,||
devii dhiitara.m vijaataati.|| ||

Eva.m vutte raajaa Pasenadi Kosalo anattamano ahosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa raajaana.m pasenadi.m kosala.m anattamana.m viditvaa taaya.m velaaya.m imaa gaathaayo abhaasi:|| ||

Itthii pi hi ekacciyaa seyyaa posa janaadhipa,||
Medhaavinii siilavatii sassudevaa patibbataa.|| ||

Tassaa yo jaayatii poso suuro hoti disampati,||
Taadisaa subhagiyaa putto rajjampi anusaasatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 17

Appamaada Sutta.m

[17.1][rhyc][ati][bd] Evam me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame. -|| ||

[17.2] Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho raajaa Pasenadi-Kosalo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Atthi nu kho bhante eko dhammo yo ubho atthe samadhiggayha ti.t.thati,||
di.t.thadhammika.m c'eva attha.m samparaayika.m caa" ti?|| ||

[17.3] "Atthi kho mahaaraaja eko dhammo yo ubho atthe samadhiggayha ti.t.thati, di.t.thadhammika.m c'eva attha.m samparaayika.m caa" ti.|| ||

[17.4] "Katamo pana bhante eko dhammo yo ubho atthe samadhiggayha ti.t.thati, di.t.thadhammika.m c'eva attha.m samparaayika.m caa" ti?|| ||

[17.5] "Appamaado kho mahaaraaja eko dhammo ubho atthe samadhiggayha ti.t.thati di.t.thadhammika.m c'eva attha.m samparaayika.m caa ti.|| ||

Seyyathaa pi mahaaraaja yaani kaanici ja'ngamaana.m paa.naana.m padajaataani sabbaani taani hatthipade samodhaana.m gacchanti,||
hatthipada.m tesa.m aggam akkhaayati yad ida.m mahantena.|| ||

Evam eva kho mahaaraaja appamaado eko dhammo [87] ubho atthe samadhiggayha ti.t.thati di.t.thadhammika.m c'eva attha.m samparaayika.m caa ti.|| ||

[17.6] Aayu.m aarogiya.m va.n.na.m||
sagga.m uccaakuliinata.m,|| ||

Ratiyo patthayantena||
u.laaraa aparaaparaa,|| ||

Appamaada.m pasa.msanti||
pu~n~nakiriyaasu pa.n.ditaa|| ||

Appamatto ubho atthe||
adhiga.nhaati pa.n.dito,|| ||

Di.t.the dhamme ca yo attho||
yo c'attho samparaayiko|| ||

Atthaabhisamayaa dhiiro||
pa.n.ditoti pavuccatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 18

Kalyaa.namitta Sutta.m

[18.1][rhyc] Evam me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho raajaa Pasenadi Kosalo Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Idha mayha.m bhante rahogatassa pa.tisalliinassa eva.m cetaso parivitakko udapaadi:||
svaakkhaato Bhagavataa dhammo.|| ||

So ca kho kalyaa.namittassa kalyaa.nasahaayassa kalyaa.nasampava'nkassa no paapamittassa no paapasahaayassa no paapasampava'nkassaati.|| ||

Evam eta.m mahaaraaja,||
evam eta.m mahaaraaja,||
svaakkhaato mahaaraaja mayaadhammo.|| ||

So ca kho kalyaa.namittassa kalyaa.nasahaayassa ka'yaa.nasampava'nkassa.|| ||

No paamittassa no paapasahaayassa no paapasampava'nkassaati.|| ||

Ekamidaaha.m, mahaaraaja,||
samaya.m Sakkesu viharaami naagaraka.m naama Sakkaana.m nigamo.|| ||

Atha kho mahaaraaja Aanando bhikkhu yenaaha.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho mahaaraaja Aanando bhikkhu ma.m etad avoca:||
upa.d.dhamida.m bhante brahmacariyassa yad ida.m||
kalyaa.namittataa kalyaa.nasahaayataa||
kalyaa.nasampava'nakataati.|| ||

Eva.m vuttaaha.m mahaaraaja Aananda.m bhikkhu.m etad avoca.m: maa heva.m Aananda,||
maa heva.m Aananda,||
sakalam eva h'ida.m Aananda brahmacariya.m yad ida.m kalyaa.namittataa||
[88] Kalyaa.nasahaayataa kalyaa.nasampava'nkataa.|| ||

Kalyaa.namittass'eta.m Aananda bhikkhuno paa.tika'nkha.m kalyaa.nasahaayassa kalyaa.nasampava'nkassa ariya.m a.t.tha'ngika.m magga.m bhaavessati ariya.m a.t.tha'ngika.m magga.m bahuliikarissatii ti.|| ||

Katha~n ca Aananda bhikkhu kalyaa.namitto kalyaa.nasahaayo kalyaa.nasampava'nko ariya.m a.t.tha'ngika.m magga.m bhaaveti ariya.m a.t.tha'ngika.m magga.m bahuliikaroti?|| ||

Idh'Aananda bhikkhu sammaadi.t.thi.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m.|| ||

Sammaasa'nkappa.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m.|| ||

Sammaavaaca.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m.|| ||

Sammaakammanta.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m.|| ||

Sammaaaajiva.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m.|| ||

Sammaavaayaama.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m.|| ||

Sammaasati.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m.|| ||

Sammaasamaadhi.m bhaaveti vivekanissita.m viraaganissita.m nirodhanissita.m vossaggapari.naami.m.|| ||

Eva.m kho Aananda bhikkhu kalyaa.namitto kalyaa.nasahaayo kalyaa.nasampava'nko ariya.m a.t.tha'ngika.m magga.m bhaaveti,||
ariya.m a.t.tha'ngika.m magga.m bahuliikaroti.|| ||

Tadaminaapeta.m Aananda pariyaayena veditabba.m:||
yathaa sakalamevida.m brahmacariya.m yad ida.m kalyaa.namittataa kalyaa.nasahaayataa kalyaa.nasampava'nkataati.|| ||

Mama.m hi Aananda kalyaa.namitta.m aagamma jaatidhammaa sattaa jaatiyaa parimuccanti.|| ||

Jaraadhammaa sattaa jaraaya parimuccanti.|| ||

Vyaadhidhammaa sattaa vyaadhinaa parimuccanti.|| ||

Mara.nadhammaa sattaa mara.nena parimuccanti.|| ||

Sokaparidevadukkhadomanassupaayaasadhammaa sattaa sokaparidevadukkhadomanassupaayaasehi parimuccanti.|| ||

Iminaa kho eta.m Aananda pariyaayena veditabba.m:||
yathaa sakalam evah'ida.m brahmacariya.m yad ida.m kalyaa.namittataa kalyaa.nasahaayataa kalyaa.nasampava'nkataati.|| ||

Tasmaat iha te mahaaraaja eva.m sikkhitabba.m:||
kalyaa.namitto bhavissaami kalyaa.nasahaayo kalyaa.nasampava'nkoti.|| ||

Eva.m hi te mahaaraaja sikkhitabba.m.|| ||

Kalyaa.namittassa te mahaaraaja kalyaa.nasahaayassa kalyaa.nasampava'nkassa aya.m||
[89] Eko dhammo upanissaaya vihaatabbo appamaado kusalesu dhammesu.|| ||

Appamattassa te mahaaraaja viharato appamaada.m upanissaaya itthaagaarassa1 eva.m bhavissati: raajaa kho appamatto viharati appamaada.m upanissaaya.|| ||

Handa mayam pi appamattaa viharaama appamaada.m upanissaayaati.|| ||

Appamattassa te mahaaraaja viharato appamaada.m upanissaaya khattiyaanampi anuyuttaana.m2 eva.m bhavissati:||
raajaa kho appamatto viharati appamaada.m upanissaaya.|| ||

Handa mayam pi appamattaa viharaama appamaada.m upanissaayaati.|| ||

Appamattassa te maahaaraaja viharato appamaada.m upanissaaya balakaayassapi eva.m bhavissati: raajaa kho appamatto viharati appamaada.m upanissaaya.|| ||

Handa mayam pi appamattaa viharaama appamaada.m upanissaayaati.|| ||

Appamattassa te maahaaraaja viharato appamaada.m upanissaaya negamajaanapadassaapi eva.m bhavissati:||
raajaa kho appamatto viharati appamaada.m upanissaaya.|| ||

Handa mayam pi appamattaa viharaama appamaada.m upanissaayaati.|| ||

Appamattassa te maahaaraaja viharato appamaada.m upanissaaya attaapi gutto rakkhito bhavissati,||
itthaagaarampi gutta.m rakkhita.m bhavissati,||
kosako.t.thaagaarampi gutta.m rakkhita.m bhavissatii ti.|| ||

Bhoge patthayamaanena u'aare aparaapare,||
Appamaada.m pasa.msanti pu~n~nakiriyaasu pa.n.ditaa.|| ||

Appamatto ubho atthe adhiga.nhaati pa.n.dito,||
Di.t.the dhamme ca yo attho yo cattho samparaayiko,||
Atthaabhisamayaa dhiiro pa.n.ditoti pavuccatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 19

Pa.thama.m Aputtaka Sutta.m

[19.1][rhyc][ati] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo divaadivassa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho raajaana.m pasenadi.m5 kosala.m Bhagavaa etad avoca:||
handa kuto nu tva.m mahaaraaja divaadivassaati?|| ||

Idha bhante Saavatthiya.m se.t.thi gahapati kaalakato.|| ||

Ta.m aha.m aputtaka.m saapateyya.m raajantepura.m atiharitvaa aagacchaami.|| ||

Asiiti bhante satasahassaani hira~n~nasseva,||
ko [90] Pana vaado ruupiyassa.|| ||

Tassa kho pana bhante se.t.thi'ssa gahapatissa evaruupo bhattabhogo ahosi:ka.naajaka.m bhuu~njati bila'ngadutiya.m.Evarapo vatthabhogo ahosi.|| ||

Saa.na.m dhaareti tipakkhavasana.m.|| ||

Evaruupo yaanabhogo ahosi:||
jajjararathakena yaati pa.n.nacchattakena dhaariyamaanenaati.|| ||

Evam eta.m mahaaraaja,||
evam eta.m mahaaraaja,||
asappuriso kho mahaaraaja u'aare bhoge labhitvaa n'eva attaana.m sukheti pii.neti.|| ||

Na maataa-pitaro sukheti pii.neti.|| ||

Na puttadaara.m sukheti pii.neti.|| ||

Na daasakammakaraporise sukheti pii.neti.|| ||

Na mittaamacce sukheti pii.neti.|| ||

Na sama.nabraahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapeti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Tassa te bhoge eva.m sammaa aparibhuu~njiyamaane raajaano vaa haranti,||
coraa vaa haranti.|| ||

Aggi vaa .dahati.|| ||

Udaka.m vaa vahati.|| ||

Appiyaa vaa daayaadaa haranti.|| ||

Eva.m sa te maahaaraaja bhogaa sammaa aparibhu~njiyamaanaa parikkhaya.m gacchanti no paribhoga.m.|| ||

seyyathaa pi mahaaraaja,||
amanussa.t.thaane pokkhara.nii acchodakaa siitodakaa saatodakaa setakaa5 supatitthaa rama.niiyaa.|| ||

Ta.m jano n'eva hareyya,||
na piveyya,||
na nahaayeyya,||
na yathaappaccaya.m vaa kareyya.|| ||

Eva.m hi ta.m mahaaraaja udaka.m sammaa aparibhuu~njiyamaana.m parikkhaya.m gaccheyya no paribhoga.m.|| ||

Evam eva kho mahaaraaja,||
asappuriso u'aare bhoge labhitvaa n'evattaana.m sukheti pii.neti na maataa-pitaro sukheti pii.neti.|| ||

Na puttadaara.m sukheti pii.neti.|| ||

Na daasakammakaraporise sukheti pii.neti.|| ||

Na mittaamacce sukheti pii.neti.|| ||

Na sama.nabraahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapeti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Tassa te bhoge eva.m sammaa aparibhuu~njiyamaane raajaano vaa Haranti,||
coraa vaa haranti,||
aggi vaa .dahati,||
udaka.m vaa vahati,||
appiyaa vaa daayaadaa haranti.|| ||

Eva.m sa te mahaaraaja bhogaa sammaa aparibhu~njiyamaanaa parikkhaya.m gacchanti no paribhoga.m.|| ||

Sappuriso ca kho mahaaraaja u'aare bhoge labhitvaa attaana.m sukheti pii.neti.|| ||

Maataapitaro sukheti pii.neti.|| ||

Puttadaara.m sukheti pii.neti.|| ||

Daasakammakaraporise sukheti pii.neti.|| ||

Mittaamacce sukheti pii.neti.|| ||

Sama.nabraahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapeti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Tassa te bhoge eva.m sammaa paribhuu~njiyamaane n'eva raajaano [91] haranti,||
na coraa haranti.|| ||

Na aggi .dahati.|| ||

Na udaka.m vahati.|| ||

Na appiyaa daayaadaa haranti.|| ||

Eva.m sa te maahaaraaja bhogaa sammaa paribhu~njiyamaanaa paribhoga.m gacchanti no parikkhaya.m.|| ||

seyyathaa pi mahaaraaja gaamassa vaa nigamassa vaa aviduure pokkhara.nii acchodakaa siitodakaa saatodakaa setakaa supatitthaa rama.niiyaa.|| ||

Ta.m jano hareyyapi piveyyapi nahaayeyyapi yathaappaccayam pi kareyya.|| ||

Eva.m hi ta.m mahaaraaja udaka.m sammaa paribhu~njiyamaana.m paribhoga.m gaccheyya no parikkhaya.m evam eva kho mahaaraaja dhiiro sappuriso u'aare bhoge labhitvaa attaana.m sukheti pii.neti maataa-pitaro sukheti pii.neti.|| ||

Puttadaara.m sukheti pii.neti.|| ||

Daasakammakaraporise sukheti Pii.neti.|| ||

Mittaamacce sukheti pii.neti.|| ||

Sama.nabraahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapeti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Tassa te bhoge eva.m sammaa paribhuu~njiyamaane n'eva raajaano haranti,||
na coraa haranti.|| ||

Na aggi .dahati.|| ||

Na udaka.m vahati.|| ||

Na appiyaa daayaadaa haranti.|| ||

Eva.m sa te maahaaraaja bhogaa sammaa paribhu~njiyamaanaa paribhoga.m gacchanti no parikkhayanti.|| ||

Amanussa.t.thaane udaka.m va siita.m tadapeyyamaana.m parisosameti,||
Eva.m dhana.m kaapuriso labhitvaa n'evattanaa bhu~njati no dadaati.|| ||

Dhiiro ca vi~n~nuu adhigamma bhoge yo bhu~njati kiccakaro ca hoti,||
So ~naatisa'ngha.m nisabho bharitvaa anindito saggamupeti .thaananti.|| ||

 

§

 

Sutta 20

Dutiya.m Aputtaka Sutta.m

[20.1][rhyc][ati] Evam me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho raajaa Pasenadi Kosalo divaadivassa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho raajaana.m pasenadi.m kosala.m Bhagavaa etad avoca:||
handa kuto nu tva.m mahaaraaja aagacchasi divaadivassaati?|| ||

Idha bhante Saavatthiya.m se.t.thi gahapati kaalakato.|| ||

Ta.m aha.m aputtaka.m saapateyya.m raajantepura.m atiharitvaa aagacchaami.|| ||

Sata.m bhante satasahassaana.m1 hiira~n~nasseva,||
ko pana vaado ruupiyassa.|| ||

Tassa kho pana bhante se.t.thi'ssa gahapatissa evaruupo bhattabhogo ahosi:||
ka.naajaka.m bhu~njati bi'a'ngadutiya.m.|| ||

Evaruupo vatthabhogo ahosi:||
saa.na.m dhaareti [92] tipakkhavasana.m.|| ||

Evaruupo yaanabhogo ahosi:||
jajjararathakena yaati pa.n.nacchattakena dhaariyamaanenaati.|| ||

Evam eta.m mahaaraaja,||
evam eta.m mahaaraaja,||
bhuutapubba.m so mahaaraaja se.t.thi gahapati tagarasikhi.m naama paccekasamBuddha.m pi.n.dapaatena pa.tipaadesi.|| ||

" Detha sama.nassa pi.n.danti" vatvaa u.t.thaay aasanaa pakkaami.|| ||

Datvaa ca pana pacchaa vippa.tisaari ahosi:||
"varame ta.m pi.n.dapaata.m daasaa vaa kammakaraa vaa bhuu~njeyyunti"||
bhaatuucca pana ekaputtaka.m saapateyyassa kaara.naa jiivitaa voropesi.|| ||

Ya.m kho so mahaaraaja se.t.thi gahapati tagarasikhi.m paccekasamBuddha.m pi.n.dapaatena pa.tipaadesi,||
tassa kammassa vipaakena sattakkhattu.m sugati.m sagga.m loka.m upapajji,||
tass'eva kammassa vipaakaavasesena imissaayeva Saavatthiyaa sattakkhattu.m se.t.thitta.m kaaresi.|| ||

Ya.m kho so mahaaraaja se.t.thi gahapati datvaa pacchaa vippavisaari ahosi:||
"varame ta.m pi.n.dapaata.m daasaa vaa kammakaraa vaa bhuu~njeyyunti,||
"tassa kammassa vipaakena naassu'aaraaya bhattabhogaaya citta.m namati.|| ||

Naassu'aaraaya vatthabhogaaya citta.m namati.|| ||

Naassu'aaraaya yaanabhogaaya citta.m namati.|| ||

Naassu'aaraana.m pa~ncanna.m kaamagu.naana.m bhogaaya citta.m namati.|| ||

Ya.m kho so mahaaraaja se.t.thi gahapati bhaatucca pana ekaputtaka.m saapateyyassa kaara.naa jiivitaa voropesi.|| ||

Tassa kammassa vipaakena bahuuni vassaani bahuuni vassasataani bahuuni vassasahassaani bahuni vassasatasahassaani niraye paccittha.|| ||

Tass'eva kammassa vipaakaavasesena ida.m sattama.m aputtaka.m saapateyya.m raajakosa.m pavaseti.|| ||

Tassa kho pana mahaaraaja se.t.thi'ssa gahapatissa puraa.na~n ca pu~n~na.m parikkhi.na.m,||
nava~n ca pu~n~na.m anupacita.m.|| ||

Ajja pana mahaaraaja se.t.thi gahapati mahaaroruvaniraye1 paccatii ti.|| ||

Eva.m bhante se.t.thi gahapati mahaaroruva.m Niraya.m upapannoti?|| ||

[93] eva.m mahaaraaja se.t.thi gahapati mahaaroruva.m Niraya.m upapannoti.|| ||

Dha~n~na.m dhana.m rajata.m jaataruupa.m||
pariggaha.m vaapi yadatthi ki~nci,||
Daasaa kammakaraa pessaa ye c'assa anujiivino,||
Sabba.m naadaaya gantabba.m sabba.m nikkhippagaamina.m.|| ||

Ya.n ca karoti kaayena vaacaaya uda cetasaa,||
Ta.m hi tassa saka.m hoti ta~n ca aadaaya gacchati,||
Ta~nc'assa anuga.m hoti chaayaava anapaayiinii.|| ||

Tasmaa kareyya kalyaa.na.m nicaya.m samparaayika.m,||
Pu~n~naani paralokasmi.m pati.t.thaa honti paa.ninanti.|| ||

Aputtakavaggo dutiyo.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement