Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
XVI. Acelaka Vagga

Sutta 151

Pathavi Patipada Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[295]

[1][pts] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Tisso ima bhikkhave patipada.|| ||

Katama tisso?|| ||

Agalha patipada,||
nijjhama patipada,||
majjhima patipada.|| ||

2. Katama ca bhikkhave agalha patipada?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco evamvadi hoti evam-ditthi:|| ||

"N'attha kamesu doso" ti.|| ||

So kamesu patavyatam apajjati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave agalha patipada.|| ||

3. Katama ca bhikkhave nijjhama patipada?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco acelako hoti muttacaro hatthava-lekhano||
na ehibha-dantiko,||
na titthabha-dantiko,||
na abhibhatam,||
na uddissakatam,||
na nimantanam sadiyati.|| ||

So na kumbhi-mukha patiganhati,||
na khalopi-mukha patiganhati,||
na elalakam-antaram,||
na dandam-antaram,||
na musalam-antaram,||
na dvinnam bhunjamananam,||
na gabhiniya,||
na payamanaya,||
na purisantaragataya,||
na samkittisu,||
na yattha sa upatthito hoti,||
na yattha makkhika sandacarini,||
na maccham,||
na mamsam,||
na suram,||
na merayam,||
na thusodakam pivati.|| ||

So ekagariko va hoti ekalopiko,||
dvagariko va hoti dvalopiko,||
sattagariko va hoti sattalopiko,||
ekissa pi dattiya yapeti,||
dvihi pi dattipi yapeti,||
sattahi pi dattihi yapeti,||
ekahikam pi aharam ahareti,||
dvahikam pi aharam ahareti,||
sattahikam pi aharam ahareti.|| ||

-DN 8

So ekagariko va homi ekalopiko,||
dvagariko va homi dvalopiko,||
sattagariko va homi sattalopiko.|| ||

Ekissa pi dattiya yapemi,||
dvihi pi dattihi yapemi,||
sattahi pi dattihi yapemi.|| ||

Ekahikam pi aharam aharemi,||
dvihikam pi aharam aharemi,||
sattahikam pi aharam aharemi.|| ||

-MN 12 p77

So ekagariko va hoti,||
ekalopiko va,||
dvagariko va hoti,||
dvalopiko va,||
... pe ...,||
sattagariko va hoti||
sattalopiko va.|| ||

Ekissa pi dattiya yapeti,||
dvihi pi dattihi yapeti,||
... pe ...,||
sattahi pi dattihi yapeti.|| ||

Ekahikam pi aharam arareti,||
dvahikam pi aharam ahareti,||
... pe ...,||
sattahikam pi aharam ahareti.|| ||

Iti evarupam addhamasikam pi pariyaya-bhatta-bojananuyogam anuyutto viharati.|| ||

So saka-bhakkho pi hoti,||
samaka-bhakkho pi hoti,||
nivara-bhakkho pi hoti,||
daddula-bhakkho pi hoti,||
hata-bhakkho pi hoti,||
kana-bhakkho pi hota,||
acama-bhakkho pi hoti,||
pinnaka-bhakkho pi hoti,||
tina-bhakkho pi hoti,||
gomaya-bhakkho pi hoti.|| ||

Vanamulaphalaharo yapeti pavattaphalahoji.|| ||

So sanani pi dhareti,||
masanani pi dhareti,||
chavadussani pi dhareti,||
pamsukulani pi dhareti,||
tiritani pi dhareti,||
ajinani pi dhareti,||
ajinakkhipam pi dhareti,||
kusaciram pi dhareti,||
vakaviram pi dhareti,||
phalakaviram pi dhareti,||
kesakambalam pi dhareti,||
[296] valakambalam pi dhareti,||
ulukapakkham pi dhareti.|| ||

Kesamassulocako pi hoti||
kesamassulocananuyogam anuyutto.|| ||

Ubbhatthako pi hoti||
asanapatikkitto.|| ||

Ukkutiko pi hoti||
ukkutikappadhanam anuyutto.|| ||

Kantakapassayiko pi hoti||
kantakapassaye seyyam kappeti.|| ||

Sayam tatiyakam pi udakorohananuyogam anuyutto viharati.|| ||

Iti evarupam aneka-vihitam kayassa atapanaparitapananuyogam anuyutto viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave nijjhama patipada.|| ||

4. Katama ca bhikkhave majjhima patipada?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikku kaye kayanupassi viharati,||
atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam,||
vedanasu vedananu passi viharati,||
atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam,||
citte cittanupassi viharati,||
atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam,||
dhammesu dhammanupassi viharati,||
atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave majjhima patipada.|| ||

Ima kho bhikkhave tisso patipada ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement