Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

Sa.myutta Nikaya:
Sagathavagga:

Maarasa.myutta

Suttas 1-25

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

Pathamo-vagga


 

Sutta 1

Tapo kamma~n ca

[1.1][pts][wp][bd][upal] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m sa.maya.m Bhagavaa Uruvelaaya.m viharati najjaa Nera~njaraaya tiire Ajapaala-nigrodha-muule pathamaabhisambuddho.|| ||

[1.2][pts][wp][bd] Atha kho Bhagavato rahogatassa pa.tisalliinassa evam cetaso parivitakko udapaadi.|| ||

Mutto vatamhi taaya dukkara-kaarikaaya||
saadhu mutto vatamhi taaya anattha-sa.mhitaaya dukkara-kaarikaaya||
saadhu .thito sato bodhi.m samajjhagan-ti.|| ||

[1.3][pts][wp][bd] Atha kho Maaro paapimaa Bhagavato cetasaa ceto-parivitakkam a~n~naaya yena Bhagavaa ten-upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi.|| ||

Tapo kammaa apakkamma||
yena sujjhanti maanavaa||
asuddho ma~n~nati suddho||
suddhimaggam aparaddho ti.|| ||

[1.4][pts][wp][bd] Atha kho Bhagavaa Maaro ayam paapimaa iti viditvaa Maaram paapimantam gaathaahi paccabhaasi:|| ||

Anattha-sa~nhita.m ~natvaa||
ya.m ki~nci apara.m tapa.m||
sabbaanatthaavaha.m hoti||
piyaarittam va dhammani.m.|| ||

Siila.m samaadhi-pa~n~na~nca||
maggam bodhaaya bhaavaya.m||
patto-smi parama.m suddhi.m||
nihato tva.m asi antakaati.|| ||

[1.5][pts][wp][bd] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 2

Naago

[2.1][pts][wp][bd][upal] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m sa.maya.m Bhagavaa Uruvelaaya.m viharati najjaa Nera~njaraaya tiire Ajapaala-nigrodha pathamaa- [104] bhisambuddho.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagavaa ratt-andhakaara-timisaayam ajjhokaase nisinno hoti||
devo ca ekam ekam phusaayati.|| ||

[2.2][pts][wp][bd] Atha kho Maaro paapimaa Bhagavato bhaya.m chambhitatta.m lomaha.msam uppaadetu-kaamo mahanta.m hatthiraaja-va.n.nam abhinimminitvaa yena Bhagavaa ten-upasa'nkami.|| ||

[2.3][pts][wp][bd] seyyathaa pi naama mahaa ari.t.thako ma.ni evam assa siisa.m hoti||
seyyathaa pi naama suddha.m ruupiyam evam assa dantaa honti||
seyyathaa pi naama mahatii na'ngalasiisaa evam assa so.n.do hoti.|| ||

[2.4][pts][wp][bd] Atha kho Bhagavaa Maaro ayam paapimaa iti viditvaa Maaram paapimantam gaathaaya ajjhabhaasi.|| ||

Sa.msaara.m diigham addhaanam||
va.n.na.m katvaa subhaasubham||
alan-te tena paapima||
nihato tvam asi antakaa ti.|| ||

[2.5][pts][wp][bd] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 3

Subham

[3.1][pts][wp][bd][upal] Uruvelaaya.m viharati.|| ||

[3.2][pts][wp][bd] Tena kho pana samayena Bhagavaa ratt-andhakaara-timisaaya.m ajjhokaase nisinno hoti devo ca ekam eka.m phusaayati.|| ||

[3.3][pts][wp][bd] Atha kho Maaro paapimaa Bhagavato bhaya.m chambhitatta.m loma-ha.msam uppaadetu-kaamo yena Bhagavaa ten-upasa'nkami.|| ||

[3.4][pts][wp][bd] Upassa'nkamitvaa Bhagavato aviduure uccaavacaa va.n.nanibhaa upada.mseti subhaa c'eva asubhaa ca.|| ||

[3.5][pts][wp][bd] Atha kho Bhagavaa Maaro ayam paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimantam gaathaahi ajjhabhaasi:|| ||

Sa.msaaram diigham adhaana.m||
va.n.na.m katvaa subhaa-subha.m||
alan-te tena paapima||
nihato tvam asi antaka.|| ||

Ye ca kaayena vaacaaya||
manasaa ca susa.mvutaa||
na te Maara vasaanugaa||
na te Maarassa paccaguu ti.|| ||

[3.6][pts][wp][bd] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 4

Paasa 1

[4.1][pts][wp][upal] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Baaraa.nasiya.m viharati Isipatane Migadaaye.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkh aamantesi.|| ||

Bhikkhavo-ti.|| ||

Bhadante ti te bhikkh Bhagavato paccassosu.m.|| ||

[4.2][pts][wp] Bhagavaa etad avoca:.|| ||

Mayha.m kho bhikkhave yoniso manasikaaraa||
yoniso sammappadhaanaa||
anuttaraa vimutti anuppattaa||
anuttaraa vimutti sacchikataa.|| ||

Tumhe pi bhikkhave yoniso manasikaaraa||
yoniso sammapadhaanaa||
anuttara.m vimuttim anupaapu.naatha||
anuttara.m vimutti.m sacchikarothaa ti.|| ||

[4.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten-upasa'nkami||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi.|| ||

Baddho-si maara-paasena||
ye dibbaa ye ca maanusaa||
maara-bandhanna-baddhosi||
na me sama.na mokkhasiiti.|| ||

Atha kho Bhagavaa Maaro ayam paapimaa iti viditvaa Maaram paapimantam gaathaaya ajjhabhaasi.|| ||

[4.4][pts][wp] Mutto-ham maara-paasena||
ye dibbaa ye ca maanusaa||
maarabandhana-mutto mhi||
nihato tvam asi antakaati.|| ||

[4.5][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 5

Paasa 2

[5.1][pts][wp][upal] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Baaraa.nasiya.m viharati Isipatane Migadaaye.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

Bhikkhavo ti!|| ||

Bhadante ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

[5.2][pts][wp] Bhagavaa etad avoca:

Mutto'ha.m bhikkhave sabbapaasehi ye dibbaa ye ca maanusaa,||
Tumhe pi bhikkhave muttaa sabbapaasehi ye dibbaa ye ca maanusaa,||
caratha bhikkhave caarika.m bahujana-hitaaya bahujana-sukhaaya lokaanukampakaaya atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Maa ekena dve agamettha,||
desetha bhikkhave dhamma.m aadikalyaa.na.m majjhe kalyaa.na.m pariyosaana-kalyaa.na.m||
saattha.m savya~njana.m kevala-paripu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m pakaasetha.|| ||

Santi sattaa apparajakkha-jaatikaa||
assava.nataa [106] dhammassa parihaayanti,||
bhavissanti dhammassa a~n~naataaro.|| ||

Aham pi bhikkhave yena Uruvelaa Senaaninigamo ten'upasa'nkamissaami dhamma-desanaayaa ti.|| ||

[5.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Baddho-si sabba-paasehi||
ye dibbaa ye ca maanusaa,||
Mahaa-bandhana-baddho si||
na me sama.na mokkhasiiti.|| ||

[5.4][pts][wp] Mutto-ha.m sabbapaasehi||
ye dibbaa ye ca maanusaa,||
Mahaa-bandhana-mutto mhi||
nihato tvam asi antakaa ti.|| ||

