Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Sa.myutta Nikaaya:
III. Khandhaa Vagga:
23: Raadha Sa.myutta.m

Suttas 1-46

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[188]

I. Maaravaggo


 

Sutta 1

Maara sutta.m

[1.1][pts][wp] Eva.m me suta.m:|| ||

Saavatthii||
aaraame:|| ||

Atha kho aayasmaa Raadho yena Bhagavaa ten'upasa.mkami,||
upasa.m- [189] kamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Maaro! Maaro!" ti vuccati||
kittaavataa nu kho bhante, Maaro tii|| ||

Ruupe kho Raadha sati Maaro vaa assa maaretaa vaa so vaa pana miyati.||
Tasmaati ha tva.m Raadha ruupa.m Maaro ti passa, maaretaa ti passa, miyatiiti passa, rogoti passa, ga.n.do ti passa, sallanti passa, aghanti passa, aghabhuutanti passa.|| ||

Ye na.m eva.m passanti te sammaa passan ti.|| ||

Vedanaaya sati Maaro vaa assa maaretaa vaa yo vaa pana miiyati||
Tasmaati ha tva.m Raadha, vedana.m Maaro ti passa, maaretaa ti passa, miyatiti passa, rogoti passa, ga.n.do ti passa, sallanti passa, aghanti passa, aghabhuutanti passa,|| ||

Ye na.m eva.m passanti te sammaa passan ti.|| ||

Sa~n~naaya sati Maaro vaa assa maaretaa vaa so vaa pana miiyati||
Tasmaati ha tva.m Raadha, sa~n~na.m Maaro ti passa, maaretaa ti passa, miyatiti passa, rogoti passa, ga.n.do ti passa, sallanti passa, aghanti passa, aghabhuutanti passa.|| ||

Ye na.m eva.m passanti te sammaa passan ti.|| ||

Sa.mkhaaresu sati Maaro vaa assa maaretaa vaa yo vaa pana miiyati.||
Tasmaati ha tva.m Raadha, sa.mkhaare Maaro ti passa maretaa ti passa, miyatiiti passa, rogoti passa, ga.n.do ti passa, sallanti passa, aghanti passa, aghabhuutanti passa.|| ||

Ye na.m eva.m passanti te sammaa passan ti.|| ||

Vi~n~naa.ne sati Maaro vaa assa maaretaa vaa yo vaa pana miiyati||
Tasmaati ha tva.m Raadha, vi~n~naa.na.m Maaro ti passa maaretaa ti passa, miyatiiti passa, rogoti passa, ga.n.do ti passa, sallanti passa, aghanti passa, aghabhuutanti passa.|| ||

Ye na.m eva.m passanti te te sammaa passantii ti.|| ||

Sammaadassana.m pana bhante, kimatthiyanti?|| ||

Sammaadassaka.m kho Raadha, nibbidattha.m.|| ||

Nibbidaa pana bhante, kimatthiyaati?|| ||

Nibbidaa kho Raadha, viraagatthaa.|| ||

Viraago pana bhante kimatthiyoti?|| ||

Viraago kho Raadha, vimuttattho.|| ||

Vimutti pana bhante, kimatthiyaati?|| ||

Vimutti kho Raadha, nibbaanatthaa.|| ||

Nibbaana.m pana bhante, kimatthiyanti?|| ||

Assa Raadha, pa~nha.m naasakkhi pa~nhassa pariyan ta.m gahetu.m.||
Nibbaanogadha.m hi Raadha, brahmacariya.m vussati nibbaanaparaayana.m nibbaanapariyosaanan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 2

Satta Sutta.m

[2.1][pts][wp][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m [190] etad avoca: Satto satto ti vuccati||
kittaavataa nu kho bhante, satto ti vuccati?|| ||

Ruupe kho Raadha, yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa tatra satto tatra visatto tasmaa satto ti vuccati.|| ||

Vedanaaya yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa tatra satto tatra visatto tasmaa satto ti vuccati.|| ||

Sa~n~naaya yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa tatra satto tatra visatto tasmaa satto ti vuccati.|| ||

Sa.mkhaaresu yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa tatra satto tatra visatto tasmaa satto ti vuccati.|| ||

Vi~n~naa.ne yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa tatra satto tatra visatto tasmaa satto ti vuccati.|| ||

seyyathaa pi Raadha, kumaarakaa vaa kumaarikaayo vaa pa.msvaagaarakehi kii'anti|| ||

Yaava kiva~nca tesu pa.msvaagaarakesu avigataraagaa honti, avigatacchandaa, avigatapemaa, avigatapipaasaa, avigatapari'aahaa, avigatata.nahaa||
taava taani pa.msvaagaarakaani alliiyanti kelaayanti manaayanti mamaayanti.|| ||

Yato ca kho Raadha, kumaarakaa vaa kumaarikaayo vaa tesu pa.msvaagaarakesu vigataraagaa honti, vigatachandaa, vigatapemaa, vigatapipaasaa, vigatapari'aahaa, vigatata.nhaa, atha kho taani pa.msvaagaarakaani hatthehi ca paadehi ca vikiranti vidhamanti viddha.msenti vikii'anika.m karontii ti.|| ||

Evam eva kho Raadha, tumhe ruupa.m vikiratha vidhamatha viddha.msetha viki'anika.m karotha ta.nhakkhayaaya pa.tipajjatha.|| ||

Vedana.m vikiratha vidhamatha viddha.msetha viki'anika.m karotha ta.nhakkhayaaya pa.tipajjatha.|| ||

Sa~n~na.m vikiratha vidhamatha viddha.msetha viki'anika.m karotha ta.nhakkhayaaya pa.tipajjatha.|| ||

Sa.mkhaare vikiratha vidhamatha viddha.msetha viki'anika.m karotha ta.nhakkhayaaya pa.tipajjatha.|| ||

Vi~n~naa.na.m vikiratha vidhamatha viddha.msetha viki'anika.m karotha ta.nhakkhayaaya pa.tipajjatha.|| ||

Ta.nhakkhayo hi Raadha, nibbaanan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 3

Bhavanetti Sutta.m

[3.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Bhavanettii bhavanettiinirodho ti bhante vuccati.||
Katamaa nu kho bhante, bhavanettii. Katamo bhavanettiinirodho ti?|| ||

[191] Ruupe kho Raadha, yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ya upayuupaadaanaa cetaso adhi.t.thaanaabhinivesaanusayaa,||
aya.m vuccati bhavanettii. Tesa.m nirodhaa bhavanettiinirodho.|| ||

Vedanaaya yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ya upayuupaadaanaa cetaso adhi.t.thaanaabhinivesaanusayaa||
aya.m vuccati bhavanettii. Tesa.m nirodhaa bhavanettiinirodho ti.|| ||

Sa~n~naaya yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ya upayuupaadaanaa cetaso adhi.t.thaanaabhinivesaanusayaa||
aya.m vuccati bhavanettii. Tesa.m nirodhaa bhavanettiinirodho ti.|| ||

Sa.mkhaaresu yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ya upayuupaadaanaa cetaso adhi.t.thaanaabhinivesaanusayaa||
aya.m vuccati bhavanettii. Tesa.m nirodhaa bhavanettiinirodho ti.|| ||

Vi~n~naa.ne yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ya upayuupaadaanaa cetaso adhi.t.thaanaabhinivesaanusayaa||
aya.m vuccati bhavanettii. Tesa.m nirodhaa bhavanettiinirodho ti.|| ||

 

§

 

Sutta 4

Pari~n~neyya Sutta.m

[4.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Pari~n~neyye ca Raadha dhamme desessaami. Pari~n~na~n ca pari~n~naataavim puggala.m ca ta.m su.naahi:||
saadhuka.m manasi karohi bhaasissaamiiti. Eva.m bhante' ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosi:|| ||

Bhagavaa etad avoca.|| ||

Katame ca Raadha, pari~n~neyyaa dhammaa:|| ||

Ruupa.m kho Raadha, pari~n~neyyo dhammo.||
Vedanaa pari~n~neyyo dhammo.||
Sa~n~naa pari~n~neyyo dhammo.||
Sankhaaraa pari~n~neyyo dhammo.||
Vi~n~naa.na.m pari~n~neyyo dhammo.|| ||

Ime vuccati Raadha, pari~n~neyyaa dhammaa.|| ||

Katamaa ca Raadha, pari~n~naa:|| ||

Yo kho Raadha, raagakkhayo dosakkhayo mohakkhayo aya.m vuccati Raadha, pari~n~naa.|| ||

Katamo ca Raadha pari~n~naataavii puggalo?|| ||

Arahaatissa vacaniiya.m||
yoya.m aayasmaa eva.mnaamo eva.mgotto. Aya.m vuccati Raadha, pari~n~naataavii puggalo ti.|| ||

 

§

 

Sutta 5

Sama.na Sutta.m

[5.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Pa~nc'ime Raadha, upaadaanakkhandhaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Seyyathiida.m ruupuupaadaanakkhandho,||
vedanuupaadaanakkhandho,||
sa~n~nuupaadaanakkhandho,||
sa.mkhaaruupaadaanakkhandho,||
vi~n~naa.nuupaadaanakkhandho.|| ||

Ye hi keci Raadha, sama.naa vaa brahma.naa vaa imesa.m [192] pa~ncanna.m upaadaanakkhandhaana.m assaada~n ca aadinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m nappajaananti||
name te Raadha, sama.naa vaa braahma.naa vaa sama.nesu vaa sama.nasammataa braahma.nesu vaa brahma.nasammataa.||
Na ca pana te aayasmanto saama~n~nattha.m vaa brahma~n~nattha.m vaa di.t.th'evadhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharanti.|| ||

Ye ca kho keci Raadha, sama.naa vaa braahma.naa vaa imesa.m pa~ncanna.m upaadaanakkhandhaana.m assaada~n ca aadinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m pajaananti||
te kho Raadha, sama.naa vaa braahma.naa vaa sama.nesu c'eva sama.nasammataa, braahma.nesu ca braahma.na sammataa||
te ca panaayasmanto saama~n~nattha~nca braahma~n~nattha~nca di.t.th'evadhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharantii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 6

Sama.na Sutta.m

[6.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Pa~nc'ime Raadha, upaadaanakkhandhaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Seyyathiida.m ruupuupaadaanakkhandho,||
vedanuupaadaanakkhandho,||
sa~n~nuupaadaanakkhandho,||
sa.mkhaaruupaadaanakkhandho,||
vi~n~naa.nuupaadaanakkhandho.|| ||

Ye hi keci Raadha, sama.naa vaa braahma.naa vaa imesa.m pa~ncanna.m upaadaanakkhandhaana.m samudaya~n ca attha.mgama~nca assada~nca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m na pajaananti.|| ||

Name te Raadha, sama.naa vaa braahma.naa vaa sama.nesu vaa sama.nasammataa braahma.nesu vaa braahma.nasammataa.||
Na ca pana te aayasmanto saama~n~nattha.m vaa brahma~n~nattha.m vaa di.t.th'evadhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharanti.|| ||

Ye ca kho keci Raadha, sama.naa vaa braahma.naa vaa imesa.m pa~ncanna.m upaadaanakkhandhaana.m assaada~n ca aadinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m pajaanaati||
te kho Raadha, sama.naa vaa brahma.naa vaa sama.nesu c'eva sama.nasammataa, braahma.nesu ca braahma.nasammataa te ca panaayasmanto saama~n~nattha~nca braahma~n~nattha~nca di.t.th'evadhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharantii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 7

Sotaapanna Sutta.m

[7.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Pa~nc'ime Raadha, upaadaanakkhandhaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Seyyathiida.m ruupuupaadaanakkhandho,||
vedanuupaadaanakkhandho,||
sa~n~nuupaadaanakkhandho,||
sa.mkhaaruupaadaanakkhandho,||
vi~n~naa.nuupaadaanakkhandho.|| ||

[193] Yato ca kho Raadha, ariyasaavako imesa.m pa~ncanna.m upaadaanakkhandhaana.m samudaya~n ca attha.mgama~nca assada~nca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m pajaanaati||
aya.m vuccati Raadha, ariyasaavako Sotaapanno avinipaatadhammo niyato sambodhiparaayano ti.|| ||

 

§

 

Sutta 8

Arahanta Sutta.m

[8.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Pa~nc'ime Raadha, upaadaanakkhandhaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Seyyathiida.m ruupuupaadaanakkhandho,||
vedanuupaadaanakkhandho,||
sa~n~nuupaadaanakkhandho,||
sa.mkhaaruupaadaanakkhandho,||
vi~n~naa.nuupaadaanakkhandho.|| ||

Yato kho Raadha, bhikkhu imesa.m pa~ncanna.m upaadaanakkhandhaana.m samudaya~n ca attha.mgama~nca assaada~n ca aadiinava~n ca nissara.na~n ca yathaabhuuta.m viditvaa anupaadaa vimutto hoti,||
aya.m vuccati Raadha, bhikkhu Araha.m khii.naasavo vusitvaa katakara.niiyo ohitabhaaro anuppatta-sadattho parikkhi.na bhava sa~n~nojano sammad a~n~naa vimutto ti.|| ||

 

§

 

Sutta 9

Chandaraaga Sutta.m

[9.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Ruupe kho Raadha, yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ta.m pajahatha.|| ||

Eva.m ta.m ruupa.m pahiina.m bhavissati ucchinnamuula.m taala-vatthu-kata.m anabhaavakata.m aayati.m anuppaadadhamma.m.|| ||

Vedanaaya yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ta.m pajahatha.|| ||

Eva.m saa vedanaa pahiinaa bhavissati ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Sa~n~naaya yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ta.m pajahatha.|| ||

Eva.m saa sa~n~naa pahiinaa bhavissati ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Sa.mkhaaresu yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ta.m pajahatha.|| ||

Eva.m te sa.mkhaaraa pahiinaa bhavissanti ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

[194] Vi~n~naa.ne yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ta.m pajahatha.|| ||

Eva.m ta.m vi~n~naa.na.m pahiina.m bhavissati ucchinnamula.m taala-vatthu-kata.m anabhaavakata.m aayati.m anuppaadadhammanti.|| ||

 

§

 

Sutta 10

Chandaraaga Sutta.m

[10.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Ruupe kho Raadha, yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ye upayuupaadaanaa cetaso adhi.t.thaanaabhinivesaanusayaa te pajahatha.||
Eva.m ta.m ruupa.m pahiina.m bhavissati ucchinnamuula.m taala-vatthu-kata.m anabhaavakata.m aayati.m anuppaadadhamma.m.|| ||

Vedanaaya yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ye upayuupaadaanaa cetaso adhi.t.thaanaabhinivesaanusayaa te pajahatha.||
Eva.m saa vedanaa pahiinaa bhavissati ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Sa~n~naaya yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ye upayuupaadaanaa cetaso adhi.t.thaanaabhinivesaanusayaa te pajahatha.||
Eva.m saa sa~n~naa pahiinaa bhavissati ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Sa.mkhaaresu yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ye upayuupaadaanaa cetaso adhi.t.thaanaabhinivesaanusayaa te pajahatha.||
Eva.m te sa.mkhaaraa pahiinaa bhavissati ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Vi~n~naa.ne yo chando yo raago yaa nandi yaa ta.nhaa ye upayuupaadaanaa cetaso adhi.t.thaanaabhinivesaanusayaa te pajahatha.||
Eva.m ta.m vi~n~naa.na.m pahiina.m bhavissati ucchinnamuula.m taala-vatthu-kata.m anabhaavakata.m aayati.m anuppaadadhamman ti.|| ||

[195]


II. Dutiya Maaravagga


 

Sutta 11

Maara Sutta.m

[11.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Maaro! Maaro!" ti bhante vuccati|| ||

Katamo nu kho bhante Maarotii?|| ||

Ruupa.m kho Raadha Maaro, vedanaa Maaro, sa~n~naa Maaro, sa.mkhaaraa Maaro vi~n~naa.na.m Maaro.|| ||

Eva.m passa.m Raadha Sutavaa ariyasaavako ruupasmimpi nibbindati, vedanaayapi nibbindati, sa~n~naayapi nibbindati, sa.mkhaaresupi nibbindati, vi~n~naa.nasmimpi nibbindati. Nibbinda.m virajjati, viraagaa vimuccati, vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 12

Maaradhamma Sutta.m

[12.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Maaradhammo Maaradhammo ti bhante, vuccati.|| ||

Katamo nu kho bhante Maaradhammotii?|| ||

Ruupa.m kho Raadha Maaradhammo, vedanaa Maaradhammo, sa~n~naa Maaradhammo, sa.mkhaaraa Maaradhammo vi~n~naa.na.m Maaradhammo.|| ||

Eva.m passa.m Raadha Sutavaa ariyasaavako ruupasmimpi nibbindati, vedanaayapi nibbindati, sa~n~naayapi nibbindati, sa.mkhaaresupi nibbindati, vi~n~naa.nasmimpi nibbindati. Nibbinda.m virajjati, viraagaa vimuccati, vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 13

Anicca Sutta.m

[13.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Anicca.m aniccanti bhante, vuccati.|| ||

Kataman nu kho bhante aniccantii?|| ||

Ruupa.m kho Raadha anicca.m, vedanaa aniccaa, sa~n~naa aniccaa, sa.mkhaaraa aniccaa vi~n~naa.na.m anicca.m.|| ||

Eva.m passa.m Raadha Sutavaa ariyasaavako ruupasmimpi nibbindati, vedanaayapi nibbindati, sa~n~naayapi nibbindati, sa.mkhaaresupi nibbindati, vi~n~naa.nasmimpi nibbindati. Nibbinda.m virajjati, viraagaa vimuccati, vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 14

Aniccadhamma Sutta.m

[14.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Aniccadhammo aniccadhammo ti bhante, vuccati.|| ||

Katamo nu kho bhante aniccadhammoti?|| ||

Ruupa.m kho Raadha aniccadhammo, vedanaa anicca- [196] dhammo, sa~n~naa aniccadhammo, sa.mkhaaraa aniccadhammo, vi~n~naa.na.m aniccadhammo.|| ||

Eva.m passa.m Raadha Sutavaa ariyasaavako ruupasmimpi nibbindati, vedanaayapi nibbindati, sa~n~naayapi nibbindati, sa.mkhaaresupi nibbindati, vi~n~naa.nasmimpi nibbindati. Nibbinda.m virajjati, viraagaa vimuccati, vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 15

Dukkha.m Sutta.m

[15.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Dukkha.m dukkhan ti bhante, vuccati.|| ||

Kataman nu kho bhante dukkhan ti?|| ||

Ruupa.m kho Raadha dukkha.m, vedanaa dukkhaa, sa~n~naa dukkhaa, sa.mkhaaraa dukkhaa vi~n~naa.na.m dukkha.m.|| ||

Eva.m passa.m Raadha Sutavaa ariyasaavako ruupasmimpi nibbindati, vedanaayapi nibbindati, sa~n~naayapi nibbindati, sa.mkhaaresupi nibbindati, vi~n~naa.nasmimpi nibbindati. Nibbinda.m virajjati, viraagaa vimuccati, vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 16

Dukkhadhamma Sutta.m

[16.1][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Dukkhadhammo dukkhadhammoti bhante, vuccati.|| ||

Katamo nu kho bhante dukkhadhammoti?|| ||

Ruupa.m kho Raadha dukkhadhammo, vedanaa dukkhadhammo, sa~n~naa dukkhadhammo, sa.mkhaaraa dukkhadhammo vi~n~naa.na.m dukkhadhammo.|| ||

Eva.m passa.m Raadha Sutavaa ariyasaavako ruupasmimpi nibbindati, vedanaayapi nibbindati, sa~n~naayapi nibbindati, sa.mkhaaresupi nibbindati, vi~n~naa.nasmimpi nibbindati. Nibbinda.m virajjati, viraagaa vimuccati, vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 17

Anatta Sutta.m

[17.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Anattaa anattaa ti bhante, vuccati.|| ||

Katamo nu kho bhante anattaati?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, anattaa, vedanaa anattaa, sa~n~naa anattaa, sa.mkhaaraa anattaa vi~n~naa.na.m anattaa.|| ||

Eva.m passa.m Raadha Sutavaa ariyasaavako ruupasmimpi nibbindati, vedanaayapi nibbindati, sa~n~naayapi nibbindati, sa.mkhaaresupi nibbindati, vi~n~naa.nasmimpi nibbindati. Nibbinda.m virajjati, viraagaa vimuccati, vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 18

Anattadhamma Sutta.m

[18.1][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Anattadhammo anattadhammo ti bhante, vuccati.|| ||

Katamo nu kho bhante anattadhammo ti?|| ||

Ruupa.m kho Raadha anattadhammo, vedanaa anatta- [197] dhammo, sa~n~naa anattadhammo, sa.mkhaaraa anattadhammo vi~n~naa.na.m anattadhammo.|| ||

Eva.m passa.m Raadha Sutavaa ariyasaavako ruupasmimpi nibbindati, vedanaayapi nibbindati, sa~n~naayapi nibbindati, sa.mkhaaresupi nibbindati, vi~n~naa.nasmimpi nibbindati. Nibbinda.m virajjati, viraagaa vimuccati, vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 19

Khayadhamma Sutta.m

[19.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Khayadhammo khayadhammo ti bhante, vuccati.|| ||

Katamo nu kho bhante khayadhammoti?|| ||

Ruupa.m kho Raadha khayadhammo, vedanaa khayadhammo, sa~n~naa khayadhammo, sa.mkhaaraa khayadhammo, vi~n~naa.na.m khayadhammo.|| ||

Eva.m passa.m Raadha Sutavaa ariyasaavako ruupasmimpi nibbindati, vedanaayapi nibbindati, sa~n~naayapi nibbindati, sa.mkhaaresupi nibbindati, vi~n~naa.nasmimpi nibbindati. Nibbinda.m virajjati, viraagaa vimuccati, vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 20

Vayadhamma Sutta.m

[20.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Vayadhammo vayadhammo ti bhante, vuccati.|| ||

Katamo nu kho bhante vayadhammoti?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, vayadhammo, vedanaa vayadhammo, sa~n~naa vayadhammo, sa.mkhaaraa vayadhammo vi~n~naa.na.m vayadhammo.|| ||

Eva.m passa.m Raadha Sutavaa ariyasaavako ruupasmimpi nibbindati, vedanaayapi nibbindati, sa~n~naayapi nibbindati, sa.mkhaaresupi nibbindati, vi~n~naa.nasmimpi nibbindati. Nibbinda.m virajjati, viraagaa vimuccati, vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 21

Samudayadhamma Sutta.m

[21.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Samudayadhammo samudayadhammo ti bhante, vuccati.|| ||

Katamo nu kho bhante samudayadhammoti?|| ||

Ruupa.m kho Raadha samudayadhammo, vedanaa samudayadhammo, sa~n~naa samudayadhammo, sa.mkhaaraa samudayadhammo vi~n~naa.na.m samudayadhammo.|| ||

Eva.m passa.m Raadha Sutavaa ariyasaavako ruupasmimpi nibbindati, vedanaayapi nibbindati, sa~n~naayapi nibbindati, sa.mkhaaresupi nibbindati, vi~n~naa.nasmimpi nibbindati. Nibbinda.m virajjati, viraagaa vimuccati, vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaatii ti.|| ||

 

§

 

Sutta 22

Nirodhadhamma Sutta.m

[22.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Nirodhadhammo [198] nirodhadhammo ti bhante, vuccati, katamo nu kho bhante nirodhadhammoti?|| ||

Ruupa.m kho Raadha nirodhadhammo, vedanaa nirodhadhammo, sa~n~naa nirodhadhammo, sa.mkhaaraa nirodhadhammo vi~n~naa.na.m nirodhadhammo.|| ||

Eva.m passa.m Raadha Sutavaa ariyasaavako ruupasmimpi nibbindati, vedanaayapi nibbindati, sa~n~naayapi nibbindati, sa.mkhaaresupi nibbindati, vi~n~naa.nasmimpi nibbindati. Nibbinda.m virajjati, viraagaa vimuccati, vimuttasmi.m vimuttamiti ~naa.na.m hoti khii.naa jaati vusita.m brahmacariya.m kata.m kara.niiya.m naapara.m itthattaayaati pajaanaatii ti.|| ||

 


III. Aayaacana Vagga


 

Sutta 23

Maara Sutta.m

[23.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saadhu me bhante, Bhagavaa sa.mkhittena dhamma.m desetu yamaha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto vihareyyan ti.|| ||

Yo kho Raadha, Maaro tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, Maaro:|| ||

Ruupa.m kho Raadha, Maaro tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa Maaro tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa Maaro tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa Maaro tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m Maaro tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, Maaro tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo ti.|| ||

 

§

 

Sutta 24

Maaradhamma Sutta.m

[24.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saadhu me bhante, Bhagavaa sa.mkhittena dhamma.m desetu yamaha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto vihareyyan ti.|| ||

Yo kho Raadha, Maaradhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, maradhammo:|| ||

Ruupa.m kho Raadha, Maaradhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa Maaradhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa Maaradhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa Maaradhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m Maaradhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, Maaradhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

[199]

Sutta 25

Anicca Sutta.m

[25.1][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saadhu me bhante, Bhagavaa sa.mkhittena dhamma.m desetu yamaha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto vihareyyan ti.|| ||

Ya.m kho Raadha, anicca.m tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ki~nci Raadha, anicca.m?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, anicca.m, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa aniccaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa aniccaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa aniccaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m anicca.m tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Ya.m kho Raadha, anicca.m, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 26

Aniccadhamma Sutta.m

[26.1] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saadhu me bhante, Bhagavaa sa.mkhittena dhamma.m desetu yamaha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto vihareyyan ti.|| ||

Ya.m kho Raadha, aniccadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ki~nci Raadha, aniccadhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, aniccadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa aniccadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa aniccadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa aniccadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m aniccadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Ya.m kho Raadha, aniccadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 27

Dukkha Sutta.m

[27.1][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saadhu me bhante, Bhagavaa sa.mkhittena dhamma.m desetu yamaha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto vihareyyan ti.|| ||

Ya.m kho Raadha, dukkha.m tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ki.m ca Raadha, dukkha.m?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, dukkha.m, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa dukkhaa tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa dukkhaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa dukkhaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m dukkha.m tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
ya.m kho Raadha, dukkha.m , tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 28

Dukkhadhamma Sutta.m

[28.1] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saadhu me bhante, Bhagavaa sa.mkhittena dhamma.m desetu yamaha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto vihareyyan ti.|| ||

Ya.m kho Raadha, dukkhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ki.m ca Raadha, dukkha.m?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, dukkhadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa dukkhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa dukkhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa dukkhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m dukkhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Ya.m kho Raadha, dukkhadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 29

Anatta Sutta.m

[29.1][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saadhu me bhante, Bhagavaa sa.mkhittena dhamma.m desetu yamaha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto vihareyyan ti.|| ||

Yo kho Raadha, anattaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, anattaa?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, anattaa, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa anattaa tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa anattaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa anattaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m anattaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo ti.||
Yo kho Raadha, anattaa , tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 30

Anattadhamma Sutta.m

[30.1] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saadhu me bhante, Bhagavaa sa.mkhittena dhamma.m desetu yamaha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto vihareyyan ti.|| ||

Yo kho Raadha, anattadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, anattadhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, anattadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa anattadhammo tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa anattadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa anattadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m anattadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, anattadhammo , tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 31

Khayadhamma Sutta.m

[31.1][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saadhu me bhante, Bhagavaa sa.mkhittena dhamma.m desetu yamaha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto vihareyyan ti.|| ||

Yo kho Raadha, khayadhammo tatra chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, khayadhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, dukkha.m, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa khayadhammo tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa khayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa khayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m khayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, khayadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 32

Vayadhamma Sutta.m

[32.1] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saadhu me bhante, Bhagavaa sa.mkhittena dhamma.m desetu yamaha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto vihareyyan ti.|| ||

Yo kho Raadha, vayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, vayadhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, vayadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa vayadhammo tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa vayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa vayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m vayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti,||
Yo kho Raadha, vayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 33

Samudaya Dhamma Sutta.m

[33.1][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saadhu me bhante, Bhagavaa sa.mkhittena dhamma.m desetu yamaha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto vihareyyan ti.|| ||

Yo kho Raadha, samudayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraaho pahaatabbo,|| ||

Ko ca Raadha, samudayadhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, samudayadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa samudayadhammo tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa samudayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa samudayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m samudayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, samudayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 34

Nirodhadhamma Sutta.m

[34.1][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Raadho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Saadhu me bhante, Bhagavaa sa.mkhittena dhamma.m desetu yamaha.m Bhagavato dhamma.m sutvaa eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto vihareyyan ti.|| ||

Yo kho Raadha, nirodhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, nirodhadhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, nirodhadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa nirodhadhammaa tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa nirodhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa nirodhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m nirodhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, nirodhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 


[200]

IV. Upanisinna Vagga


 

Sutta 35

Maara Sutta.m

[35.1][pts][wp] Saavatthii|| ||

Atha kho aayasmaa Raadho yena Bhagavaa ten'upasa.mkami. Upasa.mkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa Eka-m-anta.m nisiidi. Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Yo kho Raadha, Maaro tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, Maaro?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, Maaro, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa Maaro tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa Maaro tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa Maaro tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m Maaro tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, Maaro, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 36

Maaradhamma Sutta.m

[36.1][wp] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Yo kho Raadha, Maaradhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, Maaradhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, Maaradhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa Maaradhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa Maaradhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa Maaradhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m Maaradhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, Maaradhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 37

Anicca Sutta.m

[37.1][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Ya.m kho Raadha, anicca.m tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, anicca.m?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, anicca.n, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa aniccaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa aniccaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa aniccaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m anicca.m tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, anicca.m tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 38

Aniccadhamma Sutta.m

[38.1][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Ya.m kho Raadha, aniccadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, anicca.m?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, aniccadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa aniccadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa aniccadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa aniccadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m aniccadhammo tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, aniccadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

[201]

Sutta 39

Dukkha Sutta.m

[39.1][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Ya.m kho Raadha, dukkha.m tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, dukkha.m?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, dukkha.m, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa dukkhaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa dukkhaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa dukkhaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m dukkha.m tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, dukkha.m tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 40

Dukkhadhamma Sutta.m

[40.1] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Yo kho Raadha, dukkhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, dukkhadhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha dukkhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa dukkhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa dukkhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa dukkhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m dukkhadhammo tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, dukkhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 41

Anatta Sutta.m

[41.1][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Yo kho Raadha, anattaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, anattaa?|| ||

Ruupa.m kho Raadha anattaa, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa anattaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa anattaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa anattaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m anattaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, anattaa tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 42

Anattadhamma Sutta.m

[42.1] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Yo kho Raadha, anattadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, anattadhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha anattadhammo tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabebaa chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa anattadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa anattadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sankhaaraa anattadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m anattadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, anattadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 43

Khayadhamma Sutta.m

[43.1][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Yo kho Raadha, khayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, khayadhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha khayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandarago pahaatabbo.||
Vedanaa khayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa khayadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa khayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m khayadhammo tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, khayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 44

Vayadhamma Sutta.m

[44.1] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Yo kho Raadha, vayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, vayadhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha vayadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa vayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa vayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa vayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m vayadhammo tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, vayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 45

Samudayadhamma Sutta.m

[45.1] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Yo kho Raadha, samudayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, samudayadhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha samudayadhammo, tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vedanaa samudayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa~n~naa samudayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Sa.mkhaaraa samudayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Vi~n~naa.na.m samudayadhammo tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.||
Yo kho Raadha, samudayadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 

§

 

Sutta 46

Nirodhadhamma Sutta.m

[46.1][pts] Saavatthii|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Raadha.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Yo kho Raadha, nirodhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Ko ca Raadha, nirodhadhammo?|| ||

Ruupa.m kho Raadha, nirodhadhammo, tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Vedanaa nirodhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Sa~n~naa nirodhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Sa.mkhaaraa nirodhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Vi~n~naa.na.m nirodhadhammo tatra te chando pahaatabbo raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabbo.|| ||

Yo kho Raadha, nirodhadhammo tatra te chando pahaatabbo, raago pahaatabbo, chandaraago pahaatabboti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement