Samyutta Nikaya Masthead


[Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]


 

Saṃyutta Nikāya
5. Mahā-Vagga
45. Magga Saṃyutta
4. Paṭipatti Vagga: Dutiya Eka-Dhamma Peyyāla
2. Rāga-Vinaya-Nissitaṃ

Suttas 84-90

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[37]

Sutta 84

Kalyāṇa-Mitta Suttaṃ

[1][pts][bodh] Evam me sutaṃ:|| ||

Ekaṃ samayam Bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati.|| ||

Tatra kho Bhagavā bhikkhū āmantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhū Bhagavato paccassosuṃ.|| ||

Bhagavā etad avoca:|| ||

Eka-dhammo bhikkhave, bahukāro ariyassa aṭṭhaṅgikassa Maggassa uppādāya.|| ||

Katamo eka-dhammo?|| ||

Yad idaṃ kalyāṇa-mittatā.|| ||

Kalyāṇa-mittass'etaṃ bhikkhave, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāvessati||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karissati.|| ||

Kathañ ca bhikkhave, bhikkhu kalyāṇa-mitto||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karoti?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu||
sammā-diṭṭhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-saṅkappaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vācaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-kammantaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-ājīvaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vāyāmaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-satiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-samādhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Evaṃ kho bhikkhave, bhikkhu kalyāṇa-mitto||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karotī" ti.|| ||

 


 

Sutta 85

Sīla Suttaṃ

[2][pts][bodh] Eka-dhammo bhikkhave, bahukāro||
ariyassa aṭṭhaṅgikassa Maggassa uppādāya.|| ||

Katamo eka-dhammo?|| ||

Yad idaṃ sīla-sampadā.|| ||

Sīla-sampannass'etaṃ bhikkhave, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāvessati||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karissati.|| ||

Kathañ ca bhikkhave, bhikkhu sīla-sampanno||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karoti?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu||
sammā-diṭṭhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-saṅkappaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vācaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-kammantaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-ājīvaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vāyāmaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-satiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-samādhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ;|| ||

Evaṃ kho bhikkhave, bhikkhu sīla-sampanno||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karotī" ti.|| ||

 


 

Sutta 86

Chanda Suttaṃ

[3][pts] Eka-dhammo bhikkhave, bahukāro||
ariyassa aṭṭhaṅgikassa Maggassa uppādāya.|| ||

Katamo eka-dhammo?|| ||

Yad idaṃ chanda-sampadā.|| ||

Chanda-sampannass'etaṃ bhikkhave, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāvessati||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karissati.|| ||

Kathañ ca bhikkhave, bhikkhu chanda-sampanno||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karoti?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu||
sammā-diṭṭhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-saṅkappaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vācaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-kammantaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-ājīvaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vāyāmaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-satiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-samādhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ;|| ||

Evaṃ kho bhikkhave, bhikkhu chanda-sampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karotī" ti.|| ||

 


 

Sutta 87

Atta Suttaṃ

[4][pts][ Eka-dhammo bhikkhave, bahukāro||
ariyassa aṭṭhaṅgikassa Maggassa uppādāya.|| ||

Katamo eka-dhammo?|| ||

Yad idaṃ atta-sampadā.|| ||

Atta-sampannass'etaṃ bhikkhave, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāvessati||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karissati.|| ||

Kathañ ca bhikkhave, bhikkhu atta-sampanno||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karoti?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu||
sammā-diṭṭhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-saṅkappaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vācaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-kammantaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-ājīvaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vāyāmaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-satiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-samādhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ;|| ||

Evaṃ kho bhikkhave, bhikkhu atta-sampanno||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karotī" ti.|| ||

 


 

Sutta 88

Diṭṭhi Suttaṃ

[5][pts][ Eka-dhammo bhikkhave, bahukāro||
ariyassa aṭṭhaṅgikassa Maggassa uppādāya.|| ||

Katamo eka-dhammo?|| ||

Yad idaṃ diṭṭhi-sampadā.|| ||

Diṭṭhi-sampannass'etaṃ bhikkhave, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāvessati||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karissati.|| ||

Kathañ ca bhikkhave, bhikkhu diṭṭhi-sampanno||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karoti?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu||
sammā-diṭṭhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-saṅkappaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vācaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-kammantaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-ājīvaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vāyāmaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-satiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-samādhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ;|| ||

Evaṃ kho bhikkhave, bhikkhu diṭṭhi-sampanno||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karotī" ti.|| ||

 


 

Sutta 89

Appamāda Suttaṃ

[6][pts][ Eka-dhammo bhikkhave, bahukāro||
ariyassa aṭṭhaṅgikassa Maggassa uppādāya.|| ||

Katamo eka-dhammo?|| ||

Yad idaṃ appamāda-sampadā.|| ||

Appamāda-sampannass'etaṃ bhikkhave, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāvessati||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karissati.|| ||

Kathañ ca bhikkhave, bhikkhu appamāda-sampanno||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karoti?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu||
sammā-diṭṭhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-saṅkappaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vācaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-kammantaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-ājīvaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vāyāmaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-satiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-samādhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Evaṃ kho bhikkhave, bhikkhu appamāda-sampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karotī" ti.|| ||

 


 

Sutta 90

Yoniso Suttaṃ

[7][pts][ Eka-dhammo bhikkhave, bahukāro||
ariyassa aṭṭhaṅgikassa Maggassa uppādāya.|| ||

Katamo eka-dhammo?|| ||

Yad idaṃ yoniso-mana-sikāra-sampadā.|| ||

Yoniso-mana-sikāra-sampannass'etaṃ bhikkhave, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāvessati||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karissati.|| ||

Kathañ ca bhikkhave, bhikkhu yoniso-mana-sikāra-sampanno||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karoti?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu||
sammā-diṭṭhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-saṅkappaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vācaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-kammantaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-ājīvaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-vāyāmaṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-satiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Sammā-samādhiṃ bhāveti||
rāga-vinaya-pariyosānaṃ||
dosa-vinaya-pariyosānaṃ||
moha-vinaya-pariyosānaṃ.|| ||

Evaṃ kho bhikkhave, bhikkhu yoniso-mana-sikāra-sampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bhāveti,||
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ Maggaṃ bahulī-karotī" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement