Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
X. Dasaka-Nipata
III. Maha Vagga

Sutta 29

Pathama Kosala Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society Anguttara-Nikaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


[59]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Yavata bhikkhave Kasi Kosala,||
yavata ranno Pasenadissa Kosalassa vijite,||
raja tattha Pasenadi Kosalo raja aggam akkhayati.|| ||

Rannopi kho bhikkhave Pasenadissa Kosalassa attheva annathattam,||
atthi viparinamo.|| ||

Evam passa bhikkhave Sutava ariyasavako tasmimapi nibbindati.|| ||

Tasmim nibbindanto agge virajjati,||
pageva hinasmim.|| ||

3. Yavata bhikkhave candimasuriya pariharanti,||
disa bhanti virocana,||
tava sahassadha loko.|| ||

Tasmim sahassadha loke sahassam candanam,||
sahassam suriyanam,||
sahassam sinerupabbatarajanam,||
sahassam Jambudipanam,||
sahassam aparagoyananam sahassam uttaraKurunam,||
sahassam pubbavidehanam,||
cattari mahasamuddasahassani,||
cattari maharajasahassani,||
sahassamcatummaharajikanam,||
sahassam Tavatimsanam,||
sahassam yamanam,||
sahassam tusitanam,||
sahassam nimmanaratinam,||
sahassam paranimmitavasavattinam,||
sahassam brahmalokanam,||
yavata bhikkhave sahassiloka-dhatu,||
Maha-Brahma tattha aggagamakkhayati.|| ||

[60] mahabrahmunopi kho bhikkhave attheva annathattam,||
atthiviparinamo evam passam bhikkhave Sutava ariyasavako tasmim pi nibbindati.|| ||

Tasmim nibbindanto agge virajjati,||
pageva hinasmim.|| ||

4. Hoti kho so bhikkhave samayo,||
yam ayam loko samvattati,||
samvattamane bhikkhave loke yebhuyyena satta abhassara samvattanika bhavanti,||
te tattha honti manomaya,||
piti-bhakkha sayam pabha antalikkhecara subhatthayino ciram digham addhanam titthanti.|| ||

Samvattamane bhikkhave loke abhassara deva aggamakkhayanti.|| ||

Abhassaranam pi kho bhikkhave devanam attheva annathattam.|| ||

Atthi viparinamo,||
evam passam bhikkhave sutava ariyasavako tasmim pi nibbindati,||
tasmim nibbindanto agge virajjati,||
pageva hinasmim.|| ||

5. Dasaimani bhikkhave kasinayatanani.|| ||

Katamani dasa?|| ||

Pathavi-kasinam eko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.|| ||

Apo-kasinam eko sanjanati uddham adho,||
tiriyam advayam appamanam.|| ||

Tejo-kasinam eko sanjanati uddham adho,||
tiriyam advayam appamanam.|| ||

Vayo-kasinam eko sanjanati uddham adho,||
tiriyam advayam appamanam.|| ||

Nila-kasinam eko sanjanati uddham adho,||
tiriyam advayam appamanam.|| ||

Pita-kasinam eko sanjanati uddham adho,||
tiriyam advayam appamanam.|| ||

Lohita-kasinam eko sanjanati uddham adho,||
tiriyam advayam appamanam.|| ||

Odata-kasinam eko sanjanati uddham adho,||
tiriyam advayam appamanam.|| ||

Akasa-kasinam eko sanjanati uddham adho,||
tiriyam advayam appamanam.|| ||

Vinnana-kasinam eko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam imani kho bhikkhave dasa kasinani.|| ||

Etad aggam bhikkhave imesam dasannam kasinayatananam yad idam vinnanakasinameko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam,||
evamsanninopi kho bhikkhave santi satta.|| ||

Evam sanninam pi bhikkhave sattanam attheva annathattam,||
atthi viparinamo.|| ||

Evam [61] passam bhikkhave sutava ariyasavako tasmimpi nibbindati.|| ||

Tasmim nibbindanto agge virajjati,||
pageva hinasmim.|| ||

6. Atth'imani bhikkhave abhibhayatanani,||
katamani.|| ||

Attha ajjhattam rupasanni eko bahiddha rupani passati parittani suvanna dubbannani.|| ||

'Tani abhibhuyya janami passami' ti||
evamsanni hoti idam pathamam abhibhayatanam.|| ||

Ajjhattam rupasanni ekobahiddha rupani passati appamanani suvanna dubbannani,||
tani abhibhuyya janami,||
passami'ti evam sanni hoti.|| ||

Idam dutiyam abhibhayatanam.|| ||

Ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati parittani suvannadubbannani,||
'tani abhibhuyya janami,||
passami' ti||
evam sanni hoti.|| ||

Idam tatiyam abhibhayatanam.|| ||

Ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati appamanani suvannadubbannani,||
'tani abhibhuyya janami passami'ti||
evam sanni hoti idam catuttham abhibhayatanam.|| ||

Ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati nilani nilavannani nila nidassanani nila nibhasani seyyatha pi nama umma puppham nilam nilavannam niladassanam nilanibhasam,||
seyyatha pi va pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhaga vimattham nilam nilavannam niladassanam nila nibhasam.|| ||

Evam eva ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati nilani nilavannani nilanidassanani.|| ||

'Tani abhibhuyya janami,||
passami'ti evam sanni hoti,||
imam pancamam abhibhayatanam.|| ||

Ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati pitani pitavannani pitanidassanani,||
pitanibhasani seyyatha pi nama kanikarapuppham pitam pitamvannam pitanidassanam nilanibhasam, seyyatha pi va pana tam vattham [62] baranaseyyakam ubhatobhaga vimattham nilam nilavannam vimattham pitam pitavannam pitanidassanam pitanibhasam.|| ||

Evam evam ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati pitam pitavannani pitanidassanani pitanibhasani.|| ||

'Tani abhibhuyya janami,||
passami' ti||
evam sanni hoti idam chattham abhibhayatanam.|| ||

Ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati lohitakani lohitakavannani lohitakanidassanani lohitakanibhasani seyyatha pi nama bandhujivakapuppham lohitakam lohitakavannam lohitakanidassanam lohitakanibhasam,||
seyyatha pi va pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhagavimattham lohitakam lohitavannam lohitakanidassanam lohitaka nibhasam.|| ||

Evam evam ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati lohitakani lohitakavannani lohitaka nidassanani lohitaka nibhasani tani abhibhuyya janami,||
passami' ti||
evam sanni hoti idam sattamam abhibhayatanam.|| ||

Ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati odatani odatavannani odatanidassanani odata nibhasani.|| ||

Seyyatha pi nama osadhitaraka odata odatavanna odatanidasasana odatanibhasa.|| ||

Seyyatha pi va pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhagavimattham odatam odatavannam odatanidassanam odatanibhasam evam evam ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati odatani odatavannani odatanidassanani odatanibhasani.|| ||

'Tani abhibhuyya janami,||
passami'ti evamsanni hoti idam atthamam abhibhayatanam.|| ||

Imani kho bhikkhave attha abhibhayatanani.|| ||

Etad aggam bhikkhave imesam atthantam abhibhayatananam yad idam ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati odatani odatavannani odatanidassanani odatanibhasani.|| ||

Tani abhibhuyya janami passamiti evam sanni hoti.|| ||

Evam sannino pi kho bhikkhave santi satta.|| ||

Evam sanninam pi kho bhikkhave sattanam attheva [63] annathattam,||
atthi viparinamo,||
evam passam bhikkhave sutava ariyasavako tasmim pi nibbindati.|| ||

Tasmim nibbindanto agge virajjati,||
pageva hinasmim.|| ||

7. Catasso ima bhikkhave patipada.|| ||

Katama catasso?|| ||

Dukkha patipada dandhabhinna,||
dukkha patipada khippabhinna,||
sukhapatipada dandhabhinna,||
sukhapatipada khippabhinna.|| ||

Ima kho bhikkhave catasso patipada.|| ||

Etad aggam bhikkhave imasam catunnam patipadanam yad idam sukha patipada khippabhinna.|| ||

Evam patipanna pi kho bhikkhave santi satta.|| ||

Evam patipannanam pi kho bhikkhave sattanam attheva annathattam,||
atthi viparinamo.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako tasmimpi nibbindati.|| ||

Tasmim nibbindanto agge virajjati,||
pageva hinasmim.|| ||

8. Catasso ima bhikkhave sanna.|| ||

Katama catasso?|| ||

Parittameko sanjanati,||
mahaggatameko sanjanati,||
appamanameko sanjanati||
'N'atthi kinci' ti||
akincannayatanameko sanjanati,||
ima kho bhikkhave catasso sanna.|| ||

Etad aggam bhikkhave imasam catunnam sannanam yad idam||
'n'atthi kinci' ti||
akincannayatanameko sanjanati.|| ||

Evam sannino pi kho bhikkhave santi satta.|| ||

Evam sanninam pi kho bhikkhave sattanam attheva annathattam,||
atthi viparinamo evam passam bhikkhave Sutava,||
ariyasavako tasmimpi nibbindati.|| ||

Tasmim nibbindanto agge virajjati,||
pageva hinasmim.|| ||

9. Etad aggam bhikkhave bahirakanam ditthigatanam yad idam no c'assam,||
no ca me siya,||
na bhavissami,||
na me bhavissanti ti.|| ||

Evam ditthino bhikkhave etam patikankham:||
ya cayam bhave appatikulyata,||
sa c'assa [64] na bhavissati,||
ya cayam bhavanirodhe patikulyata,||
sa c'assa na bhavissati ti.|| ||

Evam ditthino pi kho bhikkhave santi satta.|| ||

Evam ditthinam pi kho bhikkhave sattanam attheva annathattam,||
atthi viparinamo.|| ||

Evam passam bhikkhave Sutava ariyasavako tasmimpi nibbindati.|| ||

Tasmim nibbindanto agge virajjati,||
pageva hinasmim.|| ||

10. Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana paramatthavisuddhim pannapenti.|| ||

Etad aggam bhikkhave paramatthavisuddhim pannapentanam yad idam sabbaso akincannayatanam samatikkamma n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Te tadabhinnaya tassa sacchikiriyaya dhammam desenti.|| ||

Evam vadinopi kho bhikkhave santi satta.|| ||

Evam vadinampi kho bhikkhave sattanam attheva annathattam,||
atthi viparinamo.|| ||

Evam passam bhikkhave Sutava ariyasavako tasmimpi nibbindati,||
tasmim nibbindanto agge virajjati.|| ||

Pageva hinasmim.|| ||

11. Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana paramaditthadhammanibbanavada.|| ||

Te paramaditthadhammam nibbanam pannapenti.|| ||

Etad aggam bhikkhave paramaditthadhamma nibbanam pannapentanam yad idam channam phassayatananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimokkho.|| ||

Evam vadim kho mam bhikkhave evamakkhayim.|| ||

Eke samana-brahmana asata tuccha musa abhutena abbhavikkhanti:||
na Samano Gotamo kamanam parinnam pannapeti.|| ||

Na rupanam parinnam pannapeti,||
na vedananam parinnam pannapeti ti.|| ||

[65] Kamanam kho aham bhikkhave parinnam pannapemi,||
rupananca parinnam pannapemi,||
vedanananca parinnam pannapemi ditthe va dhamme nicchato nibbuto sitibhuto anupada parinibbanam pannapemi ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement