Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Sa.myutta Nikaaya
IV. Sa.laayatana Vagga
35: Sa.laayatana Sa.myutta
Pa~n~naasa Catuttha.m
3. Samudda Vagga

Sutta 191

Ko.t.thiko

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][bodh][ati][bd] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa ca Saariputto aayasmaa ca Mahaa-Ko.t.thiko Baaraa.nasiya.m viharanti||
Isipatane Migadaaye.|| ||

[2] Atha kho aayasmaa Mahaa-Ko.t.thiko saaya.nhasamaya.m pa.tisallaa.naa vu.t.thito yen aayasmaa Saariputto ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmataa Saariputto saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

[3] Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Mahaa-Ko.t.thiko aayasmanta.m Saariputto etad avoca:|| ||

"Kin nu kho aavuso Saariputto||
cakkhu ruupaana.m sa'nyojana.m ruupaa cakkhussa sa'nyojana.m?

Sota.m saddaana.m sa'nyojana.m||
saddaa sotassa sa'nyojana.m?

Ghaana.m gandhaana.m sa'nyojana.m||
gandhaa ghaanassa sa'nyojana.m?

Jivhaa rasaana.m sa'nyojana.m||
rasaa jivhaaya [163] sa'nyojana.m?

Kaayo pho.t.thabbaana.m sa'nyojana.m||
pho.t.thabbaa kaayassa sa'nyojana.m?

Mano dhammaana.m sa'nyojana.m||
dhammaa manassa sa'nyojanan" ti?|| ||

[4] "Na kho aavuso Ko.t.thiko,||
cakkhu ruupaana.m sa'nyojana.m,||
na ruupaa cakkhussa sa'nyojana.m.|| ||

Ya.n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Sota saddaana.m sa'nyojana.m,||
na saddaa sotassa sa'nyojana.m.|| ||

Ya.n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Ghaana ghandhaana.m sa'nyojana.m,||
na gandhaa ghaanassa sa'nyojana.m.|| ||

Ya.n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Jivhaa rasaana.m sa'nyojana.m,||
na rasaa jivhaaya sa'nyojana.m.|| ||

Ya.n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Kaayo pho.t.thabbaana.m sa'nyojana.m,||
na pho.t.thabbaa kaayassa sa'nyojana.m.|| ||

Ya.n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Mano dhammaana.m sa'nyojana.m,||
na dhammaa manassa sa'nyojana.m.|| ||

Ya.n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

[5] Seyyathaa pi aavuso kaa.lo ca balivaddo||
odaato ca balivaddo||
ekena daamena vaa||
yottena vaa sa.myuttaaassu.|| ||

Yo nu kho eva.m vadeyya:||
kaa.lo balivaddo odaatassa balivaddassa sa'nyojana.m,||
odaato balivaddo kaa.lassa balivaddassa sa'nyojanan ti||
sammaa nu kho so vadamaano vadeyyaa" ti?|| ||

"No h'eta.m aavuso."|| ||

"Na kho aavuso kaa.lo balivaddo||
odaatassa balivaddassa sa'nyojana.m,||
na pi odaato balivaddo kaa.lassa||
balivaddassa sa'nyojana.m,||
yena ca kho te ekena daamena vaa||
yottena vaa sa.myuttaa,||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Evam eva kho aavuso na cakkhu ruupaana.m sa'nyojana.m,||
na ruupaa cakkhussa sa'nyojana.m.|| ||

Ya.n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na sota.m saddaana.m sa'nyojana.m,||
na saddaa sotassa sa'nyojana.m.|| ||

Ya.n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na ghaana.m gandhaana.m sa'nyojana.m,||
na gandhaa ghaanassa sa'nyojana.m.|| ||

Ya.n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na jivhaa rasaana.m sa'nyojana.m,||
na rasaa jivhaaya sa'nyojana.m.|| ||

Ya.n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na kayo pho.t.thabbaana.m sa'nyojana.m,||
na pho.t.thabbaa kaayassa sa'nyojana.m.|| ||

Ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na mano dhammaana.m sa'nyojana.m,||
na dhammaa manassa sa'nyojana.m.|| ||

Ya.n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

 


 

[6] Cakkhu.m vaa aavuso ruupaana.m sa'nyojana.m abhavissa,||
ruupaa vaa cakkhussa sa'nyojana.m,||
na ida.m brahmacariyavaaso pa~n~naayetha sammaa dukkhakkhayaaya.|| ||

Yasmaa ca kho aavuso||
na cakkhu ruupaana.m sa'nyojana.m||
na ruupaa cakkhussa [164] sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m,||
tasmaa brahmacariyavaaso pa~n~naayati sammaa dukkhayaaya.|| ||

Sota.m vaa aavuso saddaana.m sa'nyojana.m abhavissa,||
saddaa vaa sotassa sa'nyojana.m,||
na ida.m brahmacariyavaaso pa~n~naayetha sammaa dukkhakkhayaaya.|| ||

Yasmaa ca kho aavuso||
na sota saddaana.m sa'nyojana.m||
na saddaa sotassa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m,||
tasmaa brahmacariyavaaso pa~n~naayati sammaa dukkhayaaya.|| ||

Ghaana.m vaa aavuso gandhaana.m sa'nyojana.m abhavissa,||
gandhaa vaa ghaanassa sa'nyojana.m,||
na ida.m brahmacariyavaaso pa~n~naayetha sammaa dukkhakkhayaaya.|| ||

Yasmaa ca kho aavuso||
na ghaana.m gandhaana.m sa'nyojana.m||
na gandhaa ghaanassa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m,||
tasmaa brahmacariyavaaso pa~n~naayati sammaa dukkhayaaya.|| ||

Jivhaa vaa aavuso rasaana.m sa'nyojana.m abhavissa,||
rasaa vaa jivhaaya sa'nyojana.m,||
na ida.m brahmacariyavaaso pa~n~naayetha sammaa dukkhakkhayaaya.|| ||

Yasmaa ca kho aavuso||
na jivhaa rasaana.m sa'nyojana.m||
na rasaa jivhaaya sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m,||
tasmaa brahmacariyavaaso pa~n~naayati sammaa dukkhayaaya.|| ||

Kaayo vaa aavuso pho.t.thabbaana.m sa'nyojana.m abhavissa,||
pho.t.thabbaa vaa kaayassa sa'nyojana.m,||
na ida.m brahmacariyavaaso pa~n~naayetha sammaa dukkhakkhayaaya.|| ||

Yasmaa ca kho aavuso||
na kaayo pho.t.thabbaana.m sa'nyojana.m||
na pho.t.thabbaa kaayassa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m,||
tasmaa brahmacariyavaaso pa~n~naayati sammaa dukkhayaaya.|| ||

Mano vaa aavuso dhammaana.m sa'nyojana.m abhavissa,||
dhammaa vaa manassa sa'nyojana.m,||
na ida.m brahmacariyavaaso pa~n~naayetha sammaa dukkhakkhayaaya.|| ||

Yasmaa ca kho aavuso||
na mano dhammaana.m sa'nyojana.m||
na dhammaa manassa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m,||
tasmaa brahmacariyavaaso pa~n~naayati sammaa dukkhayaaya.|| ||

 


 

[7] Iminaa peta.m aavuso pariyaayena veditabba.m:||
yathaa na cakkhu ruupaana.m sa'nyojana.m,||
na ruupaa cakkhussa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na sota saddaana.m sa'nyojana.m,||
na saddaa sotassa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na ghaana gandhaana.m sa'nyojana.m,||
na gandhaa ghaanassa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na jivhaa rasaana.m sa'nyojana.m,||
na rasaa jivhaaya sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na kaayo pho.t.thabbaana.m sa'nyojana.m,||
na pho.t.thabbaa kaayassa,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na mano dhammaana.m sa'nyojana.m,||
na dhammaa manassa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

 


 

[8] Sa.mvijjati kho aavuso Bhagavato cakkhu,||
passati Bhagavaa cakkhunaa ruupa.m,||
chanda-raago Bhagavato n'atthi,||
su-vimutta-citto Bhagavaa.|| ||

Sa.mvijjati kho aavuso Bhagavato sota,||
passati Bhagavaa sotena sadda.m,||
chanda-raago Bhagavato n'atthi,||
su-vimutta-citto Bhagavaa.|| ||

Sa.mvijjati kho aavuso Bhagavato ghaana,||
passati Bhagavaa ghaanena gandha.m,||
chanda-raago Bhagavato n'atthi,||
su-vimutta-citto Bhagavaa.|| ||

Sa.mvijjati kho aavuso Bhagavato jivhaa,||
saayati Bhagavaa jivhaaya rasa.m,||
chanda-raago Bhagavato n'atthi,||
su-vimutta-citto Bhagavaa.|| ||

Sa.mvijjati kho aavuso Bhagavato kaayo,||
saayati Bhagavaa kaayo pho.t.thabbaana.m,||
chanda-raago Bhagavato n'atthi,||
su-vimutta-citto Bhagavaa.|| ||

Sa.mvijjati kho aavuso Bhagavato mano,||
jaanaati Bhagavaa [165] manasaa dhamma.m,||
chanda-raago Bhagavato n'atthi,||
su-vimutta-citto Bhagavaa.|| ||

 


 

[9] Iminaa kho eta.m aavuso pariyaayena veditabba.m:||
yathaa na cakkhu ruupaana.m sa'nyojana.m,||
na ruupaa cakkhussa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na sota saddaana.m sa'nyojana.m,||
na saddaa sotassa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na ghaana gandhaana.m sa'nyojana.m,||
na gandhaa ghaanassa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na jivhaa rasaana.m sa'nyojana.m,||
na rasaa jivhaaya sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na kaayo pho.t.thabbaana.m sa'nyojana.m,||
na pho.t.thabbaa kaayassa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojana.m.|| ||

Na mano dhammaana.m sa'nyojana.m,||
na dhammaa manassa sa'nyojana.m,||
ya~n ca tattha tad ubhaya.m pa.ticca uppajjati chanda-raago||
ta.m tattha sa'nyojananti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement