Diacritics used in Roman Scripts for
Pāḷi/Sanskrit studies;
PTS: Pāḷi English Dictionary

alt x = alt u

� ■

Miscellaneous characters:
Apparently one must live with certain combinations appearing incorrectly (off-center). eta with inverted brave; nu with macron; etc.
alt x 0311 puts an inverted breve over the preceding character
alt x 1FFD Oxia
alt x 1FFE Dasia
alt x 0304 or & # 772; puts a macron over preceding character (sometimes, mostly off center)
alt x 0325 puts an underring under preceding character you can copy and paste the 'm̥' and it will display properly.
alt x 030C puts a caron over the preceding character
alt x 0323 puts a dot below the preceding character.

 

Miscellaneous

≈ ạ ǣ ā̆ č ə ə̄ ě ẽ ƒ ĝ Ï ị î ī̌ i̯ ȳ Ϸ ϸ ϧ ƕđ ṋ n̥ m̥ č r̥ {r̃ [r+&#771;]} ъ l̥ ß š û ṷ ū̆ ÿ ž ƶ ° [&gt; = >] [&lt; = <] § √ £

 

Greek characters:

Α α ᾅ ᾇ ἇ ᾃ ἃ ᾁ ἁ ᾱ ᾴ ᾷ ᾶ ᾄ ᾆ ᾂ ᾀ ᾲ ᾰ ᾳ ἅ ά ἄ ἆ ἂ ἀ ά ὰ
β γ δ
ε ἓ ἑ έ ἒ ἐ ἕ ἔ ὲ
Ζ ζ
Η η ᾕ ἥ ᾗ ἧ ᾓ ᾑ ἣ ἡ ῄ ῇ ῆ ᾔ ᾖ ἦ ᾒ ᾐ ἤ ἠ ῂ ῃ ή ὴ
ϑ θ
ι ἵ ἷ ἳ ἱ ΐ ῗ ῒ ῑ ί ῖ ἴ ἶ ἲ ἰ ὶ ῐ ϊ
Κ κ λ μ Ν ν ξ
Ο ο ὅ ὃ ὁ ό ὄ ὂ ό ὀ ὸ
π ϻ ρ ῥ ῤ ς σ τ
υ ὕ ὗ ὑ ΰ ῧ ῢ ῡ ύ ὔ ὒ ὐ ύ ὺ ῠ ὓ ὖ ῦ
ϕ φ χ Ψ ψ
ω ᾥ ᾧ ᾣ ὣ ᾡ ὡ ῴ ώ ᾤ ᾦ ᾢ ᾠ ὠ ώ ὼ ῳ ὥ ὧ ῶ ὤ ὦ ὢ ῲ
ϛ ϝ

 

Roman Pāḷi/Sanskrit Characters:

 â Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū
Ḍ ḍ Ḥ ḥ Ḷ ḷ
ɱ Ṃ ṃ Ṁ ṁ ŋ Ṅ ṅ Ṇ ṇ ṛ Ñ ñ Ṭ ṭ
../ Ṛ ṛ Ś Ṣ ṣ ś

 

In some older works we have:
m = ṃ; n = ṇ; nn = ṇṇ; t = ṭ; th = ṭh; d = ḍ; dh = ḍh; R = Ṛ; nd = ṇḍ

 

Velthuis
aa = ā; ii = ī; uu = ū; .t = ṭ; .d = ḍ; .n = ṇ; .l = ḷ; .m = ṃ; "n = ṅ; ~n = ñ

 

HTML
Ā = &#256;
ā = &#257;
Ī = &#298;
ī = &#299;
Ū = &#362;
ū = &#363;
Ṅ = &#7748;
ṅ = &#7749;
Ṃ = &#7746;
ṃ = &#7747;
Ñ = &Ntilde;
ñ = &ntilde;
Ṭ = &#7788;
ṭ = &#7789;
Ḍ = &#7692;
ḍ = &#7693;
Ṇ = &#7750;
ṇ = &#7751;
Ḷ = &#7734;
ḷ = &#7735;