[5.5][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 6

Sappo

[6.1][pts][wp][upal] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Ve.luvane kalandaka-nivaape.|| ||

[6.2][pts][wp] Tena kho pana samayena Bhagavaa rattandhakaara-timisaaya.m ajjhokaase nisinno hoti,||
devo ca ekam eka.m phusaayati.|| ||

[6.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa Bhagavato bhaya.m chambhitatta.m loma-ha.msa.m uppaadetu-kaamo mahanta.m sappa-raajava.n.na.m abhinimminitvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

[6.4][pts][wp] seyyathaa pi naama mahatii eka-rukkhikaa naavaa,||
evam assa kaayo hoti||
seyyathaa pi naama so.n.dikaa kila~nja.m,||
evam assa pha.no hoti,||
seyyathaa pi naama kosalikaa ka.msapaatii,||
evam assa akkhiini bhavanti,||
seyyathaa pi naama deve ga'aga'aayante vijjullataa niccharanti,||
evam assa mukhato jivhaa niccharati,||
seyyathaa pi naama kammaara-gaggariyaa dhamamaanaaya saddo hoti,||
evam assa assaasa-passaasaana.m saddo hoti.|| ||

[6.5][pts][wp] Atha kho Bhagavaa Maaro aya.m paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimanta.m gaathaahi ajjhabhaasi:

Yo su~n~na-gehaani sevati||
seyyaa so muni atta-sa~n~nato,||
vossajja careyya tattha so||
pa.tiruupa.m hi tathaavidhassa ta.m.|| ||

Carakaa bahuu bheravaa bahuu||
atho .da.msaa siri.msapaa bahuu,||
[107] lomam pi na tattha i~njaye||
su~n~naagaara-gato mahaa muni.|| ||

Nabha.m phaleyya pa.thavii.m caleyya||
sabbe pi paa.naa uda santaseyyu.m,||
sallam pi ce urasi pakappayeyyu.m||
upadhiisu taa.na.m na karonti buddhaa ti.|| ||

[6.6][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 7

Suppati

[7.1][pts][wp][upal] Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Ve.luvane kalandaka-nivaape.|| ||

[7.2][pts][wp] Atha kho Bhagavaa bahud eva ratti.m ajjhokaase cankamitvaa rattiyaa paccuusa-samaya.m paade pakkhaaletvaa vihaara.m pavisitvaa dakkhi.nena passena siiha-seyya.m kappesi,||
paade paada.m accaadhaaya sato sampajaano u.t.thaana-sa~n~na.m manasi karitvaa.|| ||

[7.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Ki.m soppasi ki.m nu suppasi||
kim ida.m soppasi dubbhago viya,||
'Su~n~nam agaaran' ti, soppasi||
kim ida.m soppasi suriy-uggate ti.|| ||

[7.4][pts][wp] Yassa jaalinii visattikaa||
ta.nhaa n'atthi kuhi~nci netave,||
sabbuupadhiina.m parikkhayaa buddho||
soppati ki.m'tav'ettha Maaraa ti.|| ||

[7.5][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 8

Nandanam

[8.1][pts][ati][wp][upal] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

[8.2][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:

Nandati puttehi puttimaa||
gomiko gohi tath'eva nandati,||
[108] upadhiihi narassa nanda.naa||
na hi so nandati yo nirupadhiiti.|| ||

[8.3][pts][wp] Socati puttehi puttimaa||
gomiko gohi tath'eva socati,||
upadhiihi narassa socanaa||
na hi so socati niruupadhiiti.|| ||

[8.4][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 9

Aayu 1

[9.1][pts][wp][upal] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Ve.luvane kalandaka-nivaape.|| ||

[9.2][pts][wp] Tatra Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

Bhikkhavo ti.|| ||

Bhadante ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

[9.3][pts][wp] Bhagavaa etad avoca:|| ||

Appam ida.m bhikkhave manussaana.m aayu,||
gamaniiyo samparaayo,||
kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m,||
n'atthi jaatassa amara.na.m,||
yo bhikkhave cira.m jiivati,||
so vassasata.m appa.m vaa bhiyo ti.|| ||

[9.4][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Diigham aayu manussaana.m||
na na.m hii'e suporiso,||
careyya khiiramatto va||
n'atthi maccussa aagamo ti.|| ||

[9.5][pts][wp] Appam aayu manussaana.m||
hii'eyya na.m suporiso,||
careyyaadittasiiso va||
n'atthi maccussa naagamo ti.|| ||

[9.6][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 10

Aayu 2

[10.1][pts][wp][upal] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Ve.luvane kalandaka-nivaape.|| ||

[10.2][pts][wp] Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

Bhikkhavo ti.|| ||

Bhadante ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:

Appam ida.m bhikkhave manussaana.m aayu,||
gamaniiyo samparaayo.|| ||

Kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m,||
n'atthi jaatassa amara.na.m,||
yo bhikkhave cira.m jiivati,||
so vassasata.m appa.m vaa bhiyyo ti.|| ||

[10.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.||
Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:

[109] Naaccayanti ahorattaa||
jiivita.m n'uparujjhati,||
Aayu anupariyaati maccaana.m||
nemii va ratha-kubbara.m ti.|| ||

[10.4][pts][wp] Accayanti ahorattaa||
jiivita.m uparujjhati,||
Aayu khiiyati maccaana.m||
kunnadiina.m va odakan ti.|| ||

[10.5][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 


Rajjavaggo

.

 

Sutta 11

Paasaa.na

[11.1][pts][wp][upal] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Gijjhakuu.ta-pabbate.|| ||

[11.2][pts][wp] Tena kho pana samayena Bhagavaa ratt-andhakaara-timisaaya.m ajjhokaase nisinno hoti,||
devo ca ekam eka.m phusaayati.|| ||

[11.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa Bhagavato bhaya.m chambhitatta.m lomaha.msa.m uppaadetu-kaamo yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavato aviduure mahante mahante paasaa.ne padaalesi.|| ||

[11.4][pts][wp] Atha kho Bhagavaa Maaro aya.m paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Sa ce pi kevala.m sabba.m||
Gijjhakuu.ta caleyyasi,||
n'eva sammaa vimuttaana.m||
buddhaana.m atthi i~njitan ti.|| ||

[11.5][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 12

Siiho

[12.1][pts][wp][upal] Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagavaa mahatiyaa parisaaya parivuto dhamma.m deseti.|| ||

[12.2][pts][wp] [110] Atha kho Maarassa paapimato etad ahosi:|| ||

Aya.m kho Sama.no Gotamo mahatiyaa parisaaya parivuto dhamma.m deseti.|| ||

Ya.m nuunaaha.m yena Sama.no Gotamo ten'upasa'nkameyya.m vicakkhukammaayaa ti.|| ||

[12.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Ki.m nu siiho va nadasi||
parisaaya.m visaarado,||
pa.timallo hi te atthi||
vijitaavii nu ma~n~nasiiti.|| ||

[12.4][pts][wp] Nadanti ve mahaaviiraa||
parisaasu visaaradaa,||
Tathaagataa balappattaa||
ti.n.naa loke visattikan ti.|| ||

[12.5][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 13

Sakalika.m

[13.1][pts][ati][wp][upal] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Maddakucchismi.m Migadaaye.|| ||

[13.2][pts][wp] Tena kho pana samayena Bhagavato paado sakalikaaya khato hoti.|| ||

Bhusaa suda.m Bhagavato vedanaa vattanti saariirikaa dukkhaa tibbaa kharaa ka.tukaa asaataa amanaapaa.|| ||

Taasuda.m Bhagavaa sato sampajaano adhivaaseti aviha~n~namaano.|| ||

Atha kho Bhagavaa catuggu.na.m sanghaa.ti.m pa~n~napetvaa dakkhi.nena passena siihaseyya.m kappesi paade paada.m accaadhaaya sato sampajaano.|| ||]

[13.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Mandiyaa nu sesi udaahu kaaveyya-matto||
Atthaa nu te sampacuraa na santi,||
Eko vivitte sayanaasanamhi||
Niddaamukho kim ida.m soppasevaa ti.|| ||

[13.4][pts][wp] Na mandiyaa sayaami naapi kaaveyya-matto||
Attha.m sameccaaham apetasoko,||
Eko vivitte sayanaasanamhi||
Sayaam-aha.m sabbabhuutaanukampii.|| ||

Yesam pi salla.m urasii pavi.t.tha.m||
Muhu.m muhu.m hadaya.m vedhamaana.m,||
Te caapi soppa.m labhare sasallaa||
[111] kasmaa aha.m na supe viitasallo.|| ||

Jagga.m na sa'nke na pi bhemi sottu.m||
Rattindivaa naanutapanti maama.m,||
Haani.m na passaami kuhi~nci loke||
Tasmaa supe sabbabhuutaanukampiiti.|| ||

[13.5][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 14

Patiruupa.m

[14.1][pts][wp][upal] Eka.m samaya.m Bhagavaa Kosalesu viharati Ekasaalaaya.m braahma.nagaame.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagavaa mahatiyaa gihiparisaaya parivuto dhamma.m deseti.|| ||

[14.2][pts][wp] Atha kho Maarassa paapimato etad ahosi:|| ||

Aya.m kho Sama.no Gotamo mahatiyaa gihiparisaaya parivuto dhamma.m deseti.|| ||

Yam nuunaaha.m yena Sama.no Gotamo ten'upasa'nkameyya.m vicakkhukammaayaa ti.|| ||

[14.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

N'eta.m tava pa.tiruupa.m||
yad a~n~nam anusaasasi,||
anurodha-virodhesu||
maa sajjittho tad aacaran ti.|| ||

[14.4][pts][wp] Hitaanukampii sambuddho||
yad a~n~nam anusaasati,||
anurodha-virodhehi||
vippamutto Tathaagato ti.|| ||

[14.5][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 15

Maanasa.m

[15.1][pts][wp][upal] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

[15.2][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Antalikkhacaro paaso||
yo-ya.m carati maanaso,||
tena ta.m baadhayissaami||
na me sama.na mokkhasiiti.|| ||

[15.3][pts][wp] Ruupaa saddaa rasaa gandhaa||
pho.t.thabbaa ca manoramaa,||
Ettha me vigato chando||
nihato tvam asi antakaa ti.|| ||

[15.4][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 16

Patta.m

[112] [16.1][pts][wp][upal] Saavatthiya.m viharati.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagavaa pa~ncanna.m upaadaanakkhandhaana.m upaadaaya bhikkhuu dhammiyaa kathaaya sandasseti samaadapeti samuttejeti sampaha.mseti.|| ||

Te ca bhikkhuu a.t.thi-katvaa manasi katvaa sabba-cetaso samannaaharitvaa ohitasotaa dhamma.m su.nanti.|| ||

[16.2][pts][wp] Atha kho Maarassa paapimato etad ahosi:|| ||

Aya.m kho Sama.no Gotamo pa~ncanna.m upaadaanakkhandhaana.m upaadaaya bhikkhuu dhammiyaa kathaaya sandasseti samaadapeti samuttejeti sampaha.mseti.|| ||

Te ca bhikkhuu a.t.thii-katvaa manasi katvaa sabba-cetasaa samannaaharitvaa ohitasotaa dhamma.m su.nanti.|| ||

Yam nuunaaha.m yena Sama.no Gotamo ten'upasa'nkameyya.m vicakkhukammaayaa ti.|| ||

[16.3][pts][wp] Tena kho pana samayena sambahulaa pattaa ajjhokaase nikkhittaa honti.|| ||

[4][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa balivaddava.n.na.m abhinimminitvaa yena te pattaa ten'upasa'nkami.|| ||

[16.5][pts][wp] Atha kho a~n~nataro bhikkhu a~n~natara.m bhikkhu.m etad avoca:|| ||

Bhikkhu bhikkhu eso balivaddo patte bhindeyyaati.|| ||

[16.6][pts][wp] Eva.m vutte Bhagavaa ta.m bhikkhu.m etad avoca:|| ||

Na so bhikkhu balivaddo||
Maaro esa paapimaa,||
tumhaaka.m vicakkhukammaayaagato ti.|| ||

[16.7][pts][wp] Atha kho Bhagavaa Maaro aya.m paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimanta.m gaathaahi ajjhabhaasi:|| ||

Ruupa.m vedayita.m sa~n~na.m||
vi~n~naa.na.m ya~n ca sa'nkhata.m,||
n'eso ham asmi n'eta.m me||
eva.m tattha virajjati.|| ||

Eva.m viratta.m khematta.m||
sabbasa.myojanaatiga.m,||
anvesa.m sabba.thaanesu||
Maara-senaa pi naajjhagaa ti.|| ||

[16.8][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 17

Aayatana

[17.1][pts][wp][upal] Eka.m samaya.m Bhagavaa Vesaaliya.m viharati Mahaavane kuu.taagaara saalaaya.m.|| ||

[17.2][pts][wp] [113] Tena kho pana samayena Bhagavaa channa.m phassaayatanaana.m upaadaaya bhikkhuu dhammiyaa kathaaya sandasseti samaadapeti samuttejeti sampaha.mseti.|| ||

Te ca bhikkhuu a.t.thii-katvaa manasi katvaa sabba-cetaso samannaaharitvaa ohitasotaa dhamma.m su.nanti.|| ||

[17.3][pts][wp] Atha kho Maarassa paapimato etad ahosi:|| ||

Aya.m kho Sama.no Gotamo channa.m phassaayatanaana.m upaadaaya bhikkhuu dhammiyaa kathaaya sandesseti samaadapeti samuttejeti sampaha.mseti.|| ||

Te ca bhikkhuu a.t.thii-katvaa manasi katvaa sabba-cetaso samannaaharitvaa ohitasotaa dhamma.m su.nanti.|| ||

Yam nuunaaha.m yena Sama.no Gotamo ten'upasa'nkameyya.m vicakkhukammaayaati.|| ||

[17.4][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nmitvaa Bhagavato aviduure mahanta.m bhaya-bheravasadda.m akaasi.|| ||

Api-suda.m pa.thavi ma~n~ne udiirayati.|| ||

[17.5][pts][wp] Atha kho a~n~nataro bhikkhu a~n~natara.m bhikkhu.m etad avoca:|| ||

Bhikkhu bhikkhu esaa pa.thavi ma~n~ne udiirayatii ti.|| ||

[17.6][pts][wp] Eva.m vutte Bhagavaa ta.m bhikkhu.m etad avoca:|| ||

N'esaa bhikkhu pa.thavi udiirayati.|| ||

Maaro eso paapimaa tumhaaka.m vicakkhukammaaya aagato ti.|| ||

[17.7][pts][wp] Atha kho Bhagavaa Maaro aya.m paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimanta.m gaathaahi ajjhabhaasi:|| ||

Ruupaa saddaa rasaa gandhaa||
phassaa dhammaa ca kevalaa,||
eta.m lokaamisa.m ghora.m||
ettha loko'dhimucchito.|| ||

Eta~n ca samatikkamma||
sato Buddhassa saavako,||
maaradheyyam atikkamma||
aadicco va virocatii ti.|| ||

[17.8][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 18

Pi.n.da.m

[18.1][pts][wp][upal] Eka.m samaya.m Bhagavaa Magadhesu viharati Pa~ncasaalaaya.m braahma.nagaame.|| ||

[18.2][pts][wp] [114] Tena kho pana samayena Pa~ncasaalaaya.m braahma.nagaame kumaarakaana.m paahu.nakaani bhavanti.|| ||

[18.3][pts][wp] Atha kho Bhagavaa pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa patta-ciivaram aadaaya Pa~ncasaala.m braahma.na-gaama.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

[18.4][pts][wp] Tena kho pana samayena Pa~ncasaaleyyakaa braahma.na-gahapatikaa Maarena paapimataa anvaavi.t.thaa bhavanti.|| ||

Maa Sama.no Gotamo pi.n.dam alatthaa ti.|| ||

[18.5][pts][wp] Atha kho Bhagavaa yathaa dhotena pattena Pa~ncasaala.m braahma.nagaama.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Tathaa dhotena pattena pa.tikkami.|| ||

[18.6][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Api sama.na pi.n.dam alatthaa ti?|| ||

[18.7][pts][wp] Tathaa nu tva.m paapima akaasi,||
yathaa'ha.m pi.n.da.m na labheyyan ti.|| ||

[18.8][pts][wp] Tena hi bhante Bhagavaa dutiyam pi Pa~ncasaala.m braahma.nagaama.m pavisatu.|| ||

Tathaa'ha.m karissaami,||
yathaa Bhagavaa pi.n.da.m lacchatii ti.|| ||

Apu~n~na.m pasavii Maaro||
aasajjana.m Tathaagata.m,||
ki.m nu ma~n~nasi paapima||
na me paapa.m vipaccati?|| ||

Susukha.m vata jiivaama||
yesa.m no n'atthi ki~ncana.m||
piitibhakkhaa bhavissaama||
devaa Aabhassaraa yathaa ti.|| ||

[18.9][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 19

Kassaka.m

[19.1][bit][pts][ati][wp][upal] Saavatthi nidaanam.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagavaa bhikkhuu nibbaa.na-pa.tisa.myuttaaya dhammiyaa kathaaya sandasseti samaadapeti samuttejeti sampaha.mseti.|| ||

Te ca bhikkhuu a.t.thi-katvaa manasi katvaa sabba-cetaso samannaaharitvaa ohitasotaa dhamma.m su.nanti.|| ||

[19.2][pts][wp] [115] Atha kho Maarassa paapimato etad ahosi:|| ||

Aya.m kho Sama.no Gotamo bhikkhuu nibbaa.na-pa.tisa.myuttaaya dhammiyaa kathaaya sa.mdasseti samaadapeti samuttejeti sampaha.mseti.|| ||

Te ca bhikkhuu a.t.thi-katvaa manasi katvaa sabba-cetaso samannaaharitvaa ohitasotaa dhamma.m su.nanti.|| ||

Yam nuunaaha.m yena Sama.no Gotamo ten'upasa'nkameyya.m vicakkhukammaayaa ti.|| ||

[19.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa kassaka-va.n.na.m abhinimminitvaa mahanta.m na'ngala.m khandhe karitvaa diigha.m paacanaya.t.thi.m gahetvaa ha.ta-ha.ta-keso saa.nasaa.tii-nivattho kaddama makkhitehi paadehi yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

[19.4][pts][wp] Api sama.na balivadde addasaa ti.|| ||

[5][pts][wp] Kim pana paapima te balivaddehii ti?

[19.6][pts][wp] Mam'eva sama.na cakkhu,||
mama ruupaa,||
mama cakkhu-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Kuhi.m me sama.na gantvaa mokkhasi?|| ||

Mam'eva sama.na sota.m,||
mama saddaa,||
mama sota-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Kuhi.m me sama.na gantvaa mokkhasii ti?|| ||

Mam'eva sama.na ghaa.na.m,||
mama gandhaa,||
mama ghaa.na-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Kuhi.m me sama.na gantvaa mokkhasii ti?|| ||

Mam'eva sama.na jivhaa,||
mama rasaa,||
mama jivhaa-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Kuhi.m me sama.na gantvaa mokkhasii ti?|| ||

Mam'eva sama.na kaayo,||
mama pho.t.thabbo,||
mama kaaya-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Kuhi.m me sama.na gantvaa mokkhasii ti?|| ||

Mam'eva sama.na mano,||
mama dhammaa,||
mama mano-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Kuhi.m me sama.na gantvaa mokkhasii ti?|| ||

[19.7][pts][wp] Tav'eva paapima cakkhu,||
tava ruupaa,||
tava cakkhu-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Yattha ca kho paapima n'atthi cakkhu,||
n'atthi ruupaa,||
n'atthi cakkhu-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Agati tava tattha paapima.|| ||

[19.8][pts][wp] Tav'eva paapima sota.m,||
tava saddaa,||
tava sota-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Yattha ca kho paapima n'atthi sota.m,||
n'atthi saddaa,||
n'atthi sota-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Agati tava tattha paapima.|| ||

[19.9][pts][wp] Tav'eva paapima ghaa.na.m,||
tava gandhaa,||
tava ghaa.na-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Yattha ca kho paapima n'atthi ghaa.na.m,||
n'atthi gandhaa,||
n'atthi ghaa.na-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Agati tava tattha paapima.|| ||

[19.10][pts][wp] [116] Tav'eva paapima jivhaa,||
tava rasaa,||
tava jivhaa-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Yattha ca kho paapima n'atthi jivhaa,||
n'atthi rasaa,||
n'atthi jivhaa-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Agati tava tattha paapima.|| ||

[19.11][pts][wp] Tav'eva paapima kaayo,||
tava pho.t.thabbaa,||
tava kaaya-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Yattha ca kho paapima n'atthi kaayo,||
n'atthi pho.t.thabbaa,||
n'atthi kaaya-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Agati tava tattha paapima.|| ||

[19.12][pts][wp] Tav'eva paapima mano,||
tava dhammaa,||
tava mano-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Yattha ca kho paapima n'atthi mano,||
n'atthi dhammaa,||
n'atthi mano-samphassa-vi~n~naa.naayatana.m.|| ||

Agati tava tattha paapimaati.|| ||

[19.13][pts][wp] Ya.m vadanti mama yidan ti||
ye vadanti maman ti ca,||
ettha ce te mano atthi||
na me sama.na mokkhasii ti.|| ||

[19.14][pts][wp] Ya.m vadanti na ta.m mayha.m||
ye vadanti na te aha.m,||
eva.m paapima jaanaahi||
na me maggam pi dakkhasiiti.|| ||

[19.15][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 20

Rajjasutta.m

[20.1][pts][wp][upal] Eka.m samaya.m Bhagavaa Kosalesu viharati Himavantapadese ara~n~na-ku.tikaaya.m.|| ||

[20.2][pts][wp] Atha kho Bhagavato rahogatassa pa.tisalliinassa eva.m cetaso parivitakko udapaadi.|| ||

Sakkaa nu kho rajja.m kaaretu.m ahana.m aghaataya.m ajina.m ajaapaya.m asoca.m asocaaya.m dhammenaa ti.|| ||

[20.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa Bhagavato cetasaa ceto-parivitakkam a~n~naaya yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Kaaretu bhante Bhagavaa rajja.m,||
kaaretu Sugato rajja.m,||
ahana.m aghaataya.m ajina.m ajaapaya.m asoca.m asocaapaya.m dhammenaa ti.|| ||

[20.4][pts][wp] Kim pana tva.m paapima passasi,||
ya.m ma.m tva.m eva.m vadesi:|| ||

Kaaretu bhante Bhagavaa rajja.m,||
kaaretu Sugato rajja.m,||
ahana.m aghaataya.m ajina.m ajaapaya.m asoca.m asocaapaya.m dhammenaa ti.|| ||

[20.5][pts][wp] Bhagavataa kho bhante cattaaro iddhipaadaa bhaavitaa bahuliikataa yaaniikataa vatthukataa anu.t.thitaa paricitaa susamaaraddhaa.|| ||

Aaka'nkhamaano ca pana bhante Bhagavaa Himavanta.m pabbataraaja.m suva.n.na.m tvava adhimucceyya||
suva.n.na~nca pabbatassaati.|| ||

[20.6][pts][wp] [117] Pabbatassa suva.n.nassa||
jaataruupassa kevalo,||
dvittaa va naalam ekassa||
iti vidvaa sama~ncare.|| ||

Yo dukkham addakkhi yato nidaana.m||
kaamesu so jantu katha.m nameyya,||
upadhi.m viditvaa sa'ngo ti loke||
tass'eva jantu vinayaaya sikkhe ti.|| ||

[20.7][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa||
jaanaati ma.m Bhagavaa jaanaati ma.m Sugato ti||
dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 


Maaravaggo


 

Sutta 21

Sambahula

[21.1][pts][wp][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Sakkesu viharati Silaavatiya.m.|| ||

[21.2][pts][wp] Tena kho pana samayena sambahulaa bhikkhuu Bhagavato aviduure appamattaa aataapino pahitattaa viharanti.|| ||

[21.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa braahma.na-va.n.na.m abhinimminitvaa mahantena ja.ta.n.duvena ajinakkhipa-nivattho ji.n.no gopaanasiva'nko ghuru-ghuru-passaasii udumbara-da.n.da.m gahetvaa yena te bhikkhuu ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa te bhikkhuu etad avoca:|| ||

Daharaa bhavanto pabbajitaa susu kaalakesaa bhadrena yobbanena samannaagataa pa.thamena vayasaa anikii'itaavino kaamesu.|| ||

Bhu~njantu bhonto maanusake kaame,||
maa sandi.t.thika.m hitvaa kaalika.m anudhaavitthaa ti.|| ||

[21.4][pts][wp] Na kho maya.m braahma.na sandi.t.thika.m hitvaa kaalika.m anudhaavaama,||
kaalika~n ca kho maya.m braahma.na hitvaa sandi.t.thika.m anudhaavaama.|| ||

Kaalikaa hi braahma.na kaamaa vuttaa Bhagavataa bahudukkhaa bahupaayaasaa aadiinavo ettha bhiyo,||
sandi.t.thiko aya.m dhammo akaaliko ehipassiko opanayiko paccatta.m veditabbo vi~n~nuuhii ti.|| ||

[21.5][pts][wp] [118] Eva.m vutte Maaro paapimaa siisa.m okampetvaa jivha.m nillaa'etvaa tivisaakha.m nalaa.tena nalaa.tika.m vu.t.thaapetvaa da.n.dam olubbha pakkaami.|| ||

[21.6][pts][wp] Atha kho te bhikkhu yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho te bhikkhuu Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

[21.7][pts][wp] Idha maya.m bhante Bhagavato aviduure appamattaa aataapino pahitattaa viharaama.|| ||

Atha kho bhante a~n~nataro braahma.no mahantena ja.ta.n.duvena ajinakkhipa-nivattho ji.n.no gopaanasiva'nko ghuru-ghuru-passaasii udumbarada.n.da.m gahetvaa yena amhe ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa amhe etad avoca:

Daharaa bhavanto pabbajitaa susu kaalakesaa bhadrena yobbanena samannaagataa pa.thamena vayasaa anikii'itaavino kaamesu.|| ||

Bhu~njantu bhonto maanusake kaame||
maa sandi.t.thika.m hitvaa kaalika.m anudhaavitthaa ti.|| ||

[21.8][pts][wp] Eva.m vutte maya.m bhante ta.m braahma.na.m etad avocumha:|| ||

Na kho maya.m braahma.na sandi.t.thika.m hitvaa kaalika.m anudhaavaama,||
kaalika~n ca kho maya.m braahma.na hitvaa sandi.t.thika.m anudhaavaama.|| ||

Kaalikaa hi braahma.na kaamaa vuttaa Bhagavataa bahudukkhaa bahuupaayaasaa aadiinavo ettha bhiyyo,||
sandi.t.thiko aya.m dhammo akaaliko ehipassiko opanayiko paccatta.m veditabbo vi~n~nuuhii ti.|| ||

[21.9][pts][wp] Eva.m vutte bhante so braahma.no siisa.m okampetvaa jivha.m nillaa'etvaa tivisaakha.m nalaa.tena nalaa.tika.m vu.t.thaapetvaa da.n.dam olubbha pakkanto ti.|| ||

[21.10][pts][wp] N'eso bhikkhave braahma.no.||
Maaro esa paapimaa,||
tumhaaka.m vicakkhukammaaya aagato ti.|| ||

[21.11][pts][wp] Atha kho Bhagavaa etam attha.m viditvaa taaya.m velaaya.m ima.m gaatha.m abhaasi:|| ||

Yo dukkham addakkhi yato nidaana.m||
kaamesu so jantu katha.m nameyya,||
upadhi.m viditvaa sa'ngo ti loke||
tass'eva jantu vinayaaya sikkhe ti.|| ||

 

§

 

Sutta 22

Samiddhi

[22.1][pts][wp][upal] [119] Eka.m samaya.m Bhagavaa Sakkesu viharati Silaavatiya.m.|| ||

[22.2][pts][wp] Tena kho pana samayena aayasmaa Samiddhi Bhagavato aviduure appamatto aataapi pahitatto viharati.|| ||

[22.3][pts][wp] Atha kho aayasmato Samiddhissa rahogatassa pa.tisalliinassa eva.m cetaso parivitakko udapaadi.|| ||

Laabhaa vata me suladdha.m vata me yassa me satthaa araha.m Sammaa-sambuddho.|| ||

Laabhaa vata me suladdha.m vata me yo'ha.m eva.m svaakkhaate dhamma-vinaye pabbajito.|| ||

Laabhaa vata me suladdha.m vata me yassa me sabrahmacaarayo siilavanto kalyaa.na-dhammo ti.|| ||

[22.4][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa aayasmato Samiddhissa cetaso cetoparivitakkam a~n~naaya||
yenaayasmaa Samiddhi ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmato Samiddhissa aviduure mahanta.m bhayabherava.m sadda.m akaasi,||
apissuda.m pa.thavi ma~n~ne udiirayatii ti.|| ||

[22.5][pts][wp] Atha kho aayasmaa Samiddhi yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Samiddhi Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

[22.6][pts][wp] Idhaaha.m bhante Bhagavato aviduure appamatto aataapi pahitatto viharaami.|| ||

Tassa mayha.m bhante rahogatassa pa.tisalliinassa eva.m cetaso parivitakko udapaadi:|| ||

Laabhaa vata me,||
suladdha.m vata me,||
yassa me satthaa araha.m Sammaa-sambuddho.|| ||

Laabhaa vata me,||
suladdha.m vata me,||
yo'ha.m eva.m svaakkhaate dhamma-vinaye pabbajito.|| ||

Laabhaa vata me,||
suladdha.m vata me,||
yassa me sabrahmacaarayo siilavanto kalyaa.nadhammo ti.|| ||

Tassa mayha.m bhante aviduure mahaa bhayabheravasaddo ahosi,||
apissuda.m pa.thavi ma~n~ne udiirayatii ti.|| ||

[22.7][pts][wp] N'esaa Samiddhi pa.thavi udiirayati.||
Maaro eso paapimaa.||
Tuyha.m vicakkhukammaaya aagato.||
Gaccha tva.m Samiddhi tatth'eva appamatto aataapi pahitatto viharaahiiti.|| ||

[22.8][pts][wp] Eva.m bhante ti kho aayasmaa Samiddhi Bhagavato pa.ti- [120] su.nitvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkaami.|| ||

[22.9][pts][wp] Dutiya.m pi kho aayasmaa Samiddhi tatth'eva appamatto aataapi pahitatto vihaasi.|| ||

Dutiya.m pi kho aayasmato Samiddhi'ssa rahogatassa pa.tisalliinassa eva.m cetaso parivitakko udapaadi.|| ||

Laabhaa vata me,||
suladdha.m vata me,||
yassa me satthaa araha.m Sammaa-sambuddho.|| ||

Laabhaa vata me,||
suladdha.m vata me,||
yo'ha.m eva.m svaakkhaate dhamma-vinaye pabbajito.|| ||

Laabhaa vata me,||
suladdha.m vata me,||
yassa me sabrahmacaarayo siilavanto kalyaa.nadhammo ti.|| ||

Dutiya.m pi kho Maaro paapimaa aayasmato Samiddhi'ssa cetasaa ceto parivitakkam a~n~naaya yenaayasmaa Samiddhi ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmato Samiddhissa aviduure mahanta.m bhayabheravasadda.m akaasi,||
apissuda.m pa.thavi ma~n~ne udiirayatii ti.|| ||

[22.10][pts][wp] Atha kho aayasmaa Samiddhi||
Maaro aya.m paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Saddhaayaaha.m pabbajito||
agaarasmaa anagaariya.m,||
satipa~n~naa ca me buddhaa||
citta~n ca susamaahita.m,||
kaama.m karassu ruupaani||
n'eva ma.m vyaadhayissasii ti.|| ||

[22.11][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa jaanaati ma.m Samiddhi bhikkhuuti dukkhii dummano tatth'ev'antaradhaayiiti.|| ||

 

§

 

Sutta 23

Godhikasutta.m

[23.1][pts][wp][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Ve.luvane kalandakanivaape.|| ||

[23.2][pts][wp] Tena kho pana samayena aayasmaa Godhiko Isigili-passe viharati Kaa.lasilaaya.m.|| ||

[23.3][pts][wp] Atha kho aayasmaa Godhiko appamatto aataapii pahitatto viharanto saamaadhika.m ceto-vimutti.m phusi.|| ||

Atha kho aayasmaa Godhiko taamhaa saamdhikaaya ceto-vimuttiyaa parihaayi.|| ||

[23.4][pts][wp] Dutiya.m pi kho aayasmaa Godhiko appamatto aataapii pahitatto viharanto saamaadhika.m ceto-vimutti.m phusi.|| ||

Dutiya.m pi kho aayasmaa tamhaa saamaadhikaaya ceto-vimuttiyaa parihaayi.|| ||

[23.5][pts][wp] Tatiyam pi kho aayasmaa Godhiko appamatto aataapii pahitatto viharanto saamaadhika.m ceto-vimutti.m phusi.|| ||

Tatiyam pi kho aayasmaa tamhaa saamaadhikaaya ceto-vimuttiyaa parihaayi.|| ||

[23.6][pts][wp] Catuttham pi kho aayasmaa Godhiko appamatto aataapii pahitatto viharanto saamaadhika.m ceto-vimutti.m phusi.|| ||

Catuttham pi kho aayasmaa tamhaa saamaadhikaaya ceto-vimuttiyaa parihaayi.|| ||

[23.7][pts][wp] [121] Pa~ncamam pi kho aayasmaa Godhiko appamatto aataapii pahitatto viharanto saamaadhika.m ceto-vimutti.m phusi.|| ||

Pa~ncamam pi kho aayasmaa tamhaa saamaadhikaaya ceto-vimuttiyaa parihaayi.|| ||

[23.8][pts][wp] Cha.t.tham pi kho aayasmaa Godhiko appamatto aataapii pahitatto viharanto saamaadhika.m ceto-vimutti.m phusi.|| ||

Cha.t.tham pi kho aayasmaa tamhaa saamaadhikaaya ceto-vimuttiyaa parihaayi.|| ||

[23.9][pts][wp] Sattamam pi kho aayasmaa Godhiko appamatto aataapii pahitatto viharanto saamaadhika.m ceto-vimutti.m phusi.|| ||

[23.10][pts][wp] Atha kho aayasmato Godhikassa etad ahosi:|| ||

Yaava cha.t.tha.m khvaaha.m saamaadhikaaya ceto-vimuttiyaa parihiino,||
yam nuunaaha.m sattha.m aahareyyan ti.|| ||

[23.11][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa aayasmato Godhikassa cetasaa cetoparivitakkam a~n~naaya yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaahi ajjhabhaasi:

Mahaaviira mahaapa~n~na||
iddhiyaa yasasaa jala.m,||
sabbe verabhayaatiita||
paade vandaami cakkhuma.|| ||

Saavako te mahaaviira||
mara.na.m mara.naabhibhu,||
aaka'nkhati cetayati||
ta.m nisedha jutindhara.|| ||

Katha.m hi Bhagavaa tuyha.m||
saavako saasane rato,||
appattamaanaso sekho||
kaala.m kayiraa jane sutaa ti.|| ||

[23.12][pts][wp] Tena kho pana samayena aayasmataa Godhikena sattha.m aaharita.m hoti.|| ||

[23.13][pts][wp] Atha kho Bhagavaa Maaro paapimaa iti viditvaa Maara.m paapimatta.m gaathaaya ajjhabhaasi:

Eva.m hi dhiiraa kubbanti||
naavaka'nkhanti jiivita.m,||
samuula.m ta.nha.m abbuyha||
Godhiko parinibbuto ti.|| ||

[23.14][pts][wp] Atha kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

Aayaama bhikkhave yena Isigili-passa.m Kaa'asiilaa ten'upasa'nkamissaama, yattha Godhikena kulaputtena sattha.m aaharitan ti.|| ||

[23.15][pts][wp] Eva.m bhante ti kho te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

[23.16][pts][wp] Atha kho Bhagavaa sambahulehi bhikkhuuhi saddhi.m yena Isigili-passa.m Kaa.lasilaa ten'upasa'nkami.|| ||

Addasaa kho Bhagavaa aayasmanta.m Godhika.m duurato va ma~ncake vivattakkhandha.m semaana.m.|| ||

[23.17][pts][wp] [122] Tena kho pana samayena dhuumaayitatta.m timiraayitatta.m gacchat'eva purima.m disa.m,||
gacchati pacchima.m disa.m,||
gacchati uttara.m disa.m,||
gacchati dakkhi.na.m disa.m,||
gacchati uddha.m,||
gacchati adho,||
gacchati anudisa.m.|| ||

[23.18][pts][wp] Atha kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

Passatha no tumhe bhikkhave eta.m dhuumaayitatta.m timiraayitatta.m,||
gacchat'eva purima.m disa.m,||
gacchati pacchima.m disa.m,||
gacchati uttara.m disa.m,||
gacchati dakkhi.na.m disa.m,||
gacchati uddha.m,||
gacchati adho,||
gacchati anudisan ti.|| ||

Eva.m bhante.|| ||

[23.19][pts][wp] Eso kho bhikkhave Maaro paapimaa Godhikassa kulaputtassa vi~n~naa.na.m samanvesati,||
kattha Godhikassa kulaputtassa vi~n~naa.na.m pati.t.thitan ti.|| ||

Appati.t.thitena ca bhikkhave vi~n~naa.nena Godhiko kulaputto parinibbuto ti.|| ||

[23.20][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa beluva-pa.n.duvii.nam aadaaya yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:|| ||

Uddha.m adho ca tiriya.m||
disaa-anudisaasvaha.m,||
anvesa.m naadhigacchaami||
Godhiko so kuhi.m gato ti?|| ||

[23.21][pts][wp] So dhiiro dhitisampanno||
jhaayii jhaanarato sadaa,||
ahoratta.m anuyu~nja.m||
jiivita.m anikaamaya.m.|| ||

Jetvaana maccuno sena.m||
anaagantvaa punabbhava.m,||
samuula.m ta.nham abbuyha||
Godhiko parinibbuto ti.|| ||

[23.22][pts][wp] Tassa sokaparetassa||
vii.naakacchaa abhassatha,||
tato so dummano yakkho||
tath'ev'antaradhaayathaati.|| ||

 

§

 

Sutta 24

Sattavassa Sutta.m

[24.1][pts][wp][upal] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Uruvelaaya.m viharati najjaa Nera~njaraaya tiire Ajapaala-nigrodhe.|| ||

[24.2][pts][wp] Tena kho pana samayena Maaro paapimaa sattavassaani Bhagavanta.m anubaddho hoti otaaraapekkho otaara.m alabhamaano.|| ||

[24.3][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:

[123] Sokaavati.n.no nu vanasmi.m jhaayasi||
vitta.m nu ji.n.no uda patthayaano,||
aagu.m nu gaamasmi.m akaasi ki~nci||
kasmaa janena na karosi sakkhi.m||
Sakkhii na sampajjati kenaci te ti.|| ||

[24.4][pts][wp] Sokassa muula.m palikhaaya sabba.m||
anaagujhaayaami asocamaano,||
chetvaana sabba.m bhavalobhajappa.m||
anaasavo jhaayaami pamattabandhu.|| ||

[24.5][pts][wp] Ya.m vadanti mama yidan ti||
ye vadanti maman ti ca,||
ettha ce te mano atthi||
na me sama.na mokkhasiiti.|| ||

[24.6][pts][wp] Ya.m vadanti na ta.m mayha.m||
ye vadanti na te aha.m,||
eva.m paapima jaanaahi||
na me maggam pi dakkhasiiti.|| ||

[24.7][pts][wp] Sa ce magga.m anubuddha.m||
khema.m amatagaamina.m,||
pehi gaccha tvam ev'eko||
kim a~n~nam anusaasasiiti.|| ||

[24.8][pts][wp] Amaccudheyyam pucchanti||
ye janaa paaragaamino||
tesaaha.m pu.t.tho akkhaami||
ya.m sabbanta.m nirupadhin ti.|| ||

[24.9][pts][wp] seyyathaa pi bhante gaamassa vaa nigamassa vaa aviduure pokkhara.nii,||
tatra'ssa kakka.tako.|| ||

Atha kho bhante sambahulaa kumaarakaa vaa kumaarikaayo vaa tamhaa gaamaa vaa nigamaa vaa nikkhamitvaa yena saa pokkhara.nii ten'upasa'nkameyyu.m,||
upasa'nkamitvaa ta.m kakka.taka.m udakaa uddharitvaa thale pati.t.thaapeyyu.m,||
ya.m yad eva hi so bhante kakka.tako a'a.m abhininnaameyya,||
ta.m tad eva te kumaarakaa vaa kumaarikaayo vaa ka.t.thena vaa ka.talaaya vaa sa.mchindeyyu.m sambha~njeyyu.m.|| ||

Eva.m hi so bhante kakka.tako sabbehi a'ehi sa.mchinnehi sambhaggehi sampa'ibhaggehi abhabbo ta.m pokkhara.ni.m puna otaritu.m.|| ||

seyyathaa pi pubbe evam eva kho bhante yaani suukaayikaani visevitaani vipphanditaani kaanici kaanici sabbaani Bhagavataa sa.mchinnaani, sambha- [124] ggaani sampa'ibhaggaani.|| ||

Abhabbo c'idaanaaha.m bhante puna Bhagavanta.m upasa'nkamitu.m yad ida.m otaaraapekkhoti.|| ||

[24.10][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa Bhagavato santike imaa nibbejaniiyaa gaathaayo abhaasi:

Medava.n.na~nca paasaana.m||
vaayaso anupariyagaa,||
apetthamudu vindema||
api assaadanaa siyaa||
aladdhaa tattha assaada.m||
vaayas'etto apakkame,||
kaako va selam aasajja||
nibbijjaapema Gotamaa ti.|| ||

[24.11][pts][wp] Atha kho Maaro paapimaa Bhagavato santike imaa nibbejaniiyaa gaathaayo abhaasitvaa tamhaa .thaanaa apakkamma Bhagavato aviduure pa.thaviya.m palla'nkena nisiidi tu.nhii bhuuto ma'nku-bhuuto pattakkhandho adhomukho pajjhaayanto appa.tibhaano ka.t.thena bhuumi.m vilikhanto ti.|| ||

 

§

 

Sutta 25

Dhiitaro, or Maaradhiitu Sutta.m

[25.1][pts][wp][upal] Uruvelaaya.m-

Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara-dhiitaro yena Maaro paapimaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Maara.m paapimanta.m gaathaaya ajjhabhaasi.msu:

Kenaasi dummano taata||
purisa.m ka.m nu socasi?|| ||

Maya.m ta.m raagapaasena||
aara~n~nam iva ku~njara.m.|| ||

Bandhitvaa aanayissaama||
vasago te bhavissatii ti.|| ||

[25.2][pts][wp] Araha.m sugato loke||
na raagena suvaanayo,||
Maaradheyyam atikkanto||
tasmaa socaam-aha.m bhuusanti.|| ||

[25.3][pts][wp] Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara-dhiitaro yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

Paade te sama.na paricaaremaa ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa na manasaakaasi yathaa ta.m anuttare upadhi-sa'nkhaye vimutto.|| ||

[25.4][pts][wp] Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara-dhiitaro eka-m-anta.m apakkamma eva.m samacintesu.m:|| ||

Uccaavacaa kho purisaana.m adhippaayaa.|| ||

Ya.m nuuna maya.m ekasatam ekasata.m kumaariva.n.nasata.m abhinimmineyyaamaa ti.|| ||

[25.5][pts][wp] [125] Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara-dhiitaro ekasatam ekasata.m kumaariva.n.nasata.m anibhimminitvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

Paade te sama.na paricaaremaa ti.|| ||

Tam pi Bhagavaa na manasaakaasi yathaa ta.m anuttare upadhisa'nkhaye vimutto.|| ||

[25.6][pts][wp] Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara-dhiitaro eka-m-anta.m apakkamma eva.m samacintesu.m:|| ||

Uccaavacaa kho purisaana.m adhippaayaa,||
ya.m nuuna maya.m ekasatam ekasata.m avijaatava.n.nasata.m abhinimmineyyaamaa ti.|| ||

[25.7][pts][wp] Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara-dhiitaro ekasatam ekasata.m avijaatava.n.nasata.m abhinimminitvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

Paade te sama.na paricaaremaa ti.|| ||

Tam pi Bhagavaa na manasaakaasi yathaa ta.m anuttare upadhisa'nkhaye vimutto.|| ||

[25.8][pts][wp] Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara-dhiitaro eka-m-anta.m apakkamma eva.m samacintesu.m:|| ||

Uccaavacaa kho purisaana.m adhippaayaa,||
ya.m nuuna maya.m ekasatam ekasata.m saki.m vijaatava.n.nasata.m abhinimmineyyaamaa ti.|| ||

Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara dhiitaro ekasatam ekasata.m saki.m vijaatava.n.nasata.m abhinimminitvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

Paade te sama.na paricaaremaa ti.|| ||

Tam pi Bhagavaa na manasaakaasi yathaa ta.m anuttare upadhisa'nkhaye vimutto.|| ||

[25.9][pts][wp] Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara dhiitaro eka-m-anta.m apakkamma eva.m samacintesu.m:|| ||

Uccaavacaa kho purisaana.m adhippaayaa,||
ya.m nuuna maya.m ekasatam ekasata.m duvijaatava.n.nasatam abhinimmineyyaamaa ti.|| ||

Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara dhiitaro ekasatam ekasata.m duvijaatava.n.nasatam abhinimminitvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

Paade te sama.na paricaaremaa ti.|| ||

Tam pi Bhagavaa na manasaakaasi yathaa ta.m anuttare upadhisa'nkhaye vimutto.|| ||

[25.10][pts][wp] Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara dhiitaro eka-m-anta.m apakkamma eva.m samacintesu.m:|| ||

Uccaavacaa kho purisaana.m adhippaayaa,||
ya.m nuuna maya.m ekasatam ekasata.m majjhimitthiva.n.nasata.m abhinimmineyyaamaa ti.|| ||

Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara dhiitaro ekasatam ekasata.m majjhimitthiva.n.nasata.m abhinimminitvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

Paade te sama.na paricaaremaa ti.|| ||

Tam pi Bhagavaa na manasaakaasi yathaa ta.m anuttare upadhisa'nkhaye vimutto.|| ||

[25.11][pts][wp] Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara dhiitaro eka-m-anta.m apakkamma eva.m samacintesu.m:|| ||

Uccaavacaa kho purisaana.m adhippaayaa,||
ya.m nuuna maya.m ekasatam ekasata.m mahitthiva.n.nasatam abhinimmineyyaamaa ti.|| ||

Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara dhiitaro ekasatam ekasata.m mahitthiva.n.nasata.m abhinimminitvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

Paade te sama.na paricaaremaati.|| ||

Tam pi Bhagavaa na manasaakaasi yathaa ta.m anuttare upadhisa'nkhaye vimutto.|| ||

[25.12][pts][wp] Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara dhiitaro eka-m-anta.m apakkamma etad avocu.m:|| ||

Sacca.m kira no pitaa avoca:

"Araha.m Sugato loke||
na raagena suvaanayo||
Maaradheyya.m atikkanto||
tasmaa socaam-aha.m bhuusan" ti.|| ||

[25.13][pts][wp] Ya.m hi maya.m sama.na.m vaa braahma.na.m vaa aviitaraaga.m iminaa upakkamena upakkameyyaama hadaya.m vaassa phaleyya.|| ||

U.nha.m vaa lohita.m mukhato uggaccheyya.|| ||

[126] Ummaada.m vaa paapu.neyya cittavikkhepa.m vaa.|| ||

Seyyathaa vaa pana na'o harito luto ussussati visussati milaayati,||
evam eva ussusseyya visusseyya milaayeyyaa ti.|| ||

[25.14][pts][wp] Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara dhiitaro yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

[25.15][pts][wp] Eka-m-anta.m .thitaa kho Ta.nhaa maaradhiitaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:

Sokaavati.n.no nu vanasmi.m jhaayasi||
citta.m nu ji.n.no uda patthayaano||
aagu.m nu gaamasmim akaasi ki~nci||
kasmaa janena na karosi sakkhi.m||
Sakkhii na sampajjati kenaci te ti.|| ||

[25.16][pts][wp] Atthassa patti.m hadayassa santi.m||
jetvaana sena.m piyasaataruupa.m||
ekaaha.m jhaaya.m sukham anvabodhi.m||
tasmaa janena na karomi sakkhi.m||
Sakkhii na sampajjati kenaci me ti.|| ||

[25.17][pts][wp] Atha kho Arati Maara dhiitaa Bhagavanta.m gaathaaya ajjhabhaasi:

Katha.m vihaarii-bahulo dha bhikkhu||
pa~ncoghati.n.no atariidha cha.t.tha.m,||
katha.m jhaayi.m bahula.m kaama-sa~n~naa||
paribaahiraa honti aladdhayo tan ti.|| ||

[25.18][pts][wp] Passaddhakaayo suvimuttacitto||
asa'nkharaano satimaa anoko,||
a~n~naaya dhamma.m avitakkajhaayii||
na kuppati na sarati ve na thiino.|| ||

Eva.m vihaarii-bahulo dha bhikkhu||
pa~ncoghati.n.no atariidha cha.t.tha.m,||
eva.m jhaayi.m bahula.m kaamasa~n~naa||
paribaahiraa honti aladdhayo tan ti.|| ||

[25.19][pts][wp] [127] Atha kho Ragaa ca Maara dhiitaa Bhagavato santike ima.m gaatha.m abhaasi:

Acchecchi ta.nha.m ga.na-sa'ngha-caarii||
addhaa carissanti bahuu ca sattaa,||
Bahuu.m vataaya janata.m anoko||
acchejja nessati maccuraajassa paaran ti.|| ||

[25.20][pts][wp] Nayanti ve mahaaviiraa||
saddhammena Tathaagataa||
Dhammena niiyamaanaana.m||
kaa usuuyaa vijaanatan ti.|| ||

[25.21][pts][wp] Atha kho Ta.nhaa ca Arati ca Ragaa ca Maara dhiitaro yena Maaro paapimaa ten'upasa'nkami.msu.|| ||

[25.22][pts][wp] Addasaa kho Maaro paapimaa Ta.nha~n ca Arati~n ca Raga~n ca Maara dhiitaro duurato va aagacchantiyo.|| ||

Disvaana gaathaahi ajjhabhaasi:

Baalaa kumudanaa'ehi||
pabbata.m abhimatthatha||
giri.m nakhena kha.natha||
ayo dantehi khaadatha.|| ||

Sela.m va siras-uuhacca||
paataale gaadham esatha||
Khaa.nu.mva urasaasajja||
nibbijjaapetha Gotamaa ti.|| ||

[25.23][pts][wp] Daddallamaanaa aaga~nchu.m||
Ta.nhaa ca Aratii Ragaa ca||
Taa tattha panudii satthaa||
tula.m bha.t.tha.m va Maaruto ti.|| ||

Maarasa.myutta.m samatta.m

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement