Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 33

Sangiti Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

Atthi kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena dassa dhamma sammad-akkhato.|| ||

Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yatha-yidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam,||
tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

Katame dasa?

[10.01][pts][wp][bd] Dasa natha-karana dhamma:
Idh'avuso,||
bhikkhu silava hoti patimokkha-sanvara-sanvuto viharati,||
acara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi,||
samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

Yam p'avuso bhikkhu [267] silava hoti,||
patimokkha-samvara-samvuto viharati,||
acara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi,||
samadaya sikkhati sikkhapadesu,||
ayam pi dhammo nathakarano.
Puna ca param avuso,||
bhikkhu bahussuto hoti suta-dharo suta-sannicayo.|| ||

Ye te dhamma adikalyana majjhe-kalyana pariyosana-kalyana sattham savyanjana kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti,||
tatharupassa dhamma bahussuta honti dhata vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha.|| ||

Yam p'avuso,||
bhikkhu bahussuto hoti vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.
Puna ca param avuso,||
bhikkhu kalyana-mitto hoti kalyana-sahayo kalyana-sampavanko.|| ||

Yam p'avuso,||
bhikkhu kalyana-mitto hoti kalyana-sahayo kalyana-sampavanko.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.
Puna ca param avuso,||
bhikkhu subbaco hoti sovacassa-karanehi dhammehi samannagato khamo padakkhina-ggahi anussanim.|| ||

Yam p'avuso,||
bhikkhu subbaco hoti sovacassa-karanehi dhammehi samannagato khamo padakkhinaggahi anusasanim.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.
Puna ca param avuso,||
bhikkhu yani tani sabrahmacarinam uccavacani kimkaraniyani,||
tattha dakkho hoti analaso tatrupayaya vimamsaya samannagato,||
alam katum alam samvidhatum.|| ||

Yam p'avuso,||
bhikkhu yani tani sabrahmacarinam uccavacani kimkaraniyani,||
tattha dakkho hoti analaso tatrupayaya vimamsaya samannagato,||
alam katum alam samvidhatum.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.
Puna ca param avuso,||
bhikkhu dhamma-kamo hoti piya-samudaharo abhidhamme abhivinaye u'ara-pamojjo.|| ||

Yam p'avuso,||
bhikkhu dhamma-kamo hoti piya-samudaharo abhidhamme ahivinaye u'ara-pamojjo.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.
Puna ca param [268] avuso,||
bhikkhu santuttho hoti itaritar-civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkarehi.|| ||

Yam p'avuso,||
bhikkhu santuttho hoti itaritar-civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharehi.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.
Puna ca param avuso,||
bhikkhu araddha-viriyo viharati akusalanam dhammanam pahanaya,kusalanam dhammanam upasampadaya,||
thamava dalha-parakkamo anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Yam p'avuso,||
bhikkhu araddha-viriyo virahati akusalanam dhammanam pahanaya,||
kusalanam dhammanam upasampadaya,||
thamava dalha-parakkamo anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.
Puna ca param avuso,||
bhikkhu satima hoti paramena sati-nepakkena samannagato cira-katam pi cira-bhasitam pi sarita anussarita.|| ||

Yam p'avuso,||
bhikkhu satima hoti paramena sati-nepakkena samannagato cira-katampi cira-bhasitam pi sarita anussarita.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.
Puna ca param avuso bhikkhu pannava hoti udayattha-gaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma-dukkhakkhaya-gaminiya.|| ||

Yam p'avuso,||
bhikkhu pannava hoti udayattha-gaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma-dukkhakkhaya-gaminiya.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.

[10.02][pts][wp][bd] Dasa kasinayatanani:
Pathavi-kasinam eko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.
Apo-kasinam eko sanjanati uddham adho tirayam advayam appamanam.
Tejo-kasinam eko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.
Vayo-kasinam eko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.
Nila-kasinam eko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.
Pita-kasinam eko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.
Lohita-kasinam eko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.
Odata-kasinam eko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.
Akasa-kasinam eko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.
Vinnana-kasinam eko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.

[269][10.03][pts][wp][bd] Dasa akusala-kammapatha:
Panatipato,||
adinnadanam,||
kamesu micchacaro,||
musa-vado,||
pisuna vaca,||
pharusa vaca,||
samphappalapo,||
abhijjha,||
vyapado,||
miccha-ditthi.

[10.04][pts][wp][bd] Dasa kusala-kammapatha:
Panatipata veramani,||
adinnadana veramani,||
kamesu micchacara veramani,||
musa-vada veramani,||
pisunaya vacaya veramani,||
pharusaya vacaya veramani,||
sampappalapa veramani,||
anabhijjha,||
avyapado,||
sammaditthi.

[10.05][pts][wp][bd] Dasa ariya-vasa:
Idh'avuso,||
bhikkhu pancanga-vippahino hoti chalanga-samannagato ekarakkho caturapasseno panunna-pacceka-sacco samavaya-satthesano anavila-samkappo passaddha-kaya-sankaro suvimutta-citto suvimutta-panno.
Kathan c'avuso,||
bhikkhu pancanga-vippahino hoti:||
Idh'avuso,||
bhikkhuno kamacchando pahino hoti,||
vyapado pahino hoti,||
thina-middham pahinam hoti,||
uddhacca-kukkuccam pahinam hoti,||
vicikiccha pahina hoti.||
Evam kho avuso bhikkhu pancanga-vippahino hoti.
Kathan c'avuso,||
bhikkhu chalanga-samannagato hoti:||
Idh'avuso,||
bhikkhu cakkhuna rupam disva n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajano.||
Sotena saddam sutva n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajano.||
Ghanena gadham ghayitva n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajano.|| ||

Jivhaya rasam sayitva n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajano.|| ||

Kayena photthabbam phusitva n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajano.|| ||

Manasa dhammam vinnaya n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajano.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu chalanga-samannagato hoti.
Kathan c'avuso,||
bhikkhu ekarakkho hoti: Idh'avuso,||
bhikkhu satarakkhena cetasa samannagato hoti.|| ||

Evam kho avuso,||
bhikkhu ekarakkho [270] hoti.
Kathan c'avuso,||
bhikkhu catur-apasseno hoti: Idh'avuso,||
bhikkhu sankhayekam parisevati,||
sankhay'ekam adhivaseti,||
sankhay'ekam vinodeti,||
sankhay'ekam parivajjeti.|| ||

Evam kho avuso,||
bhikkhu catur-apasseno hoti.
Kathan c'avuso,||
bhikkhu panunna-paccek-asacco hoti: Idh'avuso,||
bhikkhuno yani tani puthu-samana-brahmananam puthu-pacceka-saccani sabbani'ass tani nunnani honti panunnani cattani vantani muttani pahinani patippassaddhani.|| ||

Evam kho avuso,||
bhikkhu panunnam paccekasacco hoti.
Kathan c'avuso,||
bhikkhu samavaya-satthesano hoti.|| ||

Idh'avuso bhikkhuno kamesana pahina hoti,||
bhavesana pahina hoti,||
brahmacariyesana patippassaddha.|| ||

Evam kho avuso,||
bhikkhu samavaya-satthesano hoti,
Kathan c'avuso,||
bhikkhu anavilasankappo hoti: Idh'avuso,||
bhikkhuno kama-sankappo pahino hoti,||
vyapada-sankappo pahino hoti,||
vihimsa-samkappo pahino hoti.|| ||

Evam kho avuso,||
bhikkhu anavilasankappo hoti.
Kathan c'avuso,||
bhikkhu passaddha-kaya-sankharo hoti: Idh'avuso,||
bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbe va somanassa-domanassanam attha-gama adukkham asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Evam kho avuso,||
bhikkhu passaddha-kaya-sankharo hoti.
Kathan c'avuso,||
bhikkhu suvimutta-citto hoti: Idh'avuso bhikkhuno raga cittam vimuttam hoti,||
dosa cittam vimuttam hoti moha cittam vimuttam hoti.|| ||

Evam kho avuso,||
bhikkhu suvimutt-acitto hoti.
Kathan c'avuso bhikkhu suvimutta-panno hoti: Idh'avuso,||
bhikkhu 'Rago me pahino ucchinna-mulo tala-vatthukato anabhavam gato ayatim anuppada-dhammo' ti pajanati,||
'Doso me pahino ucchinna-mulo tala-vatthukato anabha- [271] vam gato ayatim anuppada-dhammo' ti pajanati,||
'Moho me pahino ucchinna-mulo tala-vatthukato anabhavam gato ayatim anuppada-dhammo' ti pajanati.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu suvimuttapanno hoti.

[10.06][pts][wp][bd] Dasa asekkha dhamma:
Asekkha samma-ditthi,||
asekkho samma-sankappo,||
asekkha samma-vaca,||
asekkho samma-kammanto,||
asekkho samma-ajivo,||
asekkho samma-vayamo,||
asekkha samma-sati,||
asekkho samma-samadhi,||
asekkham samma-nanam,||
asekkha samma-vimutti.

Ime kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena dasa dhamma sammad-akkhata.|| ||

Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam,||
yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam,||
tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

[10.07][pts][wp][bd] Atha kho Bhagava vutthahitva ayasmantam Sariputtam amantesi: "Sadhu sadhu Sariputta,||
sadhu kho tvam Sariputta,||
bhikkhunam Sangiti-pariyayam abhasi" ti.

Idam avoca ayasma Sariputto.|| ||

Samanunno Sattha ahosi.|| ||

Attamana ca te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam abhinandunti.

Sangitisuttam nitthitam dasamam.


 [Ones and Twos]  [Threes]  [Fours]  [Fives]  [Sixes]  [Sevens]  [Eights]  [Nines]  [Tens]


Contact:
E-mail
Copyright Statement