Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 33

Sangiti Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

Atthi kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena cha dhamma sammad-akkhato. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yatha-yidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

[6.01][pts][wp][bd] Cha ajjhattikani ayatanani:
Cakkhayatanam, sotayatanam, ghanayatanam, jivhayatanam, kayatanam, manayatanam.

[6.02][pts][wp][bd] Cha bahirani ayatanani:
Rupayatanam, saddayatanam, gandhayatanam, rasayatanam, photthabbayatanam, dhammayatanam.

[6.03][pts][wp][bd] Cha vinnana-kaya:
Cakkhu-vinnanam, sota-vinnanam, ghana-vinnanam, jivha-vinnanam, kaya-vinnanam, mano-vinnanam.

[6.04][pts][wp][bd] Cha phassa-kaya:
Cakkhu-samphasso, sota-samphasso, ghana-samphasso, jivha-samphasso, kaya-samphasso, mano-samphasso.

[6.05][pts][wp][bd] Cha vedana-kaya:
Cakkhu-samphassaja vedana, [244] sota-samphassaja vedana, ghana-samphassaja vedana, jivha-samphassaja vedana, kaya-samphassaja vedana, mano-samphassaja vedana.

[6.06][pts][wp][bd] Cha sanna-kaya:
Rupa-sanna, sadda-sanna, gandha-sanna, rasa-sanna, photthabba-sanna, dhamma-sanna.

[6.07][pts][wp][bd] Cha sancetana-kaya:
Rupa-sancetana, sadda-sancetana, gandha-sancetana, rasa-sancetana, photthabba-sancetana, dhamma-sancetana.

[6.08][pts][wp][bd] Cha tanha-kaya:
Rupa-tanha, sadda-tanha, gandha-tanha, rasa-tanha, photthabba-tanha, dhamma-tanha.

[6.09][pts][wp][bd] Cha agarava:
Idh'avuso bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso, Dhamme agaravo viharati appatisso, Sanghe agaravo viharati appatisso, sikkhaya agaravo viharati appatisso, appamade agaravo viharati appatisso, patisanthare agaravo viharati appatisso.

[6.10][pts][wp][bd] Cha garava:
Idh'avuso bhikkhu Satthari sagaravo viharati sappatisso, Dhamme sagaravo viharati sappatisso, Sanghe sagaravo viharati sappatisso, sikkhaya sagaravo viharati sappatisso, appamade sagaravo viharati sappatisso, patisathare sagaravo viharati sappatisso.

[6.11][pts][wp][bd] Cha somanassupavicara:
Cakkhuna rupam disva somanassa-tthaniyam rupam upavicarati. Sotena saddam sutva somanassa-tthaniyam saddam upavicarati. Ghanena gadham ghayitva somanassa-tthaniyam gandham upavicarati. Jivhaya rasam sayitva somanassa-tthaniyam rasam upavicarati. Kayena photthabbam phusitva somanassa-tthaniyam photthabbam upavicarati. Manasa dhammam vinnaya somanassa-tthaniyam dhammam upavicarati.

[245][6.12][pts][wp][bd] Cha domanassupavicara:
Cakkhuna rupam disva domanassa-tthaniyam rupam upavicarati. Sotena saddam sutva domanassa-tthaniyam saddam upavicarati. Ghanena gandham ghayitva domanassa-tthaniyam gandham upavicarati. Jivhaya rasam sayitva demanassa-tthaniyam rasam upavicarati. Kayena photthabbam phusitva demanassa-tthaniyam photthabbam upavicarati. Manasa dhammam vinnaya domanassa-tthaniyam dhammam upavicarati.

[6.13][pts][wp][bd] Cha upekkhupavicara:
Cakkhuna rupam disva upekkha-tthaniyam rupam upavicarati. Sotena saddam sutva upekkha-tthaniyam saddam upavicarati. Ghanena gandham ghayitva upekkha-tthaniyam gandham upavicarati. Jivhaya rasam sayitva upekkha-tthaniyam rasam upavicarati. Kayena photthabbam phusitva upekkha-tthaniyam photthabbam upavicarati. Manasa dhammam vinnaya upekkha-tthaniyam1 dhammam upavicarati.

[6.14][pts][wp][bd] Cha saraniya dhamma:
Idh'avuso bhikkhuno mettam kaya-kammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu avi c'eva raho ca, ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garu-karano, samgahaya avivadaya avihesaya samaggiya eki-bhavaya samvattati.
Puna ca param avuso bhikkuno mettam vaci-kammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu avi c'eva raho ca, ayam pi dhammo saraniyo piya-karano garu-karano, samgahaya avivadaya avihesaya samaggiya eki-bhavaya samvatti.
Puna ca param avuso bhikkhuno mettam mano-kammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu avi c'eva raho ca, ayam pi dhammo saraniyo piya-karano garu-karano, samgahaya avivadaya avihesaya samaggiya eki-bhavaya samvattati.
Puna ca param avuso bhikkhuno ye te labha dhammika dhammaladdha antamaso patta-pariyapanna-mattam pi, tatharupehi labhehi appativibhatta-bhogi hoti silavantehi sabrahmacarihi sadharana-bhogi, ayam pi dhammo saraniyo piya-karano garu-karano, sangahaya avivadaya avihesaya samaggiya eki-bhavaya samvattati.
Puna ca param avuso bhikkhu yani tani silani akhanadani acchiddani asabalani akammasani bhujissani vinnuppasatthani aparamatthani samadhisamvattanikani, tatha-rupesu silesu sila-samanna-gato [246] viharati sabrahmacarihi avi c'eva raho ca, ayam pi dhammo saraniyo piya-karano garu-karano, samgahaya avivadaya avihesaya samaggiya eki-bhavaya samvattati.
Puna ca param avuso bhikkhu ya'yam ditthi ariya niyyanika niyyati takkarassa samma-dukkhakkhayaya tatha-rupaya ditthiya diatthi-smanna-gato viharati sabrahmacarihi avi c'eva raho ca, ayam pi dhammo saraniyo piya-karano garu-karano sangahaya avivadaya avihesaya samaggiya eki-bhavaya samvattati.

[6.15][pts][wp][bd] Cha vivada-mulani:
Idh'avuso bhikkhu kodhano hoti upanahi. Yo so avuso bhikkhu kodhano hoti upanahi, so Satthari pi agaravo viharati appatisso. Dhamme pi agaravo viharati appatisso. Sanghe pi agaravo viharati appatisso, sikkhaya'pi na paripura-kari hoti.
Yo so avuso bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso, Dhamme agaravo viharati appatisso, Sanghe agaravo viharati appatisso, sikkhaya na paripurakari, so Sanghe vivadam janeti. Yo so hoti vivado bahujana-ahitaya bahujana-asukhaya bahu-janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam. Evarupan ce tumhe avuso vivada-mulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha, tatra tumhe avuso tass'eva papakassa vivada=mulassa pahanaya vayameyyatha. Evarupan ce tumhe avuso vivada-mulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha, tatra tumhe avuso tass'eva papakassa vivada-mulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha. Evam etassa papakassa vivada-mulassa pahanam hoti, evam etassa papakassa vivada-mulassa ayatim anavassavo hoti.

Puna ca param avuso bhikkhu makkhi hoti palasi. Yo so avuso bhikkhu makkhi hoti palasi, so Satthari'pi agaravo viharati appatisso, Dhamme'pi agaravo viharati appatisso. Sanghe pi agaravo viharati appatisso, sikkhaya'pi na paripurakari hoti.
Yo so avuso bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso, Dhamme agaravo viharati appatisso, Sanghe agaravo viharati appatisso, sikkhaya na paripurakari, so Sanghe vivadam janeti. Yo so hoti vivado bahujana-ahitaya bahujana-asukhaya bahu-janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam. Evarupan ce tumhe avuso vivada-mulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha, tatra tumhe avuso tass'eva papakassa vivada=mulassa pahanaya vayameyyatha. Evarupan ce tumhe avuso vivada-mulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha, tatra tumhe avuso tass'eva papakassa vivada-mulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha. Evam etassa papakassa vivada-mulassa pahanam hoti, evam etassa papakassa vivada-mulassa ayatim anavassavo hoti.

Puna ca param avuso bhikkhu issuki hoti macchari. Yo so avuso bhikkhu issuki hoti macchari, so Satthari'pi agaravo viharati appatisso, Dhamme'pi agaravo viharati appatisso. Sanghe pi agaravo viharati appatisso, sikkhaya'pi na paripurakari hoti.
Yo so avuso bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso, Dhamme agaravo viharati appatisso, Sanghe agaravo viharati appatisso, sikkhaya na paripurakari, so Sanghe vivadam janeti. Yo so hoti vivado bahujana-ahitaya bahujana-asukhaya bahu-janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam. Evarupan ce tumhe avuso vivada-mulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha, tatra tumhe avuso tass'eva papakassa vivada=mulassa pahanaya vayameyyatha. Evarupan ce tumhe avuso vivada-mulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha, tatra tumhe avuso tass'eva papakassa vivada-mulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha. Evam etassa papakassa vivada-mulassa pahanam hoti, evam etassa papakassa vivada-mulassa ayatim anavassavo hoti.

Puna ca param avuso bhikkhu satho hoti mayavi, yo so avuso bhikkhu satho hoti mayavi, so Satthari'pi agaravo viharati appatisso, Dhamme'pi agaravo viharati appatisso. Sanghe pi agaravo viharati appatisso, sikkhaya'pi na paripurakari hoti.
Yo so avuso bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso, Dhamme agaravo viharati appatisso, Sanghe agaravo viharati appatisso, sikkhaya na paripurakari, so Sanghe vivadam janeti. Yo so hoti vivado bahujana-ahitaya bahujana-asukhaya bahu-janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam. Evarupan ce tumhe avuso vivada-mulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha, tatra tumhe avuso tass'eva papakassa vivada=mulassa pahanaya vayameyyatha. Evarupan ce tumhe avuso vivada-mulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha, tatra tumhe avuso tass'eva papakassa vivada-mulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha. Evam etassa papakassa vivada-mulassa pahanam hoti, evam etassa papakassa vivada-mulassa ayatim anavassavo hoti.

Puna ca param avuso bhikkhu papiccho hoti miccha-ditthi, yo so avuso bhikkhu papiccho hoti miccha-ditthi, so Satthari'pi agaravo viharati appatisso, Dhamme'pi agaravo viharati appatisso. Sanghe pi pi agaravo viharati appatisso, sikkhaya'pi na paripurakari hoti.
Yo so avuso bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso, Dhamme agaravo viharati appatisso, Sanghe agaravo viharati appatisso, sikkhaya na paripurakari, so Sanghe vivadam janeti. Yo so hoti vivado bahujana-ahitaya bahujana-asukhaya bahu-janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam. Evarupan ce tumhe avuso vivada-mulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha, tatra tumhe avuso tass'eva papakassa vivada=mulassa pahanaya vayameyyatha. Evarupan ce tumhe avuso vivada-mulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha, tatra tumhe avuso tass'eva papakassa vivada-mulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha. Evam etassa papakassa vivada-mulassa pahanam hoti, evam etassa papakassa vivada-mulassa ayatim anavassavo hoti.

Puna ca param avuso bhikkhu [247] sanditthi-paramasi hoti adhana-gahi duppatinissaggi. Yo so avuso bhikkhu sanditthi-paramasi hoti adhana-gahi duppatinissaggi, so Satthari pi agaravo viharati appatisso. Dhamme pi agaravo viharati appatisso. Sanghe pi agaravo viharati appatisso, sikkhaya'pi na paripura-kari hoti. Yo so avuso bhikkhu Satthari agaravo viharati appatisso, Dhamme agaravo viharati appatisso, Sanghe agaravo viharati appatisso, sikkhaya na paripurakari, so Sanghe vivadam janeti. Yo so hoti vivado bahujana-ahitaya bahujana-asukhaya bahu-janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam. Evarupan ce tumhe avuso vivada-mulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha, tatra tumhe avuso tass'eva papakassa vivada=mulassa pahanaya vayameyyatha. Evarupan ce tumhe avuso vivada-mulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha, tatra tumhe avuso tass'eva papakassa vivada-mulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha. Evam etassa papakassa vivada-mulassa pahanam hoti, evam etassa papakassa vivada-mulassa ayatim anavassavo hoti.

[6.16][pts][wp][bd] Cha dhatuyo:
Pathavi-dhatu apo-dhatu, tejo-dhatu, vayo-dhatu, akasa-dhatu, vinnana-dhatu.

[6.17][pts][wp][bd] Cha nissaraniya dhatuyo:
Idh'avuso bhikkhu evam vadeyya: 'Metta hi kho me avuso ceto-vimutti bhavita [248] bahuli-kata yani-kata vatthu-kata anutthita paricita susamaraddha. Atha ca pana me vyapado cittam pariyadaya titthati' ti. So 'Ma h'evan ' ti.'ssa vacaniyo, 'Ma'yasma evam avaca, ma Bhagavantam abbhacikkhi, na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam, na hi Bhagava evam vadeyya. Atthanam etam avuso anavakaso. Yam mettaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahuli-kataya yani-kataya vatthu-kataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya; atha ca pan'assa vyapado cittam pariyadaya thassati'ti, n'etam thanam vijjati. Nissaranam h'etam avuso vyapadassa yad idam metta ceto-vimutti'ti.
Idha pana avuso bhikkhu evam vadeyya:- 'Karuna hi kho me ceto-vimutti bhavita bahuli-kata yani-kata vatthu-kata anutthita paricita susamaraddha. Atha ca pana me vihesa cittam pariyadaya titthati' ti. So 'Ma h'evan' ti 'ssa vacaniyo: 'Ma 'yasma evam avaca, ma Bhagavantam abbhacikkhi, na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam, na hi Bhagava evam vadeyya. Atthanam etam avuso anavakaso. Yam karunaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahuli-kataya yani-kataya vatthu-kataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya atha ca pan'assa vihesa cittam pariyadaya thassati'ti n'etam thanam vijjati. Nissaranam h'etam avuso vihesaya yad idam karuna ceto-vimutti.
Idha pan'avuso bhikkhu evam vadeyya: 'Mudita hi kho me ceto-vimutti bhavita bahuli-kata yani-kata vatthu-kata anutthita paricita susamaraddha. Atha ca pana me arati cittam pariyadaya titthati' ti. So 'Ma h'evan ti 'ssa vacaniyo, 'Ma 'yasma evam avaca, ma Bhagavantam abbhacikkhi, na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam, na hi Bhagava evam vadeyya.' Atthaname tam avuso anavakaso. Yam muditaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahuli-kataya yani-kataya vatthu- [249] kataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya, atha ca pan'assa arati cittam pariyadaya thassati'ti, n'etam thanam vijjati. Nissaranam h'etam avuso aratiya, yad idam mudita ceto-vimutti.
Idha pan'avuso bhikkhu evam vadeyya: 'Upekkha hi kho me ceto-vimutti bhavita bahuli-kata yani-kata vatthu-kata anutthita paricita susamaraddha. Atha ca pana me rago cittam pariyadaya titthati' ti. So 'Ma h'evan ' ti.'ssa vacaniyo, 'Ma 'yasma evam avaca, ma Bhagavantam abbhacikkhi, na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam, na hi Bhagava evam vadeyya.' Atthanam etam avuso anavakaso. Yam upekkhaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahuli-kataya yani-kataya vatthu-kataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya, atha ca pan'assa rago cittam pariyadaya thassati'ti, n'etam thanam vijjati. Nissaranam h'etam avuso ragassa, yad idam upekkha ceto-vimutti.
Idha pan'avuso bhikkhu evam vadeyya: 'Animitta hi kho me ceto-vimutti bhavita bahuli-kata yani-kata vatthu-kata anutthita paricita susamaraddha. Atha ca pana me nimittanusari vinnanam hoti' ti. So 'Ma h'evan ' ti.'ssa vacaniyo, 'Ma 'yasma evam avaca, ma Bhagavantam abbhacikkhi, na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam, na hi Bhagava evam vadeyya.' Atthanam etam avuso anavakaso. Yam animittaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahuli-kataya yani-kataya vatthu-kataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya, atha ca pan'assa nimittanusari vinnanam bhavissa' ti.i, n'etam thanam vijjati. Nissaranam h'etam avuso sabba-nimittanam, yad idam animitta ceto-vimutti.
Idha pan'avuso bhikkhu evam vadeyya: '"Asmi" ti kho me vigatam "ayam aham asmi" ti na samanupassami. Atha ca pana me vicikiccha-kathamkatha-sallam cittam pariyadaya titthati' ti. So 'Ma h'evan' ti 'ssa vacaniyo, 'Ma 'yasma evam avaca, ma Bhagavantam abbhacikkhi, na hi [250] sadhu Bhagavato abbhakkhanam, na hi Bhagava evam vadeyya.' Atthanam etam avuso anavakaso. Yam "asmi" ti vigate "ayam aham asmi" ti asamanupassato, atha ca pan'assa vicikiccha-kathamkatha-sallam cittam pariyadaya thassati' ti n'etam thanam vijjati. Nissaranam h'etam avuso vicikiccha-kathamkatha-sallassa, yad idam "asmi" ti manassa samugghato.

[6.18][pts][wp][bd] Cha anuttariyani:
Dassananuttariyam, savananuttariyam, labhanuttariyam, sikkhanuttariyam, paricariyanuttariyam, anussatanuttariyam.

[6.19][pts][wp][bd] Cha anussati-thanani:
Buddhanussati, dhammanussati, sanghanussati, silanussati, caganussati, devatanussati.

[6.20][pts][wp][bd] Cha satata-vihara:
Idh'avuso bhikkhu cakkhuna rupam disva n'eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajano.
Sotena saddam sutva n'eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajano.
Ghanena gadham ghayitva n'eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajano.
Jivhaya rasam sayitva n'eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajano.
Kayena photthabbam phusitva n'eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajano.
Manasa dhammam vinnaya n'eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajano.

[6.21][pts][wp][bd] chal abhijatiyo:
Idh'avuso ekacco kanhabhi- [251] jatiko samano kanham dhammam abhijayati. Idh'avuso ekacco kanhabhijatiko samano sukkam dhammam abhijayati. Idh'avuso ekacco kanhabhijatiko samano akanham asukkam nibbanam abhijayati. Idh'pan'avuso ekacco sukkabhijatiko samano sukkam dhammam abhijayati. Idh'pan'avuso ekacco sukkabhijatiko samano kanham dhammam abhijayati. Idh'pan'avuso ekacco sukkabhijatiko samano akanham asukkam nibbanam abhijayati.

[6.22][pts][wp][bd] Cha nibbedha-bhagiya-sanna:
Anicca-sanna, anicce dukkha-sanna, dukkhe anatta-sanna, pahana-sanna, viraga-sanna, nirodha-sanna.

Ime kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena cha dhamma sammad-akkhata. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa ciratthitikam, tadassa bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

Ime kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena cha dhamma sammad-akkhata. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.


 [Ones and Twos]  [Threes]  [Fours]  [Fives]  [Sixes]  [Sevens]  [Eights]  [Nines]  [Tens]


Contact:
E-mail
Copyright Statement